Addendum Bij Servicegarantie

De voorwaarden die zijn uiteengezet in dit Addendum Servicegarantie (dit “Addendum”) beheren de beperkte garantie die van toepassing is op de Diensten voor onderzoek van en terugvinden bij apparaatdiefstal (de “Servicegarantie”), als de Servicegarantie is opgenomen in de versie van de Absolute-producten die door de Klant via een Bestelformulier zijn gekocht of die anderszins door de Klant via een Bestelformulier zijn gekocht. Termen die in dit Addendum met een hoofdletter worden aangeduid, maar niet zijn gedefinieerd, hebben de betekenis die hieraan wordt gegeven in de Kaderovereenkomst voor abonnementen, of indien daarin niet gedefinieerd, in het Addendum voor Absolute-producten dat beschikbaar is op https://www.absolute.com/company/legal/agreements/absolute/absolute-products-addendum/, of een andere overeenkomst tussen de Klant en Absolute die de levering van de Absolute-producten door Absolute aan de Klant regelt, met inbegrip van het Addendum Diensten voor onderzoek van en terugvinden bij apparaatdiefstal (de “Overeenkomst”).

1. Beschikbaarheid vam servicegarantie.

Servicegaranties zijn alleen beschikbaar voor specifieke versies van de Absolute-producten. DE SERVICEGARANTIE IS NIETIG WAAR WETTELIJK VERBODEN.

2. Garantieperiode voor diensten.

De Garantieperiode voor diensten betekent de periode die valt na de Datum van incidentmelding waarbinnen Absolute garandeert dat het een gestolen apparaat zal terugvinden of de functionaliteit Remote Wipe and Lock (Extern wissen en vergrendelen) (van welk type dan ook) succesvol zal activeren. De Garantieperiode voor diensten voor een Gestolen apparaat begint op de Meldingsdatum van het incident en eindigt zestig (60) dagen na de Meldingsdatum van het incident.

3. Servicegarantiegebied.

Servicegarantiegebied betekent de volgende regio’s of landen:: Verenigde Staten van Amerika, Canada, Australië, het Verenigd Koninkrijk en elk ander land dat specifiek door Absolute als een servicegarantiegebied is geïdentificeerd.

4. Beperkingen van servicegaranties.

KLANT ERKENT EN GAAT ERMEE AKKOORD DAT (A) ELKE SERVICEGARANTIE BEDOELD IS ALS EEN VOORAF BEPAALDE, VOORAF OVEREENGEKOMEN SCHATTING VAN EN BEPERKING VAN DOOR ABSOLUTE TE BETALEN SCHADE IN GEVAL VAN SCHENDING DOOR ABSOLUTE VAN DE SPECIFIEKE BEPERKTE GARANTIES BIJ HET UITVOEREN VAN BEPAALDE FUNCTIES OF DIENSTEN ZOALS HIERIN BESCHREVEN, (B) ABSOLUTE DE KLANT HIERBIJ HEEFT GEADVISEERD DAT DE BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID DIE DOOR ELKE DERGELIJKE SERVICEGARANTIE EEN UITDRUKKELIJK DEEL IS EN WAS VAN DE ONDERHANDELING TUSSEN DE PARTIJEN EN EEN BEHERENDE FACTOR WAS BIJ HET BEPALEN VAN DE TE BETALEN VERGOEDINGEN VOOR DE ABSOLUTE-PRODUCTEN, EN (C) ELKE DERGELIJKE SERVICEGARANTIE GEEN VERZEKERINGSPRODUCT IS, EN ABSOLUTE OP GEEN ENKELE WIJZE EEN KLANTENAPPARAAT TEGEN VERLIES OF DIEFSTAL VERZEKERT. ANDERS DAN VIA TOEPASSELIJKE SERVICEGARANTIE, EN ZOALS ANDERS BESCHREVEN IN DE OVEREENKOMST, GARANDEERT ABSOLUTE NIET, EN GEEFT ABSOLUTE GEEN VERKLARING OF GARANTIES MET BETREKKING TOT DE PRODUCTEN OF DIENSTEN VAN ABSOLUTE MET BETREKKING TOT EEN KLANT. ONGEACHT ENIGE ANDERE BEPALING VAN DE OVEREENKOMST, ZAL DE TOTALE AANSPRAKELIJKHEID VAN ABSOLUTE VOOR ALLE SERVICEGARANTIEBETALINGEN (ZOALS HIERONDER GEDEFINIEERD) DIE VOORTVLOEIEN UIT OF IN VERBAND STAAN MET DE OVEREENKOMST OP DE DATUM WAAROP EEN SERVICEGARANTIE VERSCHULDIGD, HET PRO RATA DEEL VAN DE AANKOOPPRIJS NIET OVERSCHRIJDEN DAT TOE TE SCHRIJVEN IS AAN HET DAARNA RESTERENDE GEDEELTE VAN DE ABONNEMENTSDUUR (NA AFTREK VAN OPBRENGSTEN, KORTINGEN, BELASTINGEN (VERKOOP, GEBRUIK EN TOEGEVOEGDE WAARDE), VERGOEDINGEN VOOR COMMISSIES EN DISTRIBUTEUR OF WEDERVERKOPER) MINUS (I) EEN ADMINISTRATIEVERGOEDING VAN 15% VAN DE AANKOOPPRIJS, EN (II) HET CUMULATIEVE BEDRAG DAT EERDER AAN DE KLANT IS BETAALD MET BETREKKING TOT ALLE BETALINGEN VAN DE SERVICEGARANTIE ONDER DE OVEREENKOMST.

5. Geslaagd terugvinden bij diefstal, bewerking voor apparaat blokkeren of gegevens verwijderen.

Als het Gestolen apparaat binnen een Garantieperiode voor diensten succesvol is teruggevonden of als de functie Remote Wipe and Lock (van welk type dan ook) met succes is geactiveerd op het Gestolen apparaat, wordt geacht te zijn voldaan aan de toepasselijke servicegarantie en zal de klant niet in aanmerking komen voor een servicegarantiebetaling.

6. Voortgezette pogingen.

Zelfs als de Garantieperiode voor diensten is verstreken of een servicegarantiebetaling is betaald, kan Absolute gedurende maximaal één (1) jaar vanaf een dergelijke vervaldatum (naar eigen goeddunken) commercieel redelijke inspanningen leveren om het gestolen apparaat te blijven bewaken en dit proberen terug te vinden, of de functie Remote Wipe and Lock (van welk type dan ook) met succes te activeren op het gestolen apparaat.

7. Vorderingen voor Servicegaranties.

Om in aanmerking te komen voor het ontvangen van enige servicegarantiebetaling, moet de klant, naast het voldoen aan de voorwaarden die in dit addendum zijn uiteengezet en die specifiek betrekking hebben op het type servicegarantie in kwestie, ook volledig voldoen aan de volgende voorwaarden:

  • het Gestolen apparaat moet vóór de incidentdatum zijn ingeschreven in de account van de klant bij de Gehoste dienst en mag niet zijn uitgeschreven tijdens de Servicegarantieperiode;
  • het verlies van het Gestolen apparaat mag geen Beperkt verlies zijn geweest;
  • De Klant moet volledig voldoen aan de verplichtingen van de Klant onder de Overeenkomst, met inbegrip van maar niet beperkt tot de verplichting van de Klant om alleen de Agent te gebruiken op, en deze in te schrijven in diens account, het aantal Apparaten tot het maximum totale aantal Abonnementen zoals uiteengezet in de Addendum Absolute-producten, en uiterlijk veertien (14) dagen na de Incidentdatum een volledig ingevuld Onderzoeksrapport in te dienen;
  • het Gestolen Apparaat moet binnen 90 dagen vóór de Incidentdatum contact hebben opgenomen met de Gehoste diensten;
  • als het Gestolen apparaat een Chromebook is, en als er een versie van Chrome OS beschikbaar komt die de functie voor Forced Re-Enrollment (Gedwongen herinschrijving) van Google ondersteunt voor de versie van de Absolute-producten die door de Klant zijn gekocht, moet de Klant binnen dertig (30) dagen nadat een dergelijke versie beschikbaar is gekomen het gestolen apparaat hebben geüpgraded naar die versie en de functie voor gedwongen herinschrijving van Google hebben ingeschakeld. Als de Klant dit verzuimt te doen, is het verlies van het Gestolen apparaat een Beperkt verlies;
  • het Gestolen apparaat moet zijn gestolen (zoals redelijkerwijs vastgesteld door Absolute) binnen het Servicegarantiegebied;
  • De Klant mag geen service of functie op het Gestolen apparaat hebben gestart of uitgevoerd (bijvoorbeeld een functie voor Extern wissen en blokkeren) die de mogelijkheid van het Gestolen apparaat om contact op te nemen met de Gehoste dienst beperkt of uitschakelt; en
  • het Gestolen apparaat mag door Absolute niet zijn gemarkeerd als Teruggevonden aan het einde van de servicegarantieperiode.

8. OPoP.

In aanvulling op de voorwaarden die zijn vermeld in Sectie 7, moet de Klant, indien de Klant een consumentenversie van de Absolute-producten heeft, uiterlijk dertig (30) dagen nadat de toepasselijke Garantieperiode voor diensten is geëindigd, een Service Guarantee Submission-formulier (indieningsformulier voor servicegarantie) naar behoren invullen en bij Absolute indienen via fax of e-mail, samen met (a) het originele aankoopbewijs dat de OPoP van het gestolen apparaat weergeeft (waarop de aankoopdatum, prijs, het merk, model en serienummer worden bevestigd); en (b) alle aanvullende informatie of documentatie verstrekken waar Absolute redelijkerwijs om kan verzoeken.  Ter verduidelijking: als de Klant een consumentenversie van de Absolute-producten heeft en Absolute geen OPoP-bon heeft verstrekt in overeenstemming met deze Sectie 8, komt de Klant niet in aanmerking voor een Servicegarantiebetaling.  Voor de doeleinden van dit addendum betekent “OPoP” het werkelijke of veronderstelde aankoopbewijs van de klant (vóór belastingen en exclusief accessoires en software).  De werkelijke OPoP wordt gebruikt om het Servicegarantiebedrag te berekenen dat aan de Klant moet worden betaald.  Als de Klant het Gestolen apparaat echter heeft gekocht via een prijs- of financieringsplan voor een vaste termijn en de werkelijke OPoP niet op het OPoP-bewijs van de Klant staat of minder is dan US $220 of CAD $220 of AUD $220 of GBP £176, dan wordt de OPoP geacht US $220 of CAD $220 of AUD $220 of GBP £176 te zijn.

9. Uitgesloten verlies.

De Servicegarantie is geen verzekeringsproduct.  Absolute kan, naar eigen goeddunken, beoordelen of de klant in aanmerking komt voor het ontvangen van Servicegarantiebetalingen als Absolute vaststelt dat het verlies van Gestolen apparaten door de Klant of de betaling van Servicegarantiebetalingen door Absolute buitensporig zijn of een patroon van grove nalatigheid of opzettelijk wangedrag vertonen bij het waarborgen van de veiligheid van Klantapparaten of de levering van de Servicegarantie anderszins onrendabel maken. Na een dergelijke vaststelling zal Absolute de Klant op de hoogte stellen en zullen alle uitstaande verliezen Beperkte verliezen zijn, en alle daaropvolgende verliezen zullen worden beschouwd als Beperkte verliezen totdat Absolute er naar eigen goeddunken van overtuigd is dat de Klant beleid, procedures en andere maatregelen heeft geïmplementeerd om dergelijke grove nalatigheid of opzettelijk wangedrag aan te pakken.

10. Servicegarantiebetaling.

Met inachtneming van de voorwaarden van dit Addendum, zal Absolute de Klant de toepasselijke “Servicegarantiebetaling” uitbetalen waarop de Klant recht heeft, indien van toepassing, binnen negentig (90) dagen vanaf de datum waarop de Klant recht krijgt op een Servicegarantiebetaling, of als de Klant een consumentenversie van de Absolute-producten heeft, binnen negentig (90) dagen na ontvangst van het naar behoren Service Guarantee Submission-formulier, ingediend in overeenstemming met de bovenstaande voorwaarden.

11. Servicegarantiebedrag.

Onder voorbehoud van de andere voorwaarden van dit Addendum, zal het door Absolute als Servicegarantiebetaling te betalen bedrag (het “Servicegarantiebedrag”) gebaseerd zijn op de OPoP (alleen voor Klanten met een consumentenversie van de Absolute-producten), de aankoopvaluta van het Gestolen apparaat, het type Gestolen apparaat, de versie van de Absolute-producten die zijn gekocht en de Meldingsdatum van incident met betrekking tot de Aankoopdatum, zoals verder uiteengezet in de paragrafen (a) tot (c) hieronder. Voor de toepassing van deze Sectie 11 betekent “Aankoopdatum” de aankoopdatum van het Gestolen apparaat zoals blijkt uit het OPoP-bewijs van de Klant (voor Klanten met een consumentenversie van de Absolute-producten), of de datum van inschrijving van het Gestolen apparaat in de account van de Klant bij de Gehoste dienst (voor klanten met een zakelijke versie van de Absolute-producten).

(a) Personal computers. Voor Gestolen apparaten die personal computers zijn met de Lenovo Smart Lock-consumentenversie van de Absolute-products, is het servicegarantiebedrag het laagste van: (i) de OPoP vermenigvuldigd met het hieronder vermelde toepasselijke betalingspercentage; en (ii) het maximale betalingsbedrag dat hieronder wordt vermeld.  Voor Gestolen apparaten die personal computers zijn met enige andere consumentenversie van de Absolute-producten, is het Servicegarantiebedrag het laagste van: (i) de OPoP vermenigvuldigd met het hieronder vermelde toepasselijke betalingspercentage; en (ii) het hieronder vermelde maximale betalingsbedrag vermenigvuldigd met het hieronder vermelde toepasselijke betalingspercentage.  Voor Gestolen apparaten die personal computers zijn met een bedrijfsversie van de Absolute-producten, is het Servicegarantiebedrag het maximale betalingsbedrag dat hieronder wordt vermeld, vermenigvuldigd met het toepasselijke betalingspercentage dat hieronder wordt vermeld.

Versie Absolute-producten Maximaal betalingsbedrag (gebaseerd op de aankoopvaluta van het Gestolen apparaat)
Lenovo Smart Lock USD $2.000,00, CAD$ 2.000,00, AUD$ 2.000,00, of GBP£ 1.600,00
Alle overige versies USD$ 1.000,00, CAD$ 1.000,00, AUD$ 1.000,00, of GBP£ 800,00

Het toepasselijke betalingspercentage is als volgt::

Meldingsdatum van het incident (met betrekking tot de Aankoopdatum) Betalingspercentage
Binnen het eerste jaar 90%
Tijdens het tweede jaar 80%
Tijdens het derde jaar 60%
Tijdens het vierde jaar 40%
Tijdens het vijfde jaar 20%

(b) Apparaten met Windows Surface. Voor Gestolen apparaten die Windows Surface-apparaten zijn met een consumentenversie van de Absolute-producten, is het Servicegarantiebedrag het laagste van: (i) de OPoP vermenigvuldigd met het hieronder vermelde toepasselijke betalingspercentage; en (ii) het hieronder vermelde maximale betalingsbedrag vermenigvuldigd met het hieronder vermelde toepasselijke betalingspercentage.  Voor Gestolen apparaten die Windows Surface-apparaten zijn met een bedrijfsversie van de Absolute-producten, is het Servicegarantiebedrag het maximale betalingsbedrag dat hieronder wordt vermeld, vermenigvuldigd met het toepasselijke betalingspercentage dat hieronder wordt vermeld.

Het maximale betalingsbedrag is als volgt (op basis van de aankoopvaluta van het Gestolen apparaat):  USD $600,00, CAD $600,00, AUD $600,00, of £ 480,00.

Het toepasselijke betalingspercentage is als volgt::

Meldingsdatum van het incident (met betrekking tot de Aankoopdatum) Betalingspercentage
Binnen het eerste jaar 90%
Tijdens het tweede jaar 60%
Tijdens het derde jaar 40%
Tijdens het vierde jaar 30%
Tijdens het vijfde jaar 15%

(c) Cloudbook- of Google Chromebook-apparaten. Voor Gestolen apparaten die Windows Cloudbook- of Google Chromebook-apparaten zijn met een consumentenversie van de Absolute-producten, is het Servicegarantiebedrag het laagste van: (i) de OPoP vermenigvuldigd met het hieronder vermelde toepasselijke betalingspercentage; en (ii) het hieronder vermelde maximale betalingsbedrag vermenigvuldigd met het hieronder vermelde toepasselijke betalingspercentage.  Voor Gestolen apparaten die Windows Cloudbook- of Google Chromebook-apparaten zijn met een bedrijfsversie van de Absolute-producten, is het Servicegarantiebedrag het maximale betalingsbedrag dat hieronder wordt vermeld, vermenigvuldigd met het toepasselijke betalingspercentage dat hieronder wordt vermeld.

Het maximale betalingsbedrag is als volgt (op basis van de aankoopvaluta van het Gestolen apparaat):  USD $250,00, CAD $250,00, AUD $250,00, of £200,00.

Het toepasselijke betalingspercentage is als volgt::

Meldingsdatum van het incident (met betrekking tot de Aankoopdatum) Betalingspercentage
Binnen het eerste jaar 90%
Tijdens het tweede jaar 60%
Tijdens het derde jaar 40%
Tijdens het vierde jaar 30%
Tijdens het vijfde jaar 15%

12. Valuta.

De Servicegarantiebetaling wordt betaald in Amerikaanse dollars als de regio of het land van verblijf van de Klant de Verenigde Staten is, in Canadese dollars als de regio of het land van verblijf van de Klant Canada is, in Australische dollars als de regio of het land van verblijf van de Klant Australië is, en in Britse ponden als de regio of het land van verblijf van de Klant in Groot-Brittannië is. Absolute kan naar eigen goeddunken een equivalent bedrag betalen in de valuta van haar keuze met betrekking tot landen die niet in deze paragraaf worden vermeld.

13. Vooruitbetaald servicegarantiesaldo.

Als Absolute een Servicegarantiebetaling heeft betaald met betrekking tot een Gestolen apparaat dat later is teruggevonden, of de functie Remote Wipe and Lock (van welk type dan ook) succesvol heeft geactiveerd op het Gestolen apparaat, binnen 120 dagen na de Servicegarantieperiode voor Chromebooks of binnen 60 dagen na de Servicegarantieperiode voor alle andere Gestolen apparaten, kan Absolute het bedrag van een dergelijke Servicegarantiebetaling behandelen als Vooruitbetaalde servicegarantie en 100% van het bedrag van een eventueel Vooruitbetaald servicegarantiesaldo aftrekken van eventuele toekomstige Servicegarantiebetalingen die door Absolute te betalen zijn aan de Klant (voor de duidelijkheid: al dan niet voor dat specifieke Gestolen apparaat). De Klant kan het huidige saldo van de Vooruitbetaalde servicegarantie van de Klant vinden in de account van de Klant in de Gehoste dienst of via de klantenondersteuning.