Tillägg För Tjänstegaranti.

De villkor som anges i detta tillägg till tjänstegaranti (detta ”tillägg”) styr den begränsade garantin som gäller för tjänsterna för utredning av enhetsstöld och återvinning (”tjänstegarantin”), om tjänstegarantin ingår i den utgåva av Absolute-produkterna som köps av kunden enligt ett beställningsformulär eller på annat sätt köps av kunden enligt ett beställningsformulär. Termer med versaler som används men som inte är definierade i detta tillägg har den betydelse de har i huvudabonnemangsavtalet, eller om de inte är definierade där, i tillägget till Absolute-produkterna som finns tillgängligt på https://www.absolute.com/company/legal/agreements/absolute/absolute-products-addendum/, eller annat avtal mellan kunden och Absolute som reglerar Absolutes tillhandahållande av Absolute-produkterna till kunden, inklusive tillägget till tjänsterna för utredning och återställning av enhetsstölder (nedan kallat ”avtalet”).

1. Tillgänglighet för tjänstegaranti.

Tjänstegarantier är endast tillgängliga för specifika utgåvor av Absolute-produkterna. TJÄNSTEGARANTIN ÄR OGILTIG DÄR DET ÄR FÖRBJUDET ENLIGT LAG.

2. Tjänstegarantiperiod för service.

Tjänstegarantiperioden är den period efter incidentrapportens datum inom vilket Absolute garanterar att de antingen kommer att återskapa en stulen enhet eller framgångsrikt underlätta aktiveringen av funktionera för fjärradering och -låsning (oavsett typ). Tjänstegarantiperioden för en stulen enhet börjar på incidentrapportens datum och slutar sextio (60) dagar efter incidentrapportens datum.

3. Tjänstegarantiområde.

Tjänstegarantiområde innebär följande regioner eller länder: USA, Kanada, Australien, Storbritannien och alla andra länder som Absolute specifikt har identifierat som ett område med tjänstegaranti.

4. Begränsningar av tjänstegarantier.

KUNDEN BEKRÄFTAR OCH GODKÄNNER ATT (A) ALLA TJÄNSTEGARANTIER ÄR AVSEDDA SOM EN FÖRUTBESTÄMD, I FÖRVÄG ÖVERENSKOMMEN UPPSKATTNING OCH BEGRÄNSNING AV SKADESTÅND SOM SKA BETALAS AV ABSOLUTE I HÄNDELSE AV ATT ABSOLUTE BRYTER MOT DE SPECIFIKA BEGRÄNSADE GARANTIERNA FÖR UTFÖRANDET AV VISSA FUNKTIONER ELLER TJÄNSTER SOM BESKRIVS HÄR, (B) ABSOLUTE HAR HÄRMED INFORMERAT KUNDEN OM ATT DEN ANSVARSBEGRÄNSNING SOM FASTSTÄLLS I EN SÅDAN TJÄNSTEGARANTI VAR OCH ÄR EN UTTRYCKLIG DEL AV AVTALET MELLAN PARTERNA OCH VAR EN KONTROLLERANDE FAKTOR VID FASTSTÄLLANDET AV DE AVGIFTER SOM SKA BETALAS FÖR ABSOLUTA PRODUKTER, OCH (C) EN SÅDAN TJÄNSTEGARANTI ÄR INTE EN FÖRSÄKRINGSPRODUKT, OCH ABSOLUTE FÖRSÄKRAR INTE PÅ NÅGOT SÄTT KUNDENS ENHET MOT FÖRLUST ELLER STÖLD. MED UNDANTAG FÖR TILLÄMPLIGA TJÄNSTEGARANTIER, OCH I ENLIGHET MED VAD SOM ANNARS ANGES I AVTALET, GARANTERAR ABSOLUTE INTE, OCH GÖR INGA UTFÄSTELSER ELLER GARANTIER OM ABSOLUTES PRODUKTER ELLER TJÄNSTER MED AVSEENDE PÅ NÅGON KUNDAPPARAT. TROTS ANDRA BESTÄMMELSER I AVTALET KOMMER ABSOLUTES SAMLADE ANSVAR FÖR ALLA GARANTIBETALNINGAR (ENLIGT DEFINITIONEN NEDAN) SOM UPPSTÅR TILL FÖLJD AV ELLER ÄR RELATERADE TILL AVTALET DEN DAG DÅ EN GARANTIBETALNING SKA BETALAS INTE ATT ÖVERSTIGA DEN PROPORTIONELLA DELEN AV KÖPESKILLINGEN SOM ÄR HÄNFÖRLIG TILL DEN DÅ ÅTERSTÅENDE DELEN AV PRENUMERATIONSPERIODEN (EFTER AVDRAG FÖR RETURER), RABATTER, SKATTER (FÖRSÄLJNING, ANVÄNDNING OCH MERVÄRDESSKATT), PROVISIONER OCH DISTRIBUTÖRS- ELLER ÅTERFÖRSÄLJARAVGIFTER) MINUS (I) EN ADMINISTRATIONSAVGIFT SOM MOTSVARAR 15 % AV INKÖPSPRISET OCH (II) DET ACKUMULERADE BELOPP SOM TIDIGARE BETALATS TILL KUNDEN FÖR ALLA TJÄNSTEGARANTIBETALNINGAR ENLIGT AVTALET.

5. Lyckad återställning av stöld, frysning av enheten eller radering av data.

Om en lyckad återställning eller en lyckad aktivering av funktionera för fjärradering och -låsning (oavsett typ) har ägt rum på den stulna enheten inom en tjänstegarantiperiod, anses den tillämpliga tjänstegarantin ha uppfyllts och kunden är inte berättigad till en betalning för tjänstegarantin.

6. Fortsatta försök.

Även om tjänstegarantiperioden har löpt ut eller om en betalning för tjänstegarantin har betalats, kan Absolute (efter eget gottfinnande) i högst ett (1) år från upphörandet, fortsätta att övervaka och försöka återskapa, eller underlätta en framgångsrik aktivering av funktionerna för fjärradering och -låsning (oavsett typ) på den stulna enheten.

7. Krav på tjänstegarantier.

För att kvalificera sig för att erhålla en betalning för tjänstegarantin måste kunden, förutom att uppfylla de villkor som anges i detta tillägg och som specifikt avser den aktuella typen av tjänstegaranti, även uppfylla följande villkor:

  • den stulna enheten måste vara registrerad på kundens konto i värdtjänsten före incidentdatumet och får inte avregistreras under tjänstegarantiperioden;
  • förlusten av den stulna enheten får inte ha varit en begränsad förlust;
  • Kunden måste till fullo uppfylla sina skyldigheter enligt avtalet, inklusive, men inte begränsat till, kundens skyldighet att endast använda agenten på, och registrera på sitt konto, det antal enheter upp till det totala antalet abonnemang som anges i tillägget för Absolutes produkter, och att lämna in en fullständigt ifylld utredningsrapport senast fjorton (14) dagar efter incidentdatumet;
  • den stulna enheten måste ha kontaktat värdtjänsterna inom 90 dagar före incidentdatumet;
  • om den stulna enheten är en Chromebook och om en version av Chrome OS blir tillgänglig som kan stödja Googles funktion för tvångsinskrivning för den utgåva av Absolute-produkterna som kunden har köpt, måste kunden inom trettio (30) dagar från det att en sådan version blir tillgänglig uppgradera den stulna enheten till den versionen och aktivera Googles funktion för tvångsinskrivning. Om kunden inte gör detta kommer förlusten av den stulna enheten att vara en begränsad förlust;
  • den stulna enheten måste ha stulits (enligt Absolutes rimliga bedömning) inom tjänstegarantiområdet;
  • kunden får inte ha startat eller utfört en tjänst eller funktion på den stulna enheten (t.ex. funktionerna för fjärradering och -låsning) som begränsar eller inaktiverar den stulna enhetens möjlighet att kontakta den värdbaserade tjänsten, och
  • den stulna enheten får inte ha flaggats av Absolute som återfunnen i slutet av tjänstegarantiperioden.

8. OPoP.

Utöver de villkor som anges i avsnitt 7 måste kunden, om han/hon har en konsumentutgåva av Absolute-produkterna, senast trettio (30) dagar efter det att den tillämpliga servicegarantiperioden har löpt ut, fylla i och skicka in ett formulär för inlämning av servicegaranti till Absolute via fax eller e-post, tillsammans med (a) originalkvittot som visar den stulna enhetens OPoP (som bekräftar inköpsdatum, pris, märke, modell och serienummer), och (b) all ytterligare information eller dokumentation som Absolute rimligen kan begära.  Om kunden har en konsumentutgåva av Absolute-produkterna och inte förser Absolute med ett OPoP-kvitto i enlighet med detta avsnitt 8, kommer kunden inte att vara berättigad till en betalning för tjänstegarantin.  I detta tillägg avses med ”OPoP” kundens faktiska eller förmodade inköpspris (före skatt och exklusive tillbehör och programvara).  Den faktiska OPoP kommer att användas för att beräkna det tjänstegaranti-belopp som ska betalas till kunden.  Men, om kunden köpte den stulna enheten genom en pris- eller finansieringsplan med fast löptid och den faktiska OPoP inte anges på kundens OPoP-kvitto eller är mindre än 220 US-dollar eller 220 CAD-dollar eller 220 AUD-dollar eller 176 GBP, anses OPoP vara 220 US-dollar eller 220 CAD-dollar eller 220 AUD-dollar eller 176 GBP.

9. Uteslutna förluster.

Tjänstegarantin är inte en försäkringsprodukt.  Absolute kan, efter eget gottfinnande, ompröva kundens rätt att erhålla betalningar för tjänstegarantin om Absolute fastställer att kundens förlust av stulna enheter eller Absolutes betalning av betalningar för tjänstegarantin är överdriven eller visar på ett mönster av grov vårdslöshet eller uppsåtlig försummelse när det gäller att garantera säkerheten för kundens enheter eller på annat sätt gör tillhandahållandet av tjänstegarantin olönsamt. När Absolute har fastställt detta kommer Absolute att meddela kunden och alla utestående förluster kommer att vara begränsade förluster, och alla efterföljande förluster kommer att anses vara begränsade förluster tills Absolute, efter eget gottfinnande, är övertygad om att kunden har infört policyer, rutiner och andra åtgärder för att ta itu med sådan grov vårdslöshet eller uppsåtlig misskötsel.

10. Tjänstegarantibetalning.

Med förbehåll för villkoren i detta tillägg kommer Absolute att betala kunden tillämplig ”tjänstegarantibetalning” som kunden är berättigad till, i förekommande fall, inom nittio (90) dagar från det datum då kunden blir berättigad till en tjänstegarantibetalning, eller om kunden har en konsumentutgåva av Absolute-produkterna, inom nittio (90) dagar från mottagandet av det vederbörligen ifyllda formuläret för inlämning av tjänstegaranti, som skickats in i enlighet med ovanstående villkor.

11. Garantibelopp för tjänster.

Med förbehåll för övriga villkor i detta tillägg kommer det belopp som Absolute ska betala som betalning för tjänstegarantin (”tjänstegarantibelopp”) att baseras på OPoP (endast för kunder med en konsumentutgåva av Absolute-produkterna), den stulna enhetens inköpsvaluta, typen av stulen enhet, den köpta utgåvan av Absolute-produkterna och incidentrapportens datum i förhållande till inköpsdatumet, enligt vad som anges i punkterna (a) till (c) nedan. I detta avsnitt 11 avses med ”Inköpsdatum” det datum då den stulna enheten köptes, vilket framgår av kundens OPoP-kvitto (för kunder med en konsumentutgåva av Absolute-produkterna), eller det datum då den stulna enheten registrerades på kundens konto i värdtjänsten (för kunder med en företagsutgåva av Absolute-produkterna).

(a) Personaldatorer. För stulna enheter som är persondatorer med ”Lenovo Smart Lock” konsumentutgåvan av Absolute-produkterna, kommer tjänstegarantibeloppet att vara det lägsta av följande belopp: (i) OPoP multiplicerat med den tillämpliga utbetalningsprocent som anges nedan, och ii) det högsta utbetalningsbelopp som anges nedan.  För stulna enheter som är persondatorer med konsumentutgåvan av Absolute-produkterna, kommer tjänstegarantibeloppet att vara det lägsta av följande belopp: (i) OPoP multiplicerat med den tillämpliga betalningsprocent som anges nedan, och ii) det maximala betalningsbeloppet som anges nedan multiplicerat med den tillämpliga betalningsprocent som anges nedan.  För stulna enheter som är persondatorer med en företagsutgåva av Absolute-produkterna kommer tjänstegarantibeloppet att vara det maximala betalningsbelopp som anges nedan multiplicerat med den tillämpliga betalningsprocenten som anges nedan.

Absolute produkt upplagor. Högsta utbetalningsbelopp. (baserat på den stulna enhetens inköpsvaluta)
Lenovo Smart Lock USD$2,000.00, CAD$2,000.00, AUD$2,000.00 eller GBP£1,600.00.
Alla andra upplagor. USD$1,000.00, CAD$1,000.00, AUD$1,000.00 eller GBP£800.00.

Den tillämpliga betalningsprocenten kommer att vara följande:

Datum för incidentrapport. (i förhållande till inköpsdatumet). Procentuell utbetalning.
Under det första året 90 %
Under det andra året 80 %
Under det tredje året 60 %
Under det fjärde året 40 %
Under det femte året 20 %

(b) Windows Surface-enheter. För stulna enheter som är Windows Surface-enheter med en konsumentutgåva av de Absolute produkterna är tjänstegarantibeloppet det lägsta av följande: (i) OPoP multiplicerat med den tillämpliga betalningsprocent som anges nedan, och ii) det maximala betalningsbeloppet som anges nedan multiplicerat med den tillämpliga betalningsprocent som anges nedan.  För stulna enheter som är Windows Surface-enheter med en företagsutgåva av Absolute-produkterna kommer tjänstegarantibeloppet att vara det maximala betalningsbelopp som anges nedan multiplicerat med den tillämpliga betalningsprocenten som anges nedan.

Multiplicerat med den kommer följande (baserat på den stulna enhetens inköpsvaluta):  USD$600.00, CAD$600.00, AUD$600.00 eller £480.00.

Den tillämpliga betalningsprocenten kommer att vara följande:

Datum för incidentrapport. (i förhållande till inköpsdatumet). Procentuell utbetalning.
Under det första året 90 %
Under det andra året 60 %
Under det tredje året 40 %
Under det fjärde året 30 %
Under det femte året 15 %

(c) Cloudbook- eller Google Chromebook-enheter. För stulna enheter som är Windows Cloudbook- eller Google Chromebook-enheter med en konsumentutgåva av Absolutes produkter är tjänstegarantibeloppet det lägsta av följande: (i) OPoP multiplicerat med den tillämpliga betalningsprocent som anges nedan, och ii) det maximala betalningsbeloppet som anges nedan multiplicerat med den tillämpliga betalningsprocent som anges nedan.  För stulna enheter som är Windows Cloudbook- eller Google Chromebook-enheter med en företagsutgåva av Absolutes produkter, kommer tjänstegarantibeloppet att vara det maximala betalningsbelopp som anges nedan multiplicerat med den tillämpliga betalningsprocenten som anges nedan.

Multiplicerat med den kommer följande (baserat på den stulna enhetens inköpsvaluta):  USD$250.00, CAD$250.00, AUD$250.00 eller £200.00.

Den tillämpliga betalningsprocenten kommer att vara följande:

Datum för incidentrapport. (i förhållande till inköpsdatumet). Procentuell utbetalning.
Under det första året 90 %
Under det andra året 60 %
Under det tredje året 40 %
Under det fjärde året 30 %
Under det femte året 15 %

12. Valuta.

Betalningen för tjänstegarantin betalas i amerikanska dollar om kundens region eller bosättningsland är USA, i kanadensiska dollar om kundens region eller bosättningsland är Kanada, i australiska dollar om kundens region eller bosättningsland är Australien och i brittiska pund om kundens region eller bosättningsland är Storbritannien. Absolute kan efter eget gottfinnande betala ett motsvarande belopp i valfri valuta för länder som inte anges i denna punkt.

13. Saldo för förbetald tjänstegaranti.

Om Absolute har betalat en tjänstegarantibetalning för en stulen enhet som senare återfinns, eller har en framgångsrik aktivering av funktionera för fjärradering och -låsning (oavsett typ) på den stulna enheten, inom 120 dagar efter tjänstegarantiperioden för Chromebooks eller inom 60 dagar efter tjänstegarantiperioden för alla andra stulna enheter, får Absolute behandla beloppet för en sådan betalning för tjänstegarantin som en förbetald tjänstegaranti och dra av 100 % av beloppet för ett eventuellt förbetalt saldobelopp för tjänstegarantin från varje framtida betalning för tjänstegarantin som Absolute ska betala till kunden (oavsett om det gäller den stulna enheten eller inte). Kunden kan ta reda på sitt aktuella saldo för den förbetalda tjänstegarantin på kundens konto i värdtjänsten eller i kundtjänsten.