Tillæg Om Efterforskning AF Enhedstyveri Og Generhvervelsestjenester

De vilkår, der er fastsat i dette Tillæg om efterforskning af Enhedstyveri og Generhvervelsestjenester (dette “Tillæg“), regulerer Absolutes standardtilbud om efterforskning af Enhedstyveri og Generhvervelsestjenester for Absolute-produkterne, som revideret fra tid til anden (“efterforskning af Enhedstyveri og Generhvervelsestjenester“), hvis efterforskning af Enhedstyveri og Generhvervelsestjenester er inkluderet i den udgave af Absolute-produkterne, som Kunden har købt i henhold til en Bestillingsformular, eller hvis Kunden på anden måde køber dem i henhold til en Bestillingsformular. Begreber med stort begyndelsesbogstav, der anvendes, men som ikke er defineret i dette Tillæg, har den betydning, de har i Absolute produkttillægget, der er tilgængeligt på https://www.absolute.com/company/legal/agreements/absolute/absolute-products-addendum/, eller hvis de ikke er defineret i Absolute produkttillægget, i Hovedabonnementsaftalen eller en anden aftale mellem Kunden og Absolute, der regulerer Absolutes levering af Absolute-produkterne til Kunden (herefter “Aftalen“). Tjenesterne for efterforskning af Enhedstyveri og Genopretningstjenester udgør Tjenester i henhold til aftalen.

1. Definitioner.

Tvungen genregistreringsfunktion” henviser til enhedsindstillingen i Chromebooks, der gør det muligt for administratorer at tvinge Enheder til at blive genregistreret til deres oprindelige Google-administratorkonsol, selv efter at en Enhed er blevet slettet.

Google Administrationskonsol” betyder den webbaserede administrationskonsol, der er tilgængelig fra Google Inc. til administration af Chromebooks.

Hændelsesdato” betyder den første dato, hvor Kunden bliver opmærksom på tyveriet eller med rimelighed kan forventes at opdage tyveriet af en Stjålen enhed.

Hændelsesrapportdato” betyder datoen for Absolute’s faktiske modtagelse af en fuldt udfærdiget Undersøgelsesrapport (herunder detaljerne i den Officielle rapport).

Undersøgelsesrapport” betyder den formular, som Absolute stiller til rådighed for Kunden enten ved (a) at logge ind på den Kundekonto, der er tilgængelig via den Hostede tjeneste, eller (b) at anmode om at få formularen sendt til Kunden ved hjælp af de kontaktoplysninger, der er tilgængelige via kundesupport. Hvis Kunden er en udbyder af administrerede tjenester, skal Undersøgelsesrapporten udfyldes og indsendes til Absolute af Kunden og ikke af dennes MSP-slutbrugere.

Officiel rapport” betyder en officiel politirapport og enhver anden formular, som kræves af den retshåndhævende myndighed, der er forpligtet til at anmelde tyveri af en Enhed.

Data efter hændelsen” betyder data genereret af en Stjålen enhed eller indhentet fra tredjeparter efter tyveriet af en Stjålen enhed og under generhvervelse af tyvekoster, herunder data oprettet og gemt af brugere, der er i besiddelse af eller har adgang til en Stjålen enhed efter tabet af den, data, som sådanne brugere har adgang til eller ændrer, og data indsamlet og gemt af Apple Inc. eller Google Inc. Data efter hændelsen omfatter, uden begrænsning, oplysninger, der er opnået ved brug af alle Absolutes værktøjer til generhvervelse af tyvekoster med henblik på at generhverve Stjålne enheder i det omfang, det er tilladt i henhold til gældende lovgivning.

Generhverve“, “Generhvervet” eller “Generhvervelse” betyder, at en Stjålen enhed er blevet lokaliseret og returneret til Kunden, eller er ved at blive leveret til Kunden, eller er enten i besiddelse af, eller er ved at blive indsamlet af eller aktivt sporet af retshåndhævende myndigheder.

Begrænset tab” betyder et af følgende med hensyn til en Stjålen enhed:

 • tyveriet blev væsentligt lettet af Kundens kriminelle handlinger, grove uagtsomhed eller forsætlige forsømmelse ved sikringen af den pågældende Stjålne enhed, eller gentagne tyverier af Stjålne enheder viser et mønster af en sådan kriminel, uagtsom eller forsætlig aktivitet;
 • de retshåndhævende myndigheder i den jurisdiktion, hvor den Stjålne enhed forsvandt, ikke anser tyveriet for at være en kriminel handling;
 • tyveriet af den Stjålne enhed var forsætligt, eller var en del af et program for tyveriopsporing, eller Kunden undlader at udfylde Undersøgelsesrapportformularen fuldt ud;
 • hvis den stjålne enhed er en Chromebook, har Kunden ikke købt Google Administrationskonsol og brugt den på den Stjålne enhed til at implementere den aktuelle Absolute for Chromebooks-udvidelse;
 • hvis den stjålne enhed er en Chromebook, har Kunden ikke opgraderet den Stjålne enhed til en version, der kan understøtte Googles Tvungen genregistreringsfunktion for den udgave af Absolute-produkterne, som Kunden har købt, og aktiveret Googles Tvungen genregistreringsfunktion inden for tredive (30) dage efter, at den er blevet tilgængelig;
 • softwaren blev ikke installeret eller aktiveret på den Stjålne enhed før Hændelsesdatoen, eller
 • den Stjålne enhed ikke var stjålet (som rimeligt bestemt af Absolute).

Stjålen enhed” betyder en Enhed, for hvilken der er indsendt en Undersøgelsesrapport til Absolute vedrørende tyveri af en sådan Enhed.

Program for tyveriopsporing“betyder ethvert forsætligt tab eller efterforskningsprogram eller -operation, der er iværksat, gennemført, bidraget til eller udført af eller på vegne af Kunden med eller uden bistand fra retshåndhævende myndigheder, hvor formålet med en sådan operation helt eller delvist er at tiltrække tyveri eller tab med henblik på at identificere eller pågribe tyve eller andre lovovertrædere.

Områder for generhvervelse af tyvekoster” betyder enhver region eller ethvert land, undtagen hvor:

 • Absolute har angivet en sådan region eller et sådant land som værende udelukket, eller,
 • efter Absoluts eget skøn, en sådan region eller et sådant land ikke er en region eller et sådant land, hvor (i) kulturen, skikke og den faktiske forvaltning omfatter overholdelse af retsstatsprincippet, (ii) der i øjeblikket er statslige ressourcer, der med rimelighed er nødvendige for at håndhæve lovene der, (iii) infrastrukturen understøtter uhindret overførsel af de data, der er nødvendige for sporing og generhvervelse, (iv) sporings- og efterforskningsaktiviteter ikke er forbudt i henhold til gældende lovgivning, og (v) i tilfælde af at den Stjålne enhed bevæger sig mellem flere jurisdiktioner, politimyndighederne i begge jurisdiktioner samarbejder om håndhævelsen af deres respektive ejendomslove.

2. Samtykke.

Ved at aktivere efterforskning af Enhedstyveri og Generhvervelsestjenester, herunder ved at indsende en Undersøgelsesrapport vedrørende en Stjålen enhed, giver Kunden Absolute tilladelse til og instrukser om at: (a) at koordinere med lokale retshåndhævende myndigheder for at generhverve den Stjålne enhed, (b) at få adgang til og indsamle oplysninger om den Stjålne enhed, som tredjepart besidder, herunder ved at få adgang til Kundens Google-konto for at indhente oplysninger vedrørende den Stjålne enhed, og Kunden accepterer at lette Absolutes adgang til sådanne oplysninger; (c) efter Absolute’s skøn, iværksætte, aktivere, deaktivere eller annullere en Enhedsfrysningsoperation, hvis den er tilgængelig, for at hjælpe med processen for generhvervelse af tyvekoster, (d) få adgang til Data efter hændelsen på den stjålne Enhed eller i tredjeparters kontrol udelukkende med henblik på at udføre generhvervelse af tyvekoster, hvor sådanne Data efter hændelsen vil blive gemt på en sikker server og kun vil blive videregivet til politiefterforskere eller officielle anklagere, der er involveret i efterforskningen eller retsforfølgningen af den kriminelle handling i forbindelse med tabet af den Stjålne enhed, og (e) overføre alle data, der er indsamlet i forbindelse med generhvervelse af tyvekoster (herunder Data efter hændelsen), til det relevante strafferetlige system, herunder retshåndhævende personale, anklagere og domstole, og anerkender, at sådanne data i forbindelse med generhvervelse af tyvekoster kun vil blive stillet til rådighed for Kunden efter disse strafferetlige systemers skøn. Hvis Kunden er en udbyder af administrerede tjenester, skal Kunden indhente tilladelse fra sine relevante MSP-slutbrugere for at få Absolute til at gennemføre ovenstående.

3. Ingen generhvervelse af tyvekoster uden for Området.

Efterforskning af Enhedstyveri og Generhvervelsestjenester er kun tilgængelige inden for området for generhvervelse af tyvekoster. Hvis kontakten fra den Stjålne enhed efter Hændelsesrapportdatoen stammer fra et sted uden for Området for generhvervelse af tyvekoster, er efterforskning af Enhedstyveri og Generhvervelsestjenester ikke længere tilgængelige og erstattes af Fjernsletning og låsefunktion, og en vellykket aktivering af Fjernsletning og låsefunktion (uanset type) eller Kundens beslutning om ikke at aktivere Fjernsletning og låsefunktion opfylder enhver gældende forpligtelse for Absolute til efterforskning af Enhedstyveri og Generhvervelsestjenester.

4. Forpligtelser for generhvervelse af tyvekoster.

Når Kunden aktiverer efterforskning af Enhedstyveri og Generhvervelsestjenester, vil Absolute gøre en kommercielt rimelig indsats for at lokalisere og generhverve den Stjålne enhed, og Kunden accepterer at samarbejde fuldt ud med denne indsats. Kunden vil fra tid til anden blive informeret om status for bestræbelserne på at genfinde den Stjålne enhed via e-mail eller online via den Hostede tjeneste. Med forbehold af afsnit 3 ovenfor accepterer Kunden endvidere, at Absolute kun har en forpligtelse til aktivt at søge at genfinde den Stjålne enhed (a) i en periode på et år fra Hændelsesrapportdatoen, eller (b) indtil den dato, hvor Fjernsletning og låsefunktion er aktiveret for den forsvundne enhed, alt efter hvilken dato der kommer først.

5. Aktivering af generhvervelse af tyvekoster.

Kunden erkender, at sandsynligheden for generhvervelse tilbage, falder desto længere tid, der går mellem Hændelsesrapportdatoen og Hændelsesdatoen. Derfor skal Kunden, for at kunne aktivere efterforskning af Enhedstyveri og Generhvervelsestjenester hurtigst muligt, men under alle omstændigheder senest fjorten (14) dage efter Hændelsesdatoen, aktivere efterforskning af Enhedstyveri og Generhvervelsestjenester:

 • anmelde den Stjålne enhed som stjålet til den retshåndhævende myndighed i den jurisdiktion, hvor den Stjålne enhed blev stjålet, ved at udfylde og indsende en officiel rapport til denne myndighed;
 • fremskaffe en registrering eller et identifikationsnummer (f.eks. politinummer eller andet sagsnummer) af den Officielle rapport og på anmodning af Absolute en kopi af den Officielle rapport; og
 • udfylde og indsende en Undersøgelsesrapport til Absolute og sikre, at denne Undersøgelsesrapport indeholder de oplysninger om den Officielle rapport, som Absolute kræver.

6. Begrænsninger.

Kunden anerkender og accepterer, at Absolute’s forpligtelse og evne til med succes at generhverve en Stjålen enhed vil blive væsentligt og materielt forringet, hvis:

 • tyveriet eller tabet af en Stjålen enhed er et Begrænset tab; eller
 • en Stjålen enhed er en enhed, der ikke er i stand til at understøtte vedholdenhed for den udgave af Absolute-produkterne, som Kunden har købt, eller hvor vedholdenhed ikke var aktiveret på tidspunktet for tyveriet. Vedholdenhed er ikke påkrævet for Chromebooks, men hvis en Stjålen enhed er en Chromebook, og hvis en version af Chrome OS bliver tilgængelig, som kan understøtte Googles Tvungen genregistreringsfunktion for den udgave af Absolute-produkterne, som Kunden har købt, skal Kunden inden for tredive (30) dage efter, at en sådan version er blevet tilgængelig, have opgraderet den Stjålne enhed til den pågældende version og aktiveret Googles Tvungen genregistreringsfunktion. hvis Kunden undlader at gøre dette, vil tyveriet af den Stjålne enhed være et Begrænset tab. En liste over enheder, der er i stand til at understøtte vedholdenhed, kan fås hos Absolute.

7. Forebyggelse af generhvervelse af tyvekoster og andre funktioner.

Kunden anerkender og accepterer, at:

 • at Absolute kan ophøre efterforskningen af Enhedstyveri og Generhvervelsestjenester, og at alle Absolutes gældende forpligtelser i henhold til dette Tillæg vil blive anset for opfyldt, når Fjernsletning og låsefunktionen er blevet aktiveret på en Stjålen enhed,
 • den Stjålne enhed skal være registreret på Kundens konto med den Hostede tjeneste før den første af enten (i) Hændelsesdatoen eller (ii) 30 dage før den dato for tyveriet, der er rapporteret i en Undersøgelsesrapport, og må ikke afmeldes, før den Stjålne enhed er returneret til kunden eller er blevet generhvervet, og
 • DET IKKE KAN GARANTERES, AT ALLE STJÅLNE ENHEDER KAN GENERHVERVES. UDEN AT BEGRÆNSE DET GENERELLE INDHOLD AF OVENSTÅENDE, DA ABSOLUTE KUN KOORDINERER GENERHVERVELSE I ET OMRÅDE FOR GENERHVERVELSE AF TYVEKOSTER, GIVES DER INGEN GARANTI MED HENSYN TIL DRIFTEN AF ABSOLUTE-PRODUKTERNE ELLER MULIGHEDEN FOR AT GENERHVERVE EN STJÅLET ENHED VED HJÆLP AF ABSOLUTE-PRODUKTERNE, HVIS DEN STJÅLNE ENHED BEFINDER SIG ELLER ER TRANSPORTERET UDEN FOR OMRÅDET FOR GENERHVERVELSE AF TYVEKOSTER.