Laitteen Varkauden Tutkinta- Ja Palautuspalvelujen Lisäys

Tässä Laitteen varkauden tutkinta- ja palautuspalvelujen lisäyksessä (tämä ”Lisäys”) mainituilla ehdoilla säännellään Absoluten vakiotarjontaa Absolute-tuotteiden laitteen varkauden tutkinta- ja palautuspalveluista, sellaisina kuin ne ovat tarkistettuina aika ajoin (”Laitteen varkauden tutkinta- ja palautuspalvelut”), jos Laitteen varkauden tutkinta- ja palautuspalvelut sisältyvät Asiakkaan Tilauslomakkeella ostamaan Absolute-tuotteiden julkaisuversioon tai Asiakas ostaa ne muutoin Tilauslomakkeella. Isolla alkukirjaimella kirjoitetuilla termeillä, joita käytetään mutta joita ei ole määritelty tässä Lisäyksessä, on niille osoitteessa https://www.absolute.com/company/legal/agreements/absolute/absolute-products-addendum/ saatavilla olevassa Absolute-tuotteiden lisäyksessä annetut merkitykset. Jos niitä ei ole määritelty Absolute-tuotteiden lisäyksessä, niillä on merkitykset, jotka on annettu niille Päätilaussopimuksessa taikka muussa Asiakkaan ja Absoluten välisessä sopimuksessa, jolla säännellään Absolute-tuotteiden tarjoamista Asiakkaalle (”Sopimus”). Laitteen varkauden tutkinta- ja palautuspalvelut ovat Sopimuksessa tarkoitettuja Palveluja.

1. Määritelmät.

Pakotettu uudelleenkirjaustoiminto” -termi tarkoittaa Chromebook-laitteiden asetusta, joka mahdollistaa ylläpitäjien pakottavan Laitteet uudelleenkirjattavan alkuperäiseen Googlen ylläpitäjän konsoliinsa, vaikka Laite olisi pyyhitty.

Google-hallintakonsoli”-termi tarkoittaa Google Inc. -yhtiöltä saatavaa verkkopohjaista hallintakonsolia Chromebook-laitteiden hallintaan.

Häiriöpäivä”-termi tarkoittaa ensimmäistä päivää, jolloin Asiakas saa tietoonsa tai Asiakkaan voidaan kohtuudella olettaa huomaavan Varastetun laitteen varkauden.

Häiriön ilmoituspäivä” -termi tarkoittaa päivää, jolloin Absolute todellisuudessa vastaanotti täysin täytetyn Tutkintaraportin (joka sisältää Virallisen raportin tiedot).

Tutkintaraportti”-termi tarkoittaa lomaketta, jonka Absolute tarjoaa ja jonka Asiakas saa joko (a) kirjautumalla sisään Asiakkaan tilille, jonne pääsee Isännöidyn palvelun kautta, tai (b) pyytämällä, että lomake postitetaan Asiakkaalle, käyttäen asiakastuen kautta saatavia yhteystietoja. Jos Asiakas on hallinnoitu palveluntarjoaja, Asiakkaan, ei sen MSP-loppukäyttäjien, on täytettävä ja lähetettävä Tutkintaraportti Absolutelle.

Virallinen raportti” -termi tarkoittaa virallista poliisiraporttia ja mitä tahansa muuta lainvalvontaviranomaisen vaatimaa lomaketta, jolla ilmoitetaan laitteen Varkaudesta.

Häiriön jälkeiset tiedot” -termi tarkoittaa tietoja, jotka Varastettu laite on laatinut tai jotka on saatu kolmansilta osapuolilta Varastetun laitteen varastamisen jälkeen ja varkauden palautuksen aikana, mukaan lukien niiden käyttäjien luomat ja tallentamat tiedot, joilla on ollut Varastettu laite hallussaan tai pääsy siihen sen häviämisen jälkeen, tiedot, joita kyseiset käyttäjät ovat käyttäneet tai muokanneet, ja tiedot, joita Apple Inc. tai Google Inc. on kerännyt ja tallentanut. Häiriön jälkeiset tiedot sisältävät, rajoituksetta, tiedot, jotka on saatu käyttämällä mitä tahansa ja kaikkia Absoluten varkauden palautustyökaluista, joilla pyritään palauttamaan Varastettu laite (tai laitteet) sovellettavien lakien sallimassa laajuudessa.

Palauttaa”-, ”Palautettu”- tai ”Palautus”-termeillä tarkoitetaan Varastettua laitetta, joka on paikannettu ja palautettu Asiakkaalle tai jota ollaan toimittamassa Asiakkaalle tai joka on joko lainvalvontaviranomaisen hallussa tai lainvalvontaviranomaisen noudettavana tai lainvalvontaviranomaisen aktiivisesti seuraama.

Rajoitettu häviäminen” -termi tarkoittaa Varastetun laitteen kohdalla jotakin seuraavista:

 • Asiakkaan rikollinen teko, törkeä huolimattomuus tai tahallinen laiminlyönti kyseessä olevaa Varastettua laitetta suojatessa helpotti olennaisesti varkautta tai Varastetun laitteen toistuva varastaminen osoittaa tällaisen rikollisen teon, huolimattomuuden tai tahallisen laiminlyönnin mallia;
 • sen lainkäyttöalueen lainvalvontaviranomainen, jossa Varastettu laite katosi, ei pidä varkautta rikollisena tekona;
 • Varastetun laitteen varkaus oli tahallinen tai osa Varkauden havaitsemisohjelmaa taikka Asiakas ei täytä Tutkintaraportti-lomaketta kokonaan;
 • jos Varastettu laite on Chromebook, Asiakas ei ole ostanut Google-hallintakonsolia ja käyttänyt sitä Varastetussa laitteessa hyödyntääkseen nykyistä Absolute for Chromebooks -laajennusta;
 • jos Varastettu laite on Chromebook, Asiakas ei ole päivittänyt Varastettua laitetta versioon, joka kykenee tukemaan Googlen Pakotettua uudelleenkirjaustoimintoa, joka tarjotaan Asiakkaan ostamalle Absolute-tuotteiden julkaisuversiolle, ja ottanut Googlen Pakotettua uudelleenkirjaustoimintoa käyttöön kolmenkymmenen (30) päivän kuluessa sen tultua saataville;
 • Ohjelmistoa ei ollut asennettu Varastettuun laitteeseen tai aktivoitu siinä ennen Häiriöpäivää tai
 • Varastettua laitetta ei varastettu (siten kuin Absolute kohtuudella määrittää).

Varastettu laite” -termi tarkoittaa Laitetta, josta on lähetetty Absolutelle tutkintaraportti kyseisen Laitteen varkauden vuoksi.

Varkauden havaitsemisohjelma” -termi tarkoittaa mitä tahansa tahallista häviämistä tai tutkintaohjelmaa tai toimenpidettä, joka on käynnistetty, järjestetty tai toteutettu taikka johon on myötävaikutettu Asiakkaan toimesta tai Asiakkaan puolesta lainvalvontaviranomaisten avustuksella tai ilman niiden avustusta, jos tällaisen toimenpiteen tarkoitus kokonaan tai osittain on houkutella varkauteen tai häviämiseen varkaiden tai muiden vahingontekijöiden tunnistamiseksi tai kiinnisaamiseksi.

Varkauden palautusalue” -termi tarkoittaa mitä tahansa aluetta tai maata, lukuun ottamatta seuraavanlaisia:

 • Absolute on esittänyt, että kyseinen alue tai maa suljetaan pois, tai
 • Absoluten yksinomaisella harkinnalla kyseinen alue tai maa ei ole alue tai maa, jossa (i) kulttuuriin, tapoihin ja todelliseen hallintoon kuuluu oikeusvaltioperiaatteen noudattaminen, (ii) on parhaillaan hallinnollisia resursseja, joita vaaditaan kohtuudella lakien täytäntöönpanoon siellä, (iii) infrastruktuuri tukee seuranta- ja palautustarkoituksiin vaadittavien tietojen esteetöntä lähetystä, (iv) sovellettavissa laeissa ei kielletä seuranta- ja tutkintatoimia ja (v) siinä tapauksessa, että Varastettu laite liikkuu useiden lainkäyttöalueiden välillä, molempien lainkäyttöalueiden poliisiviranomaiset tekevät yhteistyötä vastaavien varallisuuslakien täytäntöönpanossa.

2. Suostumus.

Aktivoimalla Laitteen varkauden tutkinta- ja palautuspalvelut, mihin kuuluu Varastetun laitteen Tutkintaraportin jättäminen, Asiakas antaa Absolutelle valtuudet ja ohjeet seuraaviin toimenpiteisiin: (a) toiminnan koordinointi paikallisten lainvalvontaviranomaisten kanssa Varastetun laitteen palauttamiseksi, (b) kolmansien osapuolten hallussa oleviin Varastettua laitetta koskeviin tietoihin pääsy ja niiden kerääminen, esimerkiksi käymällä Asiakkaan Google-tilillä hankkimassa Varastettuun laitteeseen liittyviä tietoja, ja Asiakas suostuu helpottamaan Absoluten pääsyä kyseisiin tietoihin, (c) Absoluten harkinnan mukaan Laitteen jäädytystoiminnon käynnistys, aktivointi, deaktivointi tai peruutus, jos toiminto on käytettävissä, varkauden palautusprosessin avustamiseksi, (d) pääsy Varastetulla laitteella tai kolmansien osapuolten määräysvallassa oleviin Häiriön jälkeisiin tietoihin yksinomaan varkauden palautuksen suorittamiseksi; tällöin kyseiset Häiriön jälkeiset tiedot tallennetaan turvalliselle palvelimelle ja ne paljastetaan vain poliisitutkijoille tai virallisille syyttäjille, jotka ovat mukana Varastetun laitteen häviämiseen liittyvän rikoksen tutkinnassa tai syytteeseenpanossa, ja (e) varkauden palautuksen aikana koottujen tietojen siirto (mukaan lukien Häiriön jälkeiset tiedot) sovellettavaan rikosoikeusjärjestelmään, mukaan lukien lainvalvontahenkilöstö, syyttäjät ja tuomioistuimet, ja sen myöntäminen, että varkauden palautukseen liittyvät tiedot annetaan Asiakkaan saataville vain näiden rikosoikeusjärjestelmän tahojen harkinnan mukaan. Jos Asiakas on hallinnoitu palveluntarjoaja, Asiakkaan on hankittava valtuudet sovellettavilta MSP-loppukäyttäjiltään, jotta Absolute voi toteuttaa edellä mainitut toimet.

3. Ei Varkauden palautusta alueen ulkopuolella.

Laitteen varkauden tutkinta- ja palautuspalvelut ovat saatavilla vain Varkauden palautusalueella. Jos yhteydenotto Varastetusta laitteesta Häiriön ilmoituspäivän jälkeen on peräisin Varkauden palautusalueen ulkopuolelta, Laitteen varkauden tutkinta- ja palautuspalvelut eivät enää ole saatavilla ja ne korvataan Etäpyyhintä- ja etälukitustoiminnoilla, ja Etäpyyhintä- ja etälukitustoimintojen (tyypistä riippumatta) onnistunut aktivointi tai Asiakkaan päätös jättää Etäpyyhintä- ja etälukitustoiminnot aktivoimatta täyttää Absoluten sovellettavat Laitteen varkauden tutkinta- ja palautuspalvelujen velvoitteet.

4. Varkauden palautuksen velvoitteet.

Asiakkaan aktivoitua Laitteen varkauden tutkinta- ja palautuspalvelut Absolute käyttää kaupallisesti kohtuullisia toimia paikantaakseen ja Palauttaakseen Varastetun laitteen ja Asiakas suostuu tekemään täysimittaista yhteistyötä näissä toimissa. Asiakkaalle ilmoitetaan aika ajoin Varastetun laitteen Palautuksen toimien tila sähköpostitse tai verkossa Isännöidyn palvelun kautta. Rajoittamatta edellä olevan Osion 3 soveltamista, Asiakas suostuu myös siihen, että Absolutella on velvollisuus tavoitella aktiivisesti Palautusta vain (a) yhden vuoden ajan Häiriön ilmoituspäivästä lukien tai (b) siihen päivään asti, että Kadonneen laitteen Etäpyyhintä- ja etälukitustoiminnot on aktivoitu, kumpi onkaan aiempi.

5. Varkauden palautuksen aktivointi.

Asiakas myöntää, että Palautuksen todennäköisyys pienenee, mitä kauempana Häiriön ilmoituspäivä on Häiriöpäivästä. Vastaavasti aktivoidakseen Laitteen varkauden tutkinta- ja palautuspalvelut Asiakkaan on niin nopeasti kuin mahdollista mutta joka tapauksessa viimeistään neljäntoista (14) päivän kuluessa Häiriöpäivästä toimittava seuraavasti:

 • ilmoitettava Varastettu laite varastetuksi sen lainkäyttöalueen lainvalvontaviranomaiselle, jossa Varastettu laite varastettiin, täyttämällä ja lähettämällä Virallinen raportti tällaiselle viranomaiselle;
 • hankittava Virallisen raportin asiakirja- tai tunnistenumero (kuten poliisi- tai muu tiedostonumero) ja Absoluten pyynnöstä kopio Virallisesta raportista ja
 • täytettävä Tutkintaraportti asianmukaisesti ja lähetettävä se Absolutelle sekä varmistettava, että Tutkintaraportti sisältää Absoluten vaatimat Virallisen raportin tiedot.

6. Rajoitukset.

Asiakas myöntää ja hyväksyy, että Absoluten velvollisuus ja kyky Palauttaa Varastettu laite onnistuneesti vähenee merkittävästi ja olennaisesti, jos

 • Varastetun laitteen varkaus tai häviäminen on Rajoitettu häviäminen tai
 • Varastettu laite on laite, joka ei kykene tukemaan Asiakkaan ostaman Absolute-tuotteiden julkaisuversion jatkuvuutta tai jossa jatkuvuus ei ollut käytössä varkauden aikaan. Jatkuvuutta ei vaadita Chromebook-laitteilta; jos Varastettu laite kuitenkin on Chromebook ja jos saataville tulee Chrome-käyttöjärjestelmän versio, joka kykenee tukemaan Googlen Pakotettua uudelleenkirjaustoimintoa Asiakkaan ostaman Absolute-tuotteiden julkaisuversion osalta, kolmenkymmenen (30) päivän kuluessa kyseisenlaisen version saataville tulosta Asiakkaan on oltava päivitetty Varastettu laite kyseisenlaiseen versioon ja otettu Googlen Pakotettu uudelleenkirjaustoiminto käyttöön; jos Asiakas ei tee sitä, Varastetun laitteen varkaus on Rajoitettu häviäminen. Absolutelta on saatavilla luettelo laitteista, jotka kykenevät tukemaan jatkuvuutta.

7. Varkauden palautuksen ehkäisytoimet ja muut ominaisuudet.

Asiakas myöntää ja hyväksyy, että

 • Absolute saattaa lopettaa Laitteen varkauden tutkinta- ja palautuspalvelut ja kaikki Absoluten tämän Lisäyksen mukaiset sovellettavat velvoitteet katsotaan täytetyiksi, kun Etäpyyhintä- ja etälukitustoiminnot on aktivoitu Varastetussa laitteessa,
 • Varastettu laite on kirjattava Asiakkaan Isännöidyn palvelun tilille ennen aiempaa seuraavista: (i) Häiriöpäivä ja (ii) 30 päivää ennen Tutkintaraportissa ilmoitettua varkauspäivää, eikä sitä saa kirjata uudelleen, ennen kuin kyseinen Varastettu laite on palautettu Asiakkaan haltuun tai Palautettu, ja
 • JOKAISEN VARASTETUN LAITTEEN PALAUTUSTA EI VOIDA TAATA. RAJOITTAMATTA EDELLÄ MAINITUN YLEISLUONTEISUUTTA: ABSOLUTE KOORDINOI VAIN VARKAUDEN PALAUTUSALUEELLA TAPAHTUVIA PALAUTUKSIA, JOTEN MITÄÄN TAKUUTA TAI VAKUUTUSTA EI ANNETA ABSOLUTE-TUOTTEIDEN TOIMINNASTA TAI KYVYSTÄ PALAUTTAA VARASTETTU LAITE ABSOLUTE-TUOTTEITA KÄYTTÄEN, JOS VARASTETTU LAITE SIJAITSEE VARKAUDEN PALAUTUSALUEEN ULKOPUOLELLA TAI SIIRRETÄÄN SINNE.