Tillegg for Absolute Products

Vilkårene som fremgår av dette tillegget for Absolute Products (“Tillegget”) gjelder  kundens tilgang til og bruk av Absolutes Absolute Visibility, Absolute Control og Absolute Resilience Products (samlet “Absolute Products”). Hver utgave av Absolute Products inneholder forskjellige sett med funksjoner og tjenester, som beskrevet på Absolutes Platform Editions-side, som ligger på https://www.absolute.com/platform/editions/. Dette tillegget gir ikke kunden noen rettigheter til å bruke noen gitte funksjoner eller tjenester, med mindre de er inkludert som en del av utgaven av Absolute Products som er kjøpt av kunden gjennom et ordreskjema eller kunden kjøper dem separat gjennom et ordreskjema.  For større sikkerhet utgjør Absolute Products produkter med henblikk på avtalen.

Uttrykk skrevet med store bokstaver men som ikke er definert i dette tillegget, har betydningene som er gitt dem i hovedabonnementsavtalen eller annen avtale (“Avtalen”) mellom kunden og Absolute, som styrer Absolutes levering av Absolute Products til kunden.

1. Bruk av produkter.

  • Vertstjeneste. Underlagt kundens vedvarende overholdelse av avtalevilkårene (inkludert punktlig betaling av alle gjeldende gebyrer), vil Absolute levere vertstjenesten til kunden i gjeldende abonnementsperiode for å tillate sine autoriserte brukere tilgang til og bruk av vertstjenesten utelukkende til kundens interne forretningsformål i forbindelse med deres bruk av programvaren.
  • Programvare. Underlagt kundens vedvarende overholdelse av avtalen (inkludert punktlig betaling av alle gjeldende gebyrer), gir Absolute herved til kunden en ikke-eksklusiv, ikke-overførbar, ikke-underlisensierbar rett og lisens, under gjeldende abonnementsperiode, til å laste ned og bruke programvaren til kundens interne forretningsformål i forbindelse med sin bruk av vertstjenesten.

2. Registrerte enheter.

For å kunne gjøre fullstendig bruk av Absolute Products, må kunden installere programvare som kommuniserer med vertstjenesten (“Agenten”) på sine enheter og registrere slike enheter i kontoen sin i vertstjenesten. Kunden kan kun bruke agenten på, og registrere seg på kontoen, maks. antall enheter som man har antall abonnementer. Med mindre kunden har kjøpt et abonnement som er knyttet til en spesifikk enhet og ikke har overført til en annen enhet, kan kunden når som helst avregistrere en eksisterende enhet og registrerer et nytt, så lenge det totale antallet registrerte enheter ikke overstiger det totale antallet abonnementer. Hvis kunden registrerer flere enheter enn antall abonnementer en har, forbeholder Absolute seg retten til å (i) belaste gjeldende gebyrer for slik overbruk av Absolute Products i hele foregående år, uavhengig av når agenten ble installert på disse enhetene eller når slike enheter ble registrert i agentkontoen, eller (ii) begrense eller suspendere funksjonen til Absolute Products på disse enhetene eller avregistrere slike enheter på først inn-først ut-basis.

3. Salg av enhet; Utløp av abonnement.

Før salg eller overføring av eierskap av noen enhet til en tredjepart, vil kunden avinstallere agenten fra en slik enhet og avregistrere den fra kontoen via vertstjenesten. Etter oppsigelse eller utløp av alle utestående abonnementer, vil kunden avinstallere agenten fra en slik enhet og avregistrere den fra kontoen via vertstjenesten. Unnlatelse av å overholde forannevnte kan resultere i at en enhet beholder sin forbindelse til vertstjenesten og fortsetter å bruke Absolute Products, og Absolute kan fortsette å belaste kundegebyrer på slik bruk inntil enheten avregistreres og agenten avinstalleres fra enheten. Kunden samtykker i å forsvare Absolute mot eventuelle tredjepartskrav som oppstår fra eller er knyttet til en slik unnlatelse, og holde Absolute skadesløs og betale alle relaterte skader, kostnader og utgifter (inkludert, men ikke begrenset til, rimelige advokatsalærer). Uten å begrense det foregående, forbeholder Absolute seg retten til å avregistrere enheter i tilfelle kunden ikke gjør det i samsvar med dette avsnittet.

4. Support.

Du finner retningslinjene for supporttjenestene som fremsetter supportservicenivåer for Absolute Products på https://www.absolute.com/resources/infosheets/technical-support/.

5. Produktspesifikke uttrykk.

  • Application Persistence. Med funksjonen Application Persistence kan kunden overvåke status for programvaren som er installert på en enhet, og reparere eller reinstallere de programmene når et problem oppdages eller programmene fjernes fra enheten (slike programmer “Persisted Applications” (Vedvarende programmer)). Kunden bekrefter at mens funksjonen Application Persistence er aktivert, vil Persisted Applications reinstalleres automatisk på enheten, inntil kunden avregistrerer enheten fra kontoen via vertstjenesten og avinstallerer agenten fra enheten. KUNDEN ERKJENNER OG SAMTYKKER I AT MAN ER ANSVARLIG FOR Å GJENNOMGÅ OG OVERHOLDE ALLE TREDJEPARTSVILKÅR OG -BETINGELSER SOM GJELDER FOR TREDJEPARTERS PERSISTED APPLICATIONS. UTEN BEGRENSNING AV DET FOREGÅENDE, FREMSTILLER OG GARANTERER KUNDEN AT DE HAR ALLE NØDVENDIGE RETTIGHETER OG LISENSER TIL Å LASTE OPP TIL ENHVER SERVER (ENTEN DET ER VERT AV KUNDEN, EN TREDJEPART, ELLER ABSOLUTE) HVILKE SOM HELST PROGRAMVAREINSTALLATØRER FOR SLIKE TREDJEPARTERS VEDVARENDE PROGRAMMER (SOM OPPLASTINGER, “KUNDEINSTALLATØRER”) OG Å INSTALLERE OG TA I BRUK SLIKE TREDJEPARTERS PERSISTED APPLICATIONS PÅ KUNDENS ENHETER. Kunden samtykker i å ikke laste opp annen programvare eller annet materiale enn kundeinstallatører, inkludert, uten begrensning, datavirus, tidsinnstilte bomber, trojanske hester eller annen skadelig eller ondsinnet kode, rutiner, filer, skript, agenter eller programmer. Kunden vil forsvare og holde Absolute skadesløs fra og mot ethvert krav og søksmål, og holde Absolute skadesløs mot relaterte skader, ansvar, kostnader og utgifter (inkludert, men ikke begrenset til, rimelige advokatsalærer) som oppstår fra en tredjeparts krav som hevder at Absolutes bruk av, tilgang til eller hosting av kundeinstallatører for å tilby Application Persistence-tjenesten: (i) krenker tredjepartens immaterielle rettigheter, eller (ii) krever at Absolute betaler eventuelle gebyrer av noe slag til en tredjepart.
  • Ekstern slett- og låsfunksjon. Med visse av Absolute Products’ funksjoner kan kunden slette spesifikke eller alle filer på en enhet eksternt (“Datasletting”) eller låse eller “fryse” en enhet eksternt (“Enhetsfrysing”) (samlet, “Ekstern slett- og låsfunksjon”). Kunden bruker ekstern slett- og låsfunksjon for egen risiko og etter eget skjønn. Absolute vil ikke være ansvarlig for noe tap eller noen skade som oppstår som følge av eller i tilknytning til kundens handlinger eller unnlatelse av handling i forbindelse med sin bruk av ekstern slett- og låsfunksjonen. Ved å installere produkter som inneholder funksjonen for ekstern sletting og låsing, gir kunden (og vil forsikre seg om at kunden har fått alle nødvendige tillatelser for å gi) Absolute tillatelse til å utføre funksjonen for ekstern sletting og låsing så lenge den aktuelle programvaren forblir installert på den enheten. Kunden vil forsvare og holde Absolute skadesløs fra og mot ethvert krav og søksmål, og holde Absolute skadesløs mot relaterte skader, ansvar, kostnader og utgifter (inkludert, men ikke begrenset til, rimelige advokatsalærer) som oppstår fra et tredjepartskrav som oppstår fra eller er relatert til kundens bruk av disse funksjonene, bortsett fra i den grad et slikt krav er direkte forårsaket av Absolutes grove uaktsomhet eller forsettlige oppførsel.