Addendum Absolute-Producten

De voorwaarden die zijn uiteengezet in dit Addendum Absolute-producten (dit “Addendum”) zijn van toepassing op toegang van de Klant tot en gebruik van de Absolute-producten Absolute Visibility, Absolute Control en Absolute Resilience (samen de “Absolute-producten”). Elke versie van de Absolute-producten bevat verschillende sets functies en diensten, zoals deze zijn beschreven op de pagina Platformversies van Absolute, beschikbaar op https://www.absolute.com/platform/editions/. Dit Addendum verleent de Klant geen rechten om bepaalde functies of diensten te gebruiken, tenzij deze zijn opgenomen als onderdeel van de versie van de Absolute-producten die door de Klant zijn gekocht via een Bestelformulier of die door de Klant afzonderlijk zijn gekocht via een Bestelformulier.  Voor alle duidelijkheid: de Absolute-producten vormen Producten in de zin van de Overeenkomst.

Termen die in dit Addendum met een hoofdletter worden aangeduid, maar die niet zijn gedefinieerd, hebben de betekenis die hieraan wordt gegeven in de Kaderovereenkomst voor abonnementen of een andere overeenkomst (de “Overeenkomst”) tussen de Klant en Absolute met betrekking tot de levering door Absolute van de Absolute-producten aan de Klant.

1. Productgebruik.

  • Gehoste dienst. Onder voorbehoud van voortdurende naleving door de Klant van de voorwaarden van de Overeenkomst (inclusief tijdige betaling van alle toepasselijke vergoedingen), zal Absolute de Gehoste dienst aan de Klant leveren gedurende de toepasselijke Abonnementsperiode om diens Geautoriseerde gebruikers toegang te geven tot de Gehoste dienst en deze uitsluitend te gebruiken voor de interne zakelijke doeleinden in verband met het gebruik van de Software.
  • Software. Onder voorbehoud van voortdurende naleving door de Klant van de Overeenkomst (inclusief tijdige betaling van alle toepasselijke vergoedingen), verleent Absolute de Klant hierbij een niet-exclusief, niet-overdraagbaar, niet-sublicentieerbaar recht en licentie, gedurende de toepasselijke Abonnementsperiode, om de Software voor interne zakelijke doeleinden van de Klant te downloaden en in te zetten in verband met het gebruik van de Gehoste dienst.

2. Ingeschreven apparaten.

Om de Absolute-producten volledig te kunnen gebruiken, moet de Klant Software installeren die communiceert met de Gehoste dienst (de “Agent”) op diens Apparaten en dergelijke Apparaten in te schrijven in diens account bij de Gehoste dienst. De Klant mag de Agent alleen gebruiken op, en inschrijven in diens account, het aantal Apparaten tot het totale maximale aantal Abonnementen. Tenzij de Klant een Abonnement heeft gekocht dat is gekoppeld aan een specifiek Apparaat en dat niet kan worden overgedragen naar een ander apparaat, kan de Klant te allen tijde een bestaand Apparaat uitschrijven en een nieuw Apparaat inschrijven, zolang het totale aantal ingeschreven Apparaten niet groter is dan het totaal aantal Abonnementen. Als de Klant Apparaten inschrijft boven het totale aantal Abonnementen, behoudt Absolute zich het recht voor om (i) toepasselijke vergoedingen in rekening te brengen voor dergelijk overmatig gebruik van de Absolute-producten voor het gehele voorgaande jaar, ongeacht wanneer de Agent op dergelijke Apparaten is geïnstalleerd of wanneer dergelijke Apparaten zijn ingeschreven in de account, of (ii) de functionaliteit van de Absolute-producten op dergelijke Apparaten te beperken of op te schorten of dergelijke Apparaten uit te schrijven op een first-in-first-out-basis.

3. Apparaatverkoop; Verlopen van abonnement.

Voorafgaand aan de verkoop of overdracht van eigendom van een Apparaat aan een derde, zal de Klant de Agent van dat Apparaat verwijderen en een dergelijk Apparaat uitschrijven in diens account via de Gehoste dienst. Na beëindiging of afloop van alle uitstaande Abonnementen, zal de Klant de Agent van alle Apparaten verwijderen en alle Apparaten uitschrijven in diens account via de Gehoste dienst. Het niet naleven van het voorgaande kan ertoe leiden dat een Apparaat de verbinding met de Gehoste dienst behoudt en de Absolute-producten blijft gebruiken, en Absolute kan Klantkosten in rekening blijven brengen voor dergelijk gebruik totdat het Apparaat wordt uitgeschreven en de Agent van het apparaat wordt verwijderd. De Klant stemt ermee in Absolute te verdedigen tegen alle vorderingen van derden die voortvloeien uit of die verband houden met een dergelijke tekortkoming, en Absolute schadeloos te stellen en te vrijwaren en alle gerelateerde schade, kosten en uitgaven te betalen (inclusief, maar niet beperkt tot, redelijke advocaatkosten). Zonder het voorgaande te beperken, behoudt Absolute zich het recht voor om Apparaten uit te schrijven in het geval dat de Klant dit verzuimt te doen in overeenstemming met deze Sectie.

4. Ondersteuning.

Het Beleid inzake ondersteuningsdiensten waarin de niveaus van ondersteuningsdiensten voor de Absolute-producten worden uiteengezet, is te vinden op https://www.absolute.com/resources/infosheets/technical-support/.

5. Productspecifieke voorwaarden.

  • Application Persistence. Met de functie Application Persistence kan de Klant de status van applicaties die op een Apparaat zijn geïnstalleerd controleren en die applicaties repareren of opnieuw installeren wanneer een probleem wordt gedetecteerd of de applicaties van het Apparaat worden verwijderd (dergelijke applicaties vormen de “Persisted Applications”). De Klant erkent dat, terwijl de functie Application Persistence is ingeschakeld, de Persisted Applications automatisch opnieuw op het apparaat worden geïnstalleerd, totdat de klant het Apparaat uitschrijft via diens account op de Gehoste dienst en de Agent van het Apparaat verwijdert. DE KLANT ERKENT EN GAAT ERMEE AKKOORD DAT DEZE VERANTWOORDELIJK IS VOOR HET BEOORDELEN VAN EN HET VOLDOEN AAN ALLE ALGEMENE VOORWAARDEN VAN DERDEN DIE VAN TOEPASSING ZIJN OP PERSISTED APPLICATIES VAN DERDEN. ZONDER BEPERKING VAN HET VOORGAANDE, VERKLAART EN GARANDEERT DE KLANT DAT DEZE ALLE NOODZAKELIJKE RECHTEN EN LICENTIES HEEFT VOOR HET UPLOADEN NAAR SERVERS (HETZIJ GEHOST DOOR DE KLANT, EEN DERDE OF ABSOLUTE) VAN ENIGE INSTALLATIEPROGRAMMA’S VOOR SOFTWARE VOOR DERGELIJKE PERSISTED APPLICATIONS VAN DERDEN (DERGELIJKE UPLOADS ZIJN “INSTALLATIEPROGRAMMA’S VAN KLANT”) EN OM DERGELIJKE APPLICATIES VAN DERDEN TE INSTALLEREN EN TE IMPLEMENTEREN OP DE APPARATEN VAN DE KLANT. De Klant stemt ermee in geen software of ander materiaal te uploaden, behalve de Installatieprogramma’s van de klant, inclusief maar niet beperkt tot computervirussen, wormen, tijdbommen, Trojaanse paarden of andere schadelijke of kwaadaardige code, routines, bestanden, scripts, agenten of programma’s. De klant zal Absolute verdedigen en vrijwaren van en tegen alle vorderingen, eisen en rechtsgronden, en Absolute schadeloos stellen voor gerelateerde schade, aansprakelijkheden, kosten en uitgaven (inclusief, maar niet beperkt tot, redelijke advocaatkosten) die voortvloeien uit enige vordering van derden van een partij waarin wordt beweerd dat het gebruik door Absolute van, toegang tot of hosting van Installatieprogramma’s van de klant om de dienst Application Persistence te leveren: (i) geen inbreuk te maken op intellectuele eigendomsrechten van derden, of (ii) Absolute niet te verplichten om enige vergoeding van welke aard dan ook aan een derde te betalen.
  • Functionaliteit Remote Wipe and Lock (Extern wissen en vergrendelen). Met bepaalde functies van de Absolute-producten kan de Klant extern specifieke of alle bestanden op een Apparaat te verwijderen (een “Handeling voor verwijderen van gegevens”) of een Apparaat extern te vergrendelen of blokkeren (een “Handeling voor blokkeren van apparaat”) (samen “Functionaliteit Remote Wipe and Lock (Extern wissen en vergrendelen”). De Klant gebruikt de functionaliteit Remote Wipe and Lock op eigen risico en naar eigen goeddunken. Absolute is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor verlies of schade die voortvloeit uit of verband houdt met het handelen of nalaten van de Klant in verband met het gebruik van de functie Remote Wipe and Lock. Door Producten te installeren die de functionaliteit Remote Wipe and Lock bevatten, verleent de Klant (en zorgt de Klant ervoor dat deze alle benodigde machtigingen heeft verkregen om deze te verlenen) Absolute toestemming om de functionaliteit Remote Wipe and Lock uit te voeren zolang de toepasselijke Software op dat Apparaat geïnstalleerd blijft. . De Klant zal Absolute verdedigen en vrijwaren van en tegen alle vorderingen, eisen en rechtsgronden, en Absolute schadeloos stellen voor gerelateerde schade, aansprakelijkheden, kosten en uitgaven (inclusief, maar niet beperkt tot, redelijke advocaatkosten) die voortvloeien uit enige vordering van derden van een partij die voortvloeit uit of verband houdt met het gebruik van deze functies door de Klant, behalve voor zover een dergelijke vordering rechtstreeks wordt veroorzaakt door grove nalatigheid of opzettelijk wangedrag van Absolute.