Addendum Diensten Voor Onderzoek Van en Terugvinden Bij Apparaatdiefstal

De voorwaarden die zijn uiteengezet in dit Addendum Diensten voor onderzoek van en terugvinden bij apparaatdiefstal (dit “Addendum”) beheren het standaardaanbod van Absolute voor onderzoek van en terugvinden bij apparaatdiefstal voor de Absolute-producten, zoals dit van tijd tot tijd wordt herzien (“Diensten voor onderzoek van en terugvinden bij apparaatdiefstal”), als de Diensten voor onderzoek van en terugvinden bij apparaatdiefstal zijn opgenomen in de versie van de Absolute-producten die door de Klant zijn gekocht via een Bestelformulier of anderszins door de Klant zijn gekocht via een Bestelformulier. Termen die in dit Addendum met een hoofdletter worden aangeduid, hebben de betekenis die hieraan wordt gegeven in het Addendum Absolute-producten dat beschikbaar is op https://www.absolute.com/company/legal/agreements/absolute/absolute-products-addendum/, of indien niet gedefinieerd in het Addendum Absolute-producten, dan in de Kaderovereenkomst voor abonnementen of een andere overeenkomst tussen de Klant en Absolute die van toepassing is op de levering van de Absolute-producten door Absolute aan de Klant (de “Overeenkomst”). De Diensten voor onderzoek van en terugvinden bij apparaatdiefstal vormen Diensten voor de doeleinden van de Overeenkomst.

1. Definities.

Forced Re-Enrollment Feature” (Functie Gedwongen herinschrijving) verwijst naar de apparaatinstelling in Chromebooks waarmee beheerders apparaten zich gedwongen opnieuw kunnen laten inschrijven bij de oorspronkelijke Google-beheerdersconsole, zelfs nadat een apparaat is gewist.

Google-beheerdersconsole” betekent de op het web gebaseerde beheerconsole die verkrijgbaar is bij Google Inc. voor het beheren van Chromebooks.

Incidentdatum” betekent de eerste datum waarop de Klant kennis krijgt van de diefstal, of redelijkerwijs kan worden verwacht de diefstal te ontdekken, van een Gestolen apparaat.

Meldingsdatum van het incident” betekent de datum van daadwerkelijke ontvangst door Absolute van een volledig ingevuld Onderzoeksrapport (inclusief details van het Officiële rapport).

Onderzoeksrapport” betekent het formulier dat door Absolute wordt verstrekt en beschikbaar is voor de Klant, hetzij door (a) zich aan te melden bij de klantaccount die toegankelijk is via de Gehoste dienst, of (b) door te vragen dat het formulier via e-mail naar de Klant wordt gestuurd met de contactgegevens die beschikbaar zijn via de klantenondersteuning. Als de Klant een Managed Service Provider is, moet het Onderzoeksrapport door de Klant worden ingevuld en bij Absolute ingediend, en niet door diens MSP-eindgebruikers.

Officieel rapport” betekent een officieel politierapport en elk ander formulier dat vereist is door de wetshandhavingsinstantie en dat vereist is om de diefstal van een apparaat te melden;.

Gegevens na incident” betekent gegevens die zijn gegenereerd door een Gestolen apparaat of die van derden zijn verkregen na de diefstal van een Gestolen apparaat en tijdens terugvinden na diefstal, inclusief gegevens die zijn gemaakt en opgeslagen door gebruikers die in het bezit zijn van of toegang hebben tot een Gestolen apparaat na het verlies hiervan, gegevens waartoe toegang is gewijzigd door dergelijke gebruikers en gegevens die zijn verzameld en opgeslagen door Apple Inc. of Google Inc. Gegevens na incident omvatten, zonder beperking, informatie die is verkregen door gebruik te maken van alle hulpmiddelen voor terugvinden na diefstal van Absolute om Gestolen apparaten terug te vinden, voor zover dit is toegestaan door de toepasselijke wetgeving.

Terugvinden” of “Teruggevonden” betekent dat een Gestolen apparaat is gelokaliseerd en aan de Klant is geretourneerd, of aan de Klant wordt geleverd, of in het bezit is van de Klant, of wordt opgehaald of actief wordt gevolgd door wetshandhavingsinstanties.

Beperkt verlies” betekent een van de volgende zaken met betrekking tot een Gestolen apparaat::

 • de diefstal werd aanzienlijk vergemakkelijkt door criminele handelingen, grove nalatigheid of opzettelijk wangedrag van de Klant bij het beveiligen van het Gestolen apparaat in kwestie, of de herhaalde diefstal van Gestolen apparaten toont een patroon aan van een dergelijke criminele, nalatige of opzettelijke activiteit;
 • de wetshandhavingsinstantie in het rechtsgebied waar het Gestolen apparaat wordt vermist, beschouwt de diefstal niet als strafbaar feit;
 • de diefstal van het Gestolen apparaat was opzettelijk, of maakte deel uit van een Programma voor terugvinden na diefstal, of de klant heeft het Onderzoeksrapportformulier niet volledig ingevuld;
 • als het Gestolen apparaat een Chromebook is, de Klant de Google-beheersconsole niet heeft gekocht en op het Gestolen apparaat gebruikt om de huidige Absolute for Chromebooks-extensie te implementeren;
 • als het Gestolen apparaat een Chromebook is, de Klant het Gestolen apparaat niet heeft geüpgraded naar een versie die de functie voor Gedwongen herinschrijving van Google ondersteunt voor de versie van de door de Klant gekochte Absolute-producten, en de functie voor Gedwongen herinschrijving van Google binnen dertig ( 30) dagen nadat deze beschikbaar komt niet heeft geüpgraded;
 • de Software niet is geïnstalleerd of niet is geactiveerd op het Gestolen apparaat vóór de Incidentdatum; of
 • het Gestolen apparaat niet is gestolen (zoals redelijkerwijs vastgesteld door Absolute).

Gestolen apparaat” betekent een Apparaat waarvoor een Onderzoeksrapport is ingediend bij Absolute met betrekking tot de diefstal van een dergelijk Apparaat;.

Programma voor diefstaldetectie” betekent elk opzettelijk verlies of een onderzoeksprogramma of operatie, die/dat is geïnitieerd, beheerd, heeft bijgedragen aan of wordt uitgevoerd door of namens de Klant met of zonder de hulp van wetshandhavingsinstanties, waarbij het doel van een dergelijke operatie geheel of gedeeltelijk is om diefstal of verlies te bevorderen met het oog op het identificeren of aanhouden van dieven of andere boosdoeners.

Gebied voor terugvinden na diefstal” betekent elke regio of elk land, behalve waar:

 • Absolute heeft aangegeven dat een dergelijke regio of een dergelijk land is uitgesloten, of
 • wat naar goeddunken van Absolute een dergelijke regio of land is dat geen regio of land vormt waarin (i) de cultuur, gewoonten en feitelijk bestuur een naleving van de rechtsstaat omvatten, (ii) er momenteel overheidsbronnen zijn die redelijkerwijs vereist zijn om de daarin vervatte wetten te handhaven, (iii) de infrastructuur de ongehinderde overdracht ondersteunt van de gegevens die nodig zijn voor traceren en terugvinden, (iv) traceer- en onderzoeksactiviteiten niet zijn verboden door de toepasselijke wetgeving, en (v) in het geval dat het Gestolen apparaat zich beweegt tussen meerdere rechtsgebieden, de politie-instanties van beide rechtsgebieden samenwerken bij de handhaving van hun respectieve eigendomswetten.

2. Instemming.

Door het activeren van de Diensten voor onderzoek van en terugvinden bij apparaatdiefstal, inclusief door het indienen van een Onderzoeksrapport met betrekking tot een Gestolen apparaat, geeft de Klant Absolute toestemming en instrueert de Klant Absolute om: (a) samen te werken met lokale wetshandhavingsfunctionarissen om het Gestolen apparaat terug te vinden, (b) toegang te krijgen tot en alle informatie te verzamelen over het Gestolen apparaat die in het bezit is van derden, inclusief door toegang te krijgen tot de Google-account van de Klant om informatie over het Gestolen apparaat te verkrijgen, en de Klant stemt ermee in om de toegang tot dergelijke informatie voor Absolute te vergemakkelijken; (c) naar goeddunken van Absolute, een bewerking voor het Blokkeren van het apparaat te starten, activeren, deactiveren of annuleren, indien beschikbaar, om te helpen bij het terugvinden na diefstal, (d) toegang te krijgen tot Gegevens na het incident op het Gestolen apparaat of die onder de controle vallen van derden, uitsluitend met het oog op het terugvinden na diefstal, waarbij dergelijke Gegevens na het incident worden opgeslagen op een beveiligde server en alleen worden bekendgemaakt aan politie-onderzoekers of officiële openbare aanklagers die betrokken zijn bij het onderzoek of de vervolging van het strafbare feit dat verband houdt met het verlies van het Gestolen apparaat, en (e) alle gegevens die zijn verzameld tijdens terugvinden na diefstal (inclusief Gegevens na een incident) over te dragen aan het toepasselijke strafrechtsysteem, inclusief rechtshandhavingspersoneel, openbare aanklagers en rechtbanken, en te erkennen dat dergelijke gegevens in verband met terugvinden na diefstal alleen ter beschikking zal worden gesteld aan de Klant naar goeddunken van deze strafrechtelijke systeementiteiten. Als de Klant een Managed Service Provider is, moet de Klant toestemming krijgen van diens toepasselijke MSP-eindgebruikers om Absolute het voorgaande uit te kunnen laten voeren.

3. Geen Terugvinden na diefstal buiten gebied.

De Diensten voor onderzoek van en terugvinden bij apparaatdiefstal zijn alleen beschikbaar in het Gebied voor terugvinden na diefstal. Als het contact van het Gestolen apparaat na de Meldingsdatum van het incident afkomstig is van buiten het Gebied voor terugvinden na diefstal, zijn de Diensten voor onderzoek van en terugvinden bij apparaatdiefstal niet langer beschikbaar en worden deze vervangen door de functionaliteit Remote Wipe and Lock en een succesvolle activering van de functionaliteit Remote Wipe and Lock (van welk type dan ook) of de beslissing van de klant om de functionaliteit Remote Wipe and Lock niet te activeren, welke voldoet aan alle toepasselijke verplichtingen voor onderzoek van en terugvinden na apparaatdiefstal van Absolute.

4. Verplichtingen voor terugvinden na diefstal.

Na activering door de Klant van de Diensten voor onderzoek van en terugvinden bij apparaatdiefstal, zal Absolute commercieel redelijke inspanningen leveren om het Gestolen apparaat te lokaliseren en terug te vinden en de Klant stemt ermee in volledig mee te werken aan dergelijke inspanningen. Van tijd tot tijd zal de Klant via e-mail of online via de Gehoste dienst op de hoogte worden gebracht van de status van de poging om het Gestolen apparaat terug te vinden. Behoudens Sectie 3 hierboven, stemt de Klant er verder mee in dat Absolute slechts een verplichting heeft om actief terugvinden na te streven (a) voor een periode van één jaar vanaf de Meldingsdatum van het incident, of (b) tot de datum waarop de functionaliteit Remote Wipe and Lock is geactiveerd voor het Vermiste apparaat, afhankelijk van wat eerder voorkomt.

5. Activatie van Terugvinden na diefstal.

De Klant erkent dat de kans op terugvinden kleiner wordt hoe langer de Meldingsdatum van het incident de Incidentdatum overschrijdt. Dienovereenkomstig moet de Klant, om de Diensten voor onderzoek van en terugvinden bij apparaatdiefstal zo snel mogelijk te activeren, maar in ieder geval niet later dan veertien (14) dagen na de Incidentdatum, het volgende uitvoeren:

 • het Gestolen apparaat als gestolen melden bij de wetshandhavingsautoriteit in het rechtsgebied waarin het Gestolen apparaat is gestolen door een Officiële melding in te dienen bij die autoriteit;
 • een registratie- of identificatienummer verkrijgen (zoals het politie- of ander dossiernummer) van de Officiële melding, en op verzoek van Absolute, een kopie van de Officiële melding verstrekken; en
 • een Onderzoeksrapport naar behoren invullen en bij Absolute indienen, waarbij er voor wordt gezorgd dat een dergelijk Onderzoeksrapport de details van de Officiële melding bevat, zoals dit door Absolute wordt vereist.

6. Beperkingen.

De klant erkent en stemt ermee in dat de verplichting en het vermogen van Absolute om een Gestolen apparaat met succes terug te vinden aanzienlijk en wezenlijk zal worden verminderd als:

 • de diefstal of het verlies van een Gestolen apparaat een Beperkt verlies is; of
 • een Gestolen apparaat een apparaat is dat niet in staat is om Persistence te ondersteunen voor de versie van de Absolute-producten die door de Klant zijn gekocht of waarop Persistence niet was ingeschakeld op het moment van de diefstal. Persistence is niet vereist voor Chromebooks. Als een Gestolen apparaat echter een Chromebook is, en als er een versie van Chrome OS beschikbaar komt die de functie voor Gedwongen herinschrijving van Google ondersteunt voor de versie van de Absolute-producten die door de Klant zijn gekocht, moet de Klant binnen dertig (30) dagen nadat een dergelijke versie beschikbaar komt, het Gestolen apparaat hebben geüpgraded naar die versie en de functie voor Gedwongen herinschrijving van Google hebben ingeschakeld. Als de Klant dit niet doet, zal de diefstal van het Gestolen apparaat een Beperkt verlies zijn. Een lijst met apparaten die Persistence kunnen ondersteunen, is verkrijgbaar bij Absolute.

7. Preventie van Terugvinden na diefstal en Overige functies.

De Klant erkent en gaat ermee akkoord dat:

 • de Diensten voor onderzoek van en terugvinden bij apparaatdiefstal door Absolute kunnen worden stopgezet, en aan alle toepasselijke verplichtingen van Absolute onder dit Addendum wordt geacht te zijn voldaan, wanneer de functionaliteit Remote Wipe and Lock op een Gestolen apparaat is geactiveerd,
 • het Gestolen apparaat moet worden ingeschreven in de account van de Klant bij de Gehoste dienst vóór de vroegste van hetgeen eerder valt: (i) de Incidentdatum of (ii) 30 dagen vóór de datum waarop de diefstal wordt gemeld in een Onderzoeksrapport, en het Gestolen apparaat mag niet worden uitgeschreven totdat het Gestolen apparaat wordt teruggegeven aan de Klant of wordt teruggevonden, en
 • HET TERUGVINDEN VAN ELK GESTOLEN APPARAAT KAN NIET WORDEN GEGARANDEERD. ZONDER DE ALGEMEENHEID VAN HET VOORGAANDE TE BEPERKEN, AANGEZIEN ABSOLUTE HET TERUGVINDEN ALLEEN ZAL COÖRDINEREN IN EEN GEBIED VOOR TERUGVINDEN NA DIEFSTAL, WORDT GEEN GARANTIE GEBODEN MET BETREKKING TOT DE WERKING VAN DE ABSOLUTE-PRODUCTEN, OF DE MOGELIJKHEID OM HET ABSOLUTE-PRODUCT TERUG TE VINDEN ALS HET GESTOLEN APPARAAT ZICH BEVINDT IN OF IS VERPLAATST NAAR BUITEN HET GEBIED VOOR TERUGVINDEN NA DIEFSTAL.