Tillägg Till Tjänster För Utredning Av Stöld Av Utrustning Och åTervinning Av Utrustning.

De villkor som anges i detta tillägg för tjänster för utredning av enhetsstöld och återställning (detta ”tillägg”) reglerar Absolutes standarderbjudande för tjänster för utredning av enhetsstöld och återställning av Absolute-produkterna, som revideras från tid till annan (”Tjänster för utredning av enhetsstöld och återställning”), om tjänsterna för utredning av enhetsstöld och återställning ingår i den utgåva av Absolute-produkterna som köps av kunden enligt ett beställningsformulär eller om de på annat sätt köps av kunden enligt ett beställningsformulär.  Termer med versaler som används men som inte är definierade i detta tillägg har den betydelse de har i ”Tillägg till Absolute-produkter” som finns tillgängligt på https://www.absolute.com/company/legal/agreements/absolute/absolute-products-addendum/, eller om de inte är definierade i ”Tillägg till Absolute-produkter”, i ”Huvudabonnemangsavtalet” eller annat avtal mellan kunden och Absolute som reglerar Absolutes tillhandahållande av Absolute-produkterna till kunden (det ”avtalet”). Tjänsterna för utredning och återvinning av enhetsstöld utgör tjänster i enlighet med avtalet.

1. Definitioner.

Funktion för forcerad omregistrering” avser en enhetsinställningen i Chromebooks som gör det möjligt för administratörer att tvinga enheter att omregistreras till sin ursprungliga Google-administratörskonsol, även efter att en enhet raderats.

Google Management Console”: den webbaserade hanteringskonsolen från Google Inc. för hantering av Chromebooks.

Incidentdatum”: det första datum då kunden får kännedom om stölden av en stulen enhet, eller rimligen kan förväntas upptäcka stölden, av en stulen enhet.

Datum för incidentrapport: det datum då Absolute mottar en fullständigt ifylld utredningsrapport (inklusive uppgifter om den officiella rapporten).

Undersökningsrapport”: det formulär som tillhandahålls av Absolute och som är tillgängligt för kunden antingen (a) genom att logga in på kundkontot som är tillgängligt via värdtjänsten eller (b) genom att begära att formuläret skickas till kunden med hjälp av den kontaktinformation som finns tillgänglig via kundtjänsten. Om kunden är en leverantör av hanterade tjänster måste utredningsrapporten fyllas i och skickas till Absolute av kunden, inte av dess slutanvändare av hanterade tjänster.

Officiell rapport: en officiell polisrapport och alla andra formulär som krävs av den brottsbekämpande myndigheten för att anmäla stöld av en enhet.

Data efter händelsen”: data som genereras av en stulen enhet eller som erhålls från tredje part efter stölden av en stulen enhet och under återställandet av stölden, inklusive data som skapas och lagras av användare som har tillgång till en stulen enhet efter att den har förlorats, data som nås eller ändras av sådana användare och data som samlas in och lagras av Apple Inc. eller Google Inc. Data efter olyckan omfattar, utan begränsning, information som erhålls genom att använda alla Absolutes verktyg för återvinning av stulna enheter för att återfå stulna enheter i den utsträckning som tillåts enligt gällande lagar.

Återfå”, ”Återfått” eller ”Återhämtning” betyder att en stulen enhet har lokaliserats och återlämnats till kunden, eller håller på att överlämnas till kunden, eller är antingen i besittning av, eller håller på att samlas in av eller aktivt spåras av, brottsbekämpande myndigheter.

Begränsad förlust” innebär något av följande när det gäller en stulen enhet:

 • stölden underlättades väsentligt av kundens brottsliga handlingar, grov vårdslöshet eller uppsåtlig misskötsel när han eller hon säkrade den stulna enheten i fråga, eller om den upprepade stölden av stulna enheter visar på ett mönster av sådan brottslig, vårdslös eller uppsåtlig verksamhet;
 • de brottsbekämpande myndigheterna i den jurisdiktion där den stulna enheten försvann inte anser att stölden är en brottslig handling;
 • stölden av den stulna enheten var avsiktlig, eller var en del av ett program för upptäckt av stöld, eller om kunden underlåter att fullständigt fylla i formuläret för utredningsrapport;
 • om den stulna enheten är en Chromebook, kunden har inte köpt Google Management Console och använt den på den stulna enheten för att distribuera det aktuella tillägget Absolute for Chromebooks;
 • om den stulna enheten är en Chromebook, kunden har inte uppgraderat den stulna enheten till en version som kan stödja Googles funktion för tvångsinskrivning för den utgåva av Absolute-produkterna som kunden har köpt och aktiverat Googles funktion för tvångsinskrivning inom trettio (30) dagar efter det att den blev tillgänglig;
 • programvaran inte installerades eller aktiverades på den stulna enheten före incidentdatumet, eller
 • den stulna enheten inte var stulen (enligt Absolutes rimliga bedömning).

Stulen enhet: en enhet för vilken en utredningsrapport har lämnats in till Absolute med avseende på stölden av en sådan enhet.

Stölddetekteringsprogram”: alla avsiktliga förlust- eller utredningsprogram eller operationer som initierats, iscensatts, bidragit till eller utförts av eller för kundens räkning, med eller utan hjälp av brottsbekämpande myndigheter, där syftet med operationen helt eller delvis är att locka till sig stölder eller förluster i syfte att identifiera eller gripa tjuvar eller andra förövare.

Territorium för återvinning av stöldgods”: en region eller ett land, utom där:

 • Absolute har angett att en sådan region eller ett sådant land är uteslutet, eller
 • absolute bedömer efter eget gottfinnande att en sådan region eller ett sådant land inte är en region eller ett land där kulturen, sedvänjorna och det faktiska styrelseskicket omfattar en efterlevnad av rättsstatsprincipen, där det för närvarande finns statliga resurser som rimligen krävs för att upprätthålla lagarna där, infrastrukturen stöder obehindrad överföring av de uppgifter som krävs för spårning och återvinning, spårnings- och utredningsverksamhet inte är förbjuden enligt gällande lagar, och i det fall den stulna enheten rör sig mellan flera jurisdiktioner, polismyndigheterna i båda jurisdiktionerna samarbetar vid tillämpningen av deras respektive äganderättslagar.

2. Medgivande.

Genom att aktivera tjänsterna för utredning av enhetsstöld och återvinning, inklusive genom att lämna in en utredningsrapport om en stulen enhet, godkänner och instruerar kunden Absolute att: (a) samordna med lokala brottsbekämpande myndigheter för att återfå den stulna enheten, (b) få tillgång till och samla in all information om den stulna enheten som innehas av tredje part, inklusive genom att få tillgång till kundens Google-konto för att få information om den stulna enheten, och kunden samtycker till att underlätta tillgången till sådan information för Absolute; (c) efter Absolutes gottfinnande initiera, aktivera, avaktivera eller avbryta en frysning av en enhet, om tillgänglig, för att hjälpa till med återvinningsprocessen vid stöld, (d) få tillgång till data efter händelsen på den stulna enheten eller som kontrolleras av tredje part enbart i syfte att utföra återvinning av stölden, där sådana data efter händelsen kommer att lagras på en säker server och endast kommer att avslöjas till polisutredare eller officiella åklagare som är involverade i utredningen eller åtalet av brottet som är relaterat till förlusten av den stulna enheten, och e) överföra alla uppgifter som samlas in i samband med återvinning av en stöld (inklusive uppgifter efter händelsen) till det tillämpliga straffrättsliga systemet, inklusive brottsbekämpande personal, åklagare och domstolar, och erkänna att sådana uppgifter i samband med återvinning av en stöld kommer att göras tillgängliga för kunden endast om dessa enheter inom det straffrättsliga systemet så önskar. Om kunden är en leverantör av hanterade tjänster måste kunden få tillstånd från sina tillämpliga slutanvändare av hanterade tjänster för att Absolute ska kunna göra ovanstående.

3. Ingen återvinning av stöld utanför området.

Tjänsterna för utredning och återvinning av enhetsstölder är endast tillgängliga i territoriet för återvinning av stölder. Om kontakten från den stulna enheten efter ”Datum för incidentrapport” kommer från ett område utanför ”Territorium för återvinning av stöldgods”, är tjänsterna för utredning och återställning av stöld av en enhet inte längre tillgängliga och ersätts av ”Funktioner för fjärradering och -låsning”, och en framgångsrik aktivering av ”Funktioner för fjärradering och -låsning” (oavsett typ) eller kundens beslut att inte aktivera ”Funktioner för fjärradering och -låsning” uppfyller alla tillämpliga skyldigheter för Absolute när det gäller tjänsterna för utredning och återställning av stöld av en enhet.

4. Skyldigheter vid återvinning av stöld.

När kunden aktiverar tjänsterna för utredning av enhetsstöld och återvinning kommer Absolute att göra kommersiellt rimliga ansträngningar för att lokalisera och återfå den stulna enheten, och kunden samtycker till att samarbeta fullt ut med dessa ansträngningar. Kunden kommer då och då att få information om statusen på arbetet med att återskapa den stulna enheten via e-post eller online via den värdbaserade tjänsten. Med förbehåll för avsnitt 3 ovan samtycker kunden vidare till att Absolute endast har en skyldighet att aktivt försöka återskapa (a) under en period av ett år från incidentrapporteringsdatumet, eller (b) fram till det datum då funktionerna för fjärradering och -låsning aktiveras för den saknade enheten, beroende på vilket som inträffar först.

5. Aktivering av återvinning av stöld.

Kunden är medveten om att sannolikheten för återvinning minskar ju längre incidentrapporteringsdatumet ligger från incidentdatumet. För att aktivera tjänsterna för utredning och återställning av enhetsstöld måste kunden därför så snabbt som möjligt, men under alla omständigheter senast fjorton (14) dagar efter incidentdatumet, aktivera tjänsterna för utredning och återställning av enhetsstöld:

 • anmäla den stulna enheten som stulen till den brottsbekämpande myndigheten i den jurisdiktion där den stulna enheten stals genom att fylla i och skicka in en officiell rapport till denna myndighet;
 • få ett register- eller identifieringsnummer (t.ex. polis- eller annat aktnummer) för den officiella rapporten, och på begäran av Absolute en kopia av den officiella rapporten, och
 • fylla i och lämna in en utredningsrapport till Absolute och se till att utredningsrapporten innehåller de uppgifter om den officiella rapporten som Absolute kräver.

6. Begränsningar.

Kunden erkänner och samtycker till att Absolutes skyldighet och förmåga att framgångsrikt återfå en stulen enhet kommer att vara väsentligt och väsentligt reducerad om:

 • stöld eller förlust av en stulen enhet är en begränsad förlust, eller
 • en stulen enhet är en enhet som inte kan stödja persistens för den utgåva av Absolute-produkterna som kunden har köpt eller på vilken Persistence inte var aktiverad vid tidpunkten för stölden. Persistence behövs inte för Chromebook, men om en stulen enhet är en Chromebook och om en version av Chrome OS blir tillgänglig som kan stödja Googles funktion för tvångsinskrivning för den utgåva av Absolute-produkterna som kunden har köpt, måste kunden inom trettio (30) dagar från det att en sådan version blir tillgänglig uppgradera den stulna enheten till den versionen och aktivera Googles funktion för tvångsinskrivning. En lista över enheter som kan stödja persistens finns hos Absolute.

7. Förebyggande åtgärder mot stöld och andra funktioner.

Kunden bekräftar och samtycker till att:

 • Absolute kan upphöra med tjänsterna för utredning av enhetsstöld och återvinning, och alla tillämpliga skyldigheter för Absolute enligt detta tillägg anses vara uppfyllda, när funktionerna för fjärradering och -låsning har aktiverats på en stulen enhet,
 • den stulna enheten måste vara registrerad på kundens konto i värdtjänsten före incidentdatumet och 30 dagar före det datum då stölden rapporterades i en utredningsrapport, och får inte avregistreras förrän den stulna enheten har återlämnats till kunden eller återfunnits.
 • DET GÅR INTE ATT GARANTERA ATT ALLA STULNA ENHETER ÅTERFINNS. UTAN ATT BEGRÄNSA DET ALLMÄNNA INNEHÅLLET I DET FÖREGÅENDE, EFTERSOM ABSOLUTE ENDAST SAMORDNAR ÅTERVINNINGAR INOM ETT OMRÅDE FÖR ÅTERVINNING AV STÖLDGODS, GES INGEN GARANTI ELLER FÖRSÄKRAN OM ATT ABSOLUTES PRODUKTER FUNGERAR ELLER ATT DET GÅR ATT ÅTERFÅ EN STULEN ENHET MED HJÄLP AV ABSOLUTES PRODUKTER OM DEN STULNA ENHETEN BEFINNER SIG ELLER FLYTTAS UTANFÖR TERRITORIET FÖR ÅTERVINNING AV STÖLDGODS.