Hovedabonnementsaftale

“Aftalens versionsdato”:  19 juli, 2022

Denne Hovedabonnementsaftale (denne “Aftale“) mellem den enhed eller person, der bruger eller modtager Absolutes Produkter eller Tjenester (“Kunden“), og den relevante Absolute-enhed i overensstemmelse med afsnit 13.4 i denne aftale træder i kraft på begyndelsesdatoen for den første abonnementsperiode efter Aftalens versionsdato eller den dato, hvor Kunden accepterer vilkårene i denne Aftale, alt efter hvilken dato der kommer først (“Ikrafttrædelsesdatoen“). Bestillingsformularer, der er indgået før Aftalens versionsdato, vil fortsat være underlagt den gældende tidligere aftale mellem Kunden og Absolute, der regulerer Kundens brug af Absolutes Produkter og Tjenester. Der findes et arkiv med visse tidligere versioner af Absolutes online-aftaler på https://www.absolute.com/company/legal/agreements/absolute/archived-agreement.

VED AT KLIKKE PÅ KNAPPEN “ACCEPTER”, “JEG ACCEPTERER” ELLER PÅ ANDEN MÅDE AT ANGIVE ACCEPT, VED AT DOWNLOADE ELLER INSTALLERE SOFTWARE ELLER REGISTRERE ELLER BRUGE DEN HOSTEDE TJENESTE, TJENESTERNE ELLER PRODUKTERNE ACCEPTERER KUNDEN ALLE VILKÅR OG BETINGELSER I DENNE AFTALE, HERUNDER EVENTUELLE GÆLDENDE TILLÆG. HVIS DEN PERSON, DER ACCEPTERER DENNE AFTALE, GØR DET PÅ VEGNE AF EN VIRKSOMHED ELLER EN ANDEN JURIDISK ENHED, ERKLÆRER DENNE PERSON, AT VEDKOMMENDE HAR BEFØJELSE TIL AT BINDE EN SÅDAN VIRKSOMHED ELLER ANDEN JURIDISK ENHED TIL VILKÅRENE I DENNE AFTALE. HVIS KUNDEN IKKE ACCEPTERER ALLE VILKÅRENE I DENNE AFTALE, SKAL KUNDEN KLIKKE PÅ DEN KNAP, DER ANGIVER, AT DE IKKE ACCEPTERER VILKÅRENE I DENNE AFTALE, OG KUNDEN MÅ IKKE DOWNLOADE, INSTALLERE ELLER BRUGE NOGET PRODUKT.

1. DEFINITIONER

Absolute” har den betydning, der er fastsat i afsnit 13.4.

Absolute IP” har den betydning, der er fastsat i afsnit 6.1.

Tillæg” betyder samlet set de tillæg, der gælder for visse produkter eller tjenester, som er tilgængelige på https://www.absolute.com/company/legal/agreements/absolute/product-and-services-addenda, som kan blive opdateret fra tid til anden af Absolute (hver især et “Tillæg”).

Datterselskab” betyder, med hensyn til en part, enhver enhed, der kontrollerer, kontrolleres af eller er under fælles kontrol med en sådan part, hvor “kontrol” betyder ejerskab af mindst halvtreds procent (50 %) af de udestående stemmeberettigede aktier i enheden eller den kontraktlige ret til at fastlægge politikker for og lede virksomhedens aktiviteter.

Autoriseret bruger” betyder en medarbejder, agent eller entreprenør, der er autoriseret af Kunden og/eller dennes datterselskaber til at få adgang til, bruge, downloade, implementere eller installere Produkterne.

Kundedata” betyder data, som Kunden har indsendt via den Hostede tjeneste eller som er indsamlet af Softwaren fra Enhederne og overført til den Hostede tjeneste.

Enheder” betyder en enhed, som Softwaren er installeret på.

Dokumentation” betyder de manualer, den dokumentation og lignende materialer, som Absolute leverer eller stiller til rådighed for Kunden, og som beskriver Produkternes funktionalitet, funktioner eller krav, som til enhver tid kan opdateres.

Gebyrer” har den betydning, der er fastsat i afsnit 5.1.

Rettelser” har den betydning, der er fastsat i afsnit 4.3.

Hostet tjeneste” betyder Absolutes software-as-a-service applikationer eller platforme, herunder eventuelle tillægsfunktioner, der leveres til Kunden i henhold til denne Aftale ifølge en Bestillingsformular, som yderligere beskrevet i relevante Tillæg.

Bestillingsformular” betyder et bestillingsdokument for Produkter eller Tjenester. Bestillingsformularer kan indgås af kunden enten direkte med Absolute eller med en Forhandler.

Persondata” har den betydning, der er givet til dette begreb i Tillægget om databehandling, som findes på https://www.absolute.com/company/legal/agreements/absolute/data-processing-addendum.

Produkter” betyder samlet set den Hostede tjeneste, Software og alle leverancer fra Tjenesterne, som Absolute stiller til rådighed for Kunden i henhold til denne Aftale og en Bestillingsformular.

Professionelle tjenester” betyder enhver implementering, uddannelse, brugerdefineret support eller andre professionelle tjenester, der leveres til Kunden i henhold til en Bestillingsformular eller en arbejdsbeskrivelse, som yderligere beskrevet i tillægget om Professionelle tjenester, der findes på https://www.absolute.com/company/legal/agreements/absolute/professional-services-addenda.

Forhandler” betyder en autoriseret forhandler eller distributør af Produkterne og/eller Tjenesterne.

Tjenester” betyder de Professionelle tjenester, Supporttjenester eller andre Tjenester, der leveres til Kunden i henhold til en Bestillingsformular, som yderligere beskrevet i de relevante Tillæg, der er specifikke for sådanne andre Tjenester.

Software” betyder enhver software, der kan downloades, og som leveres af Absolute til Kunden i henhold til denne Aftale ifølge en Bestillingsformular, herunder enhver sådan software, der er forudinstalleret på kundens enhed(er), som yderligere beskrevet i relevante Tillæg.

Abonnement“betyder Kundens ret til i Abonnementsperioden at besidde, bruge og/eller få adgang til Software eller den Hostede tjeneste (alt efter hvad der er relevant), som angivet i den relevante Bestillingsformular.

Abonnementsperiode“betyder Abonnementets løbetid, som anført i den relevante Bestillingsformular.

Supporttjenester” har den betydning, der er fastsat i afsnit 4.2.

Politik for supporttjenester” betyder Absolute’s politik for supporttjenester for et Produkt, hvis en sådan findes, som yderligere beskrevet i et relevant Tillæg.

Tredjepartsprodukter” betyder tredjepartssoftware og -tjenester, der stilles til rådighed for Kunden i forbindelse med Absolutes levering af Produkterne. Der findes en aktuel liste over Tredjepartsprodukter på https://www.absolute.com/company/legal/third-party-software/.

2. AFTALENS OMFANG; BESTILLINGER; DATTERSELSKABER

2.1 Hovedaftale. Denne aftale er en hovedaftale, der regulerer de Produkter og/eller Tjenester, som kunden har købt i en Bestillingsformular. Kundens brug af eller adgang til visse Produkter eller modtagelse af Tjenester kan være omfattet af et eller flere Tillæg.

2.2 Forhandlerbestillinger. Kunden kan indgå en Bestillingsformular med en Forhandler med henblik på køb af Produkter eller Tjenester, der er omfattet af denne Aftale. Når Kunden køber Produkter eller Tjenester gennem en Forhandler, vil Forhandleren og Kunden indgå en separat aftale, der fastsætter de gebyrer, som Kunden skal betale til Forhandleren for sådanne Produkter eller Tjenester, samt eventuelle andre vilkår eller betingelser, der måtte gælde mellem dem. Med forbehold for modtagelse af betaling fra Forhandleren vil Absolute levere Produkter og/eller Tjenester til kunden i henhold til en sådan Bestillingsformular ifølge vilkårene og betingelserne i denne Aftale. Kunden anerkender, at Absolute ikke er ansvarlig for Forhandlerens forpligtelser over for Kunden i henhold til en sådan separat aftale, for Forhandlerens handlinger eller undladelser eller for tredjepartsprodukter eller -tjenester, der leveres til kunden af Forhandleren. Afsnit 5 (Gebyrer; Betaling) nedenfor har ingen virkning, hvis Kunden køber Produkter eller Tjenester gennem en Forhandler, da betaling og afgifter typisk vil blive behandlet i aftalen mellem Forhandleren og kunden.

2.3. Datterselskaber.  Kundens Datterselskaber kan indgå Bestillingsformularer for køb af Produkter eller Tjenester. I så fald vil denne Aftale (og eventuelle Tillæg) gælde for sådanne Datterselskaber og for de Produkter og Tjenester, der købes i henhold til sådanne Bestillingsformularer, og alle henvisninger andre steder i denne Aftale (og eventuelle Tillæg) til “Kunden” anses for at gælde for sådanne Datterselskaber.  Et sådant Datterselskab vil være bundet af vilkårene i denne Aftale (og eventuelle relevante Tillæg), som om det var en oprindelig part, og den Kunde, der oprindeligt accepterede eller indvilligede i denne Aftale, vil være ansvarlig for at sikre, at et sådant Datterselskab overholder denne Aftale (og eventuelle relevante Tillæg).

3. PRODUKTER OG BEGRÆNSNINGER

3.1 Hostet tjeneste. Kunden kan få adgang til og bruge den Hostede tjeneste, der er beskrevet i hver enkelt Bestillingsformular, som beskrevet yderligere i de relevante Tillæg.

3.2 Software. Kunden kan bruge den Software, der er beskrevet i hver enkelt Bestillingsformular, som beskrevet yderligere i de relevante Tillæg.

3.3 Kundens ansvarsområder. Kunden er ansvarlig for: (a) kontrol mod uautoriseret adgang til den Hostede tjeneste under sin konto (herunder eventuelle underkonti for sine Autoriserede brugere); (b) opretholdelse af fortrolighed af brugernavne, adgangskoder og kontooplysninger; og (c) alle aktiviteter, der foretages på Kundens konto (herunder eventuelle underkonti for Kundens Autoriserede brugere) som følge af Kundens eller Kundens Autoriserede brugeres adgang til den Hostede tjeneste. Absolute har og vil bibeholde enekontrol for driften, leveringen, vedligeholdelsen og forvaltningen af den Hostede tjeneste.

3.4 Produktbegrænsninger. Medmindre en sådan begrænsning er udtrykkeligt forbudt i henhold til gældende lovgivning, må Kunden ikke, direkte eller indirekte, og må ikke tillade eller bistå andre personer (herunder medarbejdere, Datterselskaber og tredjeparter) med at: (a) dekompilere, demontere, foretage reverse engineering eller på anden måde forsøge at udlede kildekoden, strukturen, idéerne, algoritmerne eller den tilknyttede knowhow i et Produkt eller rekonstruere eller opdage skjulte eller ikke-offentlige elementer i et Produkt; (b) oversætte, tilpasse eller ændre et Produkt eller en del af noget af det foregående; (c) skrive eller udvikle programmer baseret på et Produkt eller dele eller softwareapplikationer heraf eller på anden måde anvende Produkterne på nogen måde med henblik på at udvikle, distribuere eller gøre tilgængelige Produkter eller Tjenester, der konkurrerer med et af eller alle Produkterne; (d) sælge, underlicensere, overføre, overdrage, tildele, lease, udleje, distribuere eller give en sikkerhedsinteresse i et Produkt eller rettigheder hertil; (e) bruge Produkterne eller eksportere, sælge eller distribuere indhold eller andre dele heraf til fordel for, eller tillade adgang til Produkterne (eller indhold eller andre dele heraf) for tredjepart eller i strid med Afsnit 13.8; (f) bruge Produkterne på anden måde end i overensstemmelse med Dokumentationen; (g) tillade, at Produkterne bruges af andre personer end Autoriserede brugere; (h) overføre ulovlige, krænkende, skadelige eller andre data eller koder, som Kunden ikke er autoriseret til at overføre, enten til eller fra Produkterne; (i) ændre eller fjerne varemærker eller meddelelser om ejendomsrettigheder, der er indeholdt i eller på Produkterne; (j) omgå eller på anden måde forstyrre Produkternes godkendelses- eller sikkerhedsforanstaltninger eller på anden måde forstyrre eller afbryde integriteten eller ydeevnen af disse; eller (k) på anden måde bruge Produkterne eller nogen Absolute IP (defineret nedenfor), undtagen som udtrykkeligt tilladt i denne Aftale (herunder gældende Tillæg). Kunden anerkender, at Absolute kan, men ikke er forpligtet til at overvåge Kundens brug af Produkterne for at bekræfte Kundens løbende overholdelse af de begrænsninger, der er fastsat i dette Afsnit. Absolute kan suspendere Kundens adgang til den Hostede tjeneste eller opsige Kundens Abonnement på Softwaren i enhver periode, hvor Kunden ikke overholder, eller Absolute har et rimeligt grundlag for at påstå, at Kunden udfører nogen af de forbudte handlinger i dette Afsnit.

3.5 Evalueringsprodukter. Hvis Kunden modtager et Produkt til evaluerings- og/eller ikke-produktionsformål på prøve-, test-, staging- eller andet begrænset grundlag, uanset varighed, med eller uden krav om betaling af et gebyr (i hvert tilfælde et “Evalueringsprodukt“), må Kunden kun bruge Evalueringsproduktet til de begrænsede formål, der udtrykkeligt er godkendt af Absolute skriftligt, udelukkende i den periode, der er angivet af Absolute, og underlagt eventuelle yderligere brugsrestriktioner, der er angivet af Absolute, hvis der er nogen. Kunden anerkender, at Evalueringsprodukter kan blive automatisk deaktiveret efter meddelelse fra Absolute eller ved udløbet af den oprindeligt angivne brugsperiode (ved udløbet af hvilken Kundens ret til at bruge Evalueringsproduktet også udløber). Alle Evalueringsprodukter leveres “som de er” og på et “som tilgængeligt”-grundlag. Uanset eventuelle modsatrettede bestemmelser i denne Aftale fraskriver Absolute sig hermed alle garantier med hensyn til og er ikke ansvarlig for Evalueringsprodukter og kan ikke holdes ansvarlig for disse.

3.6 Enheder og konfigurationer. Forskellige Produkter kan have forskellige krav til enheder. Kunden kan kontrollere, om en Enhed er kompatibel med et Produkt ved at tjekke Absolutes webside om Enhedskompatibilitet (tilgængelig på https://www.absolute.com/partners/device-compatibility/). Uanset eventuelle modsatrettede bestemmelser i denne Aftale, en Bestillingsformular eller eventuelle Tillæg giver Absolute ingen garantier med hensyn til brug af Produkter med Enheder, der ikke understøttes, og Absolute er under ingen omstændigheder forpligtet til at yde supporttjenester, Rettelser eller andre tjenester for Enheder, der ikke understøttes.

3.7 Tredjeparts- og kundekomponenter. Kunden er alene ansvarlig for at anskaffe alle teknologier og tilslutningsmuligheder fra tredjeparter, der er nødvendige for at få adgang til og bruge Produkterne, og for at sikre, at alle Kundesystemer og enheder, der er involveret i en sådan adgang og brug, er opdaterede og fuldt funktionsdygtige. Kunden anerkender især, at der til enhver tid kræves en højhastigheds-internetforbindelse for at kunne bruge den Hostede tjeneste korrekt, og at dette kan være nødvendigt for at kunne benytte Softwaren fuldt ud. Kunden accepterer, at Absolute muligvis ikke er forpligtet til at levere visse tjenester i det omfang, en sådan højhastighedsforbindelse ikke er i drift.

3.8 Administrerede tjenesteudbydere. Hvis Kunden er en administreret tjenesteudbyder, der bruger Produkterne som en del af sine tilbud til Kundens egne slutbrugere (“MSP-slutbrugere“), gælder følgende vilkår uanset eventuelle modsatrettede bestemmelser i denne Aftale: (a) Kunden kan bruge Produkterne som en del af sine tilbud om administrerede tjenester til sine MSP-slutbrugere, forudsat at Kunden sikrer sig, at MSP-slutbrugerne overholder vilkårene i denne Aftale og alle gældende Tillæg i deres brug af Kundens tilbud om administrerede tjenester; (b) den licens, der gives i henhold til Afsnit 3.1, gælder kun for Kunden, ikke for MSP-slutbrugerne, og MSP-slutbrugere kan ikke være Autoriserede brugere; (c) Absolute har ikke og vil ikke have noget ansvar over for MSP-slutbrugerne i forbindelse med Produkterne, og Kunden vil fraskrive sig ethvert sådant ansvar på vegne af Absolute i sine slutbrugeraftaler; og (d) Kunden accepterer at forsvare Absolute mod ethvert krav fra en MSP-slutbruger, der opstår som følge af eller er relateret til Kundens levering af tjenester til en sådan MSP-slutbruger, og accepterer at holde Absolute skadesløs og ansvarsfri for og betale alle relaterede skader, omkostninger og udgifter.

4. PROFESSIONELLE TJENESTER OG SUPPORTTJENESTER

4.1 Professionelle tjenester. Med forbehold for Kundens løbende overholdelse af vilkårene i denne Aftale (herunder rettidig betaling af alle gældende Gebyrer) og gældende Tillæg, vil Absolute gøre en kommercielt rimelig indsats for at levere de Professionelle tjenester til Kunden, om nogen, der er anført i hver enkelt Bestillingsformular. Absolutes levering og Kundens modtagelse af de Professionelle tjenester vil være underlagt Tillægget om professionelle tjenester (som findes på https://www.absolute.com/company/legal/agreements/absolute/professional-services-addenda).

4.2 Supporttjenester. Med forbehold for Kundens løbende overholdelse af vilkårene i denne Aftale (herunder rettidig betaling af alle gældende Gebyrer) og gældende Tillæg, accepterer Absolute at levere supporttjenester (“Supporttjenester“) til Kunden i overensstemmelse med Politikken for supporttjenester for det relevante Produkt, hvis en sådan findes.

4.3 Rettelser. Absolute kan fra tid til anden levere patches, fejlrettelser, opdateringer og vedligeholdelses- og servicepakker (samlet benævnt “Rettelser“), der med rimelighed er nødvendige for at sikre Produkternes korrekte funktion og sikkerhed. Hvis Kunden aktiverer automatiske opdateringer, der understøttes af Produkterne, anerkender Kunden, at Rettelser vil blive installeret automatisk. Absolute forbeholder sig ret til automatisk at installere Rettelser for at afhjælpe sikkerhedssårbarheder eller kritiske problemer, som Absolute efter eget rimeligt skøn bestemmer.

5. GEBYRER; BETALING

5.1 Gebyrer. Kunden skal betale Absolute (og/eller Forhandleren, alt efter hvad der er relevant) alle gebyrer af den type, det beløb og den betalingsplan, der er angivet i den relevante Bestillingsformular (“Gebyrer“).  Hvis Gebyrerne for Professionelle tjenester ikke er angivet i den gældende Bestillingsformular eller arbejdsbeskrivelse, vil de Professionelle tjenester blive leveret til Absolutes til enhver tid gældende priser for tid og materialer. Kunden accepterer at refundere Absolute straks ved modtagelsen af faktura for alle forud godkendte, faktiske rejse- og opholdsudgifter, som Absolute har afholdt i forbindelse med Professionelle tjenester. Medmindre andet udtrykkeligt er fastsat i en gældende Bestillingsformular eller i denne Aftale, kan alle gebyrer ikke annulleres, refunderes eller tilbagebetales.

5.2 Betalingsbetingelser. Medmindre andet er fastsat i den relevante Bestillingsformular eller det relevante Tillæg, vil alle Gebyrer blive faktureret på forhånd, og alle fakturaer for Gebyrer forfalder og skal betales i amerikanske dollars inden for 30 dage efter fakturadatoen uden fradrag eller modregning. Enhver forfalden del af en betaling vil blive forrentet med en rente svarende til den laveste af 1,5 % pr. måned og den højeste sats, der er tilladt ved lov.

5.3 Afgifter. Alle Gebyrer og andre beløb, der skal betales i henhold til denne aftale, er eksklusive alle gældende salgs-, brugs-, moms- eller andre afgifter (føderale, statslige, provinsielle eller andre afgifter) (“Afgifter“). Kunden er ansvarlig for at betale alle sådanne Afgifter, bortset fra de Afgifter, der er baseret på Absolutes nettoindkomst. Hvis Kunden ved lov er forpligtet til at tilbageholde eller fratrække en del af de betalte beløb, skal Kunden på forhånd skriftligt underrette Absolute herom og betale de yderligere beløb, der er nødvendige for at sikre, at det nettobeløb, som Absolute modtager efter en sådan fratrækning eller tilbageholdelse, svarer til det beløb, som Absolute ville have modtaget, hvis der ikke havde været en sådan fratrækning eller tilbageholdelse.

6. EJENDOMSRETTIGHEDER

6.1 Forbeholdelse af rettigheder Absolute ejer og beholder alle rettigheder, titler og interesser, herunder alle intellektuelle ejendomsrettigheder, i og til al teknologi, software, algoritmer, brugergrænseflader, forretningshemmeligheder, teknikker, design, opfindelser, ophavsværker og andet materielt og immaterielt materiale og information vedrørende Produkterne, Tjenesterne, de Anonymiserede data (defineret nedenfor) og Produktbrugsdata (defineret nedenfor) (samlet “Absolute IP“), og intet i denne aftale begrænser Absolute i at bruge eller udnytte koncepter, idéer, teknikker eller knowhow af eller relateret til Absolute IP eller som på anden måde er opstået i forbindelse med Absolutes levering af Produkterne eller Tjenesterne i henhold til denne Aftale. Ud over det, der udtrykkeligt er anført i denne aftale, giver Absolute ingen licens eller andre rettigheder i eller til Absolute IP. Alle sådanne rettigheder er udtrykkeligt forbeholdt Absolute.

6.2 Kundedata. Kunden ejer og beholder alle rettigheder, ejendomsrettigheder og interesser, herunder alle intellektuelle ejendomsrettigheder, i og til Kundedata. Absolute kan fjerne eller begrænse adgangen til Kundedata, herunder hvis Absolute mener, at sådanne data kan være i strid med gældende lovgivning, eller hvis en tredjepart anlægger eller truer med retslige tiltag mod Absolute eller en tredjepart. Kunden giver hermed Absolute en ikke-eksklusiv, royaltyfri, ikke-overdragelig, verdensomspændende licens, der ikke kan gives i underlicens (til dens underleverandører), til at reproducere, distribuere og bruge og vise Kundedataene med henblik på at udøve Absolutes rettigheder og opfylde sine forpligtelser i henhold til denne Aftale. Uanset ovenstående kan Absolute bruge Kundedataene til at oprette anonymiserede datasæt, forudsat at det resulterende datasæt ikke identificerer Kunden eller nogen enkeltperson (“Anonymiserede data“), og kan bruge de Anonymiserede data til sine forretningsformål, herunder, uden begrænsning, til at forbedre sine produkter og tjenester. Kunden erklærer og garanterer, at Kunden har et lovligt grundlag for at indsende sådanne Kundedata til Absolute i forbindelse med leveringen af Produkterne, at der ikke er nogen software eller materialer, der er omfattet af en “open source-licens” (sådan som dette begreb almindeligvis forstås), inkluderet i Kundedataene, og at Kunden vil overholde alle love og bestemmelser, der gælder for Kundens ydelse i henhold til denne aftale.

6.3 Produktbrugsdata. Absolute kan indsamle og bruge Produktbrugsdata til sikkerheds-, support-, produkt- og driftsledelse samt forsknings- og udviklingsformål. “Produktbrugsdata” er andre oplysninger end Kundedata, der automatisk indsamles og rapporteres af Produkterne om, hvordan produkterne bruges af Absolutes kunder. Produktbrugsdata vil ikke blive delt med tredjeparter på en måde, der kan tilskrives Kunden eller nogen enkeltperson.

6.4 Feedback. Kunden accepterer, at Absolute på enhver måde på et verdensomspændende, uigenkaldeligt, evigt gældende og royaltyfrit grundlag kan bruge og udnytte alle forslag, anmodninger og feedback, der gives af eller på vegne af kunden vedrørende Produkterne eller enhver anden Absolute IP.

6.5 Tredjepartsprodukter. Produkterne kan omfatte eller inkorporere Tredjepartsprodukter. Tredjepartsejeren, -forfatteren eller -udbyderen af sådanne Tredjepartsprodukter bibeholder alle ejendoms- og intellektuelle ejendomsrettigheder til og i forbindelse med dette indhold. Alle Tredjepartsprodukter leveres “som de er” og “som de er tilgængelige” uden nogen form for garanti af nogen art. Absolute er ikke ansvarlig for og har ingen forpligtelse til at kontrollere, overvåge eller rette Tredjepartsprodukter og kan efter eget skøn fjerne tredjepartsprodukter (forudsat at Afsnit 10.2(a) fortsat finder anvendelse i tilfælde af en sådan fjernelse).

7. VARIGHED OG OPSIGELSE

7.1 Varighed. Denne aftale begynder på Ikrafttrædelsesdatoen og fortsætter indtil den opsiges i overensstemmelse med denne Aftale. Varigheden af hver enkelt Bestillingsformular begynder på datoen for den tidligste Abonnementsperiode eller levering af Tjenester i henhold til en sådan Bestillingsformular, alt efter hvad der er relevant, og fortsætter, medmindre den opsiges på anden måde i overensstemmelse med denne Aftale, indtil udløbet af den senest udløbne Abonnementsperiode ifølge en sådan Bestillingsformular og afslutningen af de tjenester, der skal leveres i henhold til en sådan Bestillingsformular, alt efter hvilken der indtræder senest af disse to tidspunkter.

7.2 Opsigelse af praktiske årsager. Begge parter kan opsige denne Aftale af praktiske årsager ved skriftlig meddelelse, forudsat at alle udestående Bestillingsformularer, herunder alle Abonnementer i henhold hertil, fortsat er omfattet af denne Aftale indtil udløbet af sådanne Bestillingsformularer i overensstemmelse med Afsnit 7.1.

7.3 Opsigelse i tilfælde af væsentlig misligholdelse. Hver part kan opsige denne Aftale ved skriftlig meddelelse, hvis den anden part i væsentlig grad misligholder denne Aftale og/eller de berørte Bestillingsformularer, hvis en sådan væsentlig misligholdelse ikke er afhjulpet inden for 30 dage efter skriftlig meddelelse om en sådan misligholdelse fra den part, der ikke har misligholdt aftalen. Hvis Kunden opsiger Aftalen på grund af Absolutes ikke afhjulpne væsentlige overtrædelse, refunderer Absolute alle forudbetalte, men ubrugte gebyrer i de opsagte Bestillingsformularer. For at undgå enhver tvivl vil Kundens manglende betaling af skyldige beløb inden for 15 dage efter modtagelse af skriftlig meddelelse om manglende betaling eller Kundens manglende overholdelse af enhver bestemmelse i Afsnit 3.4 anses for at være en væsentlig overtrædelse af denne Aftale fra Kundens side.

7.4 Opsigelse på grund af konkurs eller insolvens. Begge parter kan opsige denne Aftale, hvis den anden part ophører med at drive virksomhed i normal drift eller bliver insolvent (dvs. ude af stand til at betale sin gæld i normal drift, efterhånden som den forfalder), foretager en overdragelse til fordel for kreditorerne, erklæres konkurs eller underlægges en likvidations- eller insolvensprocedure, som ikke afvises med forbehold inden for 120 dage.

7.5 Virkning af opsigelse. Med forbehold af Afsnit 7.2, på datoen for denne Aftales udløb eller opsigelse af en hvilken som helst grund: (a) vil alle udestående Bestillingsformularer og Abonnementer straks ophøre; (b) vil Kundens adgang til den Hostede tjeneste ophøre, og vil Kunden straks ophøre med at bruge og slette Softwaren fra sine systemer, og (c) alle udestående betalingsforpligtelser for Kunden vil straks forfalde til betaling. Medmindre det udtrykkeligt fremgår af denne Aftale, har kunden ikke ret til tilbagebetaling af Gebyrer i tilfælde af opsigelse af denne Aftale eller af en Bestillingsformular. Følgende bestemmelser vil forblive i kraft efter udløbet eller opsigelsen af denne Aftale uanset årsag: Afsnit 1, 3.4, 3.5, 3.8, 5 (med hensyn til skyldige Gebyrbeløb), 6, 7.5, 8, 11, 12, og 13.

8. FORTROLIGHED

8.1 Definition. “Fortrolige oplysninger” betyder enhver oplysning, der direkte eller indirekte videregives af eller på vegne af den ene part eller dennes Datterselskaber (“Videregivende part“) til den anden part eller dennes Datterselskaber (“Modtagende part“) i forbindelse med denne aftale, før eller efter Ikrafttrædelsesdatoen, og som (a) betegnes som “fortrolig” eller på anden måde angiver dens fortrolige karakter, og/eller (b) enhver oplysning, der på anden måde med rimelighed kan forventes at blive behandlet fortroligt på grund af omstændighederne ved videregivelsen eller oplysningens karakter. Uden at begrænse ovenstående er Absolute IP Absolutes Fortrolige oplysninger, og Kundedata er Kundens fortrolige oplysninger. Fortrolige oplysninger omfatter dog ikke oplysninger, som: (i) er eller bliver almindeligt kendt og tilgængelig for offentligheden uden at Modtageren har gjort noget; (ii) allerede var i den Modtagende parts besiddelse uden at være forpligtet til at hemmeligholde oplysninger over for Videregivende part på tidspunktet for den Videregivende parts videregivelse, som det fremgår af Modtagerens samtidige optegnelser; (iii) er lovligt opnået af den Modtagende part fra en tredjepart, der har udtrykkelig ret til at videregive sådanne oplysninger; eller (iv) er udviklet uafhængigt af den Modtagende part uden at have brudt en forpligtelse over for Videregivende part.

8.2 Anvendelse; vedligeholdelse. Ingen af parterne må bruge den anden parts fortrolige oplysninger til noget andet formål end til at udøve sine rettigheder og opfylde sine forpligtelser i henhold til denne Aftale. Ingen af parterne må hverken direkte eller indirekte videregive eller tillade, at der videregives Fortrolige oplysninger fra den anden part, undtagen: (a) til dens og dens Datterselskabers ansatte, entreprenører, ledere, direktører, rådgivere eller potentielle investorer eller købere med et bona fide-behov for at kende de Fortrolige oplysninger og i hvert enkelt tilfælde underlagt skriftlige forpligtelser til fortrolighed, der ikke er mindre omfattende end dem, der er fastsat heri, eller (b) hvis den Modtagende part bliver juridisk tvunget til at videregive fortrolige oplysninger, forudsat at den Modtagende part har givet den Videregivende part forudgående meddelelse om en sådan juridisk tvunget videregivelse og en rimelig mulighed for at søge en beskyttelsesordre eller anden fortrolig behandling af sådanne Fortrolige oplysninger (hvis det er tilladt i henhold til gældende lovgivning). Hver part træffer i det mindste rimelige foranstaltninger og udviser den fornødne omhu for at beskytte hemmeligholdelsen af og undgå videregivelse og uautoriseret brug af den anden parts Fortrolige oplysninger og træffer i det mindste de foranstaltninger, som den træffer for at beskytte sine egne mest fortrolige oplysninger. Uanset modsatrettede oplysninger i dette Afsnit 8.2 er Absolutes eneste og eksklusive forpligtelser med hensyn til videregivelse og beskyttelse af Kundedata som anført i Afsnit 9. Den Modtagende part anerkender, at en overtrædelse af dette Afsnit kan forårsage uoprettelig skade for den Videregivende part, som ikke kan opgøres i form af erstatning i penge, og accepterer, at den Videregivende part har ret til, ud over sine andre rettigheder og retsmidler, at søge påbud eller andre rimelige foranstaltninger ved en kompetent domstol (uanset Afsnit 13.4) for enhver overtrædelse af denne Aftale, og Den Modtagende part giver afkald på ethvert krav om kaution i forbindelse hermed. Den Modtagende part opnår ingen rettigheder, hverken udtrykkeligt eller stiltiende, til den Videregivende parts Fortrolige oplysninger, bortset fra den begrænsede brug, der er angivet i denne Aftale.  Fortrolige oplysninger, herunder alle rettigheder, ejendomsrettigheder og interesser heri, forbliver udelukkende og alene den Videregivende parts ejendom.

9. DATASIKKERHED OG DATABESKYTTELSE

9.1 Databeskyttelse. I det omfang Absolute får Persondata i forbindelse med opfyldelsen af denne Aftale, behandler Absolute sådanne Persondata i overensstemmelse med Tillægget om databehandling (som findes på https://www.absolute.com/company/legal/agreements/absolute/data-processing-addendum). Kunden erklærer og garanterer at have foretaget alle nødvendige erklæringer og har et lovligt grundlag for at dele Persondataene med Absolute med henblik på brug som omhandlet i denne Aftale. Medmindre andet er fastsat i Tillægget om databehandling, har og bevarer Kunden det fulde ansvar for alle Kundedata og andre oplysninger og materialer, der leveres af eller på vegne af Kunden eller en autoriseret bruger i forbindelse med brugen af Produkterne.

9.2 Datasikkerhed. Absolute vil implementere og vedligeholde kommercielt rimelige og branchestandardiserede administrative, fysiske og tekniske sikkerhedsforanstaltninger, der er designet til at forhindre uautoriseret adgang, brug eller videregivelse af Kundedata på Absolute-systemer i overensstemmelse med Absolute-sikkerhedsstandarderne (som findes på https://www.absolute.com/platform/security-information/process/). Absolute kan ændre Absolute-sikkerhedsstandarderne fra tid til anden, men vil fortsat yde mindst det samme sikkerhedsniveau som beskrevet i Absolute-sikkerhedsstandarderne. Absolutes eneste og eksklusive ansvar og Kundens eneste og eksklusive afhjælpning i tilfælde af uautoriseret tab, ødelæggelse, beskadigelse eller ændring af Kundedata vil være, at Absolute skal gøre en kommercielt rimelig indsats for at gendanne sådanne data fra den seneste sikkerhedskopi, som Absolute har vedligeholdt i overensstemmelse med Absolutes til enhver tid gældende arkiverings- og sikkerhedskopieringspolitik. Absolute er ikke ansvarlig for nogen videregivelse af Kundedata forårsaget af en tredjepart, undtagen i det omfang det skyldes Absolutes brud på dette Afsnit.

10. ERKLÆRINGER OG GARANTIER

10.1 Gensidig. Hver part erklærer og garanterer over for den anden part: (a) at den er behørigt organiseret, gyldigt eksisterende og fungerer som et selskab eller anden enhed i henhold til lovgivningen i den jurisdiktion, hvor den er registreret eller på anden måde organiseret; (b) at den har den fulde organisatoriske ret, magt og myndighed til at indgå og opfylde sine forpligtelser og give de rettigheder, licenser, samtykker og tilladelser, som den giver eller er forpligtet til at give i henhold til denne Aftale; (c) at udførelsen af denne Aftale er blevet behørigt autoriseret gennem alle de nødvendige selskabs- eller organisationsmæssige handlinger fra en sådan parts side; og (d) at når Aftalen er indgået og leveret af begge parter, vil den udgøre en juridisk, gyldig og bindende forpligtelse for en sådan part, som kan håndhæves over for en sådan part i overensstemmelse med dens vilkår. Dette afsnit gælder ikke for Kunder, der indgår denne Aftale på egne vegne som enkeltpersoner.

10.2 Hostet tjeneste og software. Absolute garanterer: (a) at den Hostede tjeneste og Softwaren vil fungere i det væsentlige i overensstemmelse med den gældende dokumentation, forudsat at Kundens eneste og eksklusive afhjælpning i tilfælde af brud på ovenstående garanti er at få Absolute til at rette den Hostede tjeneste eller Softwaren, alt efter hvad der er relevant, så den i det væsentlige fungerer i overensstemmelse med Dokumentationen; og (b) at Absolute har implementeret kommercielt rimelige sikkerhedsforanstaltninger, processer og anti-virus-software, der er designet til at forhindre, at tredjepartskode, der har til formål at forstyrre Kundens eller Absolutes systemer og netværk, herunder f.eks. virus, spyware, malware, trojanske heste eller anden skadelig kode, indføres i den Hostede tjeneste og Softwaren. Hvis Absolute ikke er i stand til at rette den Hostede tjeneste eller Softwaren i overensstemmelse med (a) de ovenfor nævnte betingelser inden for halvfems (90) dage efter modtagelse af meddelelse om den pågældende manglende overensstemmelse, kan Kunden vælge at opsige den pågældende Bestillingsformular, og vil Absolute refundere Kunden alle forudbetalte, men ubrugte Gebyrer under en sådan Bestillingsformular. Ovenstående garantier gælder ikke, hvis Produktet eller en del heraf: (i) er blevet ændret, undtagen af eller på vegne af Absolute; (ii) ikke er blevet anvendt, installeret, betjent, repareret eller vedligeholdt i overensstemmelse med denne Aftale eller Dokumentationen; eller (iii) anvendes på udstyr, produkter eller systemer, der ikke opfylder de specifikationer, som Absolute har identificeret i Dokumentationen. Desuden gælder ovenstående garantier kun, når der gives meddelelse om et garantikrav til Absolute i løbet af den gældende Abonnementsperiode, og de gælder ikke for fejl, defekter eller fejl, der skyldes eller kan tilskrives software eller hardware, som ikke er leveret af Absolute.

10.3 Tjenester. Absolute garanterer, at Absolute vil levere Tjenesterne på en professionel og håndværksmæssig korrekt måde og, i tilfælde af Supporttjenester, i overensstemmelse med enhver gældende Politik for supporttjenester. Kundens eneste og eksklusive afhjælpning af Absolutes brud på denne garanti er, at Absolute skal udføre de berørte Tjenester på ny.

10.4 Kundens forpligtelser. Kunden erklærer, garanterer og forpligter sig over for Absolute til, at Kunden ejer eller på anden måde har og vil have de nødvendige rettigheder og samtykker i og vedrørende Kundedata, således at de, når de modtages af Absolute og anvendes i overensstemmelse med denne Aftale, ikke krænker, misbruger eller på anden måde krænker tredjeparts intellektuelle ejendomsrettigheder eller privatlivets fred eller overtræder gældende love.

11. SKADESLØSHOLDELSE

11.1 Absolutes forpligtelser. Absolute vil: (a) forsvare eller efter eget valg forlige ethvert krav, der indgives mod Kunden af en tredjepart, i det omfang det hævdes, at Kundens autoriserede brug af et Produkt krænker eller tilegner sig den krævende tredjeparts intellektuelle ejendomsret eller ejendomsrettigheder (hver især en “Påstand om rettighedskrænkelse“), og (b) betale enhver erstatning, der tildeles i en endelig dom (eller beløb, der aftales i et monetært forlig), herunder rimelige advokatsalærer og udgifter, i forbindelse med enhver sådan Påstand om rettighedskrænkelse, som Absolute har forsvaret. Hvis der rejses eller trues med en sådan Påstand om rettighedskrænkelse, kan Absolute efter eget valg og for egen regning: (w) skaffe Kunden ret til fortsat at bruge det pågældende Produkt; (x) ændre Produktet, så det ikke krænker rettigheder; (y) erstatte det berørte aspekt af Produktet med ikke-krænkende teknologi med i det væsentlige tilsvarende egenskaber; eller (z) hvis intet af det foregående er kommercielt muligt, opsige de berørte Bestillingsformularer med hensyn til de påståede krænkende Produkter og refundere Kunden alle forudbetalte, men ubrugte Gebyrer under de opsagte Bestillingsformularer. Uanset ovenstående gælder Absolutes forpligtelse til at holde Kunden skadesløs i henhold til dette Afsnit ikke i det omfang, at en Påstand om rettighedskrænkelse er forårsaget af: (1) enhver brug af et Produkt i kombination med software, produkter eller tjenester, der ikke er leveret af Absolute, eller som er ændret af andre end Absolute eller på Absolutes foranledning, eller (2) Kundens manglende brug af Produktet i overensstemmelse med denne Aftale; og Absolute har ingen forpligtelse til at yde erstatning til Kunden i henhold til dette Afsnit: (I) for eventuelle krav i forbindelse med Kundedata eller (II) hvis Kunden ikke bruger den aktuelle version eller den umiddelbart forudgående version af Produktet.

11.2 Ansvarsfraskrivelse. AFSNIT 11.1 ANGIVER ABSOLUTES FULDE ANSVAR OG KUNDENS EKSKLUSIVE RETSMIDDEL MED HENSYN TIL ENHVER FAKTISK ELLER PÅSTÅET KRÆNKELSE AF INTELLEKTUELLE EJENDOMSRETTIGHEDER AF ABSOLUTE, PRODUKTERNE ELLER ANDRE ABSOLUTE IP-PRODUKTER ELLER DELE HERAF.

11.3 Kundens forpligtelser. Uanset eventuelle modsatrettede bestemmelser i dette Afsnit 11 skal kunden forsvare eller, efter eget valg, indbringe ethvert krav mod Absolute fra en tredjepart: (a) påstand om, at Absolutes brug af eller på vegne af Absolute af Kundedata og/eller data, som Kunden har leveret til Absolute i overensstemmelse med denne Aftale, krænker eller misbruger tredjeparts rettigheder eller overtræder nogen love; eller (b) som følge af misbrug af Absolute IP af Kunden (herunder dennes Autoriserede brugere og enhver, der har adgang på grund af Kunden), herunder overtrædelse af Afsnit 3.4. Kunden skal betale al erstatning, der i sidste ende tildeles Absolute (eller det beløb, som Kunden indgår i et forlig), herunder rimelige advokatsalærer og udgifter, i forbindelse med et sådant krav, som Kunden har forsvaret.

11.4 Procedure. Skadesløsholdelsesforpligtelserne i henhold til denne Aftale er betinget af, at den skadesløsholdte part giver den skadesløsholdende part: (i) hurtig skriftlig meddelelse om, (ii) enekontrol over forsvaret og afviklingen af og (iii) alle oplysninger og al bistand, som den erstatningspligtige part med rimelighed anmoder om i forbindelse med forsvaret og afviklingen af det krav, der er genstand for erstatning fra den erstatningspligtige parts side. Den erstatningspligtige part vil ikke give samtykke til en dom eller indgå forlig i forbindelse med et sådant krav uden forudgående skriftligt samtykke fra den erstatningspligtige part, som ikke må tilbageholdes, betinges eller forsinkes urimeligt. Den erstatningspligtige part har ret til at deltage i forsvaret af et sådant krav med en advokat efter eget valg og for egen regning.

12. ANSVARSFRASKRIVELSE; BEGRÆNSNING AF ANSVAR

12.1 Ansvarsfraskrivelse. MEDMINDRE DET UDTRYKKELIGT FREMGÅR AF DENNE AFTALE ELLER ET TILLÆG, FRASKRIVER ABSOLUT SIG ALLE ERKLÆRINGER OG GARANTIER, HVAD ENTEN DE ER UDTRYKKELIGE, STILTIENDE ELLER LOVBESTEMTE, HERUNDER ALLE GARANTIER FOR SALGBARHED, EGNETHED TIL ET BESTEMT FORMÅL, IKKE-KRÆNKELSE, TAB AF DATA, NØJAGTIGHED AF RESULTATER ELLER PÅ ANDEN MÅDE SOM FØLGE AF ALMINDELIG HANDEL ELLER TILLID TIL EN AFTALE. ABSOLUTE GARANTERER IKKE, AT ET PRODUKT VIL VÆRE FEJLFRIT ELLER FUNGERE UAFBRUDT, AT ET PRODUKT VIL VÆRE KOMPATIBELT MED EN BESTEMT ENHED, AT DATA LEVERET AF ABSOLUTE VIA ET PRODUKT VIL VÆRE NØJAGTIGE, ELLER AT DETS SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER VIL VÆRE TILSTRÆKKELIGE TIL AT FORHINDRE TREDJEPARTSADGANG TIL KUNDEDATA ELLER KUNDENS ENHEDER. ABSOLUTE FRASKRIVER SIG SPECIFIKT ETHVERT ANSVAR FOR EVENTUELLE PRODUKTER FRA TREDJEPARTER, DER LEVERES SAMMEN MED PRODUKTERNE, OG FOR TILGÆNGELIGHEDEN AF ELLER KUNDENS BRUG AF DATA ELLER OPLYSNINGER, DER ER GEMT PÅ ELLER I FORBINDELSE MED PRODUKTERNE.

12.2 Erstatningsbegrænsning. BORTSET FRA EN PARTS FORPLIGTELSER I HENHOLD TIL AFSNIT 11 (ERSTATNING) ELLER AFSNIT 8 (FORTROLIGHED), VIL INGEN AF PARTERNE UNDER NOGEN OMSTÆNDIGHEDER VÆRE ANSVARLIG FOR INDIREKTE, FØLGESKADER, SÆRLIGE TAB, PØNALE TAB ELLER HÆNDELIGE SKADER ELLER TAB SOM FØLGE AF TABT FORTJENESTE (HERUNDER, UDEN BEGRÆNSNING, TAB AF FORRETNING, INDTÆGTER, FORTJENESTE, GOODWILL, DATA ELLER ØKONOMISKE FORDELE), OG OMKOSTNINGER TIL ERSTATNINGSVARER ELLER -TJENESTER), DER OPSTÅR SOM FØLGE AF ELLER I FORBINDELSE MED DENNE AFTALE, UANSET HVAD DER ER FORÅRSAGET, OG BASERET PÅ NOGEN TEORI OM ANSVAR, UANSET OM DET SKYLDES KONTRAKTBRUD, BRUD PÅ GARANTI, TORT (HERUNDER UAGTSOMHED), PRODUKTANSVAR ELLER ANDET, OGSÅ SELV HVIS DEN ANDEN PART ER BLEVET UNDERRETTET OM MULIGHEDEN FOR SÅDANNE SKADER. MED UNDTAGELSE AF ABSOLUTES FORPLIGTELSER I HENHOLD TIL AFSNIT 11.1 ELLER ABSOLUTES BRUD PÅ AFSNIT 8, VIL ABSOLUTES OG DETS DATTERSELSKABER UNDER INGEN OMSTÆNDIGHEDER HAVE ET SAMLET ANSVAR, DER OPSTÅR SOM FØLGE AF ELLER ER RELATERET TIL DENNE AFTALE, DER OVERSTIGER DET BELØB, SOM KUNDEN HAR BETALT ELLER SKAL BETALE I HENHOLD TIL DE BESTILLINGSFORMULARER, DER GIVER ANLEDNING TIL KRAVET I LØBET AF 12-MÅNEDERS PERIODEN FORUD FOR DEN DATO, HVOR KRAVET OPSTOD. DISSE BEGRÆNSNINGER GÆLDER UANSET OM DET VÆSENTLIGE FORMÅL MED ET BEGRÆNSET ELLER EKSKLUSIVT RETSMIDDEL IKKE ER OPFYLDT.

13. GENERELLE BESTEMMELSER

13.1 Ændringer. Absolute kan foretage ændringer eller opdateringer af Produkterne eller Tjenesterne fra tid til anden, herunder for at afspejle ændringer i teknologi, branchepraksis, mønstre for systembrug og tilgængelighed af Tredjepartsprodukter; forudsat at sådanne ændringer dog ikke resulterer i en væsentlig reduktion af ydelsesniveauet eller tilgængeligheden af det relevante Produkt eller de relevante Tjenester, der leveres til kunden i henhold til denne Aftale.

13.2 Overdragelse. Ingen af parterne må overdrage denne Aftale eller nogen af sine rettigheder eller forpligtelser i henhold til denne Aftale uden forudgående skriftligt samtykke fra den anden part, bortset fra at Absolute kan overdrage denne Aftale uden Kundens samtykke som led i en virksomhedsomstrukturering eller ved en ændring af kontrollen, konsolidering, fusion, salg af alle eller stort set alle virksomhedens aktiviteter eller aktiver i forbindelse med denne Aftale eller en lignende transaktion eller række af transaktioner. Med forbehold af ovenstående er denne Aftale bindende for og kommer parterne og deres respektive efterfølgere og tilladte overdragere til gode.

13.3 Force Majeure; forsinkelser. Bortset fra forpligtelsen til at betale penge, herunder uden begrænsning forpligtelsen til at betale Gebyrer, er ingen af parterne ansvarlige for manglende eller forsinket opfyldelse af denne Aftale på grund af en årsag, som ligger uden for deres rimelige kontrol, herunder uden begrænsning krigshandlinger, terrorisme, naturkatastrofer, jordskælv, oversvømmelse, embargo, oprør, sabotage, mangel på arbejdskraft eller arbejdskonflikter, pandemier, epidemier eller andre sundhedskriser, regeringshandlinger eller svigt eller nedbrud på internettet. Den forsinkede part skal give den anden part meddelelse om en sådan årsag og dens forventede varighed. Absolute er ikke ansvarlig for forsinkelser i eller manglende opfyldelse af Absolutes forpligtelser, der helt eller delvist skyldes Kundens forsinkelse i opfyldelsen eller manglende opfyldelse af sine forpligtelser i henhold til Aftalen.

13.4 Absolute kontraherende enhed; gældende lov. Landet, hvor kunden er registreret eller driver virksomhed, vil afgøre: (a) den Absolute-kontraherende enhed, som Kunden indgår kontrakt med i henhold til denne Aftale (“Absolute“), og (b) den gældende lov, der gælder for denne Aftale, og det sted, hvor parterne er enige om at underkaste sig eksklusiv jurisdiktion, i hvert tilfælde som anført i nedenstående tabel.

Kundens placering Absolute kontraherende enhed Gældende lov Sted
Canada, Mexico, Mellemamerika, Sydamerika og Caribien Absolute Software Corporation British Columbia, Canada British Columbia, Canada
Asien og Australasien Absolute Software (Asia) Pte. Ltd. Singapore Singapore
Europa, Mellemøsten og Afrika Absolute Software EMEA Limited England og Wales London, England
USA Absolute Software, Inc. Delaware, USA Delaware, USA

13.5 Notifikation. Enhver notifikation, der skal eller må gives i henhold til Aftalen, er kun gældende, hvis den er skriftlig og afleveres til den tilsigtede modtager på følgende måde: (a) for meddelelser til Kunden, via e-mail til den e-mailadresse, som Kunden har angivet ved registreringen af et Produkt, eller den e-mailadresse, der er angivet i en Bestillingsformular, og (b) for meddelelser til Absolute, med anbefalet post eller et nationalt anerkendt dag-til-dag-transportfirma til følgende adresse: c/o Legal Department, Absolute Software Corporation, Suite 1400, Four Bentall Centre, 1055 Dunsmuir Street, Vancouver, British Columbia, Canada V7X 1K8, med en kopi via e-mail til [email protected]. Hver part kan ændre sin adresse for modtagelse af meddelelser ved at underrette den anden part i overensstemmelse med dette afsnit. Notifikationer anses for at være givet ved modtagelse, hvis de leveres via e-mail, to arbejdsdage efter afsendelsesdatoen, eller hvis de leveres via anbefalet post, en arbejdsdag efter levering til en kurer.

13.6 Offentliggørelse. Absolute kan bruge Kundens navn som reference til markedsførings- eller salgsfremmende formål på Absolutes websted og i anden kommunikation med eksisterende eller potentielle Absolute-kunder, med forbehold af eventuelle skriftlige varemærkepolitikker, som Kunden måtte give Absolute skriftligt. Ingen af parterne må udsende pressemeddelelser eller offentliggøre eller formidle hvidbøger eller casestudier, der beskriver de aktiviteter, der finder sted i henhold til denne Aftale, med henvisning til den anden parts navn uden den anden parts forudgående skriftlige samtykke, som ikke må tilbageholdes urimeligt. 

13.7 Begrænsede rettigheder ifølge den amerikanske regering. Softwaren er kommerciel computersoftware, som dette udtryk er defineret i 48 C.F.R. § 2.101. Hvis Kunden er den amerikanske regering eller en kontrahent for denne, vil Kunden derfor kun få de rettigheder med hensyn til Softwaren og Dokumentationen, som gives til alle andre slutbrugere under licens, i overensstemmelse med (a) 48 C.F.R. §227.7201 til 48 C.F.R. §227.7204, med hensyn til Forsvarsministeriet og deres kontrahenter, eller (b) 48 C.F.R. §12.212, med hensyn til alle andre licenshavere fra den amerikanske regering og deres kontrahenter.

13.8 Eksport. Kunden vil ikke bevidst eksportere eller reeksportere, direkte eller indirekte, et produkt, herunder software, der er modtaget fra Absolute eller en Forhandler i henhold til denne aftale eller et direkte produkt af et sådant produkt, til en destination, enhed eller person, hvortil en sådan eksport eller reeksport er begrænset eller forbudt i henhold til gældende lovgivning (“Eksportkontrollister“), uden at have indhentet forudgående skriftlig tilladelse fra de kompetente regeringsmyndigheder som krævet i henhold til disse love. Kunden erklærer og garanterer, at Kunden ikke er opført på nogen Eksportkontrollister, og vil straks skriftligt underrette Absolute i tilfælde af, at Kunden er opført på nogen Eksportkontrollister. Absolute, på vegne af sig selv og sine Datterselskaber, giver ingen garanti for, at Absolute IP er egnet eller tilgængelig til brug i et bestemt land eller region. Kunden bruger ikke og vil ikke bruge nogen af Absolute IP’erne eller nogen oplysninger, der er erhvervet ved brug af Produkterne, til militære eller kvasimilitære projekter, medmindre det specifikt er godkendt af den amerikanske, canadiske eller australske regering eller af det relevante europæiske organ til sådanne formål. Bemærk, at enhver Software, der indeholder kryptering, kan være underlagt yderligere restriktioner.

13.9 Diverse. Alle Tillæg er integreret i denne Aftale ved henvisning. I tilfælde af en konflikt mellem vilkårene i denne Aftale og et Tillæg vil Tillægget have forrang, men i hvert enkelt tilfælde kun med hensyn til de Produkter eller Tjenester, som Tillægget vedrører. Enhver oversættelse af denne Aftale er kun tilvejebragt for at gøre det lettere for Kunden. Betydningen af vilkår, betingelser og erklæringer heri er underlagt definitioner og fortolkninger på engelsk. Oversættelser kan ikke nødvendigvis give en nøjagtig gengivelse af oplysningerne i den originale engelske udgave. Denne Aftale (sammen med eventuelle Tillæg) er den eneste Aftale mellem parterne om det emne, der er omfattet af Aftalen, og erstatter alle tidligere aftaler og fortolkninger med hensyn til dette emne. Kunden må ikke udlicitere eller uddelegere rettigheder eller forpligtelser, der er tildelt den i henhold til denne Aftale, til tredjeparter, herunder konsulenter eller entreprenører, uden Absolutes forudgående skriftlige samtykke. Absolute kan anvende underleverandører eller på anden måde uddelegere aspekter af sin ydelse i henhold til denne Aftale, forudsat at Absolute fortsat er ansvarlig i henhold til denne aftale for en sådan underleverandørs ydelse. Ingen vilkår i en købsordre, bekræftelse eller anden formular, som Kunden eller en Forhandler har stillet til rådighed, ændrer denne Aftale, uanset om Absolute ikke gør indsigelse mod sådanne vilkår. Ingen modifikation, ændring eller frafald af nogen bestemmelse i denne aftale vil være effektiv, medmindre parterne er enige om det. Enhver tvetydighed i denne aftale vil blive fortolket uden hensyntagen til hvilken part, der har udarbejdet denne aftale eller en del af den. Med forbehold af afsnit 13.10 er der ingen tredjepart, der er begunstiget af denne aftale, og kunden anerkender, at Absolute ikke har nogen forpligtelser eller ansvar over for tredjeparter, som kunden handler med. Denne aftale kan udfærdiges i flere eksemplarer. Overskrifterne i denne aftale er indsat for nemheds skyld og har ikke til formål at påvirke fortolkningen af denne aftale. Forholdet mellem parterne er et forhold mellem uafhængige entreprenører. Hvis en af parterne giver afkald på et vilkår i denne aftale eller undlader at håndhæve et vilkår, er det ikke ensbetydende med, at de giver afkald på senere overtrædelser eller forsømmelser af samme vilkår eller afkald på andre vilkår i denne aftale. Enhver bestemmelse, der anses for at være ulovlig, uigennemførlig eller ugyldig, skal adskilles fra resten af denne Aftale, og resten af denne Aftale vil fortsætte med fuld effekt og virkning uden den pågældende bestemmelse.

13.10 Meddelelse vedrørende Apple. Dette afsnit gælder kun i det omfang, produkterne omfatter Absolutes mobilapplikation til brug på en iOS-enhed. Kunden anerkender, at denne aftale kun er indgået mellem kunden og Absolute og ikke med Apple Inc. (“Apple“), og at Apple ikke er ansvarlig for produkterne eller indholdet af dem. Apple har ingen forpligtelse til at levere vedligeholdelses- og supporttjenester i forbindelse med produkterne. Hvis Produktet ikke overholder enhver gældende garanti, kan Kunden underrette Apple, og Apple refunderer Kunden enhver gældende købspris for mobilapplikationen. I det omfang, det er tilladt i henhold til gældende lovgivning, har Apple ingen anden garantiforpligtelse med hensyn til Produktet. Apple er ikke ansvarlig for at behandle eventuelle krav fra Kunden eller en tredjepart vedrørende Produktet eller Kundens besiddelse og/eller brug af Produktet, herunder: (1) produktansvarskrav, (2) krav om, at Produktet ikke er i overensstemmelse med gældende lovmæssige eller reguleringsmæssige krav, eller (3) krav i henhold til forbrugerbeskyttelses- eller lignende lovgivning. Apple er ikke ansvarlig for efterforskning, forsvar, afvikling og afklaring af krav fra tredjepart om, at Produktet og/eller Kundens besiddelse og brug af Produktet krænker en tredjearts intellektuelle ejendomsrettigheder. Kunden accepterer at overholde alle gældende vilkår fra tredjeparter, når den bruger Produktet. Apple og Apples datterselskaber er tredjepartsbegunstigede af denne Aftale, og ved Kundens accept af denne Aftale har Apple ret til (og anses for at have accepteret retten) til at håndhæve denne Aftale over for Kunden som tredjepartsbegunstiget af denne Aftale. Kunden erklærer og garanterer hermed, at: (a) Kunden ikke befinder sig i et land, der er omfattet af en embargo fra den amerikanske regering, eller som af den amerikanske regering er blevet udpeget som et land, der støtter terrorister, og (b) Kunden ikke er opført på nogen liste fra den amerikanske regering over forbudte eller begrænsede parter.