Tillæg Til Servicegaranti

Vilkårene i dette tillæg til servicegarantien (“Tillægget“) regulerer den begrænsede garanti, der gælder for efterforskning af Enhedstyveri og Generhvervelsestjenester (“Servicegarantien“), hvis Servicegarantien er inkluderet i den udgave af Absolute-produkterne, som Kunden har købt i henhold til en Bestillingsformular, eller hvis Kunden på anden måde har købt den i henhold til en Bestillingsformular. Begreber med stort begyndelsesbogstav, der anvendes, men som ikke er defineret i dette Tillæg, har den betydning, de har i Hovedabonnementsaftalen, eller hvis de ikke er defineret i dette Tillæg, i Absolute produkttillægget, der er tilgængeligt på https://www.absolute.com/company/legal/agreements/absolute/absolute-products-addendum/, eller en anden aftale mellem Kunden og Absolute, der regulerer Absolutes levering af Absolute-produkterne til Kunden, herunder Tillægget om efterforskning af Enhedstyveri og Generhvervelsestjenester (“Aftalen“).

1. Servicegarantiens tilgængelighed.

Servicegarantier er kun tilgængelige i forbindelse med specifikke udgaver af Absolute-produkterne. SERVICEGARANTIEN ER UGYLDIG, HVOR DEN ER FORBUDT VED LOV.

2. Servicegarantiperiode.

Servicegarantiperioden er den periode efter Hændelsesrapportdatoen, inden for hvilken Absolute garanterer, at Absolute enten vil genfinde en Stjålen enhed eller lette aktiveringen af Fjernsletning og låsefunktion (af enhver type). Servicegarantiperioden for en Stjålen enhed begynder på Hændelsesrapportdatoen og slutter tres (60) dage efter Hændelsesrapportdatoen.

3. Servicegarantiområde.

Ved servicegarantiområde forstås følgende regioner eller lande: USA, Canada, Australien, Australien, Storbritannien og ethvert andet land, som Absolute specifikt har identificeret som et servicegarantiområde.

4. Begrænsninger for servicegarantier.

KUNDEN ANERKENDER OG ACCEPTERER, AT (A) ENHVER SERVICEGARANTI ER BEREGNET SOM ET FORUDBESTEMT, PÅ FORHÅND AFTALT SKØN OVER OG BEGRÆNSNING AF DEN ERSTATNING, DER SKAL BETALES AF ABSOLUTE I TILFÆLDE AF ABSOLUTES BRUD PÅ DE SPECIFIKKE BEGRÆNSEDE GARANTIER FOR UDFØRELSEN AF VISSE FUNKTIONER ELLER TJENESTER SOM BESKREVET HERI, (B) ABSOLUTE HAR HERMED INFORMERET KUNDEN OM, AT DEN ANSVARSBEGRÆNSNING, DER ER FASTSAT I EN SÅDAN SERVICEGARANTI, VAR OG ER EN UDTRYKKELIG DEL AF AFTALEN MELLEM PARTERNE OG VAR EN AFGØRENDE FAKTOR VED FASTSÆTTELSEN AF DE GEBYRER, DER SKAL BETALES FOR ABSOLUTE-PRODUKTERNE, OG (C) EN SÅDAN SERVICEGARANTI ER IKKE ET FORSIKRINGSPRODUKT, OG ABSOLUTE FORSIKRER PÅ INGEN MÅDE EN KUNDEENHED MOD TAB ELLER TYVERI. BORTSET FRA DE GÆLDENDE SERVICEGARANTIER OG SOM ELLERS ANFØRT I AFTALEN GARANTERER ABSOLUTE IKKE OG GIVER INGEN ERKLÆRINGER ELLER GARANTIER VEDRØRENDE ABSOLUTE-PRODUKTERNE ELLER TJENESTER MED HENSYN TIL ENHVER KUNDEENHED. UANSET ANDRE BESTEMMELSER I AFTALEN VIL ABSOLUTES SAMLEDE ANSVAR FOR ALLE SERVICEGARANTIBETALINGER (SOM DEFINERET NEDENFOR), DER OPSTÅR SOM FØLGE AF ELLER ER RELATERET TIL AFTALEN PÅ DEN DATO, HVOR EN SERVICEGARANTIBETALING SKAL BETALES, IKKE OVERSTIGE DEN FORHOLDSMÆSSIGE DEL AF KØBSPRISEN, DER KAN HENFØRES TIL DEN RESTERENDE DEL AF ABONNEMENTSPERIODEN (EFTER FRADRAG AF RETURNERINGER), RABATTER, AFGIFTER (SALG, BRUG OG MERVÆRDI), PROVISIONER OG DISTRIBUTØR- ELLER FORHANDLERGEBYRER) MINUS (I) ET ADMINISTRATIONSGEBYR SVARENDE TIL 15 % AF KØBSPRISEN OG (II) DET KUMULATIVE BELØB, DER TIDLIGERE ER BETALT TIL KUNDEN I FORBINDELSE MED ALLE SERVICEGARANTIBETALINGER I HENHOLD TIL AFTALEN.

5. Succesfuld generhvervelse af tyvekoster, frysning af enheden eller sletning af data.

Hvis der inden for en Servicegarantiperiode har fundet en vellykket generhvervelse eller en vellykket aktivering af Fjernsletning og låsefunktion (uanset type) sted på den Stjålne enhed, anses den gældende Servicegaranti for at være opfyldt, og Kunden er ikke berettiget til en betaling for Servicegarantien.

6. Fortsatte forsøg.

Selv om Servicegarantiperioden er udløbet, eller der er betalt en Servicegarantibetaling, kan Absolute (efter eget skøn) i højst et (1) år fra udløbet gøre en kommercielt rimelig indsats for fortsat at overvåge og forsøge Generhvervelse eller lette en vellykket aktivering af Fjernsletning og låsefunktion (uanset type) på den Stjålne enhed.

7. Krav på servicegarantier.

For at være berettiget til at modtage en betaling for Servicegaranti skal Kunden, ud over at opfylde de betingelser, der er fastsat i dette Tillæg, og som specifikt vedrører den pågældende type Servicegaranti, også opfylde følgende betingelser fuldt ud:

  • den Stjålne enhed skal være tilmeldt Kundens konto med den Hostede tjeneste før hændelsesdatoen og må ikke være afmeldt i løbet af servicegarantiperioden;
  • tabet af den Stjålne enhed må ikke have været et Begrænset tab;
  • kKunden skal fuldt ud overholde sine forpligtelser i henhold til Aftalen, herunder uden begrænsning Kundens forpligtelse til kun at bruge Agenten på og tilmelde sig på sin konto det antal Enheder op til det samlede antal Abonnementer, der er angivet i tillægget til Absolute-produkter, og til at indsende en fuldt udfyldt Undersøgelsesrapport senest fjorten (14) dage efter Hændelsesdatoen;
  • den Stjålne enhed skal have kontaktet Hostede tjenester inden for 90 dage før Hændelsesdatoen;
  • hvis en Stjålen enhed er en Chromebook, og hvis en version af Chrome OS bliver tilgængelig, som kan understøtte Googles Tvungen genregistreringsfunktion for den udgave af Absolute-produkterne, som Kunden har købt, skal Kunden inden for tredive (30) dage efter, at en sådan version er blevet tilgængelig, have opgraderet den Stjålne enhed til den pågældende version og aktiveret Googles Tvungen genregistreringsfunktion. hvis Kunden undlader at gøre dette, vil tyveriet af den Stjålne enhed være et Begrænset tab;
  • Den Stjålne enhed skal være blevet stjålet (som Absolute med rimelighed kan fastslå) inden for Servicegarantiområdet;
  • Kunden må ikke have iværksat eller udført en tjeneste eller funktion på den Stjålne enhed (f.eks. en Fjernsletning og låsefunktion), som begrænser eller deaktiverer den Stjålne enheds mulighed for at kontakte den Hostede tjeneste, og
  • den Stjålne enhed må ikke være blevet markeret af Absolute som generhvervet ved udløbet af Servicegarantiperioden.

8. OPoP.

Ud over de betingelser, der er anført i afsnit 7, skal Kunden, hvis Kunden har en forbrugerudgave af Absolute-produkterne, senest tredive (30) dage efter udløbet af den gældende Servicegarantiperiode udfylde og indsende en formular til Absolute via fax eller e-mail til indsendelse af Servicegarantien sammen med (a) det originale købsbevis, der afspejler den Stjålne enheds OPoP (som bekræfter købsdato, pris, mærke, model og serienummer), og (b) yderligere oplysninger eller dokumentation, som Absolute med rimelighed kan anmode om.  Hvis Kunden har en forbrugerudgave af Absolute-produkterne og ikke giver Absolute en OPoP-kvittering i overensstemmelse med dette afsnit 8, vil Kunden ikke være berettiget til at modtage en Servicegarantibetaling.  I dette tillæg forstås ved “OPoP” kundens faktiske eller formodede købspris (før skatter og afgifter og eksklusivt tilbehør og software).  Den faktiske OPoP vil blive anvendt til at beregne det Servicegarantibeløb, der skal betales til kunden.  Hvis Kunden imidlertid har købt den Stjålne enhed gennem en pris- eller finansieringsplan med fast løbetid, og den faktiske OPoP ikke er angivet på Kundens OPoP-kvittering eller er mindre end 220 USD eller 220 CAD eller 220 AUD eller 176 GBP, anses OPoP for at være 220 USD eller 220 CAD eller 220 AUD eller 176 GBP.

9. Udelukkede tab.

Servicegarantien er ikke et forsikringsprodukt.  Absolute kan efter eget skøn revidere Kundens berettigelse til at modtage Servicegarantibetalinger, hvis Absolute vurderer, at Kundens tab af Stjålne enheder eller Absolutes betaling af Servicegarantibetalinger er overdreven eller viser et mønster af grov uagtsomhed eller forsætlig forseelse i forhold til at sikre sikkerheden af Kundens Enheder eller på anden måde gør Servicegarantien urentabel. Når Absolute har truffet en sådan afgørelse, underretter Absolute Kunden herom, og alle udestående tab vil være Begrænsede tab, og alle efterfølgende tab vil blive anset for at være Begrænsede tab, indtil Absolute efter eget skøn finder det godtgjort, at Kunden har implementeret politikker, procedurer og andre foranstaltninger til at forhindre grov uagtsomhed eller forsætlig forseelse.

10. Servicegarantibetaling.

Med forbehold for vilkårene i dette Tillæg betaler Absolute Kunden den relevante “Servicegarantibetaling”, som Kunden er berettiget til, i givet fald inden for halvfems (90) dage fra den dato, hvor Kunden bliver berettiget til en Servicegarantibetaling, eller, hvis Kunden har en forbrugerudgave af Absolute-produkterne, inden for halvfems (90) dage fra modtagelsen af den behørigt udfyldte Servicegarantiformular, der er indsendt i overensstemmelse med ovenstående vilkår.

11. Servicegarantibeløb.

Med forbehold for de øvrige vilkår i dette Tillæg vil det beløb, der skal betales af Absolute som en Servicegarantibetaling ( “Servicegarantibeløbet”), være baseret på OPoP (kun for kunder med en forbrugerudgave af Absolute-produkterne), den Stjålne enheds købsvaluta, typen af Stjålen enhed, den købte udgave af Absolute-produkterne og Hændelsesrapporten i forhold til købsdatoen, som yderligere beskrevet i afsnit (a) til (c) nedenfor. I dette afsnit 11 forstås ved “Købsdato” købsdatoen for den Stjålne enhed som dokumenteret af Kundens OPoP-kvittering (for Kunder med en forbrugerudgave af Absolute-produkterne) eller datoen for registrering af den Stjålne enhed på Kundens konto i den Hostede tjeneste (for Kunder med en virksomhedsudgave af Absolute-produkterne).

(a) Personlige computere. For Stjålne enheder, der er personlige computere med Lenovo Smart Lock forbrugerudgaven af Absolute-produkterne, vil Servicegarantibeløbet være det mindste af følgende beløb: (i) OPoP ganget med den gældende betalingsprocent, der er anført nedenfor, og (ii) det maksimale betalingsbeløb, der er anført nedenfor.  For Stjålne enheder, der er personlige computere med enhver anden forbrugerudgave af Absolute-produkterne, vil Servicegarantibeløbet være det mindste af følgende beløb: (i) OPoP ganget med den gældende betalingsprocent, der er anført nedenfor, og (ii) det maksimale betalingsbeløb, der er anført nedenfor, ganget med den gældende betalingsprocent, der er anført nedenfor.  For Stjålne enheder, der er personlige computere med en virksomhedsudgave af Absolute-produkterne, vil Servicegarantibeløbet være det maksimale betalingsbeløb, der er angivet nedenfor, ganget med den gældende betalingsprocent, der er angivet nedenfor.

Absolute-produktudgave Maksimalt betalingsbeløb

(baseret på købsvalutaen for den stjålne enhed)

Lenovo Smart Lock 2.000,00 USD, 2.000,00 CAD, 2.000,00 AUD eller 1.600,00 GBP
Alle andre udgaver 1.000,00 USD, 1.000,00 CAD, 1.000,00 AUD eller 800,00 GBP

Den gældende betalingsprocent vil være som følger:

Hændelsesrapportdato

(i relation til købsdatoen)

Betalingsprocent
Inden for det første år 90 %
Inden for det andet år 80 %
Inden for det tredje år 60 %
Inden for det fjerde år 40 %
Inden for det femte år 20 %

(b) Windows Surface-enheder. For Stjålne enheder, der er Windows Surface-enheder med en forbrugerudgave af Absolute-produkterne, vil Servicegarantibeløbet være det mindste af følgende beløb: (i) OPoP ganget med den gældende betalingsprocent, der er anført nedenfor, og (ii) det maksimale betalingsbeløb, der er anført nedenfor, ganget med den gældende betalingsprocent, der er anført nedenfor.  For Stjålne enheder, der er Windows Surface-enheder med en virksomhedsudgave af Absolute-produkterne, vil Servicegarantibeløbet være det maksimale betalingsbeløb, der er angivet nedenfor, ganget med den gældende betalingsprocent, der er angivet nedenfor.

Det maksimale betalingsbeløb vil være som følger (baseret på den Stjålne enheds købsvaluta):  600,00 USD, 600,00 CAD, 600,00 AUD eller 480,00 GBP.

Den gældende betalingsprocent vil være som følger:

Hændelsesrapportdato

(i relation til købsdatoen)

Betalingsprocent
Inden for det første år 90 %
Inden for det andet år 60 %
Inden for det tredje år 40 %
Inden for det fjerde år 30 %
Inden for det femte år 15 %

(c) Cloudbook- eller Google Chromebook-enheder. For Stjålne enheder, der er Windows Cloudbook- eller Google Chromebook-enheder med en forbrugerudgave af Absolute-produkterne, vil Servicegarantibeløbet være det mindste af følgende beløb: (i) OPoP ganget med den gældende betalingsprocent, der er anført nedenfor, og (ii) det maksimale betalingsbeløb, der er anført nedenfor, ganget med den gældende betalingsprocent, der er anført nedenfor.  For Stjålne enheder, der er Windows Cloudbook- eller Google Chromebook-enheder med en virksomhedsudgave af Absolute-produkterne, vil Servicegarantibeløbet være det maksimale betalingsbeløb, der er angivet nedenfor, ganget med den gældende betalingsprocent, der er angivet nedenfor.

Det maksimale betalingsbeløb vil være som følger (baseret på den Stjålne enheds købsvaluta):  250,00 USD, 250,00 CAD, 250,00 AUD eller 200,00 GBP.

Den gældende betalingsprocent vil være som følger:

Hændelsesrapportdato

(i relation til købsdatoen)

Betalingsprocent
Inden for det første år 90 %
Inden for det andet år 60 %
Inden for det tredje år 40 %
Inden for det fjerde år 30 %
Inden for det femte år 15 %

12. Valuta.

Servicegarantibetalingen betales i amerikanske dollars, hvis Kunden har bopæl i USA, i canadiske dollars, hvis Kunden har bopæl i Canada, i australske dollars, hvis Kunden har bopæl i Australien, og i britiske pund, hvis Kunden har bopæl i Storbritannien. Absolute kan efter eget skøn betale et tilsvarende beløb i en valuta efter eget valg med hensyn til lande, der ikke er anført i dette afsnit.

13. Saldo for forudbetalt servicegaranti.

Hvis Absolute har betalt en servicegarantibetaling i forbindelse med en Stjålen enhed, som senere bliver generhvervet, eller opnåren vellykket aktivering af Fjernsletning og låsefunktion (uanset type) på den Stjålne enhed inden for 120 dage efter Servicegarantiperioden for Chromebooks eller inden for 60 dage efter Servicegarantiperioden for alle andre stjålne enheder, kan Absolute behandle beløbet for en sådan Servicegarantibetaling som en forudbetalt Servicegaranti og fratrække 100 % af beløbet for enhver forudbetalt Servicegarantisaldo fra enhver fremtidig Servicegarantibetaling, som Absolute skal betale kunden (uanset om det er for større sikkerhed eller ej for den pågældende Stjålne enhed). Kunden kan finde Kundens aktuelle forudbetalte Servicegarantisaldo på Kundens konto i den Hostede tjeneste eller kundesupport.