Palvelutakuulisäys

Tässä Palvelutakuulisäyksessä (tämä ”Lisäys”) esitetyillä ehdoilla säännellään rajoitettua takuuta, jota sovelletaan Laitteen varkauden tutkinta- ja palautuspalveluihin (”Palvelutakuu”), jos Palvelutakuu sisältyy Asiakkaan Tilauslomakkeella ostamaan Absolute-tuotteiden julkaisuversioon tai Asiakas ostaa sen muutoin Tilauslomakkeella. Isolla alkukirjaimella kirjoitetuilla termeillä, joita käytetään mutta joita ei ole määritelty tässä Lisäyksessä, on niille Päätilaussopimuksessa annetut merkitykset. Jos niitä ei ole määritelty siinä, niillä on merkitykset, jotka on annettu niille osoitteessa https://www.absolute.com/company/legal/agreements/absolute/absolute-products-addendum/ saatavilla olevassa Absolute-tuotteiden lisäyksessä taikka muussa Asiakkaan ja Absoluten välisessä sopimuksessa, jolla säännellään Absolute-tuotteiden tarjoamista Asiakkaalle, mukaan lukien Laitteen varkauden tutkinta- ja palautuspalvelujen lisäys (”Sopimus”).

1. Palvelutakuun saatavuus.

Palvelutakuut ovat saatavilla vain Absolute-tuotteiden tietyille julkaisuversioille. PALVELUTAKUU ON MITÄTÖN, JOS SE ON LAIN MUKAAN KIELLETTY.

2. Palvelutakuuaika.

Palvelutakuuaika tarkoittaa Häiriötilanteen ilmoituspäivän jälkeistä ajanjaksoa, jonka aikana Absolute takaa, että se joko Palauttaa Varastetun laitteen tai edesauttaa onnistuneesti Etäpyyhintä- ja etälukitustoimintojen (tyypistä riippumatta) aktivointia. Varastetun laitteen Palvelutakuuaika alkaa Häiriön ilmoituspäivänä ja päättyy kuusikymmentä (60) päivää Häiriön ilmoituspäivän jälkeen.

3. Palvelutakuualue.

Palvelutakuualue tarkoittaa seuraavia alueita tai maita: Amerikan yhdysvallat, Kanada, Australia, Yhdistynyt kuningaskunta ja muut maat, jotka Absolute on erityisesti nimennyt Palvelutakuualueeksi.

4. Palvelutakuiden rajoitukset.

ASIAKAS MYÖNTÄÄ JA HYVÄKSYY, ETTÄ (A) JOKAINEN PALVELUTAKUU ON TARKOITETTU ENNALTA MÄÄRITETYKSI, ENNALTA SOVITUKSI VAHINGONKORVAUSTEN ARVIOKSI JA RAJOITTUU VAHINGONKORVAUKSIIN, JOTKA ABSOLUTEN ON MAKSETTAVA ABSOLUTEN RIKKOESSA ERITYISIÄ RAJOITETTUJA TIETTYJEN OMINAISUUKSIEN TAI PALVELUJEN SUORITUKSESTA ANNETTUJA TÄSSÄ KUVATTUJA TAKUITA, (B) ABSOLUTE ON TÄTEN ILMOITTANUT ASIAKKAALLE, ETTÄ KYSEISENLAISELLA PALVELUTAKUULLA ASETETTU VASTUUVELVOLLISUUDEN RAJOITUS OLI JA ON NIMENOMAINEN OSA OSAPUOLTEN VÄLISTÄ SOPIMUSTA JA OLI MÄÄRÄÄVÄ TEKIJÄ ASETETTAESSA ABSOLUTE-TUOTTEISTA MAKSETTAVIA MAKSUJA, JA (C) MIKÄÄN KYSEISENLAINEN PALVELUTAKUU EI OLE VAKUUTUSTUOTE EIKÄ ABSOLUTE MISSÄÄN TAPAUKSESSA VAKUUTA ASIAKKAAN LAITETTA HÄVIÄMISTÄ TAI VARKAUTTA VASTAAN. ABSOLUTE EI MUUTOIN KUIN SOVELLETTAVIEN PALVELUTAKUIDEN KAUTTA JA SITEN KUIN SOPIMUKSESSA MUUTOIN ON ESITETTY TAKAA ASIAKKAAN LAITTEEN ABSOLUTE-TUOTTEITA TAI -PALVELUJA EIKÄ ANNA MITÄÄN NIITÄ KOSKEVIA VAKUUTUKSIA TAI TAKUITA. SOPIMUKSEN MINKÄÄN MUUN EHDON ESTÄMÄTTÄ ABSOLUTEN KOKONAISVASTUU MISTÄ TAHANSA JA KAIKISTA PALVELUTAKUUMAKSUISTA (KUTEN NE ON MÄÄRITETTY JÄLJEMPÄNÄ), JOTKA JOHTUVAT SOPIMUKSESTA TAI LIITTYVÄT SIIHEN PÄIVÄNÄ, JOLLOIN MIKÄ TAHANSA PALVELUTAKUUMAKSU ERÄÄNTYY MAKSETTAVAKSI, EI YLITÄ OSTOHINNAN SUHTEELLISTA OSAA, JOKA ON KOHDISTETTAVISSA TILAUSKAUDEN KULLOINKIN JÄLJELLÄ OLEVAAN OSAAN (NETTOTUOTOT, ALENNUKSET, VEROT (MYYNTI-, KÄYTTÖ- JA ARVONLISÄ-), PROVISIOT JA JAKELIJA- TAI JÄLLEENMYYJÄMAKSUT) VÄHENNETTYNÄ (I) HALLINTOMAKSULLA, JOKA ON YHTÄ SUURI KUIN 15 % OSTOHINNASTA, JA (II) KUMULATIIVISELLA MÄÄRÄLLÄ, JOKA ASIAKKAALLE ON AIEMMIN MAKSETTU KAIKKIEN PALVELUTAKUUMAKSUJEN OSALTA SOPIMUKSEN NOJALLA.

5. Onnistunut Varkauden palautus, Laitteen jäädytystoiminto tai Tietojen poistotoiminto.

Jos Varastetulle laitteelle on toteutettu Palvelutakuuaikana onnistunut Palautus tai Etäpyyhintä- ja etälukitustoimintojen (tyypistä riippumatta) onnistunut aktivointi, sovellettava Palvelutakuu katsotaan täytetyksi eikä Asiakas ole oikeutettu saamaan Palvelutakuumaksua.

6. Jatkuvat yritykset.

Vaikka Palvelutakuuaika olisi umpeutunut tai Palvelutakuumaksu olisi maksettu, enintään yhden (1) vuoden ajan sen umpeutumisesta Absolute voi (yksinomaisella harkinnallaan) käyttää kaupallisesti kohtuullisia toimenpiteitä jatkaakseen Varastetun laitteen seurantaa ja Palautuksen yrittämistä tai edesauttaakseen Etäpyyhintä- ja etälukitustoimintojen (tyypistä riippumatta) onnistunutta aktivointia.

7. Palvelutakuiden vaateet.

Jotta Asiakas täyttäisi Palvelutakuumaksun saamisen edellytykset, tässä Lisäyksessä esitettyjen kyseessä olevaan Palvelutakuuseen erityisesti liittyvien ehtojen täyttämisen lisäksi Asiakkaan on täytettävä myös seuraavat ehdot täysimittaisesti:

  • Varastettu laite on kirjattava Asiakkaan Isännöidyn palvelun tilille ennen Häiriöpäivää eikä sitä saa kirjata pois Palvelutakuuaikana;
  • Varastetun laitteen häviämisessä ei ole saanut olla kyse Rajoitetusta häviämisestä;
  • Asiakkaan on täytettävä täysimääräisesti Asiakkaan Sopimuksen mukaiset velvoitteet, mukaan lukien rajoituksetta Asiakkaan velvollisuus käyttää Agenttia vain enintään sellaisessa määrässä Laitteita ja kirjata tililleen vain enintään sellainen määrä Laitteita, joka vastaa Absolute-tuotteiden lisäyksessä esitettyä Tilausten enimmäismäärää, sekä lähetettävä täysin täytetty Tutkintaraportti viimeistään neljätoista (14) päivää Häiriöpäivän jälkeen;
  • Varastetun laitteen on täytynyt olla yhteydessä Isännöityihin palveluihin 90 päivän sisällä ennen Häiriöpäivää;
  • Jos Varastettu laite on Chromebook ja jos saataville tulee Chrome-käyttöjärjestelmän versio, joka kykenee tukemaan Googlen Pakotettua uudelleenkirjaustoimintoa Asiakkaan ostaman Absolute-tuotteiden julkaisuversion osalta, kolmenkymmenen (30) päivän kuluessa kyseisenlaisen version saataville tulosta Asiakkaan on oltava päivitetty Varastettu laite kyseisenlaiseen versioon ja otettu Googlen Pakotettu uudelleenkirjaustoiminto käyttöön. Jos Asiakas ei tee sitä, Varastetun laitteen häviäminen on Rajoitettu häviäminen;
  • Varastetun laitteen on täytynyt tulla varastetuksi (siten kuin Absolute kohtuudella määrittää) Palvelutakuualueen sisältä;
  • Asiakas ei ole saanut käynnistää tai toteuttaa Varastetulla laitteella palvelua tai toimintoa (esimerkiksi jotakin Etäpyyhintä- ja etälukitustoimintoa), joka rajoittaa Varastetun laitteen kykyä ottaa yhteyttä Isännöityyn palveluun tai poistaa sen käytöstä, ja
  • Absolute ei ole saanut merkitä Varastettua laitetta Palautetuksi Palvelutakuuajan lopussa.

8. OPoP.

Osiossa 7 mainittujen ehtojen lisäksi, jos Asiakkaalla on Absolute-tuotteiden kuluttajajulkaisuversio, Asiakkaan on viimeistään kolmenkymmenen (30) päivän kuluttua sovellettavan Palvelutakuuajan päättymisen jälkeen asianmukaisesti täytettävä ja lähetettävä Absolutelle faksilla tai sähköpostitse Palvelutakuun Lähetyslomake sekä (a) alkuperäinen ostotodistuskuitti, josta käy ilmi Varastetun laitteen OPoP (joka vahvistaa ostopäivän, hinnan, merkin, mallin ja sarjanumeron) ja (b) mahdolliset lisätiedot tai -asiakirjat, joita Absolute voi kohtuudella pyytää.  Selkeyden vuoksi todetaan, että jos Asiakkaalla on Absolute-tuotteiden kuluttajajulkaisuversio eikä Asiakas toimita Absolutelle OPoP-kuittia tämän Osion 8 mukaisesti, Asiakas ei täytä Palvelutakuumaksun saamisen edellytyksiä.  Tämän lisäyksen tarkoituksissa ”OPoP”-termi tarkoittaa Asiakkaan todellista tai oletettua todistusta ostohinnasta (ennen veroja ja pois lukien lisälaitteet ja ohjelmistot).  Todellista OPoPia käytetään laskettaessa Asiakkaalle maksettava Palvelutakuusumma.  Jos Asiakas kuitenkin osti Varastetun laitteen määräaikaisen hinta- tai rahoitussuunnitelman kautta eikä todellista OPoPia ole mainittu Asiakkaan OPoP-kuitissa tai se on alle 220 US $ tai 220 CAD $ tai 220 AUD $ tai 176 GBP £, OPoPin katsotaan olevan 220 US $ tai 220 CAD $ tai 220 AUD $ tai 176 GBP £.

9. Poissuljetut häviämiset.

Palvelutakuu ei ole vakuutustuote.  Absolute voi yksinomaisella harkinnallaan tarkistaa Asiakkaan edellytykset Palvelutakuumaksujen saamiseen, jos Absolute määrittää, että Asiakkaan Varastettujen laitteiden häviäminen tai Absoluten Palvelutakuumaksujen maksu on kohtuuton tai osoittaa törkeän huolimattomuuden tai tahallisen laiminlyönnin mallia Asiakkaan laitteiden turvallisuuden varmistamisessa taikka muutoin tekee Palvelutakuun tarjoamisesta kannattamatonta. Tällaisen määrityksen tehtyään Absolute ilmoittaa siitä Asiakkaalle, ja kaikki selvittämättömät häviämiset ovat Rajoitettuja häviämisiä ja kaikki myöhemmät häviämiset katsotaan Rajoitetuiksi häviämisiksi, kunnes Absolute on yksinomaisen harkintansa mukaan vakuuttunut siitä, että Asiakas on toteuttanut käytännöt, menettelyt ja muut toimenpiteet kyseisenlaisen törkeän huolimattomuuden tai tahallisen laiminlyönnin käsittelemiseksi.

10. Palvelutakuumaksu.

Rajoittamatta tämän Lisäyksen ehtoja Absolute maksaa Asiakkaalle mahdollisen sovellettavan ”Palvelutakuumaksun”, johon Asiakas on oikeutettu, yhdeksänkymmenen (90) päivän kuluessa päivästä, jolloin Asiakas saa oikeuden Palvelutakuumaksuun, tai jos Asiakkaalla on Absolute-tuotteiden kuluttajajulkaisuversio, yhdeksänkymmenen (90) päivän kuluessa asianmukaisesti täytetyn, edellä mainittujen ehtojen mukaisesti lähetetyn Palvelutakuun Lähetyslomakkeen vastaanottamisesta.

11. Palvelutakuusumma.

Rajoittamatta tämän Lisäyksen muita ehtoja summa, joka Absoluten on maksettava Palvelutakuumaksuna (”Palvelutakuusumma”), perustuu OPoPiin (vain Asiakkailla, joilla on Absolute-tuotteiden kuluttajajulkaisuversio), Varastetun laitteen ostovaluuttaan, Varastetun laitteen tyyppiin, ostettuun Absolute-tuotteiden julkaisuversioon ja Häiriön ilmoituspäivään suhteessa Ostopäivään, siten kuin on esitetty tarkemmin jäljempänä kappaleissa (a)–(c). Tämän Osion 11 tarkoituksissa ”Ostopäivä”-termi tarkoittaa Varastetun laitteen ostopäivää, joka todistetaan Asiakkaan OPoP-kuitilla (Asiakkailla, joilla on Absolute-tuotteiden kuluttajajulkaisuversio), tai päivää, jolloin Varastettu laite kirjataan Asiakkaan Isännöidyn palvelun tilille (Asiakkailla, joilla on Absolute-tuotteiden yritysjulkaisuversio).

(a) Henkilökohtaiset tietokoneet. Varastetuilla laitteilla, jotka ovat henkilökohtaisia tietokoneita, joissa on Lenovo Smart Lockilla varustettu Absolute-tuotteiden kuluttajajulkaisuversio, Palvelutakuusumma on pienempi seuraavista: (i) OPoP kerrottuna jäljempänä mainitulla sovellettavalla maksuprosentilla ja (ii) jäljempänä mainittu enimmäismaksusumma.  Varastetuilla laitteilla, jotka ovat henkilökohtaisia tietokoneita, joissa on mikä tahansa muu Absolute-tuotteiden kuluttajajulkaisuversio, Palvelutakuusumma on pienempi seuraavista: (i) OPoP kerrottuna jäljempänä mainitulla sovellettavalla maksuprosentilla ja (ii) jäljempänä mainittu enimmäismaksusumma kerrottuna jäljempänä mainitulla sovellettavalla maksuprosentilla.  Varastetuilla laitteilla, jotka ovat henkilökohtaisia tietokoneita, joissa on Absolute-tuotteiden yritysjulkaisuversio, Palvelutakuusumma on jäljempänä mainittu enimmäismaksusumma kerrottuna jäljempänä mainitulla sovellettavalla maksuprosentilla.

Absolute-tuotteiden julkaisuversio Enimmäismaksusumma (perustuu Varastetun laitteen ostovaluuttaan)
Lenovo Smart Lock 2 000,00 USD $, 2 000,00 CAD $, 2 000,00 AUD $ tai 1 600,00 GBP £
Kaikki muut julkaisuversiot 1 000,00 USD $, 1 000,00 CAD $, 1 000,00 AUD $ tai 800,00 GBP £

Sovellettava maksuprosentti on seuraava:

Häiriön ilmoituspäivä (suhteessa Ostopäivään) Maksuprosentti
Ensimmäisen vuoden sisällä 90 %
Toisen vuoden aikana 80 %
Kolmannen vuoden aikana 60 %
Neljännen vuoden aikana 40 %
Viidennen vuoden aikana 20 %

(b) Windows Surface -laitteet. Varastetuilla laitteilla, jotka ovat Windows Surface -laitteita, joissa on Absolute-tuotteiden kuluttajajulkaisuversio, Palvelutakuusumma on pienempi seuraavista: (i) OPoP kerrottuna jäljempänä mainitulla sovellettavalla maksuprosentilla ja (ii) jäljempänä mainittu enimmäismaksusumma kerrottuna jäljempänä mainitulla sovellettavalla maksuprosentilla.  Varastetuilla laitteilla, jotka ovat Windows Surface -laitteita, joissa on Absolute-tuotteiden yritysjulkaisuversio, Palvelutakuusumma on jäljempänä mainittu enimmäismaksusumma kerrottuna jäljempänä mainitulla sovellettavalla maksuprosentilla.

Enimmäismaksusumma on seuraava (perustuu Varastetun laitteen ostovaluuttaan):  600,00 USD $, 600,00 CAD $, 600,00 AUD $ tai 480,00 GBP £

Sovellettava maksuprosentti on seuraava:

Häiriön ilmoituspäivä (suhteessa Ostopäivään) Maksuprosentti
Ensimmäisen vuoden sisällä 90 %
Toisen vuoden aikana 60 %
Kolmannen vuoden aikana 40 %
Neljännen vuoden aikana 30 %
Viidennen vuoden aikana 15 %

(c) Cloudbook- tai Google Chromebook -laitteet. Varastetuilla laitteilla, jotka ovat Windows Cloudbook- tai Google Chromebook -laitteita, joissa on Absolute-tuotteiden kuluttajajulkaisuversio, Palvelutakuusumma on pienempi seuraavista: (i) OPoP kerrottuna jäljempänä mainitulla sovellettavalla maksuprosentilla ja (ii) jäljempänä mainittu enimmäismaksusumma kerrottuna jäljempänä mainitulla sovellettavalla maksuprosentilla.  Varastetuilla laitteilla, jotka ovat Windows Cloudbook- tai Google Chromebook -laitteita, joissa on Absolute-tuotteiden yritysjulkaisuversio, Palvelutakuusumma on jäljempänä mainittu enimmäismaksusumma kerrottuna jäljempänä mainitulla sovellettavalla maksuprosentilla.

Enimmäismaksusumma on seuraava (perustuu Varastetun laitteen ostovaluuttaan):  250,00 USD $, 250,00 CAD $, 250,00 AUD $ tai 200,00 GBP £

Sovellettava maksuprosentti on seuraava:

Häiriön ilmoituspäivä (suhteessa Ostopäivään) Maksuprosentti
Ensimmäisen vuoden sisällä 90 %
Toisen vuoden aikana 60 %
Kolmannen vuoden aikana 40 %
Neljännen vuoden aikana 30 %
Viidennen vuoden aikana 15 %

12. Valuutta.

Palvelutakuumaksu maksetaan Yhdysvaltain dollareina, jos Asiakkaan asuinalue tai -maa on Yhdysvallat, Kanadan dollareina, jos Asiakkaan asuinalue tai -maa on Kanada, Australian dollareina, jos Asiakkaan asuinalue tai -maa on Australia, ja Englannin puntina, jos Asiakkaan asuinalue tai -maa on Britannia. Absolute voi yksinomaisella harkinnallaan maksaa vastaavan summan valitsemassaan valuutassa maissa, joita ei ole mainittu tässä kappaleessa.

13. Ennalta maksettu palvelutakuusaldo.

Jos Absolute on maksanut Palvelutakuumaksun Varastetusta laitteesta, joka myöhemmin palautetaan, tai on aktivoinut onnistuneesti Etäpyyhintä- ja etälukitustoiminnot (tyypistä riippumatta) Varastetulla laitteella 120 päivän kuluessa Chromebook-laitteiden Palvelutakuuajan jälkeen tai 60 päivän kuluessa kaikkien muiden Varastettujen laitteiden Palvelutakuuajan jälkeen, Absolute voi pitää kyseistä Palvelutakuumaksua ennalta maksettuna Palvelutakuuna ja vähentää 100 % ennalta maksetun Palvelutakuusaldon summasta mistä tahansa tulevasta Palvelutakuumaksusta, joka Absoluten on maksettava Asiakkaalle (selkeyden vuoksi mainitaan, että kyse voi olla juuri tuosta tietystä Varastetusta laitteesta tai ei). Asiakas saa Asiakkaan nykyisen ennalta maksetun Palvelutakuusaldon Asiakkaan Isännöidyn palvelun tililtä tai asiakastuesta.