Servicegarantitillegg

Vilkårene som fremgår av dette servicegarantitillegget (dette “Tillegget”) styrer den begrensede garantien som gjelder for etterforskning av enhetstyveri og gjenopprettingstjenester (“Servicegaranti”), hvis servicegarantien er inkludert i utgaven av Absolute Products som er kjøpt av kunden gjennom et ordreskjema eller kjøpt på annen måte av kunden gjennom et ordreskjema. Begreper skrevet med store bokstaver men som ikke er definert i dette tillegget, har betydningene som er gitt dem i hovedabonnementsavtalen, eller hvis ikke definert deri, i Absolute Products-tillegget tilgjengelig på https://www.absolute.com/company/legal/agreements/absolute/absolute-products-addendum/, eller annen avtale mellom kunden og Absolute som styrer Absolutes levering av Absolute Products til kunden, inkludert tillegget for etterforskning av enhetstyveri og gjenopprettingstjenester (“Avtalen”).

1. Tilgjengelighet av servicegaranti.

Servicegarantier er kun tilgjengelige i forbindelse med spesifikke utgaver av Absolute Products. SERVICEGARANTIEN ER UGYLDIG DER DET ER FORBUDT VED LOV.

2. Servicegarantiperioden.

Servicegarantiperioden betyr perioden etter hendelsesrapportdatoen da Absolute garanterer at de enten vil gjenopprette en stjålet enhet eller tilrettelegge for aktiveringen av fjernsletting og låsing (av en hvilken som helst type). Servicegarantiperioden for en stjålet enhet starter på hendelsesrapportdatoen og slutter seksti (60) dager etter hendelsesrapportdatoen.

3. Servicegarantiterritorium.

Servicegarantiterritorium betyr følgende regioner eller land: USA, Canada, Australia, Storbritannia og et hvilket som helst annet land som er spesifikt identifisert av Absolute som servicegarantiterritorium.

4. Begrensninger av servicegarantier.

KUNDEN BEKREFTER OG SAMTYKKER TIL AT (A) ENHVER SERVICEGARANTI ER TILTENKT SOM ET FORHÅNDSBESTEMT, FORHÅNDSAVTALT ESTIMAT OVER OG GRENSE FOR SKADER SOM BETALES AV ABSOLUTE VED ABSOLUTES BRUDD PÅ DE SPESIFIKKE BEGRENSEDE GARANTIENE PÅ YTELSEN AV VISSE FUNKSJONER ELLER TJENESTER SOM BESKREVET HERI, (B) ABSOLUTE HAR HERVED INFORMERT KUNDEN OM AT BEGRENSNINGEN AV ANSVARET SOM FREMGÅR AV EN SLIK SERVICEGARANTI VAR OG ER EN EKSPLISITT DEL AV AVTALEN MELLOM PARTENE OG VAR EN STYRENDE FAKTOR I FASTSETTELSEN AV GEBYRENE SOM BETALES FOR ABSOLUTE PRODUCTS, OG (C) INGEN SLIK SERVICEGARANTI ER NOE FORSIKRINGSPRODUKT OG ABSOLUTE FORSIKRER IKKE NOEN KUNDE PÅ NOEN MÅTE MOT TAP ELLER TYVERI. ABSOLUTE GARANTERER IKKE, OG GIR INGEN FREMSTILLINGER ELLER GARANTIER ANGÅENDE ABSOLUTE PRODUCTS ELLER TJENESTER KNYTTET TIL NOEN ENHET HOS KUNDEN, BORTSETT FRA GJENNOM GJELDENDE SERVICEGARANTIER OG SOM ELLERS ANGITT I AVTALEN. UANSETT EVENTUELLE ANDRE BESTEMMELSER I AVTALEN, VIL ABSOLUTES SAMLEDE ANSVAR FOR ENHVER OG ALLE SERVICEGARANTI-BETALINGER (SOM DEFINERT NEDENFOR) SOM OPPSTÅR SOM FØLGE AV ELLER I TILKNYTNING TIL AVTALEN PÅ DATOEN SOM NOEN BETALING FOR SERVICEGARANTI FORFALLER, IKKE OVERSTIGE PRO RATA-DELEN AV KJØPSSUMMEN TILKNYTTET DEN PÅ DET TIDSPUNKTET GJENVÆRENDE DELEN AV ABONNEMENTSPERIODEN (NETTO ETTER AVKASTNING, RABATTER, SKATTER (SALG, BRUK OG MERVERDI), PROVISJONER OG FORHANDLERGEBYRER) MINUST (I) ET ADMINISTRASJONSGEBYR TILSVARENDE 15 % AV KJØPSSUMMEN OG (II) DET SAMLEDE BELØPET SOM ER BETALT TIDLIGERE TIL KUNDEN I FORBINDELSE MED ALLE SERVICEGARANTIBETALINGER I HENHOLD TIL AVTALEN.

5. Vellykket tyverigjenoppretting, enhetsfrysing eller datasletting.

Hvis, innenfor en servicegarantiperiode, en vellykket gjenoppretting eller vellykket aktivering av funksjonen for fjernsletting og låsing (av hvilken som helst type) har funnet sted på den stjålne enheten, vil den gjeldende servicegarantien anses å ha blitt oppfylt, og kunden vil ikke være kvalifisert for en tjenestegarantibetaling.

6. Vedvarende forsøk.

Selv om tjenestegarantiperioden er utløpt eller en tjenestegarantibetaling er betalt, i maksimalt ett (1) år fra slikt utløp, kan Absolute (etter eget skjønn) bruke kommersielt rimelige tiltak for å fortsette å overvåke og forsøke å gjenopprette, eller tilrettelegge for en vellykket aktivering av funksjonen for fjerntørking og lås (av hvilken som helst type) på den stjålne enheten.

7. Krav om servicegarantier.

For å kvalifisere til å motta en tjenestegarantibetaling, må kunden i tillegg til å oppfylle betingelsene angitt i dette tillegget som spesifikt er relatert til den aktuelle typen tjenestegaranti også fullt ut oppfylle følgende betingelser:

  • den stjålne enheten må registreres på kundens konto hos den vertsbaserte tjenesten før hendelsesdatoen og må ikke avregistreres i løpet av tjenestegarantiperioden,
  • tap av den stjålne enheten må ikke ha vært et begrenset tap,
  • Kunden må overholde fullt ut sine forpliktelser i henhold til avtalen, inkludert, uten begrensning, kundens forpliktelse til å kun bruke agenten på, og registrere seg på agentkontoen, antallet enheter opptil det totale antallet abonnementer som det fremgår av Absolute Products’ tillegg, og sende en fullstendig utfylt rapport ikke senere enn fjorten (14) dager etter hendelsesdatoen,
  • den stjålne enheten må ha vært i kontakt med hostingtjenestene innen 90 dager før hendelsesdatoen,
  • dersom den stjålne enheten er en Chromebook, og hvis en versjon av Chrome OS blir tilgjengelig som er i stand til å støtte Googles funksjon for tvungen re-innmelding for utgaven av Absolute Products kjøpt av kunden, må kunden innen tretti (30) dager etter slik versjon gjøres tilgjengelig, ha oppgradert den stjålne enheten til den versjonen og aktivert Googles funksjon for tvungen re-innmelding. Hvis ikke kunden gjør det, vil tapet av den stjålne enheten være et begrenset tap,
  • den stjålne enheten må ha vært stjålet (som fastslått med rimelighet av Absolute) fra innenfor servicegarantiterritoriet,
  • kunden skal ikke ha startet eller effektuert noen tjeneste eller funksjon på den stjålne enheten (for eksempel noen fjernslette- og låsunksjon) som begrenser eller deaktiverer funksjonen der den stjålne enheten kan kontakte vertstjenesten, og
  • den stjålne enheten skal ikke ha vært flagget av Absolute som gjenopprettet når servicegarantiperioden er over.

8. OPoP.

I tillegg til betingelsene oppført i avsnitt 7, hvis kunden har en forbrukerutgave av Absolute Products, må kunden, senest tretti (30) dager etter at den gjeldende tjenestegarantiperioden er utløpt, fylle ut et servicegarantisaksskjema fullstendig og sende det til Absolute via faks eller e-post, sammen med (a) det originale kjøpsbeviset som gjenspeiler OPoP for den stjålne enheten (som bekrefter kjøpsdato, pris, merke, modell og serienummer); og (b) eventuell tilleggsinformasjon eller dokumentasjon som med rimelighet kan kreves av Absolute.  For større sikkerhet, hvis kunden har en forbrukerutgave av Absolute Products og ikke gir Absolute en OPoP-kvittering i samsvar med denne seksjon 8, vil ikke kunden være kvalifisert til å motta en servicegarantibetaling.  Med henblikk på dette tillegget betyr “OPoP” kundens faktiske bevis på kjøpsprisen eller antatt bevis (før avgift og eks. tilbehør og programvare).  Den faktiske OPoP vil bli brukt til å beregne servicegarantibeløpet som skal betales til kunden.  Hvis kunden derimot kjøpte den stjålne enheten til fast pris eller finansieringsplan og den faktiske OPoP ikke fremgår på kundens OPoP-kvittering eller er lavere enn USD 220 eller CAD 220 eller AUD 220 eller GBP 176, vil OPoP anses for å være USD 220 eller CAD 220 eller AUD 220 eller GBP 176.

9. Eks. tap. Servicegarantien er ikke noe forsikringsprodukt.

Absolute kan etter eget skjønn gå gjennom kundens berettigelse til å motta servicegarantibetalinger dersom Absolute finner at kundens tap av stjålne enheter eller Absolutes betaling av servicegarantibetalinger, er i overkant eller viser et mønster av grov uaktsomhet eller grov forsømmelse av ivaretakelsen av sikkerheten til kundeenheter eller på annen måte gjøre leveringen av servicegarantien ulønnsom. Ved en slik avgjørelse vil Absolute varsle kunden og alle utestående tap vil være begrensede tap, og eventuelle påfølgende tap vil bli ansett som begrensede tap inntil Absolute er overbevist, etter eget skjønn, om at kunden har implementert retningslinjer, prosedyrer og andre tiltak for å ta opp slik grov uaktsomhet eller grov forsømmelse.

10. Servicegarantibetaling.

I henhold til vilkårene i dette tillegget, vil Absolute betale til kunden eventuell gjeldende “Servicegarantibetaling” som kunden har rett til, innen nitti (90) dager fra datoen da kunden har rett til en servicegarantibetaling, eller dersom kunden har en forbrukerutgave av Absolute Products, innen nitti (90) dager fra mottak av det behørig utfylte servicegarantisaksskjemaet, sendt i samsvar med ovennevnte vilkår.

11. Servicegarantibeløp.

I henhold til de andre vilkårene i dette tillegget, vil beløpet som betales av Absolute som en servicegarantibetaling (“servicegarantibeløpet”) være basert på OPoP (kun for kunder med en forbrukerutgave av Absolute Products), kjøpsvalutaen for den stjålne enheten, typen stjålet enhet, utgaven av de kjøpte Absolute Products og hendelsesrapportdatoen i forhold til kjøpsdatoen, som nærmere angitt i paragrafene (a) til (c) nedenfor Med henblikk på dette avsnittet 11, betyr “Kjøpsdato” datoen da den stjålne enheten ble kjøpt som dokumentert av kundens OPoP-kvittering (for kunder med forbrukerutgave av Absolute Products), eller datoen da den stjålne enheten ble innmeldt i kundens konto hos vertstjenesten (for kunder med bedriftsutgave av Absolute Products).

(a) PC-er. For stjålne enheter som er PC-er med Lenovo Smart Lock-forbrukerutgaven av Absolute Products, vil servicegarantibeløpet være det minste av: (i) OPoP multiplisert med gjeldende betalingsprosent angitt nedenfor; og (ii) maksimumsbeløpet til betaling, angitt nedenfor.  For stjålne enheter som er PC-er med en hvilken som helst annen forbrukerutgave av Absolute Products, vil servicegarantibeløpet være det minste av: (i) OPoP multiplisert med gjeldende betalingsprosent angitt nedenfor; og (ii) det maksimale betalingsbeløpet angitt nedenfor, multiplisert med gjeldende betalingsprosent angitt nedenfor.  For stjålne enheter som er PC-er med en bedriftsutgave av Absolute Products, vil servicegarantibeløpet være maksimumsbeløpet som fremgår nedenfor, multiplisert med gjeldende betalingsprosent som er oppgitt nedenfor.

Absolute Products Edition Maks. betalingsbeløp (basert på kjøpsvalutaen til den stjålne enheten)
Lenovo Smart Lock USD 2 000, CAD 2 000, AUD 2 000 eller GBP 1 600.
Alle andre utgaver USD 1 000, CAD 1 000, AUD 1 000 eller GBP 800.

Den aktuelle betalingsprosenten vil være som følger:

Hendelsesrapportdato (knyttet til kjøpsdato) Betalingsprosent
Innen det første året 90 %
I det andre året 80 %
I det tredje året 60 %
I det fjerde året 40 %
I det femte året 20 %

(b) Windows Surface-enheter. For stjålne enheter som er Windows Surface-enheter med forbrukerutgave av Absolute Products, vil servicegarantibeløpet være det minste av: (i) OPoP multiplisert med gjeldende betalingsprosent angitt nedenfor; og (ii) det maksimale betalingsbeløpet angitt nedenfor, multiplisert med gjeldende betalingsprosent angitt nedenfor.  For stjålne enheter som er Windows Surface-enheter med en bedriftsutgave av Absolute Products, vil servicegarantibeløpet være maks.-beløpet som fremgår nedenfor, multiplisert med gjeldende betalingsprosent som er oppgitt nedenfor.

Maks. betalingsbeløp vil være som følger (basert på kjøpsvalutaen til den stjålne enheten):  USD 600, CAD 600, AUD 600 eller 480.

Den aktuelle betalingsprosenten vil være som følger:

Hendelsesrapportdato (knyttet til kjøpsdato) Betalingsprosent
Innen det første året 90 %
I det andre året 60 %
I det tredje året 40 %
I det fjerde året 30 %
I det femte året 15 %

(c) Cloudbook eller Google Chromebook-enheter For stjålne enheter som er Windows Cloudbook eller Google Chromebook-enheter med forbrukerutgave av Absolute Products, vil servicegarantibeløpet være det minste av: (i) OPoP multiplisert med gjeldende betalingsprosent angitt nedenfor; og (ii) det maksimale betalingsbeløpet angitt nedenfor, multiplisert med gjeldende betalingsprosent angitt nedenfor.  For stjålne enheter som er Windows Cloudbook-enheter med en bedriftsutgave av Absolute Products, vil servicegarantibeløpet være maks.-beløpet som fremgår nedenfor, multiplisert med gjeldende betalingsprosent som er oppgitt nedenfor.

Maks. betalingsbeløp vil være som følger (basert på kjøpsvalutaen til den stjålne enheten):  USD 250, CAD 250, AUD 250 eller 200.

Den aktuelle betalingsprosenten vil være som følger:

Hendelsesrapportdato (knyttet til kjøpsdato) Betalingsprosent
Innen det første året 90 %
I det andre året 60 %
I det tredje året 40 %
I det fjerde året 30 %
I det femte året 15 %

12. Valuta.

Servicegarantibetalingen vil bli utstedt i amerikanske dollar dersom kundens region eller landet der kunden holder til er USA, i canadiske dollar dersom kundens region eller landet der kunden holder til er Canada, i australske dollar dersom kundens region eller landet der kunden holder til er Australia, og i britiske pund dersom kundens region eller landet der kunden holder til er Storbritannia. Absolute kan etter eget skjønn betale et tilsvarende beløp i selvvalgt valuta når det gjelder land som ikke er oppgitt i dette avsnittet.

13. Forhåndsbetalt servicegarantisaldo.

Hvis Absolute har effektuert en servicegarantibetaling i forhold til en stjålet enhet som senere gjenopprettes, eller har en vellykket aktivering av fjernslette- og låsefunksjonen (av en hvilken som helst type) på den stjålne enheten, innen 120 dager etter servicegarantiperioden for Chromebooks eller innen 60 dager etter tjenestegarantiperioden for alle andre stjålne enheter, kan Absolute behandle beløpet for slik servicegarantibetaling som en forhåndsbetalt servicegaranti og trekke 100 % av beløpet på en eventuell forhåndsbetalt servicegarantisaldo fra enhver fremtidig servicegarantibetaling som betales av Absolute til kunden (uansett om det er for den bestemte stjålne enheten eller ikke). Kunden kan finne sin aktuelle forhåndsbetalte servicegarantisaldo i kundens konto i vertstjenesten eller kundesupport.