Päätilaussopimus

”Sopimusversion päivämäärä”: 19 heinäkuuta 2022

Tämä Päätilaussopimus (tämä ”Sopimus”), joka solmitaan Absoluten Tuotteita tai Palveluja käyttävän tai vastaanottavan oikeushenkilön tai henkilön (”Asiakas”) ja sovellettavan Osion 13.4 mukaisen Absolute-oikeushenkilön välillä, on voimassa Sopimusversion päivämäärää seuraavan ensimmäisen Tilauskauden alkamispäivästä lukien tai siitä päivästä lukien, jolloin Asiakas hyväksyy tämän Sopimuksen ehdot, kumpi onkaan aiempi (”Voimaantulopäivä”). Tilauslomakkeisiin, jotka on täytetty ennen Sopimusversion päivämäärää, sovelletaan edelleen Asiakkaan ja Absoluten välistä sovellettavaa aiempaa sopimusta, jolla säännellään Asiakkaan Absoluten Tuotteiden ja Palvelujen käyttöä. Absoluten verkkosopimusten tiettyjen aiempien versioiden arkisto on saatavilla osoitteessa https://www.absolute.com/company/legal/agreements/absolute/archived-agreement.

NAPSAUTTAMALLA ”HYVÄKSYN”- TAI ”SUOSTUN”-PAINIKETTA TAI ILMAISEMALLA MUUTOIN HYVÄKSYNTÄNSÄ, LATAAMALLA TAI ASENTAMALLA MINKÄ TAHANSA OHJELMISTON TAI REKISTERÖITYMÄLLÄ TAI KÄYTTÄMÄLLÄ ISÄNNÖITYÄ PALVELUA, PALVELUJA TAI TUOTTEITA ASIAKAS HYVÄKSYY KAIKKI TÄMÄN SOPIMUKSEN KÄYTTÖEHDOT, MUKAAN LUKIEN MAHDOLLISTEN SOVELLETTAVIEN LISÄYSTEN KÄYTTÖEHDOT. JOS HENKILÖ HYVÄKSYY TÄMÄN SOPIMUKSEN YRITYKSEN TAI MUUN OIKEUSHENKILÖN PUOLESTA, HENKILÖ VAKUUTTAA, ETTÄ HÄNELLÄ ON VALTUUDET VELVOITTAA KYSEINEN YRITYS TAI MUU OIKEUSHENKILÖ NOUDATTAMAAN TÄMÄN SOPIMUKSEN EHTOJA. JOS ASIAKAS EI HYVÄKSY KAIKKIA TÄMÄN SOPIMUKSEN EHTOJA, ASIAKKAAN ON NAPSAUTETTAVA PAINIKETTA, JONKA MUKAAN TÄMÄN SOPIMUKSEN EHTOJA EI HYVÄKSYTÄ, EIKÄ ASIAKAS SAA LADATA, ASENTAA TAI KÄYTTÄÄ MITÄÄN TUOTETTA.

1. MÄÄRITELMÄT

Absolute”-termillä on Osiossa 13.4 esitetty merkitys.

Absoluten immateriaaliomaisuus” -termillä on Osiossa 6.1 esitetty merkitys.

Lisäykset”-termi tarkoittaa, yhdessä, tiettyihin Tuotteisiin tai Palveluihin sovellettavia lisäyksiä, jotka ovat saatavilla osoitteessa https://www.absolute.com/company/legal/agreements/absolute/product-and-services-addenda, sellaisina kuin ne ovat aika ajoin Absoluten päivittäminä (kukin ”Lisäys”).

Konserniyhtiö”-termi tarkoittaa, osapuolen osalta, oikeushenkilöä, joka käyttää määräysvaltaa osapuoleen, on osapuolen määräysvallassa tai on saman määräysvallan alaisena osapuolen kanssa, missä ”määräysvalta” tarkoittaa vähintään viidenkymmenen prosentin (50 %) omistajuutta oikeushenkilön äänivaltaisista osakkeista tai sopimuksellista oikeutta laatia oikeushenkilön toimintojen toimintaperiaate ja johtaa näitä toimintoja.

Valtuutettu käyttäjä” -termi tarkoittaa työntekijää, edustajaa tai toimeksisaajaa, jonka Asiakas ja/tai sen Konserniyhtiöt ovat valtuuttaneet saamaan pääsyn Tuotteisiin taikka käyttämään, lataamaan, ottamaan käyttöön tai asentamaan Tuotteita.

Asiakkaan tiedot”-termi tarkoittaa tietoja, joita Asiakas lähettää Isännöidyn palvelun kautta tai joita Ohjelmisto kerää Laitteista ja välittää Isännöityyn palveluun.

Laitteet”-termi tarkoittaa laitetta, johon Ohjelmisto on asennettu.

Dokumentaatio”-termi tarkoittaa oppaita, asiakirjoja ja vastaavia materiaaleja, jotka Absolute tarjoaa tai antaa Asiakkaan saataville ja joissa kuvataan Tuotteiden toiminnot, ominaisuudet tai vaatimukset, sellaisina kuin ne ovat aika ajoin päivitettyinä.

Maksut”-termillä on Osiossa 5.1 esitetty merkitys.

Korjaukset”-termillä on Osiossa 4.3 esitetty merkitys.

Isännöity palvelu” -termi tarkoittaa Absoluten Software as a Service -sovelluksia tai -alustoja, lisäominaisuudet mukaan lukien, jotka tarjotaan Asiakkaalle tämän Sopimuksen nojalla Tilauslomakkeen mukaisesti, siten kuin sovellettavissa Lisäyksissä on tarkemmin kuvattu.

Tilauslomake”-termi tarkoittaa Tuotteiden tai Palvelujen tilausasiakirjaa. Asiakas voi täyttää Tilauslomakkeita joko suoraan Absolutelle tai Jälleenmyyjälle.

Henkilötiedot”-termillä on sille Tietojenkäsittelylisäyksessä annettu merkitys; kyseinen lisäys on saatavilla osoitteessa https://www.absolute.com/company/legal/agreements/absolute/data-processing-addendum.

Tuotteet”-termi tarkoittaa yhteisesti Isännöityä palvelua, Ohjelmistoa ja Palvelujen toimituksia, joita Absolute antaa Asiakkaan saataville tämän Sopimuksen ja Tilauslomakkeen nojalla.

Ammattipalvelut”-termi tarkoittaa käyttöönoton, koulutuksen ja mukautetun tuen palveluja tai muita ammattipalveluja, joita Asiakkaalle tarjotaan Tilauslomakkeen tai toimitussopimuksen nojalla, siten kuin on kuvattu tarkemmin Ammattipalveluiden lisäyksessä, joka on saatavilla osoitteessa https://www.absolute.com/company/legal/agreements/absolute/professional-services-addenda.

Jälleenmyyjä”-termi tarkoittaa Tuotteiden ja/tai Palvelujen valtuutettua jälleenmyyjää tai jakelijaa.

Palvelut”-termi tarkoittaa Ammattipalveluja, Tukipalveluja tai muita Asiakkaalle Tilauslomakkeen nojalla tarjottavia palveluja, kuten on kuvattu tarkemmin kyseisiin muihin palveluihin sovellettavissa Lisäyksissä.

Ohjelmisto”-termi tarkoittaa mitä tahansa ladattavissa olevaa ohjelmistoa, jonka Absolute tarjoaa Asiakkaalle tämän Sopimuksen nojalla Tilauslomakkeen mukaisesti, mukaan lukien kyseisenlaiset Asiakkaan Laitteelle (tai Laitteille) ennalta asennetut ohjelmistot, siten on sovellettavissa Lisäyksissä on tarkemmin kuvattu.

Tilaus”-termi tarkoittaa Asiakkaan oikeutta pitää hallussaan Ohjelmisto tai Isännöity palvelu (soveltuvin osin), käyttää sitä ja/tai saada pääsy siihen Tilauskauden aikana, siten kuin sovellettavassa Tilauslomakkeessa on esitetty.

Tilauskausi”-termi tarkoittaa Tilauksen voimassaoloaikaa, siten kuin sovellettavassa Tilauslomakkeessa on esitetty.

Tukipalvelut”-termillä on Osiossa 4.2 esitetty merkitys.

Tukipalvelujen käytäntö” -termi tarkoittaa Tuotetta koskevaa Absoluten tukipalvelujen käytäntöä, siten kuin sovellettavassa Lisäyksessä on tarkemmin kuvattu.

Kolmannen osapuolen tuotteet” -termi tarkoittaa kolmannen osapuolen ohjelmistoja ja palveluja, jotka annetaan Asiakkaan saataville Absoluten Tuotteiden tarjoamisen yhteydessä. Ajantasainen luettelo Kolmannen osapuolen tuotteista on osoitteessa https://www.absolute.com/company/legal/third-party-software/.

2. SOPIMUKSEN SOVELTAMISALA; TILAUKSET; KONSERNIYHTIÖT

2.1 Pääsopimus. Tämä Sopimus on pääsopimus, jolla säännellään Asiakkaan Tilauslomaketta käyttäen ostamia Tuotteita ja/tai Palveluja. Asiakkaan tiettyjen Tuotteiden käyttöön tai niihin pääsyyn tai Palvelujen vastaanottoon saatetaan soveltaa yhtä tai useampaa Lisäystä.

2.2 Jälleenmyyjätilaukset. Asiakas voi täyttää Jälleenmyyjälle Tilauslomakkeen ostaakseen tällä Sopimuksella säänneltyjä Tuotteita tai Palveluja. Jos Asiakas ostaa Tuotteita tai Palveluja Jälleenmyyjän kautta, Jälleenmyyjä ja Asiakas solmivat erillisen sopimuksen, jossa esitetään Asiakkaan Jälleenmyyjälle kyseisistä Tuotteista tai Palveluista maksettavat maksut sekä muut osapuolten välillä mahdollisesti sovellettavat ehdot. Kunhan Absolute saa maksun Jälleenmyyjältä, Absolute tarjoaa Asiakkaalle Tuotteet ja/tai Palvelut Tilauslomakkeen nojalla tämän Sopimuksen käyttöehtojen mukaisesti. Asiakas myöntää, että Absolute ei vastaa Jälleenmyyjän erillisen sopimuksen mukaisista velvoitteista Asiakkaalle, Jälleenmyyjän toimista tai laiminlyönneistä eikä kolmannen osapuolen tuotteista tai palveluista, joita Jälleenmyyjä tarjoaa Asiakkaalle. Jäljempänä oleva Osio 5 (Maksut; Maksaminen) ei ole voimassa, jos Asiakas ostaa Tuotteita tai Palveluja Jälleenmyyjän kautta, sillä maksaminen ja verot käsitellään tavanomaisesti Jälleenmyyjän ja Asiakkaan välisessä sopimuksessa.

2.3. Konserniyhtiöt.  Asiakkaan Konserniyhtiöt voivat täyttää Tilauslomakkeita ostaakseen Tuotteita tai Palveluja, jolloin tätä Sopimusta (ja mahdollisia sovellettavia Lisäyksiä) sovelletaan kyseiseen Konserniyhtiöön ja kyseisten Tilauslomakkeiden nojalla ostettuihin Tuotteisiin ja Palveluihin, ja kaikkia muualla tässä Sopimuksessa (ja mahdollisissa sovellettavissa Lisäyksissä) mainittuja viittauksia ”Asiakkaaseen” katsotaan sovellettavan kyseiseen Konserniyhtiöön.  Kyseistä Konserniyhtiötä sitovat tämän Sopimuksen (ja mahdollisten sovellettavien Lisäysten) ehdot aivan kuin se olisi alkuperäinen osapuoli, ja tämän Sopimuksen alun perin hyväksynyt tai tästä Sopimuksesta sopinut Asiakas vastaa sen varmistamisesta, että Konserniyhtiö noudattaa tätä Sopimusta (ja mahdollisia sovellettavia Lisäyksiä).

3. TUOTTEET JA RAJOITUKSET

3.1 Isännöity palvelu. Asiakas saa pääsyn kussakin Tilauslomakkeessa mainittuun Isännöityyn palveluun ja saa käyttää sitä, siten kuin sovellettavassa Lisäyksessä on tarkemmin kuvattu.

3.2 Ohjelmisto. Asiakas saa käyttää kussakin Tilauslomakkeessa mainittua Ohjelmistoa, siten kuin sovellettavassa Lisäyksessä on tarkemmin kuvattu.

3.3 Asiakkaan velvollisuudet. Asiakas on vastuussa seuraavista: (a) sen tiliä käyttäen tapahtuvan luvattoman Isännöityyn palveluun pääsyn valvonta (mukaan lukien sen Valtuutettujen käyttäjien alitilit); (b) käyttäjänimien, salasanojen ja tilitietojen luottamuksellisuuden säilyttäminen ja (c) kaikki toimet, jotka sen tiliä käyttäen tapahtuvat (mukaan lukien sen Valtuutettujen käyttäjien alitilit) Asiakkaan tai Asiakkaan Valtuutettujen käyttäjien Isännöityyn palveluun pääsyn seurauksena. Isännöidyn palvelun käytön, tarjoamisen, ylläpidon ja hallinnoinnin yksinomainen määräysvalta on ja pysyy Absolutella.

3.4 Tuotteen Rajoitukset. Paitsi siinä määrin kuin kyseinen rajoitus on nimenomaisesti sovellettavalla lailla kielletty, Asiakas ei saa tehdä, suoraan eikä epäsuorasti, eikä saa valtuuttaa tai auttaa toista henkilöä (joihin kuuluvat työntekijät, Konserniyhtiöt ja kolmannet osapuolet) tekemään seuraavia toimenpiteitä: (a) kääntää takaisin, purkaa, takaisinmallintaa tai muutoin yrittää johtaa minkään Tuotteen lähdekoodia, rakennetta, ideoita tai algoritmeja tai Tuotteeseen liittyvää tietotaitoa taikka rekonstruoida tai yrittää saada selville minkään Tuotteen piilotettuja tai ei-julkisia elementtejä; (b) kääntää, mukauttaa tai muokata mitään Tuotetta tai mitään niiden osaa; (c) kirjoittaa tai kehittää mitään ohjelmaa minkään Tuotteen tai niiden osan tai ohjelmistosovellusten perusteella taikka muutoin käyttää Tuotteita millään tavalla kehittääkseen, jaellakseen tai antaakseen saataville tuotteita tai palveluja, jotka kilpailevat jonkin Tuotteen tai kaikkien Tuotteiden kanssa; (d) myydä, alilisensoida, siirtää, luovuttaa, liisata, vuokrata tai jaella mitään Tuotetta tai niiden oikeuksia tai myöntää vakuusoikeutta niihin; (e) käyttää Tuotteita tai viedä, myydä tai jaella mitään niiden sisältöä tai muuta osaa kolmansien osapuolten eduksi tai sallia pääsyä Tuotteisiin (tai mihinkään niiden sisältöön tai muuhun osaan) kolmansille osapuolille tai rikkoen Osiota 13.8; (f) käyttää Tuotteita muutoin kuin Dokumentaation mukaisesti; (g) sallia Tuotteiden käyttöä muille henkilöille kuin Valtuutetuille käyttäjille; (h) välittää laittomia, loukkaavia, haitallisia tai muita tietoja tai koodeja, joiden välittämiseen Asiakkaalla ei ole valtuuksia; (i) muuttaa tai poistaa Tuotteissa tai Tuotteiden päällä olevia tavaramerkkejä tai omistusoikeusilmoituksia; (j) kiertää tai muutoin puuttua Tuotteiden todennus- tai turvallisuuskeinoihin tai muutoin puuttua niiden eheyteen tai suorituskykyyn tai häiritä niiden eheyttä tai suorituskykyä tai (k) muutoin käyttää Tuotteita tai Absoluten immateriaaliomaisuutta (määritetty jäljempänä) lukuun ottamatta siten kuin on nimenomaisesti sallittu tässä Sopimuksessa (mukaan lukien sovellettavat Lisäykset). Asiakas myöntää, että Absolute voi seurata, mutta ei ole velvollinen seuraamaan, Asiakkaan Tuotteiden käyttöä varmistaakseen, että Asiakas noudattaa aina tässä osiossa esitettyjä rajoituksia. Absolute voi keskeyttää Asiakkaan pääsyn Isännöityyn palveluun tai irtisanoa Asiakkaan Ohjelmistoa koskevan Tilauksen miltä tahansa kaudelta, jonka aikana Asiakas ei noudata – tai Absolutella on kohtuullinen peruste väittää, että Asiakas ei noudata – tässä Osiossa kiellettyjä toimenpiteitä.

3.5 Arviointituotteet. Jos Asiakas saa Tuotteen arvioitavaksi ja/tai muita kuin tuotantotarkoituksia varten kokeilun, testauksen tai staging-testauksen perusteella tai muulla rajoitetulla perusteella miksi tahansa ajaksi ja niin, että maksu vaaditaan tai sitä ei vaadita (kussakin tapauksessa ”Arviointituote”), Asiakas saa käyttää Arviointituotetta vain Absoluten nimenomaisesti kirjallisesti valtuuttamiin rajoitettuihin tarkoituksiin, yksinomaan Absoluten määrittämän ajanjakson verran ja Absoluten mahdollisesti määrittämien lisäkäyttörajoitusten mukaisesti. Asiakas myöntää, että Arviointituotteet saatetaan poistaa automaattisesti käytöstä Absoluten niin ilmoitettua tai alun perin määritetyn käyttöjakson kuluttua umpeen (jonka lopussa myös Asiakkaan oikeus käyttää Arviointituotetta umpeutuu). Kaikki Arviointituotteet tarjotaan ”sellaisenaan” ja ”siten kuin saatavilla”. Minkään tässä Sopimuksessa mainitun estämättä Absolute kiistää täten kaikki Arviointituotteita koskevat takuut eikä ole vastuussa tai vastuuvelvollinen Arviointituotteista.

3.6 Laitteet ja Kokoonpanot. Eri Tuotteet voivat asettaa erilaisia vaatimuksia Laitteille. Asiakas voi tarkistaa, onko Laite yhteensopiva Tuotteen kanssa, käymällä Absoluten Laitteiden yhteensopivuus -verkkosivulla (saatavilla osoitteessa https://www.absolute.com/partners/device-compatibility/).  Minkään tässä Sopimuksessa, Tilauslomakkeessa tai missään sovellettavassa Lisäyksessä mainitun estämättä Absolute ei anna mitään takuita Tuotteiden käytöstä ei-tuettujen Laitteiden kanssa, eikä Absolute ole missään tapauksessa velvollinen tarjoamaan tukipalveluja, Korjauksia tai muita palveluja ei-tuetuille Laitteille.

3.7 Kolmannen osapuolen ja Asiakkaan Komponentit. Yksinomaan Asiakas on vastuussa kaikkien Tuotteisiin pääsyyn ja niiden käyttöön tarvittavien kolmannen osapuolen teknologioiden ja yhteyksien hankinnasta ja sen varmistamisesta, että kaikki Asiakkaan kyseisessä pääsyssä ja käytössä mukana olevat järjestelmät ja laitteet ovat ajan tasalla ja täysin toiminnassa. Asiakas myöntää erityisesti, että Isännöidyn palvelun asianmukaiseen käyttöön vaaditaan aina nopea Internet-yhteys ja että sellaista saatetaan vaatia Ohjelmiston täysimittaiseen käyttöön. Asiakas hyväksyy sen, että Absolute ei ehkä ole velvollinen tarjoamaan tiettyjä palveluja siltä osin kuin kyseinen nopea yhteys ei ole toiminnassa.

3.8 Hallinnoidut palveluntarjoajat. Jos Asiakas on hallinnoitu palveluntarjoaja, joka käyttää tuotteita osana tarjontaansa Asiakkaan omille loppukäyttäjille (”MSP-loppukäyttäjät”), seuraavia ehtoja sovelletaan minkään tässä Sopimuksessa mainitun estämättä: (a) Asiakas saa käyttää Tuotteita osana tarjoamiaan hallinnoituja palveluja MSP-loppukäyttäjille, kunhan Asiakas varmistaa, että MSP-loppukäyttäjät noudattavat tämän Sopimuksen ja kaikkien sovellettavien Lisäysten ehtoja käyttäessään Asiakkaan hallinnoitujen palvelujen tarjoamaa; (b) Osion 3.1 nojalla myönnetty lisenssi koskee vain Asiakasta, ei MSP-loppukäyttäjiä, eivätkä MSP-loppukäyttäjät voi olla Valtuutettuja käyttäjiä; (c) Absolutella ei ole nyt eikä tulevaisuudessa vastuuvelvollisuutta MSP-loppukäyttäjiä kohtaan Tuotteiden yhteydessä, ja Asiakas kiistää kaiken kyseisenlaisen vastuuvelvollisuuden Absoluten puolesta loppukäyttäjäsopimuksissaan, ja (d) Asiakas suostuu puolustamaan Absolutea kaikilta MSP-loppukäyttäjän esittämiltä vaateilta ja vaateita, jotka aiheutuvat Asiakkaan palvelujen tarjoamisesta MSP-loppukäyttäjälle tai liittyvät siihen, vastaan ja suostuu olemaan korvausvelvollinen Absolutelle ja vapauttamaan Absoluten vastuusta kaikkien vahingonkorvausten, kustannusten ja kulujen osalta ja maksamaan ne.

4. AMMATTI- JA TUKIPALVELUT

4.1 Ammattipalvelut. Kunhan Asiakas noudattaa jatkuvasti tämän Sopimuksen ehtoja (mihin kuuluu kaikkien sovellettavien Maksujen maksaminen ajoissa) ja sovellettavien Lisäysten ehtoja, Absolute pyrkii kaupallisesti kohtuullisin toimin tarjoamaan Asiakkaalle kussakin Tilauslomakkeessa mahdollisesti mainitut Ammattipalvelut. Absoluten Ammattipalvelujen tarjoamiseen ja Asiakkaan Ammattipalvelujen vastaanottamiseen sovelletaan Ammattipalvelujen lisäystä (joka on osoitteessa https://www.absolute.com/company/legal/agreements/absolute/professional-services-addenda). 

4.2 Tukipalvelut. Kunhan Asiakas noudattaa jatkuvasti tämän Sopimuksen ehtoja (mihin kuuluu kaikkien sovellettavien Maksujen maksaminen ajoissa) ja sovellettavien Lisäysten ehtoja, Absolute suostuu tarjoamaan Asiakkaalle tukipalveluja (”Tukipalvelut”) sovellettavan tuotteen mahdollisen Tukipalvelujen käytännön mukaisesti.

4.3 Korjaukset. Absolute voi aika ajoin tarjota korjaustiedostoja, ohjelmistovirhekorjauksia, päivityksiä sekä ylläpito- ja huoltopaketteja (yhteisesti ”Korjaukset”), jotka ovat kohtuudella tarpeellisia Tuotteiden asianmukaisen toiminnan ja turvallisuuden kannalta. Jos Asiakas ottaa käyttöön Tuotteiden tukemat automaattiset päivitykset, Asiakas hyväksyy sen, että Korjaukset asennetaan automaattisesti. Absolute pidättää oikeuden asentaa automaattisesti Korjauksia turvallisuushaavoittuvuuksien tai kriittisten ongelmien käsittelemiseksi, siten kuin Absolute määrittää yksinomaisella kohtuullisella harkinnallaan.

5. MAKSUT; MAKSAMINEN

5.1 Maksut. Asiakas maksaa Absolutelle (ja/tai Jälleenmyyjälle, siten kuin sovellettavissa) kaikki maksut sovellettavassa Tilauslomakkeessa (”Maksut”) mainitun tyypin, määrän ja maksuaikataulun mukaisesti.  Jos Ammattipalvelujen Maksuja ei ole mainittu sovellettavassa Tilauslomakkeessa tai toimitussopimuksessa, Ammattipalvelut tarjotaan Absoluten kulloinkin vallitsevin aika- ja materiaalihinnoin. Asiakas suostuu hyvittämään Absolutelle viipymättä laskun perusteella kaikki ennalta hyväksytyt, todelliset, juoksevat matka- ja majoituskulut, joita Absolutelle aiheutuu Ammattipalvelujen yhteydessä. Paitsi siten kuin sovellettavassa Tilauslomakkeessa tai tässä Sopimuksessa on nimenomaisesti muutoin mainittu, kaikki Maksut ovat ei-peruutettavia ja ei-palautettavia ja ei-hyvitettäviä.

5.2 Maksuehdot. Ellei sovellettavassa Tilauslomakkeessa tai Lisäyksessä ole muutoin mainittu, kaikki Maksut laskutetaan etukäteen, ja kaikki Maksujen laskut erääntyvät ja on maksettava Yhdysvaltain dollareina 30 päivän kuluessa laskun päivämäärän jälkeen, ilman vähennyksiä tai hyvityksiä. Maksun myöhässä olevasta osasta peritään korkoa pienemmällä seuraavista: 1,5 % kuukaudessa ja suurin lain sallima korko.

5.3 Verot. Maksuihin ja muihin tämän nojalla erääntyviin määriin ei sisälly sovellettavia myynti-, käyttö-, arvonlisä- tai muita veroja (liittovaltion, osavaltion tai alueen perimiä veroja eikä muita veroja) (”Verot”). Asiakas vastaa kaikkien kyseisten Verojen maksamisesta, lukuun ottamatta Absoluten nettotuloon perustuvia Veroja. Jos Asiakas on lain nojalla velvollinen pidättämään tai vähentämään maksetuista määristä osan, Asiakas ilmoittaa siitä Absolutelle etukäteen kirjallisesti ja maksaa kyseiset lisämäärät siten kuin on tarpeen varmistaakseen, että Absoluten saama nettomäärä on vähennyksen tai pidätyksen jälkeen yhtä suuri kuin määrä, jonka Absolute olisi saanut, jos vähennystä tai pidätystä ei olisi ollut.

6. OMISTUSOIKEUDET

6.1 Oikeuksien pidättäminen. Absolute omistaa ja säilyttää kaikki oikeudet, omistusoikeudet ja omistusosuudet, mukaan lukien kaikki immateriaalioikeudet, kaikkiin teknologioihin, ohjelmistoihin, algoritmeihin, käyttöliittymiin, kauppasalaisuuksiin, tekniikoihin, malleihin, keksintöihin, alkuperäisteoksiin sekä muihin konkreettisiin ja abstrakteihin materiaaleihin ja tietoihin, jotka liittyvät Tuotteisiin, Palveluihin, Anonymisoituihin tietoihin (määritetty jäljempänä) ja Tuotteen Käyttötietoihin (määritetty jäljempänä) (yhteisesti ”Absoluten immateriaaliomaisuus”), eikä mikään tässä Sopimuksessa mainittu rajoita Absoluten konseptien, ideoiden, tekniikoiden tai tietotaidon käyttöä tai hyödyntämistä, joka koskee Absoluten immateriaaliomaisuutta tai liittyy siihen tai aiheutuu muutoin sen yhteydessä, että Absolute tarjoaa Tuotteita tai Palveluja tämän Sopimuksen nojalla. Paitsi siten kuin tässä Sopimuksessa on nimenomaisesti mainittu, Absolute ei myönnä mitään lisenssiä tai muita oikeuksia Absoluten immateriaaliomaisuuteen. Kaikki kyseiset oikeudet pidätetään nimenomaisesti Absolutelle.

6.2 Asiakkaan tiedot. Asiakas omistaa ja säilyttää kaikki Asiakkaan tietojen oikeudet, omistusoikeudet ja omistusosuudet, mukaan lukien kaikki immateriaalioikeudet. Absolute voi poistaa pääsyn tai rajoittaa pääsyä Asiakkaan tietoihin, esimerkiksi silloin, jos Absolute uskoo kyseisten tietojen saattavan rikkoa sovellettavaa lakia tai jos kolmas osapuoli aloittaa tai uhkaa aloittaa oikeudellisen toimenpiteen Absolutea tai kolmatta osapuolta vastaan. Asiakas myöntää täten Absolutelle ei-yksinomaisen, rojaltittoman, alilisensoitavan (alitoimeksisaajilleen), ei-siirrettävän, maailmanlaajuisen lisenssin Asiakkaan tietojen kopioimiseen, jakelemiseen, käyttämiseen ja esittämiseen Absoluten oikeuksien käyttämiseksi ja sen velvollisuuksien noudattamiseksi tämän Sopimuksen nojalla. Edellä mainitusta huolimatta Absolute saa käyttää Asiakkaan tietoja luodakseen anonymisoituja tietojoukkoja, kunhan tuloksena olevasta tietojoukosta ei voi tunnistaa Asiakasta tai ketään henkilöä (”Anonymisoidut tiedot”), ja saa käyttää Anonymisoituja tietoja liiketoimintatarkoituksiinsa, mukaan lukien  ja rajoituksetta, parantaakseen tuotteitaan ja palvelujaan. Asiakas vakuuttaa ja takaa, että sillä on laillinen peruste lähettää kyseisiä Asiakkaan tietoja Absolutelle Tuotteiden toimituksen yhteydessä, että Asiakkaan tiedoissa ei ole ohjelmistoja tai materiaaleja, joita koskee ”avoimen lähdekoodin lisenssi” (siten kuin termi yleisesti ymmärretään) ja että se noudattaa kaikkia lakeja ja asetuksia, joita sovelletaan Asiakkaan tämän Sopimuksen mukaiseen suoritukseen.

6.3 Tuotteiden käyttötiedot. Absolute saa kerätä ja käyttää Tuotteiden käyttötietoja turvallisuuden, tuen, tuotteiden ja toimintojen hallinnointiin sekä tutkimus- ja kehitystarkoituksiin. ”Tuotteiden käyttötiedot” -termi tarkoittaa muita tietoja kuin Asiakkaan tietoja. Tuotteet keräävät näitä tietoja ja raportoivat niistä automaattisesti, ja niistä käy ilmi, miten Absoluten asiakkaat käyttävät Tuotteita. Tuotteiden käyttötietoja ei jaeta kolmansille osapuolille tavalla, joka olisi liitettävissä Asiakkaaseen tai kehenkään henkilöön.

6.4 Palaute. Asiakas hyväksyy sen, että Absolute saa käyttää ja hyödyntää millä tahansa tavalla maailmanlaajuisella, peruuttamattomalla, ikuisella, rojaltittomalla perusteella ehdotuksia, pyyntöjä ja palautteita, joita Asiakas on antanut tai joita on annettu Asiakkaan puolesta Tuotteista tai muusta Absoluten immateriaaliomaisuudesta.

6.5 Kolmannen osapuolen tuotteet. Tuotteet voivat sisältää tai niihin voidaan sisällyttää Kolmannen osapuolen tuotteita. Kyseisten Kolmannen osapuolen tuotteiden kolmannen osapuolen omistaja, tekijä tai tarjoaja säilyttää kaikki sisällön omistus- ja muut immateriaalioikeudet. Kaikki Kolmannen osapuolen tuotteet tarjotaan ”sellaisenaan” ja ”siten kuin saatavilla” ilman minkäänlaisia takuita. Kolmannen osapuolen tuotteiden valvonta, seuranta tai korjaaminen ei kuulu Absoluten vastuisiin eikä velvollisuuksiin, ja Absolute saa poistaa Kolmannen osapuolen tuotteita yksinomaisella harkinnallaan (kunhan kyseisen poiston tapauksessa Osio 10.2(a) pysyy edelleen voimassa).

7. VOIMASSAOLOAIKA JA PÄÄTTYMINEN

7.1 Voimassaoloaika. Tämä Sopimus tulee voimaan Voimaantulopäivänä ja pysyy voimassa, kunnes se päättyy tämän Sopimuksen mukaisesti. Kunkin Tilauslomakkeen voimassaoloaika alkaa kyseisen Tilauslomakkeen nojalla varhaisimman Tilauskauden tai Palvelujen toimituksen alkamispäivänä, soveltuvin osin, ja jatkuu, jollei sitä ole muutoin päätetty tämän Sopimuksen mukaisesti, myöhempään seuraavista: viimeisenä umpeutuvan Tilauskauden loppu kyseisen Tilauslomakkeen nojalla ja tarjottavien Palvelujen loppuun suorittaminen kyseisen Tilauslomakkeen nojalla.

7.2 Irtisanominen ilman syytä. Kumpi tahansa osapuoli saa irtisanoa tämän Sopimuksen ilman syytä kirjallisella ilmoituksella, kunhan suorittamattomat Tilauslomakkeet, mukaan lukien kaikki Tilaukset niiden nojalla, jäävät voimaan ja pysyvät voimassa tämän Sopimuksen ehtojen mukaisesti, kunnes kyseiset Tilauslomakkeet umpeutuvat Osion 7.1 mukaisesti.

7.3 Irtisanominen merkittävän rikkomuksen vuoksi. Kumpi tahansa osapuoli saa irtisanoa tämän Sopimuksen kirjallisella ilmoituksella, jos toinen osapuoli rikkoo merkittävällä tavalla tätä Sopimusta ja/tai asianomaisia Tilauslomakkeita eikä kyseistä merkittävää rikkomusta korjata 30 päivän kuluessa ei-loukanneen osapuolen annettua kirjallisen ilmoituksen rikkomuksesta. Jos Asiakas tekee irtisanomisen Absoluten korjaamattoman merkittävän rikkomuksen vuoksi, Absolute palauttaa Asiakkaalle kaikki irtisanottujen Tilauslomakkeiden mukaiset ennalta maksetut mutta käyttämättömät Maksut. Selvyyden vuoksi mainittakoon, että jos Asiakas ei maksa erääntyneitä määriä 15 päivän kuluessa saatuaan kirjallisen ilmoituksen maksujen laiminlyönnistä tai jos Asiakas ei noudata jotakin Osion 3.4 määräystä, Asiakkaan katsotaan rikkovan tätä Sopimusta merkittävällä tavalla.

7.4 Irtisanominen konkurssin tai maksukyvyttömyyden vuoksi. Kumpi tahansa osapuoli saa irtisanoa tämän Sopimuksen, jos toinen osapuoli lopettaa tavanomaisen liiketoiminnan harjoittamisen tai on maksukyvytön (ts. ei kykene maksamaan velkojaan tavanomaisessa aikataulussa niiden erääntyessä), ryhtyy järjestelyihin velkojiensa hyväksi, asetetaan konkurssiin tai on sellaisen selvitystilan tai maksukyvyttömyysmenettelyn, jota ei hylätä 120 päivän kuluessa lopullisesti, alainen.

7.5 Päättymisen seuraus. Rajoittamatta Osion 7.2 soveltamista tämän Sopimuksen umpeutumisen voimaantulopäivänä tai irtisanottaessa tämä Sopimus mistä tahansa syystä: (a) kaikki suorittamattomat Tilauslomakkeet ja Tilaukset päättyvät välittömästi; (b) Asiakkaan pääsy Isännöityyn palveluun päättyy ja Asiakas lopettaa välittömästi Ohjelmiston käytön ja poistaa sen järjestelmistään ja (c) kaikki Asiakkaan suorittamattomat maksuvelvoitteet erääntyvät ja tulevat maksettaviksi välittömästi. Paitsi siten kuin tässä Sopimuksessa on nimenomaisesti mainittu, Asiakas ei ole oikeutettu Maksujen palautukseen, jos tämän Sopimuksen tai jonkin Tilauslomakkeen voimassaolo päättyy. Seuraavat määräykset pysyvät voimassa, vaikka tämä Sopimus umpeutuisi tai päättyisi mistä tahansa syystä: Osiot 1, 3.4, 3.5, 3.8, 5 (erääntyneiden Maksujen määrien osalta), 6, 7.5, 8, 11, 12, ja 13.

8. LUOTTAMUKSELLISUUS

8.1 Määritelmä. ”Luottamukselliset tiedot” -termi tarkoittaa mitä tahansa tietoja, joita toinen osapuoli tai sen Konserniyhtiöt (”Luovuttaja”) luovuttavat tai joita luovutetaan niiden puolesta  toiselle osapuolelle tai sen Konserniyhtiöille (”Vastaanottaja”) tämän Sopimuksen yhteydessä ennen Voimaantulopäivää tai sen jälkeen ja (a) jotka nimetään ”luottamuksellisiksi” tai joiden luottamuksellinen luonne osoitetaan jollakin muulla tavalla ja/tai (b) joita pitäisi muutoin kohtuudella voida odottaa käsiteltävän luottamuksellisella tavalla niiden luovutuksen olosuhteiden tai itse tietojen luonteen perusteella. Edellä mainittua rajoittamatta Absoluten immateriaaliomaisuus on Absoluten Luottamuksellista tietoa ja Asiakkaan tiedot ovat Asiakkaan Luottamuksellisia tietoja. Luottamukselliset tiedot eivät kuitenkaan sisällä mitään seuraavanlaisia tietoja: (i) jotka ovat suuren yleisön yleisessä tiedossa ja saatavilla tai tulevat suuren yleisön yleiseen tietoon ja saataville ilman Vastaanottajan toimia; (ii) jotka olivat jo Vastaanottajan hallussa ilman luottamuksellisuusvelvoitetta Luovuttajaa kohtaan Luovuttajan luovutuksen aikaan, kuten käy ilmi Vastaanottajan samanaikaisista tiedoista; (iii) jotka Vastaanottaja saa laillisesti kolmannelta osapuolelta, jolla on nimenomainen oikeus luovutukseen, tai (iv) jotka Vastaanottaja kehittää itsenäisesti rikkomatta velvoitetta Luovuttajaa kohtaan.

8.2 Käyttö; Säilyminen. Kumpikaan osapuoli ei saa käyttää toisen osapuolen Luottamuksellisia tietoja mihinkään tarkoitukseen lukuun ottamatta tämän Sopimuksen mukaisten oikeuksiensa käyttämistä ja velvoitteidensa suorittamista. Kumpikaan osapuoli ei saa luovuttaa, tai sallia luovutettavan, toisen osapuolen Luottamuksellisia tietoja suoraan tai epäsuorasti, lukuun ottamatta seuraavaa: (a) omille ja Konserniyhtiöidensä työntekijöille, toimeksisaajille, toimihenkilöille, johtajille, neuvonantajille tai mahdollisille sijoittajille tai ostajille, joilla on vilpitön tarve tietää Luottamukselliset tiedot, ja kussakin tapauksessa sellaisten kirjallisten luottamuksellisuusvelvoitteiden, jotka eivät ole vähemmän ankarat kuin tässä mainitut, nojalla tai (b) tilanteessa, jossa Vastaanottaja on laillisesti pakotettu luovuttamaan Luottamuksellisia tietoja, kunhan Vastaanottaja on antanut Luovuttajalle etukäteen ilmoituksen kyseisestä laillisesti pakotetusta luovutuksesta ja kohtuullisen mahdollisuuden hakea suojelumääräystä tai muuta luottamuksellista käsittelyä kyseisille Luottamuksellisille tiedoille (jos sovellettavassa laissa sallitaan). Kumpikin osapuoli suojaa toisen osapuolen Luottamuksellisten tietojen salassapitoa ja välttää niiden luovutusta ja valtuuttamatonta käyttöä toteuttamalla vähintään kohtuullisia toimenpiteitä ja kohtuullista varovaisuutta sekä toteuttaa vähintään tarvittavat toimenpiteet suojatakseen omia kaikkein luottamuksellisimpia tietojaan. Minkään tässä Osiossa mainitun estämättä 8.2, Absoluten ainoat ja yksinomaiset velvoitteet Asiakkaan tietojen luovuttamisessa ja suojaamisessa ovat Osiossa 9 mainitut. Vastaanottaja myöntää, että tämän Osion rikkominen voi aiheuttaa Luovuttajalle haittaa, jota on mahdoton korjata ja jolle ei ehkä voida määrittää rahallisia vahingonkorvauksia tai jonka korjaamiseen rahalliset vahingonkorvaukset eivät riitä. Vastaanottaja hyväksyy sen, että Luovuttajalla on oikeus, muiden oikeuksiensa ja oikeussuojakeinojensa lisäksi, hakea kieltomääräystä tai muuta kieltotuomiota toimivaltaisen lainkäyttöalueen missä tahansa tuomioistuimessa (Osiosta 13.4 huolimatta) tämän Sopimuksen rikkomuksesta, ja Vastaanottaja luopuu vaatimuksista siihen liittyvän vakuuden asettamiseen. Vastaanottaja ei saa mitään Luovuttajan Luottamuksellisia tietoja koskevia oikeuksia, ei nimenomaisia eikä implisiittisiä, lukuun ottamatta tässä Sopimuksessa määritettyä rajoitettua käyttöä.  Luottamukselliset tiedot ja niiden kaikki oikeudet, omistusoikeudet ja omistusosuudet pysyvät ainoastaan ja yksinomaan Luovuttajan omaisuutena.

9. TIETOTURVA JA TIETOSUOJA

9.1 Tietosuoja. Siltä osin kuin Absolute saa Henkilötietoja tämän Sopimuksen täytäntöönpanonsa yhteydessä, Absolute käsittelee kyseisiä Henkilötietoja Tietojenkäsittelylisäyksen mukaisesti (joka on osoitteessa https://www.absolute.com/company/legal/agreements/absolute/data-processing-addendum). Asiakas vakuuttaa ja takaa, että se on tehnyt kaikki tarvittavat luovutukset ja että sillä on laillinen peruste Henkilötietojen antamiseen Absolutelle tämän Sopimuksen mukaista käyttöä varten. Paitsi siten kuin Tietojenkäsittelylisäyksessä on nimenomaisesti muutoin mainittu, Asiakkaalla on ja säilyy yksinomainen vastuu kaikista Asiakkaan tiedoista ja muista tiedoista ja materiaaleista, jotka Asiakas tai Valtuutettu käyttäjä on toimittanut tai jotka on toimitettu niiden puolesta Tuotteiden käytön yhteydessä.

9.2 Tietoturva. Absolute toteuttaa ja ylläpitää kaupallisesti kohtuullisia ja alan vakiomuotoisia hallinnollisia, fyysisiä ja teknisiä suojatoimia, jotka on suunniteltu estämään Absoluten järjestelmissä olevien Asiakkaan tietojen luvaton käyttö tai luovutus tai niihin pääsy Absoluten tietoturvastandardien mukaisesti (jotka ovat osoitteessa https://www.absolute.com/platform/security-information/process/). Absolute saattaa muokata Absoluten tietoturvastandardeja aika ajoin, mutta tarjoaa edelleen vähintään saman tietoturvan tason kuin Absoluten tietoturvastandardeissa on kuvattu. Absoluten ainoa ja yksinomainen vastuuvelvollisuus, ja Asiakkaan ainoa ja yksinomainen oikeussuojakeino, Asiakkaan tietojen luvattoman häviämisen, tuhoamisen, vaurioitumisen tai muuttamisen osalta on, että Absolute käyttää kaupallisesti kohtuullisia keinoja palauttaakseen kyseiset tiedot viimeisimmästä Absoluten ylläpitämästä varmuuskopiosta Absoluten silloisten arkistointi- ja varmuuskopiointikäytäntöjen mukaisesti. Absolute ei ole vastuussa kolmannen osapuolen aiheuttamasta Asiakkaan tietojen luovutuksesta, paitsi siltä osin kuin sen on aiheuttanut Absoluten tämän Osion rikkomus.

10. VAKUUTUKSET JA TAKUUT

10.1 Molemminpuoliset. Kumpikin osapuoli vakuuttaa ja takaa toiselle osapuolelle: (a) se on asianmukaisesti järjestäytynyt, laillisesti olemassa ja hyvämaineinen yhtiönä tai muuna oikeushenkilönä sen yhtiön tai muun organisaation perustamispaikan lainkäyttöalueen lakien nojalla; (b) sillä on täysimittainen organisatorinen oikeus, valta ja valtuus solmia velvoitteitaan ja täyttää velvoitteensa sekä myöntää oikeudet, lisenssit, suostumukset ja valtuutukset, jotka se myöntää tai on velvollinen myöntämään tämän Sopimuksen nojalla; (c) tämän Sopimuksen täytäntöönpano on valtuutettu asianmukaisesti kyseisen osapuolen kaikilla tarvittavilla yhtiön tai organisaation toimilla ja (d) kun molemmat osapuolet panevat sitä täytäntöön ja toteuttavat sitä, tämä Sopimus muodostaa kyseisen osapuolen laillisen, pätevän ja sitovan velvoitteen, joka on täytäntöönpanokelpoinen kyseistä osapuolta kohtaan ​​sen ehtojen mukaisesti. Tämä Osio ei koske Asiakkaita, jotka solmivat tämän Sopimuksen omasta puolestaan henkilönä.

10.2 Isännöity palvelu ja Ohjelmisto. Absolute takaa seuraavan: (a) Isännöity palvelu ja Ohjelmisto toimivat olennaisilta osin sovellettavan Dokumentaation mukaisesti, kunhan Asiakkaan ainoa ja yksinomainen oikeussuojakeino edellä mainitun takuun rikkomuksesta on, että Absolute korjaa Isännöidyn palvelun ja Ohjelmiston, soveltuvin osin, niin että se toimii olennaisilta osin Dokumentaation mukaisesti, ja (b) Absolute on ottanut käyttöön kaupallisesti kohtuulliset suojatoimet, prosessit ja virustentorjuntaohjelmistot, jotka on suunniteltu estämään Asiakkaan tai Absoluten järjestelmiä ja verkkoja häiritsemään tarkoitetun kolmannen osapuolen koodin käyttöönotto; tähän kuuluvat esimerkiksi virukset, vakoiluohjelmat, haittaohjelmat, troijalaiset ja muut haitalliset koodit, jotka kohdistetaan Isännöityyn palveluun ja Ohjelmistoon. Jos Absolute ei kykene korjaamaan Isännöityä palvelua tai Ohjelmistoa edellä olevan kohdan (a) mukaisesti yhdeksänkymmenen (90) päivän kuluessa saatuaan ilmoituksen sovellettavasta vaatimusten vastaisuudesta, Asiakas voi irtisanoa asianomaisen Tilauslomakkeen ja Absolute palauttaa Asiakkaalle kaikki irtisanottujen Tilauslomakkeiden mukaiset ennalta maksetut mutta käyttämättömät Maksut. Edellä mainittuja takuita ei sovelleta, jos Tuotetta tai jotakin sen osaa (i) on muutettu, paitsi jos sitä on muutettu Absoluten toimesta tai puolesta; (ii) ei ole käytetty, asennettu, pidetty käytössä, korjattu tai ylläpidetty tämän Sopimuksen tai Dokumentaation mukaisesti tai (iii) on käytetty laitteissa, tuotteissa tai järjestelmissä, jotka eivät täytä Absoluten Dokumentaatiossa määrittämiä erittelyjä. Lisäksi edellä mainittuja takuita sovelletaan vain, kun Absolutelle toimitetaan ilmoitus takuuvaatimuksesta sovellettavan Tilauskauden aikana, eikä niitä sovelleta ohjelmistovirheisiin, vikoihin tai virheisiin, jotka on aiheuttanut ohjelmisto tai laitteisto, jota Absolute ei ole toimittanut, tai jotka ovat liitettävissä sellaiseen ohjelmistoon tai laitteistoon.

10.3 Palvelut. Absolute takaa tarjoavansa Palvelut ammattimaisella ja rutinoituneella tavalla ja Tukipalveluiden osalta sovellettavan Tukipalvelujen käytännön mukaisesti. Asiakkaan ainoa ja yksinomainen oikeussuojakeino Absoluten tämän takuun rikkomuksesta on, että Absolute suorittaa asianomaiset Palvelut uudelleen.

10.4 Asiakkaan antama. Asiakas vakuuttaa, takaa ja lupaa Absolutelle, että Asiakas omistaa tai sillä on muutoin nyt ja tulevaisuudessa tarvittavat Asiakkaan tietoja koskevat ja niihin liittyvät oikeudet ja suostumukset, niin että, siten kuin Absolute on niitä saanut ja käyttänyt tämän Sopimuksen mukaisesti, se ei nyt eikä tulevaisuudessa loukkaa, käytä väärin tai riko mitään kolmannen osapuolen immateriaalioikeuksia tai tietosuojaoikeuksia tai riko mitään sovellettavia lakeja.

11. KORVAUSVELVOLLISUUS

11.1 Absoluten antama. Absolute (a) puolustaa, tai oman valintansa mukaan sovittelee, kolmannen osapuolen Asiakasta vastaan nostamia vaateita siltä osin kuin niissä väitetään, että Asiakkaan Tuotteen valtuutettu käyttö loukkaa tai käyttää väärin vaateen nostavan kolmannen osapuolen immateriaalioikeuksia tai omistusoikeuksia (kukin ”Loukkausta koskeva vaade”) ja (b) maksaa kaikki lopullisessa tuomiossa määrätyt vahingonkorjaukset (tai rahallisessa sovittelussa sovitut määrät), mukaan lukien kohtuulliset oikeudelliset maksut ja kulut, kustakin Absoluten puolustamasta Loukkausta koskevasta Vaateesta. Jos Loukkausta koskeva Vaade nostetaan tai uhataan nostaa, Absolute voi oman valintansa mukaisesti ja omalla kustannuksellaan (w) hankkia Asiakkaalle oikeuden jatkaa sovellettavan Tuotteen käyttöä; (x) muokata Tuotetta niin, että se ei enää ole loukkaava; (y) korvata Tuotteen asianmukaisen puolen ei-loukkaavalla teknologialla, jolla on olennaisilta osin samankaltaiset ominaisuudet, tai (z) jos mikään edellä mainituista ei ole kaupallisesti toteuttamiskelpoista, irtisanoa asianomaiset Tilauslomakkeet väitetysti loukkaavien Tuotteiden osalta ja palauttaa Asiakkaalle kaikki irtisanottujen Tilauslomakkeiden mukaiset ennalta maksetut mutta käyttämättömät Maksut. Edellä mainitusta huolimatta Absoluten korvausvelvollisuutta Asiakasta kohtaan tämän Osion nojalla ei sovelleta siltä osin kuin Loukkausta koskevan Vaateen aiheuttaa (1) Tuotteen käyttö yhdistettynä sellaisiin ohjelmistoihin, tuotteisiin tai palveluihin, joita Absolute ei ole toimittanut tai joita on muokannut joku muu kuin Absolute tai joita on muokattu jonkun muun kuin Absoluten johdolla, tai (2) se, että Asiakas ei käytä Tuotetta tämän Sopimuksen mukaisesti, eikä Absolute ole korvausvelvollinen Asiakasta kohtaan tämän Osion nojalla seuraavissa tilanteissa: (I) vaateet, jotka liittyvät Asiakkaan tietoihin, tai (II) Asiakas ei käytä kulloinkin ajantasaista julkaisua tai Tuotteen välittömästi aiempaa julkaisua.

11.2 Vastuuvapauslauseke. OSIOSSA 11.1 ESITETÄÄN ABSOLUTEN KOKO VASTUUVELVOLLISUUS JA ASIAKKAAN YKSINOMAINEN OIKEUSSUOJAKEINO, JOKA LIITTYY ABSOLUTEN IMMATERIAALIOIKEUKSIEN, TUOTTEIDEN TAI MUUN ABSOLUTEN IMMATERIAALIOMAISUUDEN TAI NIIDEN OSAN TODELLISEEN TAI VÄITETTYYN LOUKKAUKSEEN.

11.3 Asiakkaan antama. Minkään tässä Osiossa 11 mainitun estämättä Asiakas puolustaa tai, oman valintansa mukaan sovittelee, seuraavanlaisia vaateita, joita kolmas osapuoli on nostanut Absolutea vastaan: (a) joissa väitetään, että Asiakkaan tietojen ja/tai Asiakkaan Absolutelle toimittamien tietojen käyttö Absoluten toimesta tai puolesta tämän Sopimuksen mukaisesti loukkaa tai käyttää väärin kolmannen osapuolen oikeuksia tai rikkoo lakeja, tai (b) jotka johtuvat siitä, että Asiakas (mukaan lukien sen Valtuutetut käyttäjät ja kaikki tahot, joilla on pääsy Asiakkaasta johtuen) väärinkäyttää Absoluten immateriaaliomaisuutta, mihin kuuluu Osion 3.4 rikkomus. Asiakas maksaa kaikki Absolutea vastaan lopullisesti määrätyt vahingonkorvaukset (tai sovittelun määrän, josta Asiakas sopii), mukaan lukien kohtuulliset oikeudelliset maksut ja kulut, Asiakkaan puolustaman vaateen osalta.

11.4 Menettely. Tämän Sopimuksen mukainen korvausvelvollisuus edellyttää sitä, että korvauksen saava osapuoli antaa korvaavalle osapuolelle (i) viipymättä kirjallisen ilmoituksen, (ii) puolustuksen ja sovittelun yksinomaisen määräysvallan ja (iii) kaiken tiedon ja avun, jota korvaava osapuoli voi kohtuudella pyytää sellaisen vaateen puolustuksessaja sovittelussa, jota koskee korvaavan osapuolen korvausvelvollisuus. Korvaava osapuoli ei hyväksy tuomion antamista tai vaateen sovittelua ilman korvauksen saavan osapuolen etukäteen antamaa kirjallista suostumusta, jota ei saa kohtuuttomasti evätä, asettaa ehdoksi tai viivyttää. Korvauksen saavalla osapuolella on oikeus osallistua vaateen puolustukseen itse valitsemaansa asianajajaa käyttäen ja omalla kustannuksellaan.

12. VASTUUVAPAUSLAUSEKE; VASTUUVELVOLLISUUDEN RAJOITUS

12.1 Vastuuvapauslauseke. PAITSI SITEN KUIN TÄSSÄ SOPIMUKSESSA TAI JOSSAKIN LISÄYKSESSÄ ON NIMENOMAISESTI MAINITTU, ABSOLUTE KIISTÄÄ KAIKKI VAKUUTUKSET JA TAKUUT, SEKÄ NIMENOMAISET, IMPLISIITTISET TAI LAKISÄÄTEISET, MUKAAN LUKIEN KAIKKI TAKUUT MYYNTIKELPOISUUDESTA, SOPIVUUDESTA TIETTYYN TARKOITUKSEEN, LOUKKAAMATTOMUUDESTA, TIETOJEN KATOAMISESTA TAI TULOSTEN TARKKUUDESTA TAI VAKUUTUKSET JA TAKUUT, JOTKA MUUTOIN JOHTUVAT TAVANOMAISESTA MENETTELYTAVASTA TAI SIIHEN TURVAUTUMISESTA. ABSOLUTE EI TAKAA, ETTÄ MIKÄÄN TUOTE ON VIRHEETÖN TAI TARJOTAAN KESKEYTYKSETTÄ, ETTÄ MIKÄÄN TUOTE ON YHTEENSOPIVA MINKÄÄN TIETYN LAITTEEN KANSSA, ETTÄ MITKÄÄN ABSOLUTEN MINKÄÄN TUOTTEEN KAUTTA TOIMITTAMAT TIEDOT PITÄVÄT PAIKKANSA TAI ETTÄ SEN TURVALLISUUSMENETTELYT OVAT RIITTÄVÄT ESTÄMÄÄN KOLMANNEN OSAPUOLEN PÄÄSYN ASIAKKAAN TIETOIHIN TAI ASIAKKAAN LAITTEISIIN. ABSOLUTE ERITYISESTI KIISTÄÄ KAIKEN VASTUUN MISTÄÄN TUOTTEIDEN MUKANA TOIMITETUISTA KOLMANNEN OSAPUOLEN TUOTTEISTA JA SELLAISTEN TIETOJEN TAI DATAN, JOTA SÄILYTETÄÄN TUOTTEISSA TAI NIIDEN YHTEYDESSÄ, SAATAVUUDESTA TAI ASIAKKAAN SUORITTAMASTA KÄYTÖSTÄ.

12.2 Vastuuvelvollisuuden rajoitus. LUKUUN OTTAMATTA OSAPUOLEN OSION 11 (KORVAUSVELVOLLISUUS) TAI OSION 8 (LUOTTAMUKSELLISUUS) MUKAISIA VELVOITTEITA KUMPIKAAN OSAPUOLI EI MISSÄÄN TAPAUKSESSA OLE VASTUUSSA MISTÄÄN EPÄSUORISTA, ERITYISISTÄ, SATUNNAISISTA, RANGAISTUKSEN LUONTEISISTA, RANKAISULLISISTA TAI VÄLILLISISTÄ VAHINGOISTA (MUKAAN LUKIEN RAJOITUKSETTA LIIKETOIMINNAN, LIIKEVAIHDON, TUOTTOJEN, LIIKEARVON, TIETOJEN TAI TALOUDELLISEN HYÖDYN MENETYS JA KORVAAVIEN TUOTTEIDEN TAI PALVELUIDEN KUSTANNUKSET), JOTKA JOHTUVAT TÄSTÄ SOPIMUKSESTA TAI LIITTYVÄT TÄHÄN SOPIMUKSEEN, OLIPA NIIDEN SYYNÄ MIKÄ TAHANSA, JA MINKÄ TAHANSA VASTUUTEORIAN PERUSTEELLA, OLIPA KYSEESSÄ SOPIMUSRIKKOMUS, TAKUURIKKOMUS, AINEETON VAHINKO (MUKAAN LUKIEN HUOLIMATTOMUUS), TUOTEVASTUU TAI MUU, VAIKKA TOISELLE OSAPUOLELLE OLISI KERROTTU KYSEISTEN VAHINKOJEN MAHDOLLISUUDESTA. LUKUUN OTTAMATTA ABSOLUTEN OSION 11.1 MUKAISIA VELVOITTEITA TAI ABSOLUTEN OSION 8 RIKKOMUSTA MISSÄÄN TAPAUKSESSA ABSOLUTEN JA SEN KONSERNIYHTIÖIDEN TÄSTÄ SOPIMUKSESTA JOHTUVA TAI TÄHÄN SOPIMUKSEEN LIITTYVÄ KOKONAISVASTUU EI YLITÄ MÄÄRÄÄ, JONKA ASIAKAS MAKSOI TAI JOKA ASIAKKAAN ON MAKSETTAVA VAATEEN AIHEUTTANEIDEN TILAUSLOMAKKEIDEN NOJALLA 12 KUUKAUDEN JAKSOLLA ENNEN VAATEEN SYNTYMISEN PÄIVÄMÄÄRÄÄ. NÄITÄ RAJOITUKSIA SOVELLETAAN, VAIKKA JONKIN RAJOITETUN TAI YKSINOMAISEN OIKEUSSUOJAKEINON OLENNAISTA TARKOITUSTA EI SAAVUTETTAISI.

13. YLEISET MÄÄRÄYKSET

13.1 Muutokset. Absolute voi aika ajoin tehdä Tuotteisiin tai Palveluihin muutoksia tai päivityksiä, jotka esimerkiksi kuvastavat teknologian, alan käytäntöjen, järjestelmän käytön mallien ja Kolmannen osapuolen tuotteiden saatavuuden muutoksia; edellyttäen kuitenkin, että muutoksesta ei seuraa sovellettavan Tuotteen tai Asiakkaalle tämän Sopimuksen nojalla tarjottavien Palvelujen suoritustason tai saatavuuden olennaista heikentymistä.

13.2 Siirtäminen. Kumpikaan osapuoli ei saa siirtää tätä Sopimusta tai tämän Sopimuksen mukaisia oikeuksiaan tai velvoitteitaan ilman toisen osapuolen etukäteen antamaa kirjallista suostumusta, paitsi että Absolute voi siirtää tämän Sopimuksen ilman Asiakkaan suostumusta osana yhtiön uudelleenjärjestelyä tai määräysvallassa tapahtuvan muutoksen tai yhdistymisen tai fuusion yhteydessä tai siinä tapauksessa, että kaikki tai käytännössä kaikki sen tähän Sopimukseen liittyvä liiketoiminta tai omaisuus myydään, tai samankaltaisen tapahtuman tai tapahtumasarjan yhteydessä. Jollei edellä mainitusta muuta johdu, tämä Sopimus sitoo osapuolia ja niiden seuraajia ja sallittuja siirronsaajia ja on niiden eduksi.

13.3 Ylivoimainen este; Viiveet. Lukuun ottamatta velvollisuutta maksaa rahaa, mukaan lukien rajoituksetta velvollisuus maksaa Maksut, kumpikaan osapuoli ei ole pannessaan tätä Sopimusta täytäntöön vastuussa mistään laiminlyönnistä tai viiveestä, joka johtuu sen kohtuullisen hallinnan ulkopuolella olevIsta syIstä, joita ovat esimerkiksi sotatoimi, terrorismi, luonnoneste, maanjäristys, tulva, kauppasaarto, mellakka, sabotaasi, työvoimapula tai työselkkaus, pandemia, epidemia tai muu yleinen terveyskriisi, hallituksen toimi tai laiminlyönti tai Internetin toiminnan heikentyminen. Viivästyneen osapuolen on annettava toiselle osapuolelle ilmoitus kyseisestä syystä ja sen odotetusta kestosta. Absolute ei ole vastuussa mistään Absoluten suorituksen viiveestä tai laiminlyönnistä, joka aiheutuu kokonaan tai osittain siitä, että Asiakas viivästyy Sopimuksen mukaisten velvoitteidensa täytäntöönpanossa tai laiminlyö niiden täytäntöönpanoa.

13.4 Absoluten sopimustaho; Sovellettava laki. Asiakkaan yhtiön tai organisaation perustamispaikan lainkäyttöalueen maa määrittää seuraavat: (a) Absoluten sopimustaho, jonka kanssa Asiakas on sopimussuhteessa tämän Sopimuksen (”Absolute”) nojalla , ja (b) sovellettava laki, jota sovelletaan tähän Sopimukseen, ja oikeuspaikka, jolle osapuolet sopivat antavansa yksinomaisen toimivallan, kussakin tapauksessa siten kuin seuraavassa taulukossa on esitetty.

Asiakkaan sijainti Absoluten sopimustaho Sovellettava laki Oikeuspaikka
Kanada, Meksiko, Keski-Amerikka, Etelä-Amerikka ja Karibia Absolute Software Corporation Brittiläinen Kolumbia, Kanada Brittiläinen Kolumbia, Kanada
Aasia ja Australaasia Absolute Software (Asia) Pte. Ltd. Singapore Singapore
Eurooppa, Lähi-itä ja Afrikka Absolute Software EMEA Limited Englanti ja Wales Lontoo, Englanti
Yhdysvallat Absolute Software, Inc. Delaware, Yhdysvallat Delaware, Yhdysvallat

13.5 Ilmoitus. Ilmoitukset, jotka Sopimuksen mukaisesti vaaditaan tai sallitaan annettavan, ovat voimassa vain, jos ne ovat kirjallisia ja ne toimitetaan tarkoitetulle vastaanottajalle seuraavasti: (a) ilmoitukset Asiakkaalle: sähköpostitse sähköpostiosoitteeseen, jonka Asiakas määritti rekisteröidessään Tuotteen, tai Tilauslomakkeessa määritettyyn sähköpostiosoitteeseen, ja (b) ilmoitukset Absolutelle: kirjattuna kirjeenä tai kansallisesti tunnettua yön yli -kuljetuspalvelua käyttäen seuraavaan osoitteeseen: c/o Legal Department, Absolute Software Corporation, Suite 1400, Four Bentall Centre, 1055 Dunsmuir Street, Vancouver, British Columbia, Canada V7X 1K8, ja sähköpostikopio osoitteeseen [email protected]. Kumpikin osapuoli voi muuttaa ilmoitusten vastaanotto-osoitettaan ilmoittamalla asiasta toiselle osapuolelle tämän Osion mukaisesti. Ilmoitukset katsotaan annetuiksi ne vastaanotettaessa, jos ne on toimitettu sähköpostitse, kaksi arkipäivää postituspäivän jälkeen, jos ne on toimitettu kirjallisena kirjeenä, tai yksi arkipäivä kuljetuspalvelulle toimituksen jälkeen.

13.6 Julkisuus. Absolute saa käyttää Asiakkaan nimeä viitteenä markkinointi- tai mainostarkoituksissa Absoluten sivustolla ja muussa viestinnässä nykyisten tai mahdollisten Absoluten asiakkaiden kanssa noudattaessaan mahdollisia kirjallisia tavaramerkkikäytäntöjä, joita Asiakas voi toimittaa Absolutelle kirjallisesti. Kumpikaan osapuoli ei saa julkaista lehdistötiedotetta taikka julkaista tai jaella esitteitä tai tapaustutkimuksia, joissa kuvataan tämän Sopimuksen nojalla tapahtuvia toimia ja joissa on viittaus toisen osapuolen nimeen, ilman toisen osapuolen etukäteen antamaa kirjallista suostumusta, jota ei saa kohtuuttomasti evätä. 

13.7 Yhdysvaltain hallituksen rajoitetut oikeudet. Ohjelmisto on kaupallinen tietokoneohjelmisto, siten kuin termi on määritetty Yhdysvaltain liittovaltion lainkohdassa 48 C.F.R. §2.101. Vastaavasti, jos Asiakas on Yhdysvaltain hallitus tai sen toimeksisaaja, Asiakas saa Ohjelmistoon ja Dokumentaatioon vain ne oikeudet, jotka myönnetään kaikille muille loppukäyttäjille lisenssin nojalla, (a) lainkohtien 48 C.F.R. §227.7201 – 48 C.F.R. §227.7204 mukaisesti Yhdysvaltain puolustusministeriön ja sen toimeksisaajien osalta, tai (b) lainkohdan 48 C.F.R. §12.212 mukaisesti kaikkien muiden Yhdysvaltain hallituksen lisenssinsaajien ja niiden toimeksisaajien osalta.

13.8 Vienti. Asiakas ei saa tietoisesti viedä tai uudelleenviedä, suoraan tai epäsuorasti, mitään tämän Sopimuksen nojalla Absolutelta tai Jälleenmyyjältä saatua tuotetta, ohjelmistot mukaan lukien, tai kyseisen tuotteen välitöntä tuotetta määränpäähän, oikeushenkilölle tai henkilölle, jolle vienti tai uudelleenvienti on rajoitettua tai kiellettyä sovellettavien lakien mukaan (”Vientivalvontaluettelot”), hankkimatta etukäteen kirjallista lupaa toimivaltaisilta hallintoviranomaisilta kyseisten lakien vaatimalla tavalla. Asiakas vakuuttaa ja takaa, että Asiakas ei ole missään Vientivalvontaluettelossa, ja ilmoittaa Absolutelle välittömästi kirjallisesti, jos Asiakas lisätään johonkin Vientivalvontaluetteloon. Absolute ei anna omasta puolestaan eikä Konserniyhtiöidensä puolesta mitään vakuutusta siitä, että Absoluten immateriaaliomaisuus on sopivaa tai käytettävissä missään tietyssä maassa tai millään tietyllä alueella. Asiakas ei käytä nyt eikä tulevaisuudessa mitään Absoluten immateriaaliomaisuutta eikä mitään Tuotteiden kautta hankittuja tietoja sotilaallisiin tai puolisotilaallisiin hankkeisiin, ellei Yhdysvaltain, Kanadan tai Australian hallitus tai kyseisiin tarkoituksiin soveltuva Euroopan hallintoelin oli nimenomaisesti niin valtuuttanut. Huomaa, että salausta sisältäviä Ohjelmistoja saattavat koskea lisärajoitukset.

13.9 Erinäisiä määräyksiä. Kukin Lisäys sisällytetään viittein tähän Sopimukseen. Jos tämän Sopimuksen ehtojen ja jonkin Lisäyksen ehtojen välillä on ristiriita, Lisäys on määräävä, mutta kussakin tapauksessa vain koskien niitä Tuotteita tai Palveluja, joihin kyseinen Lisäys liittyy. Tämän Sopimuksen käännökset tarjotaan vain Asiakkaan mukavuuden vuoksi. Tässä mainittujen termien, ehtojen ja ilmausten merkitykset riippuvat englannin kielen määritelmistä ja tulkinnoista. Käännökset eivät välttämättä vastaa tarkasti alkuperäisen englanninkielisen version tietoja. Tämä Sopimus (Lisäyksineen) on osapuolten ainoa sopimus tästä aiheesta, ja tämä korvaa kaikki aiemmat sopimukset ja yhteisymmärrykset mainitusta aiheesta. Asiakas ei saa ilman Absoluten etukäteen antamaa kirjallista suostumusta siirtää alihankintaan tai delegoida mitään sille tämän Sopimuksen nojalla myönnettyjä oikeuksia tai velvollisuuksia kolmansille osapuolille, ei myöskään konsulteilleen tai toimeksisaajilleen. Absolute saa käyttää alitoimeksisaajia tai muutoin delegoida osia tämän Sopimuksen mukaisesta suorituksestaan, kunhan Absolute pysyy vastuussa kunkin alitoimeksisaajan suorituksesta. Minkään ostotilauksen, kuittauksen tai muun Asiakkaan tai Jälleenmyyjän tarjoaman lomakkeen ehdot eivät muokkaa tätä Sopimusta, vaikka Absolute ei vastustaisikaan kyseisiä ehtoja. Mikään tämän Sopimuksen minkään ehdon muokkaus, muutos tai oikeudesta luopuminen ei ole voimassa, elleivät osapuolet ole sopineet siitä. Tämän Sopimuksen mahdollista monitulkintaisuutta tulkittaessa ei oteta huomioon sitä, kumpi osapuoli laati tämän Sopimuksen tai sen osan. Rajoittamatta Osion 13.10 soveltamista, tällä Sopimuksella ei ole kolmannen osapuolen edunsaajia, ja Asiakas myöntää, että Absolutella ei ole mitään velvoitteita tai minkäänlaista vastuuvelvollisuutta niitä kolmansia osapuolia kohtaan, joiden kanssa Asiakas harjoittaa liiketoimintaa. Tämä Sopimus voidaan panna täytäntöön vastakappaleina. Tämän Sopimukset otsikot on lisätty mukavuussyistä, eikä niillä ole tarkoitus vaikuttaa tämän Sopimuksen tulkintaan. Osapuolten välinen suhde on riippumattomien toimeksisaajien välinen suhde. Jos jompikumpi osapuoli luopuu oikeudestaan johonkin tämän Sopimuksen ehtoon tai laiminlyötäessä jonkin ehdon täytäntöönpanoa, ei katsota, että osapuoli luopuisi oikeudestaan saman ehdon myöhempään rikkomukseen tai laiminlyöntiin taikka oikeudestaan tämän Sopimuksen muuhun ehtoon. Jos jonkin ehdon huomataan olevan laiton, täytäntöönpanokelvoton tai mitätön, se erotetaan tämän Sopimuksen muusta osasta ja tämän Sopimuksen muu osa pysyy täysimittaisena voimassa ilman mainittua ehtoa.

13.10 Applea koskeva ilmoitus. Tätä Osiota sovelletaan vain siltä osin kuin Tuotteet sisältävät Absoluten mobiilisovelluksen iOS-laitteessa käyttöä varten. Asiakas myöntää, että tämä Sopimus on vain Asiakkaan ja Absoluten välinen, ei Apple Inc. -yhtiön (”Apple”), eikä Apple ole vastuussa Tuotteista tai niiden sisällöstä. Apple ei ole velvollinen tarjoamaan Tuotteita koskevia ylläpito- ja tukipalveluja. Jos Tuote ei vastaa jotakin sovellettavaa takuuta, Asiakas ilmoittaa siitä Applelle, ja Apple palauttaa mobiilisovelluksen sovellettavan ostohinnan Asiakkaalle. Sovellettavan lain sallimassa enimmäislaajuudessa Applella ei ole mitään muuta takuuvelvoitetta Tuotteesta. Apple ei vastaa sellaisten Asiakkaan tai kolmannen osapuolten esittämien Tuotteeseen tai Asiakkaan Tuotteen hallussapitoon ja/tai käyttöön liittyvien vaateiden käsittelystä, mukaan lukien seuraavat: (1) tuotevastuuvaateet; (2) vaateet, joiden mukaan Tuote ei noudata jotakin sovellettavaa lainsäädännöllistä tai sääntelyvaatimusta, tai (3) vaateet, jotka johtuvat kuluttajansuojasta tai vastaavasta lainsäädännöstä. Apple ei vastaa minkään sellaisen kolmannen osapuolen vaateen tutkinnasta, puolustuksesta, sovittelusta tai loppuun käsittelemisestä, jonka mukaan Tuote ja/tai Asiakkaan Tuotteen hallussapito ja käyttö loukkaavat kolmannen osapuolen immateriaalioikeuksia. Asiakas suostuu noudattamaan sovellettavia kolmannen osapuolen ehtoja Tuotetta käyttäessään. Apple ja Applen tytäryhtiöt ovat tämän Sopimuksen kolmannen osapuolen edunsaajia, ja Asiakkaan hyväksyttyä tämän Sopimuksen Applella on oikeus (ja sen katsotaan hyväksyneen oikeuden) panna tätä Sopimusta täytäntöön Asiakasta kohtaan tämän Sopimuksen kolmannen osapuolen edunsaajana. Asiakas täten vakuuttaa ja takaa, että (a) Asiakas ei sijaitse maassa, joka on Yhdysvaltain hallituksen asettaman kauppasaarron kohde tai jonka Yhdysvaltain hallitus on nimennyt ”terroristeja tukevaksi” maaksi, ja (b) Asiakasta ei ole mainittu missään Yhdysvaltain hallituksen kiellettyjen tai rajoitettujen osapuolten luettelossa.