Tillegg Om Etterforskning Av Tyveri Av Enheten Og Gjenopprettingstjenester

Vilkårene som fremgår av dette tillegget for etterforskning av tyveri og gjenopprettingstjenester (“Tillegget”) styrer Absolutes standardtilbud på etterforskning av enhetstyveri og gjenopprettingstjenester for Absolute Products, med endringer fra tid til annen (“Etterforskning av enhetstyveri og gjenopprettingstjenester”), hvis etterforskning av tyverienhet og gjenopprettingstjenester er inkludert i versjonen av Absolute Products som kunden har kjøpt via et ordreskjema eller som kunden har kjøpt på annen måte via et ordreskjema. Uttrykk skrevet med store bokstaver som brukes men som ikke er definert i dette tillegget, har betydningene som er gitt dem av Absolute Products’ tillegg som ligger på https://www.absolute.com/company/legal/agreements/absolute/absolute-products-addendum/, eller hvis de ikke er definert i Absolute Products’ tillegg, hovedabonnementsavtale eller annen avtale mellom kunden og Absolute som styrer Absolutes levering av Absolute Products til kunden (“Avtalen”). Etterforskning av enhetstyveri og gjenopprettingstjenester utgjør tjenester med henblikk på avtalen.

1. Definisjoner.

Tvungen re-innmeldingsfunksjon” henviser til enhetsinnstillingen i Chromebooks som administratorer kan bruke til å tvinge re-innmelding av enheter til deres opprinnelige Google-administrators konsoll, selv etter at en enhet er tømt for data.

Google-administrasjonskonsoll” betyr den nettbaserte administrasjonskonsollen som fås fra Google Inc. for å administrere Chromebooks.

Hendelsesdato” betyr den første datoen da kunden blir oppmerksom på tyveriet, eller med rimelighet kan forventes å oppdage tyveriet, av en stjålet enhet.

Hendelsesrapportdato” betyr datoen da Absolute mottok en fullstendig utfylt granskningsrapport (inkludert detaljer om den offisielle rapporten).

Granskningsrapport” betyr skjemaet som Absolute besørger og som er tilgjengelig for kunden enten ved å (a) logge på kundekontoen som er tilgjengelig via vertstjenesten eller (b) be om at skjemaet sendes til kunden i posten ved å bruke kontaktinformasjonen som er tilgjengelig gjennom kundesupport. Hvis kunden er en leverandør av administrerte tjenester, må granskningsrapporten fylles ut og sendes til Absolute av kunden, ikke av deres MSP-sluttbrukere.

Offisiell rapport” betyr en politirapport og ethvert annet skjema som kreves av de rettshåndhevende myndighetene, som er påkrevd for å rapportere tyveriet av en enhet.

Post-hendelsesdata” betyr data som genereres av en stjålet enhet eller som skaffes fra tredjeparter etter tyveriet av en stjålet enhet og under gjenoppretting av tyveri, inkludert data opprettet og lagret av brukere som er i besittelse av eller har tilgang til en stjålet enhet etter tap av den, data som fås tilgang til eller endres av slike brukere og data som er innsamlet og lagret av Apple Inc. eller Google Inc. Post-hendelsesdato inkluderer, uten begrensning, informasjon som er skaffet ved anvendelse av hvilke som helst av og alle Absolutes tyverigjenopprettingsverktøy for å gjenopprette stjålet/stjålne enhet(er) i den grad det er tillatt ved gjeldende lover.

Gjenopprett”, “Gjenopprettet” eller “Gjenoppretting” betyr at en stjålet enhet er funnet og returnert til kunden, eller er i ferd med å bli levert til kunden, eller er i politiets besittelse eller i ferd med å bli innhentet eller aktivt sporet av dem.

Begrenset tap” betyr hvilke som helst av følgende når det gjelder en stjålet enhet:

 • tyveriet ble i vesentlig grad tilrettelagt av kundens kriminelle handlinger, grov uaktsomhet eller forsettlig oppførsel ved sikring av den aktuelle stjålne enheten, eller gjentatt tyveri av stjålne enheter viser et mønster av en slik kriminell, uaktsom eller forsettlig aktivitet,
 • rettshåndhevende myndigheter i jurisdiksjonen der den stjålne enheten ble savnet, anser ikke tyveriet for å være en kriminell handling,
 • tyveriet av den stjålne enheten var forsettlig, eller var en del av et tyverideteksjonsprogram, eller kunden unnlater å fylle ut granskningsrapportskjemaet,
 • hvis den stjålne enheten er en Chromebook, kunden har ikke kjøpt Google Management Console og brukt den på den stjålne enheten for å distribuere den gjeldende utvidelsen Absolute for Chromebook,
 • hvis den stjålne enheten er en Chromebook, og kunden ikke har oppgradert den stjålne enheten til en versjon som kan støtte Googles tvungne re-innmeldingsfunksjon for utgaven av Absolute Products som er kjøpt av kunden og aktivert Googles funksjon for tvunget re-innmelding innen tretti (30) dager etter at den er gjort tilgjengelig,
 • programvaren var ikke installert eller aktivert på den stjålne enheten før hendelsesdatoen eller
 • den stjålne enheten var ikke stjålet (som med rimelighet fastsettes av Absolute).

Stjålet enhet” betyr en enhet som en granskningsrapport er levert til Absolute for, i forbindelse med tyveriet av nevnte enhet.

Tyverideteksjonsprogram” betyr et hvilket som helst forsettlig tap eller granskningsprogram eller operasjon som er initiert, instrumentert, bidratt til eller utført av eller på vegne av kunden med eller uten bistand fra politiet, der formålet med en slik operasjon helt eller delvis er å muliggjøre tyveri eller tap med henblikk på å identifisere eller pågripe tyver eller andre forbrytere.

Tyverigjenopprettingsterritorium” betyr en hvilken som helst region eller hvilket som helst land, bortsett fra der:

 • Absolute har indikert at den regionen eller landet er ekskludert, eller
 • en slik region eller et slikt land etter Absolutes eget skjønn ikke er en region eller et land der (i) kulturen, skikkene og den faktiske styringen inkluderer overholdelse av rettsstaten, (ii) det for tiden er statlige ressurser som med rimelighet er nødvendige for å håndheve lovene der, (iii) infrastrukturen støtter uhindret overføring av dataene som kreves for sporing og gjenopprettingsformål, (iv) sporings- og etterforskningsaktiviteter er ikke forbudt av gjeldende lover, og (v) i tilfelle den stjålne enheten beveger seg mellom flere jurisdiksjoner, der politiorganene samarbeider i begge jurisdiksjonene om håndhevingen av deres respektive eiendomslover.

2. Samtykke

Ved å aktivere etterforsknings- og gjenopprettingstjenestene for enhetstyveri, inkludert ved å sende inn en etterforskningsrapport angående en stjålet enhet, autoriserer og instruerer kunden Absolute om å: (a) koordinere med lokale politimyndigheter for å gjenopprette den stjålne enheten, (b) få tilgang til og samle inn all informasjon om den stjålne enheten som tredjeparter er i besittelse av, inkludert ved å gå inn på kundens Google-konto for å få informasjon relatert til den stjålne enheten, og kunden godtar å lette Absolutes tilgang til slik informasjon; (c) etter Absolutes skjønn, initiere, aktivere, deaktivere eller kansellere en enhetsfrysing, hvis tilgjengelig, for å hjelpe til med gjenopprettingsprosessen etter tyveri, (d) få tilgang til post-hendelsesdata på den stjålne enheten eller under tredjeparters kontroll utelukkende med det formål å utføre tyverigjenoppretting, der slike post-hendelsesdata vil bli lagret på en sikker server og vil kun bli gitt videre til politietterforskere eller offisielle påtalemyndigheter som er involvert i etterforskningen eller rettsforfølgelsen av den straffbare handlingen knyttet til tapet av den stjålne enheten, og (e) overføre alle data som er samlet inn i løpet av en tyverigjenoppretting (inkludert data etter hendelse) til gjeldende strafferettssystem, inkludert rettshåndhevende personell, påtalemyndigheter og domstoler, og erkjenne at slike data i forbindelse med et tyveri vil gjenoppretting kun gjøres tilgjengelig for kunden etter skjønn fra disse strafferettssystemets enheter. Hvis kunden er en leverandør av administrerte tjenester, må kunden innhente autorisasjon fra gjeldende MSP-sluttbrukere for at Absolute kan gjøre det foregående.

3. Ingen tyverigjenoppretting utenfor territoriet.

Tjenestene for etterforskning og gjenoppretting etter enhetstyveri er kun tilgjengelige i territoriet for tyverigjenoppretting. Hvis kontakten fra den stjålne enheten etter datoen for hendelsesrapporten kommer fra utenfor territoriet for tyverigjenoppretting, er ikke tjenestene for etterforskning og gjenoppretting av enhetstyveri lenger tilgjengelige og erstattes av funksjonaliteten for fjernsletting og låsing, og en vellykket aktivering av fjernkontrollen Tørk og lås-funksjonen (av en hvilken som helst type) eller kundens beslutning om ikke å aktivere funksjonen for fjerntørking og låsing oppfyller enhver gjeldende forpliktelse hos Absolute til å granske og gjenopprette enhetstyveri.

4. Forpliktelser til tyverigjenoppretting

Etter kundens aktivering av gransknings- og gjenopprettingstjenestene for enhetstyveri, vil Absolute bruke kommersielt rimelige tiltak for å lokalisere og gjenopprette den stjålne enheten, og kunden godtar å samarbeide fullt ut med slike tiltak. Fra tid til annen vil kunden bli informert om statusen for arbeidet med å gjenopprette den stjålne enheten, via e-post eller på nett via den vertsbaserte tjenesten. Underlagt avsnitt 3 ovenfor, samtykker kunden videre i at Absolute kun vil ha være forpliktet til aktivt å jobbe for gjenoppretting (a) i en periode på ett år fra datoen for hendelsesrapporten, eller (b) frem til datoen som funksjonaliteten for fjernsletting og låsing er aktivert for den manglende enheten, avhengig av hva som inntreffer først.

5. Aktivering av tyverigjenoppretting

Kunden erkjenner at sannsynligheten for gjenoppretting avtar jo lengre tid det er mellom hendelsesrapportdatoen og hendelsesdatoen. For å aktivere etterforsknings- og gjenopprettingstjenestene for enhetstyveri, må kunden følgelig så raskt som mulig, men i alle fall ikke senere enn fjorten (14) dager etter hendelsesdatoen:

 • melde den stjålne enheten som stjålet til rettshåndhevende myndigheter i jurisdiksjonen der den stjålne enheten ble stjålet, ved å fylle ut og sende inn en offisiell rapport til slike myndigheter,
 • skaffe et dokument eller ID-nummer (som politisaks- eller annet saksnummer) for den offisielle rapporten, og på forespørsel fra Absolute, en kopi av den offisielle rapporten og
 • fylle ut og sende inn en rapport til Absolute, og sikre at en slik rapport inneholder detaljer om den offisielle rapporten som kreves av Absolute.

6. Begrensninger.

Kunden erkjenner og godtar at Absolutes forpliktelse og evne til å lykkes med å gjenopprette en stjålet enhet vil bli betydelig og vesentlig redusert hvis:

 • tyveri eller tap av en stjålet enhet er et begrenset tap eller
 • en stjålet enhet er en enhet som ikke kan støtte varigheten av utgaven av Absolute Products kjøpt av kunden, eller som ikke var aktivert for vedholdenhet på tidspunktet for tyveriet. Vedholdenhet er ikke nødvendig for Chromebooks. Hvis derimot en stjålet enhet er en Chromebook, og hvis en versjon av Chrome OS blir tilgjengelig som er i stand til å støtte Googles funksjon for tvungen re-innmelding for utgaven av Absolute Products kjøpt av kunden, må kunden innen tretti (30) dager etter slik versjon gjøres tilgjengelig, ha oppgradert den stjålne enheten til den versjonen og aktivert Googles funksjon for tvungen re-innmelding. Hvis ikke kunden gjør det, vil tyveri av den stjålne enheten være et begrenset tap. En liste med enheter som kan støtte vedholdenhet, kan fås fra Absolute.

7. Forebygging av tyverigjenoppretting og andre funksjoner

Kunden bekrefter og samtykker til at:

 • Absolute kan avslutte etterforskning av enhetstyveri og gjenopprettingstjenester og alle Absolutes gjeldende forpliktelser i henhold til dette tillegget vil være å anse som oppfylt når funksjonen for fjernsletting og låsing er aktivert på en stjålet enhet,
 • den stjålne enheten må være innmeldt i kundens konto med vertstjenesten før det som inntreffer tidligst av følgende: (i) hendelsesdatoen og (ii) 30 dager før datoen da tyveriet ble anmeldt i en granskningsrapport, og må ikke være avmeldt inntil nevnte stjålne enhet er returnert til kunden eller gjenopprettet, og
 • GJENOPPRETTING AV HVER STJÅLET ENHET KAN IKKE GARANTERES. UTEN BEGRENSNING AV GENERALITETEN I OVENSTÅENDE, DA ABSOLUTE KUN VIL KOORDINERE GJENOPPRETTINGER I ET TYVERIGJENOPPRETTINGSTERRITORIUM, GIS INGEN GARANTI MED HENSYN TIL DRIFT AV ABSOLUTE PRODUCTS, ELLER EVNEN TIL Å GJENOPPRETTE EN STJÅLET ENHET ER PLASSERT ELLER FLYTTET UTENFOR TERRITORIET FOR TYVERIGJENOPPRETTING.