Hovedabonnementsavtale

«Avtaleversjonsdato»: Juli 19, 2022

Hovedabonnementsavtalen (denne «Avtalen») mellom enheten eller person som bruker eller mottar Absolutes produkter eller tjenester («Kunden») og den aktuelle Absolute-enheten som levert i samsvar med paragraf 13.4 herav er i kraft fra ikraftredelsesdatoen for den første abonnementsperioden etter avtaleversjonsdatoen eller datoen kunden godtar vilkårene i denne avtalen, («ikrafttredelsesdatoen»). Ordreskjemaer inngått før avtaleversjonsdatoen vil fortsatt være underlagt den aktuelle tidligere avtalen mellom kunden og Absolute som styrer kundens bruk av Absolutes produkter og tjenester. Et arkiv av visse tidligere versjoner av Absolutes onlineavtale er tilgjengelig på https://www.absolute.com/company/legal/agreements/absolute/archived-agreement.

VED Å KLIKKE PÅ KNAPPEN «GODTA», «JEG AKSEPTERER»ELLER PÅ ANNEN MÅTE INDIKERE AKSEPT, VED Å LASTE NED ELLER INSTALLERE PROGRAMVARE ELLER REGISTRERE ELLER BRUKE VERTSTJENESTEN, TJENESTENE ELLER PRODUKTENE, SAMTYKKER KUNDEN TIL ALLE VILKÅRE I DENNE AVTALEN, INKLUDERT EVENTUELLE TILLEGG. HVIS PERSONEN SOM SAMTYKKER TIL DENNE AVTALEN GJØR DET PÅ VEGNE AV ET SELSKAP ELLER ANNEN JURIDISK ENHET, FREMSTILLER SLIK PERSON AT VEDKOMMENDE HAR MYNDIGHETEN TIL Å BINDE SLIKT SELSKAP ELLER ANNEN JURIDISK ENHET TIL VILKÅRENE I DENNE AVTALEN. HVIS KUNDEN IKKE GODTAR ALLE VILKÅRENE I DENNE AVTALEN, MÅ KUNDEN KLIKKE PÅ KNAPPEN SOM INDIKERER AT VEDKOMMENDE IKKE GODTAR VILKÅRENE I DENNE AVTALEN OG KUNDEN KAN IKKE LASTE NED, INSTALLERE ELLER BRUKE NOE PRODUKT.

1. DEFINISJONER

«Absolute» har betydningen fastsatt i paragraf 13.4.

«Absolute IP» har betydningen fastsatt i paragraf 6.1.

«Tillegg» betyr kollektivt vedlegg som gjelder for visse produkter eller tjenester, tilgjengelig https://www.absolute.com/company/legal/agreements/absolute/product-and-services-addenda som kan bli oppdatert fra tid til annen av Absolute (hvert et «Tillegg»).

«Tilknyttet selskap» betyr, med hensyn til en part, enhver enhet som kontrollerer, kontrolleres av, eller som er under felles kontroll med slik part, der «kontroll» betyr eierskap av minst femti prosent (50 %) av de utestående stemmeberettigede aksjene i enheten, eller den kontraktsfestede rettigheten til å etablere retningslinjer for og administrere driften av enheten.

«Autorisert bruker» betyr en medarbeider, agent eller leverandør autorisert av kunden og/eller dens tilknyttede selskap til å få tilgang til, bruke, laste ned eller installere produktene.

«Kundedata» betyr data sendt inn av kunden via vertstjenesten eller samlet inn av programvaren fra enhetene og overført til vertstjenesten.

«Enheter» betyr en enhet som programvaren er installert på.

«Dokumentasjon» betyr håndbøkene, dokumentasjonen og lignende materialer som Absolute leverer eller gjør tilgjengelig for kunden som beskriver funksjonaliteten, funksjonene eller kravene til produktene, som oppdateres fra tid til annen.

«Gebyrer» har betydningen fastsatt i paragraf 5.1.

«Feilrettinger» har betydningen fastsatt i paragraf 4.3.

«Vertstjeneste» betyr Absolutes programvare som en tjeneste-applikasjoner eller -plattformer, inkluderte eventuelle tilleggsfunksjoner, levert til kunden i henhold til denne avtalen i samsvar med et ordreskjema, som er ytterligere beskrevet i aktuelle tillegg.

«Ordreskjema» betyr et bestillingsdokuiment for produkter eller tjenester. Ordreskjemaer kan inngås av kunden enten direkte med Absolute eller med en videreforhandler.

«Personopplysninger» har betydningen gitt slikt begrep i databehandlingstillegget, tilgjengelig på https://www.absolute.com/company/legal/agreements/absolute/data-processing-addendum.

«Produkter» betyr kollektivt vertstjenesten, programvaren og eventuelle resultater fra tjenestene som Absolute gjør tilgjengelig for kunden i henhold til denne avtalen og et ordreskjema.

«Profesjonelle tjenester» betyr enhver implementering, opplæring, tilpasset støtte eller andre profesjonelle tjenester levert til kunden i samsvar med et ordreskjema eller en arbeidserklæring, som ytterligere beskrevet i tillegget Profesjonelle tjenester, tilgjengelig på https://www.absolute.com/company/legal/agreements/absolute/professional-services-addenda.

«Videreforhandler» betyr en autorisert videreforhandler eller distributør av produktene og/eller tjenestene.

«Tjenester» betyr de profesjonelle tjenestene, støttetjenester eller andre tjenester levert til kunden i samsvar med et ordreskjema, som ytterligere beskrevet i aktuelle tillegg som er spesifikke for slike andre tjenester.

«Programvare» betyr enhver nedlastbar programvare levert av Absolute til kunden i henhold til avtalen i samsvar med et ordreskjema, inkludert enhver slik programvare som er forhåndsinstallert på kundeenhet(er), som ytterligere beskrevet i aktuelle tillegg.

«Abonnement» betyr kundens rett, i abonnementsperioden, til å besitte, bruke og/eller få tilgang til, programvare eller vertstjenesten (hvis det er aktuelt), som fastsatt i det aktuelle ordreskjemaet.

«Abonnementsperiode» betyr abonnementsperioden, som fastsatt i det aktuelle ordreskjemaet.

«Støttetjenester» har betydningen fastsatt i paragraf 4.2.

«Retningslinjer for støttetjenester» betyr Absolutes retningslinjer for støttetjenester for et produkt, hvis noen, som ytterligere beskrevet i et aktuelt tillegg.

«Tredjepartsprodukter» betyr tredjepartsprogramvare og -tjenester som gjøres tilgjengelig for kunden i forbindelse med Absolutes levering av produktene. En oppdatert liste over tredjepartsprodukter finnes på https://www.absolute.com/company/legal/third-party-software/.

2. AVTALEOMFANG; ORDRE; TILKNYTTEDE SELSKAPER

2.1 Hovedavtale. Denne avtalen er en hovedavtale som styrer produktene og/eller tjenestene kjøpt av kunden i et ordreskjema. Kundens bruk eller tilgang til visse produkter eller mottak av tjenester kan være underlagt ett eller flere vedlegg.

2.2 Videreforhandlerordre. Kunde kan inngå et ordreskjema med en videreforhandler for kjøp av produkter eller tjenester styrt av denne avtalen. Når kunden kjøper produkter eller tjenester gjennom en videreforhandler, vil videreforhandleren og kunden inngå en separat avtale som fastsetter gebyrene som skal betales av kunden til videreforhandleren for slike produkter eller tjenester samt andre vilkår som kan måtte gjelde mellom dem. Med forbehold om mottak av betaling fra videreforhandleren vil Absolute levere produkter og/eller tjenester til kunden i henhold til slikt ordreskjema i samsvar med vilkårene i denne avtalen. Kunden bekrefter at Absolute ikke vil være ansvarlig for forpliktelsene til videreforhandleren til kunden etter slik separat avtale, for handlingene eller utelatelsene til videreforhandleren, eller for eventuelle tredjepartsprodukter eller tjenester levert til kunden av videreforhandleren. Paragraf 5 (gebyrer; betaling) nedenfor vil ikke være i kraft der kunden kjøper produkter eller tjenester gjennom en videreforhandler som betaling, og skatter og avgifter vil normalt bli adressert i avtalen mellom videreforhandleren og kunden.

2.3. Tilknyttede selskaper.  Kundens tilknyttede selskaper kan inngå ordreskjemaer for kjøp av produkter eller tjenester, og i så fall vil denne avtalen (og aktuelle tillegg) gjelde for slikt tilknyttet selskap og for produktene og tjenestene kjøpt under slike ordreskjemaer, og alle referanser andre steder i denne avtalen (og aktuelle tillegg) til «Kunde» vil bli ansett å gjelde for slikt tilknyttet selskap.  Slikt tilknyttet selskap vil være bundet av vilkårene i denne avtalen (og eventuelle tillegg) som om det var en opprinnelig part, og kunden som først godtok eller samtykket til denne avtalen vil være ansvarlig for å sikre slikt tilknyttet selskaps overholdelse av denne avtalen (og eventuelle tillegg).

3. PRODUKTER OG BEGRENSNINGER

3.1 Vertstjeneste. Kunden kan få tilgang til og bruke vertstjenesten fastsatt i hvert ordreskjema som ytterligere beskrevet i aktuelle tillegg.

3.2 Programvare. Kunden kan bruke programvaren fastsatt i hvert ordreskjema som beskrevet i det aktuelle tillegget.

3.3 Kundeansvar. Kunde er ansvarlig for å: (a) kontrollere mot uautorisert tilgang til vertstjenesten under sin konto (inkludert eventuelle underkontoer av sine autoriserte brukere); (b) opprettholde konfidensialiteten til brukernavn, passord og kontoinformasjon; og (c) alle aktiviteter som oppstår under sin konto (inkludert eventuelle underkontoer til sine autoriserte brukere) som et resultat av kundens eller kundens autoriserte brukeres tilgang til vertstjenesten. Absolute har og vil beholde enekontroll over driften, leveringen, vedlikeholdet og administreringen av vertstjenesten.

3.4 Produktbegrensninger . Med unntak av i den grad slik begrensning er uttrykkelig forbudt av gjeldende lov, kan ikke kunden direkte eller indirekte, autorisere eller assistere en annen person (inkludert medarbeidere, tilknyttede selskaper og tredjeparter) med å: (a) dekompilere, demontere, omvendt utvikle eller på annen måte forsøke å avlede kildekoden, strukturen, ideene, algoritmene, eller tilknyttet know-how om ethvert produkt, eller rekonstruere, eller oppdage, skjulte eller ikke-offentlige elementer av ethvert produkt; (b) oversette, tilpasse eller endre et produkt eller en del av det foregående; (c) skrive eller utvikle ethvert program basert på ethvert produkt, eller enhver del av programvareapplikasjoner derav, eller på annen måte bruke produktene på noen måte for å utvikle, distribuere eller gjøre tilgjengelig produkter eller tjenester som konkurrerer med ett eller alle produktene; (d) selge, underlisensiere, overføre, tildele, lease, leie, distribuere eller gi en sikkerhetsrettighet i et produkt eller rettigheter dertil; (e) bruke produktene eller eksportere, selge eller distribuere innhold eller annen del derav, til nytte for, eller for å gå tilgang til produktene (eller innhold eller en del derav) av, tredjepersoner, eller i strid med 13.8; (f) bruke produktene annet enn i samsvar med dokumentasjonen; (g) tillate at produktene brukes av andre personer enn autoriserte brukere; (h) overføre ulovlige, krenkende, skadelige eller andre data eller kode som kunden ikke har godkjenning til å overføre, enten til eller fra produktene; (i) endre eller fjerne varemerker eller opphavsrettserklæringer i eller på produktene; (j) omgå eller på annen forstyrre autentisering eller sikkerhetstiltak for produktene, eller på annen måte forstyrre integriteten eller ytelsen derav; eller (k) på annen måte bruke produktet eler enhver Absolute IP (definert nedenfor) med mindre det er uttrykkelig tillatt i denne avtalen (inkludert aktuelle tillegg). Kunden bekrefter at Absolute kan, men ikke er forpliktet til, å overvåke kundens bruk av produktene for å bekrefte kundens kontinuerlige overholdelse av begrensningene fastsatt i denne paragrafen. Absolute kan suspendere kundens tilgang til vertstjenesten eller si opp kundens abonnement på programvaren for en hvilket som helst periode som kunden ikke, eller Absolute har et rimelig grunnlag for å påstå at kunden ikke følger regelverket for de forbudte handlingene i denne paragrafen.

3.5 Evalueringsprodukter. Hvis kunden mottar et produkt for evaluerings- og/eller ikke-produksjonsformål på en prøve, test, oppstilling eller annet begrenset grunnlag, uansett varighet, med eller uten betaling av et gebyr som kreves (i hvert tilfelle, et «Evalueringsprodukt»), kan kunden kun bruke evalueringsproduktet til de begrensede formålene uttrykkelig godkjent skriftlig av Absolute, utelukkende i tidsperioden angitt av Absolute, og med forbehold om eventuelle ekstra bruksbegrensninger spesifisert av Absolute, hvis noen. Kunden bekrefter at evalueringsprodukter automatisk kan deaktiveres ved varsel fra Absolute eller utløp av den opprinnelig angitte bruksperioden (på slutten av den utløper også kundens rett til å bruke evalueringsproduktet). Alle evalueringsprodukter leveres «som de er» og på et «som tilgjengelig» grunnlag. Uaktet noe som er motstridende i denne avtalen, avviser Absolute herved alle garantier med hensyn til, og vil ikke være ansvarlig for, eventuelle evalueringsprodukter.

3.6 Enheter og konfigurasjoner. Ulike produkter kan ha ulike enhetskrav. Kunden kan sjekke om en enhet er kompatibel med et produkt ved å sjekke Absolutes enhetskompatibilitetsnettsted (tilgjengelig på https://www.absolute.com/partners/device-compatibility/). Uaktet noe som er motstridende i denne avtale, gir et ordreskjema eller eventuelle aktuelle tillegg ingen garantier med hensyn til bruk av produkter med ustøttede enheter, og Absolute vil ikke under noen omstendigheter være forpliktet til å levere støttetjenester, feilrettinger eller andre tjenester for ustøttede enheter.

3.7 Tredjeparts- og kundekomponenter. Kunden har eneansvar for å skaffe alle tredjepartsteknologier og all tilkobling som er nødvendig for å få tilgang til og bruke produkter, og for å sikre at alle kundesystemer og -enheter som er involvert i slik tilgang og bruk er oppdaterte og driftsklare. Kunden bekrefter spesielt at en Internett-tilkobling med høy hastighet kreves til enhver tid for å bruke vertstjenesten på riktig måte, og kan bli påkrevd å gjøre full bruk av programvaren. Kunden godtar at Absolute ikke nødvendigvis vil være forpliktet til å levere visse tjenester i den grad at slik høyhastighetstilkobling ikke er i drift.

3.8 Administrerte tjenesteleverandører. Dersom kunden er en administrert tjenesteleverandør som bruker produktene som del av sine tilbud til kundens egne sluttbrukere («MSP-sluttbrukere»), gjelder følgende vilkår uaktet eventuell motstrid i denne avtalen: (a) Kunden kan bruke produktene som del av sine administrerte tjenestetilbud for sine MSP-sluttbrukere, gitt at kunden sørger for at MSP-sluttbrukerne overholder vilkårene i denne avtalen og alle aktuelle tillegg i sin bruk av kundens administrerte tjenestetilbud; (b) lisensen gitt i paragrafen 3.1 gjelder kun kunden, ikke MSP-sluttbrukerne, og MSP-sluttbrukere kan ikke være autoriserte brukere; (c) Absolute har og vil ikke ha noe ansvar overfor MSP-sluttbrukerne i forbindelse med produktene, og kunden vil fraskrive seg alt slikt ansvar på vegne av Absolute i sine sluttbrukeravtaler; og (d) kunden samtykker til å forsvare Absolute fra og mot eventuelle krav fra en MSP-sluttbruker som oppstår fra eller er relatert til kundens levering av tjenester til slik MSP-sluttbruker, og samtykker til å holde Absolute skadesløs fra og betale all relatert skadeserstatning, kostnader og utgifter.

4. PROFESJONELLE OG STØTTETJENESTER

4.1 Profesjonelle tjenester. Med forbehold om kundens kontinuerlige overholdelse av vilkårene i denne avtalen (inkludert rettidig betaling av alle aktuelle gebyrer) og aktuelle tillegg, vil Absolute gå til kommersielt rimelige skritt for å levere de profesjonelle tjenestene til kunden, hvis noen, fastsatt i hvert ordreskjema. Absolutes levering og kundens mottak av de profesjonelle tjenestene vil være underlagt tillegget for de profesjonelle tjenestene (tilgjengelig på https://www.absolute.com/company/legal/agreements/absolute/professional-services-addenda).

4.2 Støttetjenester. Med forbehold om kundens kontinuerlige samsvar med vilkårene i denne avtalen (inkludert rettidig betaling av alle aktuelle gebyrer) og aktuelle tillegg, samtykker Absolute til å levere støttetjenester («Støttetjenestene») til kunden i samsvar med retningslinjer for støttetjenester for det aktuelle produktet, hvis noe.

4.3 Feilrettinger. Absolute kan fra tid til annen levere oppdateringer, feilrettinger og vedlikehold av servicepakker (kollektivt «Feilrettinger») som med rimelighet kreves for produktenes funksjon og sikkerhet. Hvis kunden muliggjør automatiske oppdateringer støttet av produktene, bekrefter kunden at feilrettinger vil bli installert automatisk. Absolute forbeholder seg retten til å automatisk installere feilrettinger for å adressere sikkerhetssårbarheter eller kritiske problemer, som utelukkende fastslått av Absolutes rimelige skjønn.

5. GEBYRER; BETALING

5.1 Gebyrer. Kunden vil betale til Absolute (og/eller videreforhandleren, hvis det er aktuelt) alle gebyrer av typen, beløpet og betalingsplanen som er fastsatt i det aktuelle ordreskjemaet («Gebyrer»).  Hvis gebyrene for profesjonelle tjenester ikke er fastsatt i det aktuelle ordreskjemaet eller arbeidserklæringen, vil de profesjonelle tjenestene bli tolket som Absolutes da gjeldende satser for tids- og materialesatser. Kunden samtykker til å raskest mulig godtgjøre Absolute ved faktura for forhåndsgodkjente, faktiske, direkte reise- og oppholdsutgifter pådratt av Absolute i forbindelse med profesjonelle tjenester. Med mindre noe annet er uttrykkelig fastsatt i et aktuelt ordreskjema eller denne avtalen, er alle gebyrer uten mulighet for annullering, refusjon og kompensasjon.

5.2 Betalingsvilkår. Med mindre noe annet er fastsatt i det gjeldende ordreskjemaet eller vedlegget, vil alle gebyrer bli fakturert på forhånd, og alle fakturaer for gebyrer skyldes og skal betales i amerikanske dollar innen 30 dager etter fakturadatoen, uten fradrag eller motregning. Eventuelle forfalte deler av en betaling vil ha rente med en sats likt det laveste av 1,5 % per måned og den høyeste satsen loven tillater.

5.3 Skatter og avgifter. Alle gebyrer og andre skyldige beløp herunder er fraregnet alle salg, bruk, merverdiavgift eller andre skatter og avgifter (føderal, stat, provins eller på annen måte) («Skatter og avgifter»). Kunden vil være ansvarlig for å betale alle slike skatter og avgifter, med unntak av skatter og avgifter som er basert på Absolutes nettoinntekt. Hvis kunden i henhold til lov er påkrevd å holde tilbake eller trekke fra en andel av beløpene som betales, vil kunden varsle Absolute på forhånd i skriftlig form, og vil betale slike tilleggsbeløp som er nødvendige for å sikre at nettobeløpet som mottas av Absolute, etter slikt fratrekk eller tilbakeholdelse, er lik beløpet Absolute ville ha mottatt hvis det ikke hadde vært et slikt fratrekk eller en slik tilbakeholdelse.

6. EIENDOMSRETTIGHETER

6.1 Reservering av rettigheter. Absolute eier og bevarer alle rettigheter, tittel og interesse, inkludert alle immaterielle rettigheter, i og til all teknologi, programvare, algoritmer, brukergrensesnitt, forretningshemmeligheter, teknikker, design, oppfinnelser, forfatterskap og annet materielt og immaterielt materiale og informasjon som gjelder produktene, tjenestene, anonymiserte data (definert nedenfor) og produktbruksdata (definert nedenfor) (kollektivt «Absolute IP») og ingenting i denne avtalen vil begrense Absolute fra å bruke eller utnytte noen konsepter, ideer, teknikker eller know-how av eller relatert til Absolute IP eller som på annen måte oppstår i forbindelse med Absolutes levering av produktene eller tjenestene i henhold til denne avtalen. Med mindre noe annet er uttrykkelig fastsatt i denne avtalen, gir Absolute ingen lisens eller andre rettigheter i eller til Absolute IP. Alle slike rettigheter er uttrykkelig forbeholdt Absolute.

6.2 Kundedata. Kunden eier og bevarer alle rettigheter, tittel og interesse, inkludert immaterielle rettigheter, i og til kundedata. Absolute kan fjerne eller begrense tilgang til kundedata, inkludert hvis Absolute mener slike data kan være i strid med gjeldende lov, eller hvis en tredjepart går til eller truer med å gå til sak mot Absolute eller en tredjepart. Kunden gir herved til Absolute en ikke-eksklusiv, royaltyfri, underlisensierbar (til underleverandørene) ikke-overfør, verdensomfattende lisens til å reprodusere, distribuere og bruke og vise kundedata for å utøve Absolutes rettigheter og utføre sine forpliktelser i henhold til denne avtalen. Uaktet det foregående kan Absolute bruke kundedata for å opprette anonymiserte datasett, gitt at det resulterende datasettet ikke identifiserer kunden eller noen person («Anonymiserte data») og kan bruke de anonymiserte dataene til sine forretningsformål, inkludert, uten begrensning, til å forbedre produktene og tjenestene sine. Kunden fremstiller og garanterer at den har lovlig grunnlag for å sende inn slike kundedata til Absolute i forbindelse med leveringen av produktene, at det ikke er noen programvare eller materialer som er underlagt en «åpen kildekode-lisens» (som det begrepet vanligvis forstås) inkludert i kundedataene, og at den vil overholde alle lover og forskrifter som gjelder kundens ytelse i henhold til denne avtalen.

6.3 Produktbruksdata. Absolute kan samle inn og bruke produktbruksdata for formål som sikkerhet, støtte, produkt- og driftsadministrering og forskning og utvikling. «Produktbruksdata» er annen informasjon enn kundedata som automatisk samles inn og rapporteres av produktene om hvordan produktene brukes av Absolutes kunder. Produktbruksdata vil ikke bli delt med tredjeparter på en måte som kan tilskrives kunden eller noen person.

6.4 Tilbakemelding. Kunden samtykker til at Absolute kan bruke og utnytte på global, ugjenkallelig, evig, royaltyfri basis eventuelle forslag, forespørsler og tilbakemelding gitt av eller på vegne av kunden med hensyn til produktene eller noen annen Absolute IP.

6.5 Tredjepartsprodukter. Produktene kan inkludere eller inkorporere tredjepartsprodukter. Tredjepartseieren, forfatteren eller leverandøren av slike tredjepartsprodukter beholder alle eierskaps- og immaterielle rettigheter i og til det innholdet. Alle tredjepartsprodukter leveres på et «som de er» og «som tilgjengelig» grunnlag uten noen garanti av noe slag. Absolute er ikke ansvarlig for, og har ingen forpliktelse til å kontrollere, overvåke eller korrigere tredjepartsprodukter og kan fjerne eventuelle tredjepartsprodukter etter eget skjønn (gitt at begrunnelsen for slik fjerning, paragraf 10.2(a) vil fortsette å gjelde).

7. PERIODE OG OPPSIGELSE

7.1 Periode. Denne avtalen vil start på ikrafttredelsesdatoen og fortsette til oppsigelsen av den i samsvar med denne avtalen. Perioden for hvert ordreskjema vil begynne på ikrafttredelsesdatoen for den tidligste abonnementsperioden eller levering av tjenester i henhold til slikt ordreskjema, hvis det er aktuelt, med mindre den er avsluttet i samsvar med denne avtalen, til det seneste av slutten av abonnementsperioden som sist utløper i henhold til slikt ordreskjema og fullføringen av tjenester som skal leveres i henhold til slikt ordreskjema.

7.2 Termineringsklausul. Alle parter kan si opp denne avtalen for enkelhet ved skriftlig varsel, gitt at eventuelle utestående ordreskjemaer, inkludert alle abonnementer derunder, vil overleve og fortsatt være underlagt vilkårene i denne avtalen til utløpet av slike ordreskjemaer i samsvar med paragraf 7.1.

7.3 Oppsigelse grunnet vesentlig mislighold. Alle parter kan si opp denne avtalen gjennom skriftlig varsel hvis den andre parten vesentlig misligholder denne avtalen og/eller eventuelle berørte ordreskjemaer, der slikt vesentlig mislighold ikke repareres innen 30 dager etter skriftlig varsel om slikt mislighold fra parten som ikke begår misligholdet. Hvis kunden sier opp grunnet Absolutes ureparerte vesentlige mislighold, vil Absolute refundere til kunden alle forhåndsbetalte men ubrukte gebyrer i henhold til de avsluttede ordreskjemaene. For å unngå tvil vil kundens manglende betaling av det skyldige beløpet innen 15 dager etter mottak av skriftlig varsel om manglende betaling, eller kundens manglende overholdelse av en bestemmelse i paragraf 3.4 være å anse som et vesentlig mislighold fra kunden av denne avtalen.

7.4 Oppsigelse grunnet konkurs eller insolvens. Alle parter kan si opp denne avtalen hvis den andre parten slutter å gjøre forretninger i den alminnelige forretningsdriften eller er insolvent (dvs. Ikke kan betale gjelden sin i den alminnelige forretningsdriften når den skal betales), til fordel for kreditorer, erklæres konkurs, eller er underlagt en likviderings- eller insolvensprosess som ikke avvises permanent innen 120 dager.

7.5 Effekt av oppsigelse. Med forbehold om paragraf 7.2, ved ikrafttredelsesdatoen for utløp eller oppsigelse av denne avtalen uansett årsak: (a) alle utestående ordreskjemaer og abonnementer vil umiddelbart bli sagt opp; (b) kundens tilgang til vertstjenesten vil bli avsluttet og kunden vil umiddelbart avslutte bruk av, og slette fra sine systemer, programvaren, og (c) alle utestående betalingsforpliktelser for kunden vil umiddelbart forfalle til betaling. Med mindre det er uttrykkelig fastsatt i denne avtalen, vil ikke kunden ha noen rett på refusjon av gebyrer ved oppsigelse av denne avtalen eller et ordreskjema. Følgende bestemmelser vil overleve utløpet eller oppsigelsen av denne avtalen uansett årsak: Paragrafene 1, 3.4, 3.5, 3.8, 5 (med hensyn til skyldige gebyrbeløp), 6, 7.5, 8, 11, 12, og 13.

8. KONFIDENSIALITET

8.1 Definisjon. «Konfidensiell informasjon» betyr enhver informasjon lagt frem, direkte eller indirekte, av eller på vegne av en part eller dens tilknyttede selskaper («Fremlegger») til den andre parten eller dens tilknyttede selskaper («Mottaker») i forbindelse med denne avtalen, før eller etter ikrafttredelsesdatoen; som er (a) betegnet som «konfidensiell» eller på en annen måte for å indikere dens konfidensielle art, og/eller (b) enhver informasjon som ellers med rimelighet bør forventes å bli behandlet på en konfidensiell måte basert på omstendighetene knyttet til fremleggingen eller arten av selve informasjonen. Uten begrensning for det foregående er Absolute IP Absolutes konfidensielle informasjon, og kundedata er kundens konfidensielle informasjon. Men konfidensielle informasjon inkluderer ikke informasjon som: (i) er eller blir generelt kjent og tilgjengelig for allmennheten uten at det kan knyttes til aktivitet fra mottakeren; (ii) allerede var i mottakerens besittelsen uten at konfidensialitetsplikt skyldes til fremleggeren på tidspunktet for fremleggerens fremlegging, som vist av mottakerens samtidige oppføringer (iii) er lovlig innhentet av mottakeren fra en tredjepart som rett til å foreta slik fremlegging; eller (iv) er selvstendig utviklet av mottakeren uten brudd på en forpliktelse til fremleggeren.

8.2 Bruk; Vedlikehold. Ingen parter kan bruke den andre partens konfidensielle informasjon til noe formål med unntak av å utøve sine rettigheter og utføre sine forpliktelser i henhold til denne avtalen. Ingen parter kan fremlegge, enten direkte eller indirekte, noen konfidensiell informasjon fra den andre parten, med unntak av: (a) til dens og dens tilknyttede selskapers medarbeidere, offiserer, direktører, rådgivere eller potensielle investorer eller kjøpere med et bona fide-behov for å vite den konfidensielle informasjonen og i hvert tilfelle underlagt skriftlige konfidensialitetsforpliktelser som ikke er mindre tunge enn de fastsatt heri, eller (b) der mottakeren blir juridisk tvunget til å fremlegge konfidensiell informasjon, gitt at mottakeren har gitt forvarsel om slik juridisk tvungen fremlegging og en rimelig mulighet til å søke et besøksforbud eller annen konfidensiell behandling for slik konfidensiell behandling (hvis det er tillatt av gjeldende lov). Alle parter vil fatte rimelige tiltak og vise rimelig aktsomhet for å beskytte diskresjonen til, og unngå fremlegging og uautorisert bruk av, den konfidensielle informasjonen til den andre parten, og vil som et minimum fatte disse tiltakene for å beskytte sin egen svært konfidensielle informasjon. Uaktet eventuell motstrid i denne paragrafen 8.2, er Absolutes eneste og eksklusive forpliktelser med hensyn til fremlegging og beskyttelse av kundedata som fastsatt i paragraf 9. Mottakeren bekrefter at et brudd på denne paragrafen kan forårsake uopprettelig skade for fremleggeren der pengeerstatning kanskje ikke er mulig å fastsette eller vil være et tilstrekkelig rettsmiddel, og samtykker til at fremleggeren vil ha rett, i tillegg til sine andre rettigheter og rettsmidler, til å søke rettspåbud eller annet rettferdig rettsmiddel i enhver domstol av kompetent jurisdiksjon (uaktet paragraf 13.4) for ethvert brudd på denne avtalen, og mottakeren fraskriver ethvert krav for i forbindelse derved. Mottakeren anskaffer ingen rettigheter, uttrykt eller implisert, til fremleggerens konfidensielle informasjon, med unntak av den begrensede bruken spesifisert i denne avtalen.  Konfidensiell informasjon, inkludert all rett, tittel og interesse deri, forblir den utelukkende og eksklusive eiendommen til fremleggeren.

9. DATASIKKERT OG PERSONVERN

9.1 Personvern. I den grad Absolute innhenter personopplysninger i forbindelse med sin utførelse av denne avtalen, vil Absolute behandle slike personopplysninger i samsvar med databehandlingstillegget (tilgjengelig på https://www.absolute.com/company/legal/agreements/absolute/data-processing-addendum). Kunden fremstiller og garanterer at den har foretatt alle nødvendige fremlegginger og har et lovlig grunnlag for å dele personopplysningene med Absolute for bruk som forutsatt av denne avtalen. Med mindre noe annet er fastsatt i databehandlingstillegget, har og vil kunden beholde eneansvar for alle kundedata og annen informasjon og materialer som leveres av eller på vegne av kunden eller enhver autorisert bruker i forbindelse med bruken av produktene.

9.2 Datasikkerhet. Absolute vil implementere og opprettholde kommersielt rimelige og industrikompatible administrative, fysiske og tekniske beskyttelsestiltak utformet for å forhindre uautorisert tilgang, bruk eller fremlegging av kundedata på Absolute-systemer i samsvar med Absolutes sikkerhetsstandarder (tilgjengelig på https://www.absolute.com/platform/security-information/process/). Absolute kan endre Absolutes sikkerhetsstandarder fra tid til annen, men vil fortsatt levere minst samme nivå av sikkerhet som er beskrevet i Absolutes sikkerhetsstandarder. Absolutes eneste og eksklusive ansvar, og kundens eneste og eksklusive rettsmiddel, for ethvert uautorisert tap, destruering, skade eller endring av kundedata vil være at Absolute legger med en kommersielt rimelig innsats på å gjenopprette slike data fra den nyeste sikkerhetskopien beholdt av Absolute i samsvar med Absolutes da oppdaterte arkiverings- og sikkerhetskopiretningslinjer. Absolute vil ikke være ansvarlig for noen fremlegging av kundedata forårsaket av en tredjepart med unntak av i den grad det er forårsaket av Absolutes brudd på denne paragrafen.

10. FREMSTILLINGER OG GARANTIER

10.1 Gjensidig. Hver part fremstiller og garanterer til den andre parten: (a) at den er behørig organisert, gyldig eksisterer, og i god stand som en bedrift eller annen enhet i henhold til lovene i jurisdiksjonen for dens inkorporering eller annen organisasjon; (b) at den har full organisatorisk rett, makt og myndighet til å inngå og utføre sine forpliktelser og gi rettighetene, lisensene, samtykkene og godkjenningene den gir eller er påkrevd å gi i henhold til denne avtalen; (c) at utførelsen av denne avtalen har blitt behørig autorisert av alle nødvendige bedrifts- eller organisasjonshandlinger for slik part; og (d) når den utføres og leveres av begge parter, vil denne avtalen utgjør den juridiske, gyldige og bindende forpliktelsen til slik part, som kan håndheves mot slikt part i henhold til vilkårene i den. Denne paragrafen vil ikke gjelde for kunder som inngår denne avtalen på sine egne vegne som et individ.

10.2 Vertstjeneste og programvare. Absolute garanterer at: (a) vertstjenesten og programvaren vil yte i samsvar med den aktuelle dokumentasjonen, gitt at kundens eneste og eksklusive rettsmiddel for brudd på den foregående garantien er å få Absolute til å fikse vertstjenesten eller programvaren, hvis det er aktuelt, slik at den i vesentlighet yter i samsvar med dokumentasjonen; og (b) Absolute har implementert kommersielt rimelige beskyttelsestiltak, prosesser og antivirusprogramvare for å forhindre introduksjon av tredjepartskode som er tiltenkt å forstyrre kundens eller Absolutes systemer og nettverk, inkludert for eksempel virus, spionvare, skadelig programvare, trojanske hester eller annen ondsinnet kode i vertstjenesten og programvaren. Hvis Absolute ikke kan reparere vertstjenesten eller programvaren i samsvar med (a), over, innen nitti (90) dager av mottatt varsel om det aktuelle avviket, kan kunden velge å avslutte det berørte ordreskjemaet, og Absolute vil refundere til kunden alle forhåndsbetalte men ubrukte gebyrer i henhold til slikt ordreskjema. De foregående garantiene gjelder ikke hvis produktet eller noen del av det: (i) har blitt endret, med unntak av eller på vegne av Absolute; (iii) ikke har blitt brukt, installert, betjent, reparert eller vedlikehold i samsvar med denne avtalen eller dokumentasjonen; eller (iii) brukes på utstyr, produkter eller systemer som ikke oppfyller spesifikasjoner identifisert av Absolute i dokumentasjonen. Dessuten gjelder de foregående garantiene kun når varsel om et garantikrav gis til Absolute i løpet av den aktuelle abonnementsperioden, og ikke gjelder en programfeil, mangel eller feil forårsaket av eller som kan tilskrives til programvare eller maskinvare ikke levert av Absolute.

10.3 Tjenester. Absolute garanterer at de vil levere tjenestene på en profesjonell og fagmessig måte og, i tilfelle støttetjenester, i samsvar med eventuelle retningslinjer for støttetjenester. Kundens eneste og eksklusive rettsmiddel for Absolutes brudd på denne garantien er at Absolute utfører de berørte tjenestene på nytt.

10.4 Av kunde. Kunden fremstiller, garanterer og lover til Absolute at kunden eier eller på annen måte har eller vil ha de nødvendige rettighetene og samtykkene i og relatert til kundedata slik at, som mottatt av Absolute og brukt i samsvar med denne avtalen, den ikke og ikke vil krenke, misbruke eller på annen måte bryte noen immaterielle rettigheter eller personvernrettigheter til noen tredjepart eller bryte noen gjeldende lover.

11. SKADESLØSHOLDELSE

11.1 Av Absolute. Absolute vil: (a) forsvare, eller avgjøre et krav brakt mot kunden av en tredjepart i den grad den hevder at kundens uautoriserte bruk av et produkt krenker eller misbruker de immaterielle rettighetene eller eiendomsrettighetene eller til tredjeparten som fremsetter kravet (hvert et «Krenkelseskrav» ), og (b) betale eventuell erstatning tildelt i en endelig kjennelse (eller beløp avtalt i et pengeoppgjør), inkludert rimelige saksomkostninger, i ethvert slikt krenkelseskrav forsvart av Absolute. Hvis et slikt krenkelseskrav fremsettes eller trues med, kan Absolute, som sitt eneste alternativ og sin eneste utgift: (w) skaffe kunden retten til å fortsette å bruke det aktuelle produktet; (x) endre produktet for å fjerne krenkingen; (y) erstatte det berørte aspektet av produktet med ikke-krenkende teknologi som i vesentlighet har lignende funksjoner; eller (z) hvis intet av det foregående er kommersielt praktisk, avslutte de berørte ordreskjemaene med hensyn til produktene som det hevdes krenkelse for og refundere til kunden alle forhåndsbetalte men ubrukte gebyrer i henhold til de avsluttede ordreskjemaene. Uaktet det foregående vil ikke Absolutes forpliktelse til å holde kunden skadesløs i henhold til denne paragrafen gjelde i den grad et krenkelseskrav er forårsaket av: (1) enhver bruk av et produkt i kombinasjon med programvare, produkter eller tjenester som ikke er levert av Absolute eller endret av noen andre eller etter anvisning fra Absolute, eller (2) kundens manglende evne til å bruke produktet i samsvar med denne avtalen; og Absolute vil ikke ha noen forpliktelse til å holde kunden skadesløs i henhold til denne paagrafen: (I) for eventuelle krav relatert til kundedata; eller (II) hvis kunden ikke bruker den da nyeste versjonen eller umiddelbart foregående versjonen av produktet.

11.2 Ansvarsfraskrivelse. PARAGRAF 11.1 OPPGIR HELE ANSVARET TIL ABSOLUTE, OG KUNDENS EKSKLUSIVE RETTSMIDDEL, MED HENSYN TIL FAKTISK ELLER PÅSTÅTT KRENKELSE AV IMMATERIELLE RETTIGHETER AV ABSOLUTE, PRODUKTENE ELLER ANNEN ABSOLUTE IP, ELLER ENHVER DEL DERAV.

11.3 Av kunde. Uaktet eventuell motstrid i denne paragrafen 11, vil kunden forsvare eller gjøre opp et krav brakt mot Absolute av en tredjepart: (a) som påstår at bruken av eller på vegne av Absolute av kundedata og/eller eventuelle data oppgitt av kunden til Absolute i samsvar med denne avtalen krenker eller misbruker en tredjeparts rettigheter eller bryter lover; eller (b) oppstår fra misbruk av en Absolute IP av kunden (inkludert dens autoriserte brukere og alle som har tilgang på grunn av kunden), inkludert et brudd på paragraf 3.4. Kunden vil betale all erstatning endelig tildelt mot Absolute (eller avregningsbeløpet en kunde inngår), inkludert rimelige saksomkostninger og utgifter, med hensyn til slikt krav forsvart av kunde.

11.4 Prosedyre. Skadesløsholdelsesforpliktelse i henhold til denne avtalen betinger av at deb skadesløsholdte parten gir parten som holder skadesløs: (i) raskt skriftlig varsel om, (ii) enekontroll over forsvaret og avgjørelsen av; og (iii) all informasjon og assistanse som med rimelighet etterspørres av  i forbindelse med forsvar og avgjørelse av, kravet som er underlagt skadesløsholdelse fra den skadesløsholdende parten. Den skadesløsholdende parten vil ikke samtykke til anførsel av en kjennelse eller samtykke til avgjørelse av et slikt krav uten tidligere skriftlig samtykke fra den skadesløsholdte parten, som ikke skal holdes tilbake urimelig, være betinget eller forsinket. Den skadesløsholdte parten skal ha rett til å delta i forsvaret av slikt krav med prosessfullmektig etter eget valg og på egen bekostning.

12. ANSVARSFRASKRIVELSE; ANSVARSBEGRENSNING

12.1 Ansvarsfraskrivelse. MED MINDRE NOE ANNET UTTRYKKELIG ER FASTSATT I DENNE AVTALEN ELLER ET TILLEGG, FRASKRIVER ABSOLUTE ALLE FREMSTILLINGER OG GARANTIER, ENTEN DE ER UTTRYKTE, IMPLISERTE ELLER LOVFESTEDE, INKLUDERT ALLE GARANTIER OM SALGBARHET, EGNETHET FOR ET SPESIFIKT FORMÅL, TAP AV DATA, NØYAKTIGHET AV RESULTATER ELLER SOM PÅ ANNEN MÅTE OPPSTÅR FRA ET HANDLINGSFORLØP ELLER AVHENGIGHET. ABSOLUTE GARANTERER IKKE AT NOE PRODUKT VIL VÆRE FEILFRITT ELLER UAVBRUTT, AT NOE PRODUKT VIL VÆRE KOMPATIBELT MED EN SPESIFIKK ENHET, AT NOEN DATA SOM OPPGIS AV ABSOLUTE GJENNOM ETHVERT PRODUKT VIL VÆRE NØYAKTIG, ELLER AT DETS SIKKERHETSTILTAK VIL VÆRE TILSTREKKELIGE TIL Å FORHINDRE TREDJEPARTSTILGANG TIL KUNDENDATA ELLER KUNDENS ENHETER. ABSOLUTE FRASKRIVER SEG SPESIFIKT ALT ANSVARLIG FOR EVENTUELLE TREDJEPARTSPRODUKTER LEVERT MED PRODUKTENE OG FOR TILGJENGELIGHETEN AV, ELLER KUNDENS BRUK AV, EVENTUELLE DATA ELLER INFORMASJON LAGRET PÅ ELLER I FORBINDELSE MED PRODUKTENE.

12.2 Ansvarsbegrensning. MED UNNTAK AV EN PARTS FORPLIKTELSER I HENHOLD TIL PARAGRAF 11 (SKADESLØSHOLDELSE) ELLER PARAGRAF 8 (KONFIDENSIALITET), VIL HVER PART IKKE UNDER NOEN OMSTENDIGHET VÆRE ANSVARLIG FOR EVENTUELLE INDIREKTE, SPESIELLE, TILFELDIGE, STRAFFEERSTATNING, TILLEGGSERSTATNING ELLER FØLGESKADER (INKLUDERT UTEN BEGRENSNING, TAP AV FORRETNINGSOMSETNING, FORTJENESTE, GOODWILL, DATA ELLER ØKONOMISK FORDEL, OG KOSTNADER VED Å ERSTATTE VARER ELLER TJENESTER) SOM OPPSTÅR FRA ELLER ER RELATERT TIL DENNE AVTALEN, UANSETT HVORDAN DE ER FORÅRSAKET, OG BASERT PÅ EN TEORI OM ANSVAR, ENTEN FOR BRUDD PÅ KONTRAKT, BRUDD PÅ GARANTI, TORT (INKLUDERT UAKTSOMHET), PRODUKTANSVAR, ELLER PÅ ANNEN MÅTE, SELV OM DEN ANDRE PARTEN RÅDES OM MULIGHETEN FOR SLIKE SKADER. MED UNNTAK AV ABSOLUTES FORPLIKTELSER I HENHOLD TIL PARAGRAF 11.1 ELLER ABSOLUTES BRUDD PÅ PARAGRAF 8, VIL IKKE UNDER NOEN OMSTENDIGHET ABSOLUTE OG DETS TILKNYTTEDE SELSKAPERS SAMLEDE ANSVAR SOM OPPSTÅR FRA ELLER ER RELATERT TIL DENNE AVTALEN OVERSKRIDE BELØPET BETALT ELLER SOM SKAL BETALES I HENHOLD TIL ORDRESKJEMAER GI OPPHAV TIL KRAVET UNDER 12-MÅNEDERSPERIODEN FØR DATOEN KRAVET OPPSTOD. DISSE BEGRENSNINGENE VIL GJELDE UAKTET EN EVENTUELL MANGLENDE GJENNOMFØRING AV DET ESSENSIELLE FORMÅLET TIL ETHVERT BEGRENSET ELLER EKSKLUSIVT RETTSMIDDEL.

13. GENERELLE BESTEMMELSER

13.1 Endringer. Absolute kan foreta endringer eller oppdateringer av produktene eller tjeneste fra tid til annen, inkludert for å gjenspeile endringer i teknologi, bransjepraksiser, systembruksmønstre og tilgjengelighet av tredjepartsprodukter; gitt at slike endringer ikke vil resultere i en vesentlig reduksjon i ytelsesnivået eller tilgjengeligheten til det aktuelle produktet eller tjenestene levert til kunden i henhold til denne avtalen.

13.2 Overdragelse. Ingen part kan overdra denne avtalen eller noen av sine rettigheter eller forpliktelser i henhold til denne avtalen uten tidligere skriftlig samtykke fra den andre parten, med unntak av at Absolute kan overdra denne avtalen uten samtykke fra kunden som del av en reorganisering av bedriften, eller ved endring av kontroll, konsolidering, sammenslåing, salg av hele eller i vesentlighet hele virksomheten eller aktiva relatert til denne avtalen, eller en lignende transaksjon eller serie transaksjoner. Med forbehold om det foregående vil denne avtalen være bindende og komme til anvendelse for partenes nytte og deres respektive etterfølgere og tillatte cesjonarer.

13.3 Force Majeure; Forsinkelser. Med unntak av forpliktelsen til å betale penger, inkludert uten begrensning forpliktelsen til å betale gebyrene, skal ingen part være ansvarlig for manglende utførelse eller forsinket utførelse i henhold til denne avtalen grunnet en årsak utenfor sin rimelige kontroll, inkludert uten begrensning en krigshandling, terrorisme, force majeure, jordskjelv, flom, handelsforbud, opptøyer, sabotasje, arbeidsmangel eller tvist, pandemi, epidemi eller annen folkehelsekrise, myndighetshandlinhg eller manglende eller forringet Internett. Den forsinkede parten må gi den andre parten varsel om slik årsak og dens forventede varighet. Absolute vil ikke være ansvarlig for noen forsinkelser i eller svikt i Absolutes ytelse forårsaket i sin helhet eller delvis av kundens forsinkede utførelse, eller manglende utførelse av sine forpliktelser i henhold til avtalen.

13.4 Absolute entreprenørenhet; Gjeldende lov. Landet til kundens jurisdiksjon for inkorporasjon eller organisasjon vil avgjøre: (a) Absolute-entreprenørenheten som kunden inngår en avtale med («Absolute»); og (b) gjeldende lov som gjelder denne avtalen og rettsstedet der partene godtar å sende inn til eksklusiv jurisdiksjon, i hvert tilfelle som fastsatt i tabellen nedenfor.

Kundested Absolute entreprenørenhet Gjeldende lov Rettssted
Canada, Mexico , Mellom-Amerika, Sør-Amerika og Karibia Absolute Software Corporation British Columbia, Canada British Columbia, Canada
Asia og Australasia Absolute Software (Asia) Pte. Ltd. Singapore Singapore
Europa, Midt-Østen og Afrika Absolute Software EMEA Limited England og Wales London, England
USA Absolute Software, Inc. Delaware, USA Delaware, USA

13.5 Varsel. Ethvert varsel som kreves eller som tillates å bli gitt i samsvar med avtalen vil kun tre i kraft hvis det er skriftlig og levert til den tiltenkte mottakeren som følger: (a) for varsler til kunden, via e-post til e-postadressen spesifisert av kunden ved registrering for et produkt eller e-postadressen spesifisert i et ordreskjema og (b) for varsler til Absolute, på sertifisert eller registrert post eller et nasjonalt anerkjent ilbud til følgende adresse: c/o Legal Department, Absolute Software Corporation, Suite 1400, Four Bentall Centre, 1055 Dunsmuir Street, Vancouver, British Columbia, Canada V7X 1K8, med en e-postkopi til [email protected]. Alle parter kan endre adressen for mottak av varsel ved å varsle den andre parten i samsvar med denne paragrafen. Varsles anses å være gitt ved mottak hvis de leveres på e-post, to hverdager etter datoen for hvis de leveres via sertifisert eller registrert e-post, eller en hverdag etter levering til et ilbud.

13.6 Publisitet. Absolute kan bruke kundens navn som en referanse for markedsførings- eller kampanjeformål på Absolutes nettsted og i annen kommunikasjon med eksisterende eller potensielle Absolute-kunder, underlagt eventuelle skriftlige varemerkeretningslinjer kunden oppgir skriftlig til Absolute. Ingen part vil legge ut en pressemelding eller publisere eller spre noen hvitebøker eller saksstudier som beskriver aktivitetene som finner sted i henhold til denne avtalen med referanse til den andre partens navn uten den andre partens tidligere skriftlige samtykke. 

13.7 Amerikanske myndigheter begrensede rettigheter. Programvaren er kommersiell datamaskinprogramvare, som det begrepet er definert i 48 C.F.R. §2.101. Følgelig, hvis kunden er amerikanske myndigheter eller enhver leverandør for det, vil kunden kun få disse rettighetene med hensyn til programvaren og dokumentasjonen som gis til alle andre brukere under lisens, i samsvar med (a) 48 C.F.R. §227.7201 til 48 C.F.R. §227.7204, med hensyn til Forsvarsdepartement og deres leverandører, eller (b) 48 C.F.R. §12.212, med hensyn til alle andre lisenshavere for amerikanske myndigheter og deres leverandører.

13.8 Eksport. Kunden vil ikke bevisst eksportere eller re-eksportere, direkte eller indirekte, ethvert produkt, inkludert programvare, mottatt fra Absolute eller enhver videreforhandler i henhold til denne avtalen eller ethvert direkte produkt av slikt produkt til enhver destinasjon, enhet eller person hvor slik eksport eller ny eksport er begrenset eller forbudt av gjeldende lover («Eksportkontrollister»), uten å innhente tidligere skriftlig godkjenning fra kompetente myndigheter som påkrevd av disse lovene. Kunden fremstiller og garanterer at kunden ikke er på noen eksportkontrollister, og vil umiddelbart varsle Absolute skriftlig dersom kunden er oppført på noen eksportkontrollister. Absolute, på vegne av seg selv og sine tilknyttede selskaper, gir ingen fremstillinger om at Absolute IP er egnet eller tilgjengelig for bruk i et spesifikt land eller en spesifikk region. Kunden bruker ikke og vil bruke noe av Absolute IP, ei heller noen informasjon som er innhentet gjennom bruk av produktene, for militære eller kvasimilitære prosjekter, med mindre det er spesifikt autorisert av myndighetene i USA, Canada eller Australia eller passende europeisk organ for slike formål. Merk at enhver programvare som inneholder kryptering kan være underlagt tilleggsbegrensninger.

13.9 Diverse. Hvert tillegg er inkorporert gjennom referanse i denne avtalen. Ved en konflikt mellom vilkårene i denne avtalen og et tillegg, vil tillegget gjelde, men i hvert tilfelle kun med hensyn til produktene eller tjenestene slikt tillegg er relatert til. Enhver oversettelse av denne avtalen leveres kun for kundens komfort. Betydningen av vilkår, betingelser og representasjoner her er underlagt definisjoner og tolkninger på engelsk. Enhver oversettelse som er gitt kan ikke representere informasjonen nøyaktig på den originale engelske. Denne avtalen (sammen med eventuelle tillegg) er den eneste avtalen til partene angående innholdet herav, og erstatter alle tidligere avtaler og forståelser med hensyn til nevnt innhold. Kunden kan ikke sette bort eller delegere noen rettigheter eller forpliktelser gitt til den i henhold til denne avtalen til noen tredjeparter, inkludert dens konsulenter eller leverandører, uten Absolutes tidligere skriftlige samtykke. Absolute kan bruke underentreprenører eller på annen måte delegere aspekter av sin utførelse i henhold til denne avtalen, gitt at Absolute vil forbli ansvarlig herunder for enhver slik underentreprenørs ytelse. Ingen vilkår i en innkjøpsordre, bekreftelse eller annet skjema levert av kunden  eller enhver videreforhandler vil endre denne avtalen, uavhengig av om Absolute ikke har innvendiger mot slike vilkår. Ingen endring, tillegg eller fraskrivelse av en bestemmelse i denne avtale vil tre i kraft med mindre det avtales av partene. Enhver tvetydighet i denne avtalen vil bli tolket uten hensyn til hvilken part som trakk opp denne avtalen eller enhver del av den. Med forbehold om paragraf 13.10 er det ingen tredjepartsbegunstigede av denne avtalen, og kunden bekrefter at Absolute ikke vil ha noen forpliktelser eller ansvar med tredjeparter som kunden gjør forretninger med. Denne avtalen kan utføres i motparter. Overskriftene i denne avtalen er satt inn for enkelhets skyld og er ikke ment å påvirke tolkningen av denne avtalen. Relasjonen mellom partene er selvstendige leverandører. Fraskrivelse av ethvert vilkår i denne avtalen eller henstand til å håndheve et vilkår fra enhver part skal ikke utgjøre en fraskrivelse for et påfølgende brudd eller manglende overholdelse av et vilkår eller fraskrivelse av noe annet vilkår i denne avtalen. Enhver bestemmelse som vurderes å være ulovlig, uanvendelig eller ugyldig skal fraskilles fra resten av denne avtalen, og resten av denne avtalen vil fortsette i full kraft og effekt uten nevnte bestemmelse.

13.10 Varsel om Apple. Dette gjelder kun graden produktene inkluderer Absolutes mobilapplikasjon for bruk på en iOS-enhet. Kunden bekrefter at denne avtalen kun er mellom kunden og Absolute, ikke med Apple Inc. («Apple»), og Apple er ikke ansvarlig for produktene eller innholdet i dem. Apple har ingen forpliktelse til å levere noen vedlikeholds- og støttetjenester med hensyn til produktene. Hvis produktet ikke er i samsvar med en aktuell garanti, kan kunden varsle Apple og Apple vil refundere en eventuell kjøpspris for mobilapplikasjonen til kunden. I den grad gjeldende lov tillater det har ikke Apple noen annen garantiforpliktelse med hensyn til produktet. Apple er ikke ansvarlig for å adressere eventuelle krav fra kunden eller en tredjepart relatert til produktet eller kundens besittelse og/eller bruk av produktet, inkludert: (1) produktansvarskrav; (2) ethvert krav om at produktet ikke overholder gjeldende rettslige eller lovbundne krav; eller (3) krav som oppstår i henhold til forbrukerbeskyttelse eller lignende lovgivning. Apple er ikke ansvarlig for undersøkelse, forsvar, avgjørelse og oppfyllelse av ethvert tredjepartskrav om at produktet og eller kundens besittelse og bruk av produktet krenker en tredjeparts immaterielle rettigheter. Kunde godtar å overholde gjeldende tredjepartsvilkår ved bruk av produktet. Apple og Apples datterselskaper er tredjepartsbegunstigede av denne avtalen, og ved kundens aksept av denne avtalen vil Apple ha rett (og vil anses for å ha godtatt rettigheten) til å håndheve denne avtalen mot kunden som en tredjepartsbegunstiget av denne avtalen. Kunden fremstiller og garanterer herved at: (a) Kunden ikke er lokalisert i et land som er underlagt et handelsforbud av amerikanske myndigheter eller som har blitt betegnet av de amerikanske myndighetene som et «terroriststøttende» land; og (b) kunden er ikke oppført på en liste fra de amerikanske myndighetene over forbudte eller begrensede parter.