Kaderovereenkomst Voor Abonnementen

“Versiedatum van overeenkomst”: 19 juli 2022

Deze Kaderovereenkomst voor abonnementen (deze “Overeenkomst”) tussen de entiteit of persoon die de producten of diensten van Absolute gebruikt of ontvangt (“Klant”) en de toepasselijke entiteit van Absolute zoals bepaald in overeenstemming met paragraaf 13.4 hiervan is van kracht vanaf de ingangsdatum van de eerste Abonnementsperiode volgend op de versiedatum van de Overeenkomst of de datum waarop de Klant de voorwaarden van deze Overeenkomst accepteert, afhankelijk van wat eerder plaatsvindt (de “Ingangsdatum”). Bestelformulieren die vóór de Versiedatum van de Overeenkomst zijn overeengekomen, blijven onderworpen aan de toepasselijke voorafgaande overeenkomst tussen de Klant en Absolute die het gebruik door de Klant van de Producten en diensten van Absolute regelt.. Een archief van bepaalde eerdere versies van de online overeenkomsten van Absolute is beschikbaar op https://www.absolute.com/company/legal/agreements/absolute/archived-agreement.

DOOR TE KLIKKEN OP DE KNOP “AKKOORD”, “IK ACCEPTEER” OF ANDERSZINS AANVAARDING AAN TE GEVEN, DOOR SOFTWARE TE DOWNLOADEN OF TE INSTALLEREN OF DE GEHOSTE DIENST, DIENSTEN OF DE PRODUCTEN TE REGISTREREN OF GEBRUIKEN, GAAT DE KLANT AKKOORD MET ALLE VOORWAARDEN VAN DEZE VOORWAARDEN INCLUSIEF ALLE TOEPASSELIJKE AANVULLINGEN. INDIEN DE PERSOON DIE AKKOORD GAAT MET DEZE OVEREENKOMST DIT NAMENS EEN VENNOOTSCHAP OF ANDERE JURIDISCHE ENTITEIT DOET, VERKLAART DEZE PERSOON DAT DEZE DE BEVOEGDHEID HEEFT OM EEN DERGELIJKE VENNOOTSCHAP OF ANDERE JURIDISCHE ENTITEIT TE BINDEN AAN DE VOORWAARDEN VAN DEZE OVEREENKOMST. ALS DE KLANT NIET AKKOORD GAAT MET ALLE VOORWAARDEN VAN DEZE OVEREENKOMST, MOET DE KLANT OP DE KNOP KLIKKEN DIE AANGEEFT DAT DE KLANT DE VOORWAARDEN VAN DEZE OVEREENKOMST NIET ACCEPTEERT, EN MAG DE KLANT GEEN ENKEL PRODUCT DOWNLOADEN, INSTALLEREN OF GEBRUIKEN.

1. DEFINITIES

Absolute” heeft de betekenis zoals uiteengezet in sectie 13.4.

Eigendomsrechten van Absolute” heeft de betekenis zoals uiteengezet in sectie 6.1.

“Addenda” betekent, samen, de addenda die van toepassing zijn op bepaalde producten of diensten, beschikbaar op https://www.absolute.com/company/legal/agreements/absolute/product-and-services-addenda en deze kan van tijd tot tijd worden bijgewerkt door Absolute (elk een “Addendum”).

Gelieerde partij” betekent, met betrekking tot een partij, elke entiteit die zeggenschap heeft over, wordt gecontroleerd door of onder gemeenschappelijke controle staat met een dergelijke partij, waarbij “controle” het bezit betekent van tenminste vijftig procent (50%) van de uitstaande aandelen met stemrecht van de entiteit, of het contractuele recht om beleid vast te stellen voor en de activiteiten van de entiteit te beheren;.

Geautoriseerde gebruiker” betekent een werknemer, vertegenwoordiger of aannemer die door de klant en/of diens gelieerde partijen is gemachtigd om de Producten te openen, te gebruiken, te downloaden, te implementeren of te installeren.

Klantgegevens” betekent gegevens die door de Klant zijn ingediend via de Gehoste dienst of die door de Software zijn verzameld vanaf de apparaten en zijn verzonden naar de Gehoste dienst.

Apparaten” betekent een apparaat waarop de Software is geïnstalleerd.

Documentatie” betekent de handleidingen, documentatie en soortgelijke materialen die Absolute levert of ter beschikking stelt aan de Klant die de functionaliteit, kenmerken of vereisten van de Producten beschrijven, zoals deze van tijd tot tijd wordt bijgewerkt.

Vergoedingen” heeft de betekenis zoals uiteengezet in sectie 5.1.

Oplossingen” heeft de betekenis zoals uiteengezet in sectie 4.3.

Gehoste dienst” betekent de software-as-a-service-applicaties of -platforms van Absolute, inclusief eventuele uitbreidingen, die de Klant worden geleverd onder deze Overeenkomst op grond van een Bestelformulier, zoals verder beschreven in toepasselijke Addenda.

Bestelformulier” betekent een besteldocument voor producten of diensten. Bestelformulieren kunnen door de klant rechtstreeks bij Absolute of een Wederverkoper worden ingediend.

Persoonsgegevens” heeft de betekenis die aan een dergelijke term wordt toegekend in het Addendum Gegevensverwerking beschikbaar op https://www.absolute.com/company/legal/agreements/absolute/data-processing-addendum.

Producten” betekent gezamenlijk de Gehoste dienst, Software en alle te leveren producten van de Diensten die Absolute de Klant ter beschikking stelt onder deze Overeenkomst en een Bestelformulier.

Professionele diensten” betekent elke implementatie, training, ondersteuning op maat of andere professionele diensten die aan de Klant worden geleverd op grond van een Bestelformulier of een werkverklaring, zoals verder beschreven in het Addendum voor professionele diensten beschikbaar op  https://www.absolute.com/company/legal/agreements/absolute/professional-services-addenda.

Wederverkoper” betekent een geautoriseerde wederverkoper of distributeur van de Producten en/of Diensten.

Diensten” betekent de Professionele diensten, Ondersteuningsdiensten of andere diensten die aan de Klant worden geleverd op grond van een Bestelformulier, zoals verder beschreven in toepasselijke Addenda die specifiek zijn voor dergelijke andere diensten.

Software” betekent alle downloadbare software die door Absolute aan de Klant wordt geleverd onder deze Overeenkomst via een Bestelformulier, met inbegrip van dergelijke software die vooraf is geïnstalleerd op het Apparaat van de klant, zoals verder beschreven in toepasselijke Addenda.

Abonnement” betekent het recht van de Klant om gedurende de Abonnementsperiode de Software of de Gehoste dienst (indien van toepassing) te bezitten, te gebruiken en/of te openen, zoals uiteengezet in het toepasselijke Bestelformulier.

Abonnementsperiode” betekent de duur van het Abonnement, zoals uiteengezet in het toepasselijke Bestelformulier.

Ondersteuningsdiensten” heeft de betekenis zoals uiteengezet in sectie 4.2.

Beleid inzake ondersteuningsdiensten” betekent het beleid inzake ondersteuningsdiensten van Absolute voor een Product, indien van toepassing, zoals verder beschreven in een toepasselijk Addendum.

Producten van derden” betekent software en diensten van derden die aan de Klant beschikbaar worden gesteld in combinatie met de levering van de Producten door Absolute. Een actuele lijst met producten van derden is te vinden op https://www.absolute.com/company/legal/third-party-software/.

2. TOEPASSINGSGEBIED VAN DE OVEREENKOMST; BESTELLINGEN; GELIEERDE PARTIJEN

2.1 Kaderovereenkomst. Deze Overeenkomst is een kaderovereenkomst die van toepassing is op de Producten en/of Diensten die door de Klant zijn gekocht via een Bestelformulier. Het gebruik van of de toegang door de Klant tot bepaalde Producten of de ontvangst van Diensten kan onderhevig zijn aan een of meer Addenda.

2.2 Bestellingen van wederverkopers. De Klant kan een Bestelformulier indienen bij een Wederverkoper voor de aankoop van Producten of Diensten die onder deze Overeenkomst vallen. Wanneer de Klant Producten of Diensten koopt via een Wederverkoper, zullen de Wederverkoper en de Klant een afzonderlijke overeenkomst aangaan waarin de vergoedingen worden uiteengezet die de Klant aan de Wederverkoper dient te betalen voor dergelijke Producten of Diensten, evenals alle andere voorwaarden die tussen hen van toepassing kunnen zijn. Onder voorbehoud van het ontvangen van betaling van de Wederverkoper, zal Absolute de Klant de Producten en/of Diensten onder een dergelijk Bestelformulier leveren in overeenstemming met de voorwaarden van deze Overeenkomst. De Klant erkent dat Absolute niet verantwoordelijk is voor de verplichtingen van de Wederverkoper jegens de Klant onder een dergelijke afzonderlijke overeenkomst, voor het handelen of nalaten van de Wederverkoper, of voor producten of diensten van derden die door de Wederverkoper aan de Klant worden geleverd. Sectie 5 (Vergoedingen; Betaling) hieronder heeft geen effect wanneer de Klant Producten of Diensten koopt via een Wederverkoper, omdat betaling en belastingen doorgaans worden geregeld in de overeenkomst tussen de Wederverkoper en de Klant.

2.3. Gelieerde partijen.  Gelieerde partijen van de Klant kunnen Bestelformulieren overeenkomen voor de aankoop van Producten of Diensten, in welk geval deze Overeenkomst (en eventuele toepasselijke Addenda) van toepassing zal zijn op die Gelieerde partij en op de Producten en Diensten die zijn gekocht via dergelijke Bestelformulieren, en alle verwijzingen elders in deze Overeenkomst (en eventuele toepasselijke Addenda) op “Klant” worden geacht van toepassing te zijn op een dergelijke Gelieerde partij.  Een dergelijke Gelieerde partij is gebonden aan de voorwaarden van deze Overeenkomst (en eventuele toepasselijke Addenda) alsof deze een oorspronkelijke partij was, en de Klant die deze Overeenkomst aanvankelijk heeft geaccepteerd of ermee heeft ingestemd, is verantwoordelijk voor het waarborgen van de naleving van deze Overeenkomst (en eventuele toepasselijke Addenda) door een dergelijke Gelieerde partij.

3. PRODUCTEN EN BEPERKINGEN

3.1 Gehoste dienst. De Klant heeft toegang tot en gebruik van de Gehoste dienst zoals uiteengezet in elk Bestelformulier zoals verder beschreven in de toepasselijke Addenda.

3.2 Software. De Klant mag de Software gebruiken die in elk Bestelformulier wordt vermeld, zoals verder beschreven in de toepasselijke Addenda.

3.3 Verantwoordelijkheden van de klant. Klant is verantwoordelijk voor: (a) controle op ongeautoriseerde toegang tot de Gehoste dienst onder diens account (inclusief eventuele subaccounts van diens geautoriseerde gebruikers); (b) het handhaven van de vertrouwelijkheid van gebruikersnamen, wachtwoorden en accountinformatie; en (c) alle activiteiten die plaatsvinden onder diens account (inclusief eventuele subaccounts van diens Geautoriseerde gebruikers) als gevolg van de toegang van de Klant of de Geautoriseerde gebruikers van de Klant tot de Gehoste dienst. Absolute heeft en behoudt de volledige controle over de werking, levering, het onderhoud en het beheer van de Gehoste dienst.

3.4 Productbeperkingen. Behalve voor zover een dergelijke beperking uitdrukkelijk verboden is door de toepasselijke wetgeving, mag de Klant niet, direct of indirect, en mag geen enkele andere persoon (inclusief werknemers, gelieerde partijen en derden) machtigen of helpen bij het onderstaande: (a) decompileren, demonteren, reverse engineering toepassen of anderszins proberen de broncode, structuur, ideeën, algoritmen of bijbehorende kennis van een Product af te leiden, of verborgen of niet-openbare elementen van een Product te reconstrueren of te ontdekken; (b) een Product of een deel van het voorgaande vertalen, aanpassen of wijzigen; (c) een programma schrijven of ontwikkelen op basis van een Product, of een deel of softwareapplicaties daarvan, of de Producten anderszins op enigerlei wijze gebruiken voor het ontwikkelen, distribueren of toegankelijk maken van producten of diensten die concurreren met een of alle van de Producten; (d) enig Product of enig recht daarop verkopen, in sublicentie verstrekken, overdragen, toewijzen, leasen, verhuren, distribueren of een zekerheidsbelang verlenen; (e) de Producten gebruiken, of enige inhoud of ander deel daarvan exporteren, verkopen of distribueren ten behoeve van, of toegang verlenen tot de Producten (of enige inhoud of ander deel daarvan) door derden, of in strijd met Sectie 3.8; (f) de Producten anders gebruiken dan in overeenstemming met de Documentatie; (g) toestaan dat de Producten worden gebruikt door andere personen dan Geautoriseerde gebruikers; (h) onwettige, inbreukmakende, schadelijke of andere gegevens of code overdragen die de Klant niet mag verzenden naar of van de Producten; (i) handelsmerken of eigendomsvermeldingen in of op de Producten wijzigen of verwijderen; (j) verificatie- of beveiligingsmaatregelen van de Producten omzeilen of anderszins verstoren, of anderszins de integriteit of prestaties ervan verstoren of verstoren; of (k) anderszins de Producten of Eigendomsrechten van Absolute (hieronder gedefinieerd) te gebruiken, behalve zoals uitdrukkelijk toegestaan in deze Overeenkomst (inclusief toepasselijke Addenda). De Klant erkent dat Absolute het gebruik van de Producten door de Klant kan controleren, maar niet verplicht is om toezicht te houden op het gebruik van de Producten door de Klant om de voortdurende naleving te bevestigen door de Klant van de beperkingen die in deze Sectie zijn uiteengezet;. Absolute kan de toegang van de Klant tot de Gehoste dienst opschorten of het Abonnement van de Klant op de Software beëindigen voor elke periode waarin Absolute een redelijke grond heeft om te beweren dat de Klant zich niet houdt aan de bepalingen voor een van de verboden handelingen in deze Sectie.

3.5 Proefproducten. Als de Klant een Product ontvangt voor evaluatie- en/of niet-productiedoeleinden op basis van een proef, test, enscenering of een andere beperkte basis, voor een bepaalde duur, met of zonder betaling van een vergoeding (in elk geval een “Proefproduct”), dan mag de Klant het Proefproduct alleen gebruiken voor de beperkte doeleinden die uitdrukkelijk schriftelijk door Absolute zijn goedgekeurd, uitsluitend voor de door Absolute aangegeven periode en onderhevig aan eventuele aanvullende gebruiksbeperkingen die door Absolute zijn bepaald, indien van toepassing.. De Klant erkent dat Proefproducten automatisch kunnen worden uitgeschakeld na kennisgeving van Absolute of het verstrijken van de aanvankelijk aangewezen gebruiksperiode (aan het einde waarvan het recht van de Klant om het Proefpproduct te gebruiken ook vervalt). Alle Proefproducten worden geleverd “zoals deze zijn” en op een basis “zoals deze beschikbaar zijn.” Niettegenstaande enige andersluidende bepaling in deze Overeenkomst, wijst Absolute hierbij alle garanties af met betrekking tot, en is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor, Proefproducten.

3.6 Apparaten en configuraties. Op verschillende Producten kunnen verschillende apparaatvereisten van toepassing zijn. De Klant kan controleren of een Apparaat compatibel is met een Product op de webpagina voor apparaatcompatibiliteit van Absolute (beschikbaar op https://www.absolute.com/partners/device-compatibility/). Niettegenstaande enige andersluidende bepaling in deze Overeenkomst, een Bestelformulier of enige toepasselijke Addenda, geeft Absolute geen garanties met betrekking tot het gebruik van Producten met niet-ondersteunde Apparaten, en is Absolute in geen geval verplicht om ondersteuningsdiensten, Reparaties of andere diensten te verlenen voor niet-ondersteunde apparaten.

3.7 Onderdelen van derden en klant. De Klant is als enige verantwoordelijk voor het verkrijgen van alle technologieën en connectiviteit van derden die nodig zijn/is voor toegang tot en gebruik van de Producten, en om ervoor te zorgen dat alle systemen en apparaten van de Klant die betrokken zijn bij dergelijke toegang en gebruik actueel en volledig operationeel zijn. In het bijzonder erkent de Klant dat een snelle internetverbinding te allen tijde vereist is om de Gehoste dienst correct te gebruiken, en mogelijk vereist is om volledig gebruik te kunnen maken van de Software. De Klant stemt ermee in dat Absolute mogelijk niet verplicht is om bepaalde diensten te verlenen voor zover geen dergelijke hogesnelheidsverbinding in bedrijf is.

3.8 Managed Service Providers (MSP’s). In het geval dat de Klant een Managed Service Provider is die de Producten gebruikt als onderdeel van diens aanbod aan de eigen eindgebruikers van de Klant (“MSP-eindgebruikers”), zijn de volgende voorwaarden van toepassing, niettegenstaande enige andere bepaling in deze Overeenkomst: (a) De Klant mag de Producten gebruiken als onderdeel van diens aanbod inzake managed services voor diens MSP-eindgebruikers, op voorwaarde dat de Klant ervoor zorgt dat de MSP-eindgebruikers voldoen aan de voorwaarden van deze Overeenkomst en alle toepasselijke Addenda bij hun gebruik van het aanbod inzake managed services van de Klant ; (b) de licentie die is verleend op grond van sectie 3.1 is alleen van toepassing op de Klant, niet op de MSP-eindgebruikers, en MSP-eindgebruikers kunnen geen geautoriseerde gebruikers zijn; (c) Absolute heeft en zal geen aansprakelijkheid hebben jegens de MSP-eindgebruikers in verband met de Producten, en de Klant zal al dergelijke aansprakelijkheid namens Absolute afwijzen in diens eindgebruikersovereenkomsten; en (d) Klant stemt ermee in Absolute te verdedigen tegen en inzake vorderingen van MSP-eindgebruikers die voortvloeien uit of verband houden met de levering van diensten van de Klant aan dergelijke MSP-eindgebruikers, en stemt ermee in Absolute schadeloos te stellen en te vrijwaren van en alle gerelateerde schade, kosten en lasten te betalen.

4. PROFESSIONELE EN ONDERSTEUNINGSDIENSTEN

4.1 Professionele diensten. Onder voorbehoud van voortdurende naleving door de Klant van de voorwaarden van deze Overeenkomst (inclusief tijdige betaling van alle toepasselijke Vergoedingen) en toepasselijke Addenda, zal Absolute commercieel redelijke inspanningen leveren om de Klant de Professionele diensten te leveren, indien van toepassing, zoals uiteengezet in elk Bestelformulier. De levering van de Professionele diensten door Absolute en de ontvangst door de Klant van de Professionele diensten is onderworpen aan het Addendum Professionele diensten (te vinden op https://www.absolute.com/company/legal/agreements/absolute/professional-services-addenda).

4.2 Ondersteuningsdiensten. Onder voorbehoud van voortdurende naleving door de Klant van de voorwaarden van deze Overeenkomst (inclusief tijdige betaling van alle toepasselijke Vergoedingen) en toepasselijke Addenda, stemt Absolute ermee in om ondersteuningsdiensten (de “Ondersteuningsdiensten”) aan de Klant te leveren in overeenstemming met het Beleid inzake Ondersteuningsdiensten voor het toepasselijke Product, indien van toepassing.

4.3 Reparaties. Absolute kan van tijd tot tijd patches, foutherstel, updates en onderhouds- en servicepakketten leveren (samen “Reparaties”) die redelijkerwijs noodzakelijk zijn voor de goede werking en beveiliging van de Producten. Als de Klant automatische updates inschakelt die door de Producten worden ondersteund, erkent de Klant dat Reparaties automatisch worden geïnstalleerd. Absolute behoudt zich het recht voor om automatisch Reparaties te installeren om beveiligingsproblemen of kritieke problemen aan te pakken, zoals door Absolute naar eigen goeddunken wordt bepaald.

5. VERGOEDINGEN; BETALING

5.1 Vergoedingen. De Klant betaalt Absolute (en/of de Wederverkoper, indien van toepassing) alle vergoedingen van het type, het bedrag en het betalingsschema zoals is uiteengezet in het toepasselijke Bestelformulier (“Vergoedingen”).  Als de Vergoedingen voor Professionele diensten niet zijn vermeld op het toepasselijke Bestelformulier of de werkomschrijving, zullen de Professionele diensten worden verleend tegen de dan geldende tarieven voor tijd en materiaal van Absolute. De Klant stemt ermee in om Absolute onmiddellijk en op factuur te vergoeden voor alle vooraf goedgekeurde, werkelijke, contante reis- en verblijfkosten die door Absolute zijn gemaakt in verband met Professionele diensten. Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld in een toepasselijk Bestelformulier of deze Overeenkomst, zijn alle Vergoedingen niet-opzegbaar en niet-restitueerbaar en niet-recupereerbaar.

5.2 Betalingsvoorwaarden. Tenzij anders vermeld in het toepasselijke Bestelformulier of Addendum, worden alle Vergoedingen vooraf gefactureerd en dienen alle facturen voor Vergoedingen te worden betaald in Amerikaanse dollars binnen 30 dagen na de factuurdatum, zonder aftrek of verrekening. Elk achterstallig deel van een betaling zal in rente resulteren tegen een tarief dat gelijk is aan het laagste tarief van 1,5% per maand of het hoogste tarief dat wettelijk is toegestaan.

5.3 Belastingen. Alle vergoedingen en andere bedragen die op grond van deze Overeenkomst verschuldigd zijn, zijn exclusief alle toepasselijke verkoop-, gebruiks-, toegevoegde waarde- of andere belastingen (federale, staats-, provinciale of andere belastingen) (“Belastingen”). De Klant is verantwoordelijk voor het betalen van al deze Belastingen, met uitzondering van Belastingen die zijn gebaseerd op het netto-inkomen van Absolute. Indien de Klant wettelijk verplicht is een deel van de betaalde bedragen in of te houden of af te trekken, zal de Klant Absolute hiervan vooraf schriftelijk op de hoogte stellen en de aanvullende bedragen betalen die nodig zijn om te zorgen dat het nettobedrag dat door Absolute wordt ontvangen, na een dergelijke inhouding of aftrekking, gelijk is aan het bedrag dat Absolute zou hebben ontvangen als een dergelijke aftrek of inhouding niet had plaatsgevonden.

6. EIGENDOMSRECHTEN

6.1 Voorbehoud van rechten. Absolute bezit en behoudt alle rechten, titels en belangen, inclusief alle intellectuele eigendomsrechten, in en op alle technologie, software, algoritmen, gebruikersinterfaces, handelsgeheimen, technieken, ontwerpen, uitvindingen, werken van auteurschap en ander materieel en immaterieel materiaal en informatie met betrekking tot de Producten, de Diensten, de Geanonimiseerde gegevens (hieronder gedefinieerd) en Gegevens over productgebruik (hieronder gedefinieerd) (gezamenlijk “Eigendomsrecht van Absolute”), en niets in deze Overeenkomst zal Absolute beperken in het gebruiken of exploiteren van concepten, ideeën, technieken of kennis van of gerelateerd aan het eigendomsrecht van Absolute of anderszins ontstaan in verband met de levering van de Producten of Diensten door Absolute onder deze Overeenkomst. Anders dan zoals uitdrukkelijk uiteengezet in deze Overeenkomst, verleent Absolute geen licentie of andere rechten in of aan de Eigendomsrechten van Absolute. Al deze rechten zijn uitdrukkelijk voorbehouden aan Absolute.

6.2 Klantgegevens. De Klant bezit en behoudt alle rechten, titels en belangen, inclusief alle intellectuele eigendomsrechten, in en op Klantgegevens. Absolute kan de toegang tot Klantgegevens verwijderen of beperken, ook als Absolute van mening is dat dergelijke gegevens de toepasselijke wetgeving kunnen schenden, of als een derde partij juridische stappen onderneemt of dreigt tegen Absolute of een derde. De Klant verleent Absolute hierbij een niet-exclusieve, royaltyvrije, sublicentieerbare (aan diens onderaannemers) niet-overdraagbare, wereldwijde licentie om de Klantgegevens te reproduceren, distribueren, te gebruiken en weer te geven met het oog op het uitoefenen van de rechten van Absolute en het nakomen van diens verplichtingen onder deze overeenkomst. Niettegenstaande het voorgaande mag Absolute de Klantgegevens gebruiken om geanonimiseerde gegevenssets te creëren, op voorwaarde dat de resulterende gegevensset de Klant of een persoon niet identificeert (“Geanonimiseerde gegevens”), en Absolute mag de geanonimiseerde gegevens gebruiken voor diens zakelijke doeleinden, inclusief, maar niet beperkt tot, het verbeteren van producten en diensten. De Klant verklaart en garandeert dat deze een wettelijke basis heeft om dergelijke Klantgegevens aan Absolute te verstrekken in verband met de levering van de Producten, dat geen software of materialen zijn die onderworpen zijn aan een “open source-licentie” (zoals die term algemeen wordt begrepen) inbegrepen in de Klantgegevens, en dat de Klant zal voldoen aan alle wet- en regelgeving die van toepassing is op de prestaties van de Klant onder deze Overeenkomst.

6.3 Gegevens over productgebruik. Absolute kan Gegevens over productgebruik verzamelen en gebruiken voor doeleinden inzake beveiliging-, ondersteuning, product- en operationeel beheer en onderzoek en ontwikkeling. “Gegevens over productgebruik” is informatie die anders is dan Klantgegevens die automatisch worden verzameld en gemeld door de Producten over hoe de Producten worden gebruikt door de klanten van Absolute. Gegevens over productgebruik zal niet worden gedeeld met derden op een manier die kan worden toegeschreven aan de klant of een persoon.

6.4 Feedback. De Klant stemt ermee in dat Absolute op enigerlei wijze op wereldwijde, onherroepelijke, eeuwigdurende, royaltyvrije basis alle suggesties, verzoeken en feedback mag gebruiken en exploiteren die door of namens de Klant met betrekking tot de Producten of enig ander Eigendomsrecht van Absolute worden verstrekt.

6.5 Producten van derden. De Producten kunnen Producten van derden omvatten of bevatten. De externe eigenaar, auteur of leverancier van dergelijke Producten van derden behoudt alle eigendomsrechten en intellectuele eigendomsrechten in en op die inhoud. Alle Producten van derden worden geleverd op een “as is” en “as available” basis zonder enige garantie van welke aard dan ook. Absolute is niet verantwoordelijk voor, en is niet verplicht, om Producten van derden te controleren, bewaken of corrigeren, en mag Producten van derden naar eigen goeddunken verwijderen (op voorwaarde dat in geval van een dergelijke verwijdering artikel 10.2(a) van toepassing blijft).

7. DUUR EN BEËINDIGING

7.1 Duur. Deze Overeenkomst gaat in op de Ingangsdatum en loopt door tot de beëindiging ervan in overeenstemming met deze Overeenkomst. De looptijd van elk Bestelformulier begint op de ingangsdatum van de vroegste datum (Abonnementsperiode of levering van Diensten) op een dergelijk Bestelformulier, zoals van toepassing, en loopt door, tenzij anders beëindigd in overeenstemming met deze Overeenkomst, tot het einde van de laatste Abonnementsperiode op een dergelijk Bestelformulier en de voltooiing van alle Diensten die onder een dergelijk Bestelformulier moeten worden geleverd, hetgeen als laatste plaatsvindt.

7.2 Beëindiging voor gemak. Elke partij kan deze Overeenkomst gemakshalve beëindigen door middel van een schriftelijke kennisgeving, op voorwaarde dat alle openstaande Bestelformulieren, inclusief alle Abonnementen daaronder, zullen blijven bestaan en onderworpen blijven aan de voorwaarden van deze Overeenkomst tot het verstrijken van dergelijke Bestelformulieren in overeenstemming met Sectie 7.1.

7.3 Beëindiging wegens wezenlijke inbreuk. Elke partij mag deze Overeenkomst beëindigen door middel van een schriftelijke kennisgeving als de andere partij deze Overeenkomst en/of de betreffende Bestelformulieren wezenlijk schendt, wanneer een dergelijke wezenlijke schending niet binnen 30 dagen na schriftelijke kennisgeving van een dergelijke schending door de niet-schendende partij is verholpen. . Als de Klant de Overeenkomst beëindigt vanwege een niet-opgeloste wezenlijke schending door Absolute, zal Absolute de Klant alle vooruitbetaalde maar ongebruikte Vergoedingen onder de beëindigde Bestelformulieren terugbetalen. Voor alle duidelijkheid: het niet betalen van verschuldigde bedragen door de Klant binnen 15 dagen na ontvangst van een schriftelijke kennisgeving van niet-betaling, of het niet-naleven door de Klant van enige bepaling van Sectie 3.4 zal worden beschouwd als een wezenlijke schending door de Klant van deze Overeenkomst.

7.4 Beëindiging wegens faillissement of insolventie. Elke partij kan deze Overeenkomst beëindigen als de andere partij diens activiteiten op de normale manier staakt of insolvent is (d.w.z. niet in staat is diens schulden op de normale manier te betalen wanneer deze opeisbaar worden), enige cessie uitvoert ten gunste van schuldeisers, failliet wordt verklaard, of het onderwerp is van een liquidatie- of insolventieprocedure die niet binnen 120 dagen met voorbehoud wordt afgewezen.

7.5 Effect van beëindiging. Onder voorbehoud van sectie 7.2 zal op de ingangsdatum van het verstrijken of beëindigen van deze Overeenkomst om welke reden dan ook het volgende plaatsvinden: (a) alle openstaande Bestelformulieren en Abonnementen worden onmiddellijk beëindigd; (b) de toegang van de Klant tot de Gehoste diensten wordt beëindigd en de Klant zal onmiddellijk het gebruik van de Software staken en deze van diens systemen verwijderen, en (c) alle uitstaande betalingsverplichtingen van de Klant worden onmiddellijk opeisbaar. Behalve zoals uitdrukkelijk uiteengezet in deze Overeenkomst, heeft de Klant geen recht op restitutie van Vergoedingen in het geval van beëindiging van deze Overeenkomst of een Bestelformulier. De volgende bepalingen blijven van kracht na het verstrijken of beëindigen van deze Overeenkomst om welke reden dan ook: Secties 1, 3.4, 3.5, 3.8, 5 (met betrekking tot verschuldigde Vergoedingen), 6, 7.5, 8, 11, 12, en 13.

8. VERTROUWELIJKHEID

8.1 Definitie. “Vertrouwelijke informatie” betekent alle informatie die direct of indirect openbaar is gemaakt door of namens een partij of diens gelieerde partijen (“Openbaarmakende partij”) aan de andere partij of diens gelieerde partijen (“Ontvanger”) in verband met deze Overeenkomst, vóór of na de Ingangsdatum, die (a) is aangemerkt als “vertrouwelijk”, of op een andere manier om het vertrouwelijke karakter ervan aan te geven, en/of (b) alle informatie waarvan redelijkerwijs mag worden verwacht dat deze vertrouwelijk zal worden behandeld op basis van de omstandigheden van de openbaarmaking of de aard van de informatie zelf. Zonder het voorgaande te beperken, is het Eigendomsrecht van Absolute de vertrouwelijke informatie van Absolute en zijn klantgegevens de vertrouwelijke informatie van de Klant. Vertrouwelijke informatie bevat echter geen informatie die: (i) algemeen bekend is of wordt en beschikbaar is voor het publiek zonder handeling van de Ontvanger; (ii) al in het bezit was van de Ontvanger zonder een geheimhoudingsplicht jegens de Openbaarmakende partij op het moment van de openbaarmaking, zoals blijkt uit de gelijktijdige administratie van de Ontvanger; (iii) rechtmatig door de Ontvanger is verkregen van een derde die het uitdrukkelijke recht heeft om een dergelijke openbaarmaking te doen; of (iv) onafhankelijk is ontwikkeld door de Ontvanger zonder schending van een verplichting jegens de Openbaarmakende partij.

8.2 Gebruik; Onderhoud. Geen van de partijen mag Vertrouwelijke informatie van de andere partij voor enig doel gebruiken, behalve om diens rechten uit te oefenen en diens verplichtingen uit hoofde van deze Overeenkomst na te komen. Geen van de partijen mag vertrouwelijke informatie van de andere partij openbaar maken, of toestaan dat deze openbaar wordt gemaakt, direct of indirect, behalve: (a) aan de werknemers, aannemers, functionarissen, directeuren, adviseurs of potentiële investeerders of kopers van diens en diens Gelieerde partijen met een bonafide behoefte om de Vertrouwelijke informatie te kennen en die in elk geval onderworpen zijn aan schriftelijke vertrouwelijkheidsverplichtingen die niet minder zwaar zijn dan die welke zijn vastgesteld zoals hierin beschreven, of (b) wanneer de Ontvanger wettelijk verplicht wordt om Vertrouwelijke informatie bekend te maken, op voorwaarde dat de Ontvanger de Openbaarmakende partij vooraf op de hoogte heeft gesteld van een dergelijke wettelijk verplichte openbaarmaking en een redelijke kans heeft gekregen om een beschermend bevel of een andere vertrouwelijke behandeling voor dergelijke Vertrouwelijke informatie aan te vragen ( indien toegestaan door de toepasselijke wetgeving). Elke partij zal tenminste redelijke maatregelen en zorg nemen om de geheimhouding van de Vertrouwelijke informatie van de andere partij te beschermen en openbaarmaking en ongeoorloofd gebruik te voorkomen, en zal tenminste de maatregelen nemen om haar eigen zeer vertrouwelijke informatie te beschermen . Niettegenstaande iets anders in deze Sectie 8.2, zijn de enige en exclusieve verplichtingen van Absolute met betrekking tot de openbaarmaking en bescherming van klantgegevens zoals uiteengezet in Sectie 9. De Ontvanger erkent dat een schending van deze Sectie onherstelbare schade kan toebrengen aan de Openbaarmakende partij waarvoor een geldelijke en adequate schadevergoeding mogelijk niet kan worden vastgesteld, en stemt ermee in dat de Openbaarmakende partij het recht heeft, naast diens andere rechten en rechtsmiddelen, te verzoeken om een gerechtelijk bevel of een andere billijke voorziening in een bevoegde rechtbank (niettegenstaande Sectie 13.4), voor enige schending van deze Overeenkomst, en de Ontvanger doet afstand van elke vereiste voor het plaatsen van een verplichting in verband daarmee. De Ontvanger verwerft geen rechten, expliciet of impliciet, op de Vertrouwelijke informatie van de Openbaarmakende partij, behalve voor het beperkte gebruik dat in deze Overeenkomst wordt gespecificeerd.  Vertrouwelijke informatie, inclusief alle rechten, titels en belangen daarin, blijft het enige en exclusieve eigendom van de Openbaarmakende partij.

9. GEGEVENSBEVEILIGING EN GEGEVENSBESCHERMING

9.1 Gegevensbescherming. Voor zover Absolute Persoonsgegevens verkrijgt in verband met de uitvoering van deze Overeenkomst, zal Absolute dergelijke Persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het Addendum Gegevensverwerking (te vinden op https://www.absolute.com/company/legal/agreements/absolute/data-processing-addendum). De Klant verklaart en garandeert dat deze alle noodzakelijke openbaarmakingen heeft gedaan en een wettelijke basis heeft om de Persoonsgegevens te delen met Absolute voor gebruik zoals bedoeld in deze Overeenkomst. Tenzij anders uiteengezet in het Addendum Gegevensverwerking, is en blijft de Klant als enige verantwoordelijk voor alle Klantgegevens en andere informatie en materialen die door of namens de Klant of een Geautoriseerde gebruiker worden verstrekt in verband met het gebruik van de Producten.

9.2 Gegevensbeveiliging. Absolute zal commercieel redelijke en conform de normen van de sector administratieve, fysieke en technische veiligheidsmaatregelen implementeren en handhaven die zijn ontworpen om ongeautoriseerde toegang, gebruik of openbaarmaking van Klantgegevens op Absolute-systemen te voorkomen in overeenstemming met de Beveiligingsnormen van Absolute (te vinden op https://www.absolute.com/platform/security-information/process/). Absolute kan de Beveiligingsnormen van Absolute van tijd tot tijd wijzigen, maar zal ten minste hetzelfde beveiligingsniveau blijven bieden als beschreven in de Beveiligingsnormen van Absolute. De enige en exclusieve aansprakelijkheid van Absolute, en de enige en exclusieve vordering door de Klant, voor enig ongeoorloofd verlies, vernietiging, beschadiging of wijziging van Klantgegevens is dat Absolute commercieel redelijke inspanningen levert om dergelijke gegevens te herstellen vanaf de laatste back-up die door Absolute wordt onderhouden in overeenstemming met het op dat moment geldende beleid inzake archivering en back-ups van Absolute. Absolute is niet verantwoordelijk voor enige openbaarmaking van Klantgegevens veroorzaakt door een derde, behalve voor zover veroorzaakt door de schending door Absolute van deze Sectie.

10. VERKLARINGEN EN GARANTIES

10.1 Wederzijds. Elke partij verklaart en garandeert de andere partij dat: (a) de partij naar behoren is georganiseerd, geldig bestaat en een goede reputatie heeft als een bedrijf of andere entiteit volgens de wetten van het rechtsgebied van diens oprichting of een andere organisatie; (b) de partij het volledige organisatorische recht, de macht en de autoriteit heeft om diens verplichtingen aan te gaan en uit te voeren en de rechten, licenties, toestemmingen en autorisaties te verlenen die de partij verleent of moet verlenen op grond van deze Overeenkomst; (c) de uitvoering van deze Overeenkomst naar behoren is geautoriseerd door alle noodzakelijke zakelijke of organisatorische maatregelen van een dergelijke partij; en (d) indien uitgevoerd en geleverd door beide partijen, zal deze Overeenkomst de wettelijke, geldige en bindende verplichting van die partij vormen, afdwingbaar tegen die partij in overeenstemming met de voorwaarden ervan. Deze sectie is niet van toepassing op Klanten die deze Overeenkomst namens zichzelf als individu aangaan.

10.2 Gehoste dienst en software. Absolute garandeert dat: (a) de Gehoste service en software substantieel zullen werken in overeenstemming met de toepasselijke Documentatie, op voorwaarde dat de enige en exclusieve remedie van de Klant voor schending van de voorgaande garantie is om Absolute de Gehoste dienst of software te laten repareren, zoals van toepassing, zodat deze substantieel presteert in overeenstemming met de Documentatie; en (b) Absolute commercieel redelijke veiligheidsmaatregelen, processen en antivirussoftware heeft geïmplementeerd die zijn ontworpen om het invoeren van code van derden te voorkomen die bedoeld is om de systemen en netwerken van de Klant of Absolute te verstoren, met inbegrip van bijvoorbeeld virussen, spyware, malware en trojaanse paarden of andere kwaadaardige code in de Gehoste dienst en de Software. Als Absolute niet in staat is de Gehoste dienst of Software te repareren in overeenstemming met (a), hierboven, binnen negentig (90) dagen na ontvangst van de kennisgeving van de toepasselijke non-conformiteit, kan de Klant kiezen om het betreffende Bestelformulier te beëindigen, en Absolute zal alle vooruitbetaalde maar ongebruikte Vergoedingen onder een dergelijk Bestelformulier aan de Klant terugbetalen. De voorgaande garanties zijn niet van toepassing als het Product of een deel daarvan: (i) is gewijzigd, behalve door of namens Absolute; (ii) niet is gebruikt, geïnstalleerd, bediend, gerepareerd of onderhouden in overeenstemming met deze Overeenkomst of de Documentatie; of (iii) wordt gebruikt op apparatuur, producten of systemen die niet voldoen aan de specificaties die door Absolute in de Documentatie zijn geïdentificeerd. Bovendien zijn de voorgaande garanties alleen van toepassing wanneer Absolute op de hoogte wordt gesteld van een garantieclaim tijdens de toepasselijke Abonnementsperiode, en zijn ze niet van toepassing op fouten of defecten die zijn veroorzaakt door of toe te schrijven zijn aan software of hardware die niet door Absolute is geleverd.

10.3 Diensten. Absolute garandeert dat het de Diensten op professionele en vakkundige manier zal leveren en, in het geval van Ondersteuningsdiensten, in overeenstemming met het toepasselijke Beleid inzake Ondersteuningsdiensten. De enige en exclusieve oplossing voor de Klant bij een schending van deze garantie door Absolute is dat Absolute de betrokken Diensten opnieuw uitvoert.

10.4 Door Klant. De Klant verklaart, garandeert en verplicht zich er ten opzichte van Absolute toe dat de Klant de nodige rechten en toestemmingen heeft en zal hebben met betrekking tot Klantgegevens, zoals ontvangen door Absolute en gebruikt in overeenstemming met deze Overeenkomst, en geen inbreuk maakt en zal maken op intellectuele eigendomsrechten of privacyrechten van een derde, deze zal verduisteren of anderszins schenden of in strijd zal handelen met toepasselijke wetten.

11. VRIJWARING

11.1 Door Absolute. Absolute zal: (a) elke claim verdedigen, of naar eigen goeddunken schikken, die door een derde tegen de Klant is ingediend voor zover deze beweert dat het geautoriseerde gebruik van een Product door de Klant inbreuk maakt op of misbruik maakt van het intellectuele eigendom of de eigendomsrechten van de vorderende derde (elk een “Inbreukvordering”), en (b) enige schadevergoeding betalen die is toegekend in een definitieve uitspraak (of bedragen overeengekomen in een geldelijke schikking), inclusief redelijke juridische kosten en onkosten, in een dergelijke Inbreukvordering verdedigd door Absolute. Als een dergelijke Inbreukvordering wordt ingediend of als hiermee wordt gedreigd, kan Absolute, naar eigen goeddunken en op eigen kosten: (w) voor de Klant het recht verkrijgen om het betreffende Product te blijven gebruiken; (x) het Product wijzigen zodat het geen inbreuk meer maakt; (y) het aangetaste aspect van het Product vervangen door niet-inbreukmakende technologie met in wezen vergelijkbare mogelijkheden; of (z) als geen van het voorgaande commercieel haalbaar is, de betrokken Bestelformulieren met betrekking tot de Producten die vermeend inbreuk maken beëindigen en alle vooruitbetaalde maar ongebruikte Vergoedingen onder de beëindigde Bestelformulieren terugbetalen aan de Klant. Niettegenstaande het voorgaande, is de verplichting van Absolute om de Klant schadeloos te stellen op grond van deze Sectie niet van toepassing voor zover een Inbreukvordering wordt veroorzaakt door: (1) elk gebruik van een Product in combinatie met software, producten of diensten die niet door Absolute zijn geleverd of door iemand anders dan door of in opdracht van Absolute zijn aangepast, of (2) het niet gebruiken van het Product door de Klant in overeenstemming met deze Overeenkomst; en Absolute is niet verplicht om de Klant schadeloos te stellen onder deze Sectie: (I) voor alle claims met betrekking tot Klantgegevens; of (II) als de Klant de dan geldende release of de onmiddellijk voorafgaande release van het Product niet gebruikt.

11.2 Vrijwaring. SECTIE 11.1 SCHETST DE VOLLEDIGE AANSPRAKELIJKHEID VAN ABSOLUTE, EN DE EXCLUSIEVE MOGELIJKHEID OP EEN OPLOSSING VAN DE KLANT, MET BETREKKING TOT ENIGE DAADWERKELIJKE OF VERMEENDE INBREUK OP ENIGE INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN DOOR ABSOLUTE, DE PRODUCTEN OF ANDER INTELLECTUEEL EIGENDOM VAN ABSOLUTE, OF ENIG DEEL DAARVAN.

11.3 Door Klant. Niettegenstaande enige andersluidende bepaling in deze Sectie11 zal de Klant elke dergelijke onderstaande claim die door een derde tegen Absolute wordt ingediend, verdedigen of, naar eigen goeddunken, schikken: (a) beweren dat het gebruik door of namens Absolute van Klantgegevens en/of gegevens die door Klant aan Absolute zijn verstrekt in overeenstemming met deze Overeenkomst, inbreuk maakt op of misbruik maakt van de rechten van derden of in strijd is met wetten; of (b) voortkomend uit misbruik van een eigendomsrecht van Absolute door de Klant (inclusief diens Geautoriseerde gebruikers en iedereen die toegang heeft namens de Klant), inclusief een schending van Sectie 3.4. De Klant zal alle schadevergoedingen betalen die uiteindelijk aan Absolute zijn toegekend (of het bedrag van een schikking die de Klant overeenkomt), inclusief redelijke juridische kosten en onkosten, met betrekking tot een dergelijke claim die door de Klant wordt verdedigd.

11.4 Procedure. De verplichtingen inzake vrijwaring onder deze Overeenkomst zijn afhankelijk van het feit dat de gevrijwaarde partij de vrijwarende partij voorziet van: (i) onmiddellijke schriftelijke kennisgeving van, (ii) uitsluitende zeggenschap over de verdediging en schikking van, en (iii) alle informatie en assistentie die redelijkerwijs wordt gevraagd door de vrijwarende partij in verband met de verdediging en afwikkeling van de vordering onder voorbehoud van vrijwaring door de vrijwarende partij. De vrijwarende partij zal niet instemmen met het uitbrengen van een vonnis of akkoord gaan met de schikking van een dergelijke claim zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de gevrijwaarde partij, die niet op onredelijke gronden zal worden onthouden, geconditioneerd of vertraagd. De gevrijwaarde partij heeft het recht om deel te nemen aan de verdediging van een dergelijke claim met een raadsman naar eigen keuze en op eigen kosten.

12. VRIJWARING; BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID

12.1 Vrijwaring. BEHALVE ZOALS UITDRUKKELIJK VERMELD IN DEZE OVEREENKOMST OF EEN ADDENDUM, WIJST ABSOLUTE ALLE VERKLARINGEN EN GARANTIES VAN DE HAND, UITDRUKKELIJK, IMPLICIET OF WETTELIJK, INCLUSIEF ALLE GARANTIES VAN VERKOOPBAARHEID, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL, GEEN INBREUK, VERLIES VAN GEGEVENS, NAUWKEURIGHEID VAN RESULTATEN OF GARANTIES DIE ANDERSZINS VOORTVLOEIEN UIT EEN BETREKKING OF VERTROUWEN. ABSOLUTE GARANDEERT NIET DAT ENIG PRODUCT FOUTLOOS ZAL ZIJN OF ONONDERBROKEN ZAL FUNCTIONEREN, DAT ENIG PRODUCT COMPATIBEL ZAL ZIJN MET EEN BEPAALD APPARAAT, DAT ALLE GEGEVENS DIE DOOR ABSOLUTE VIA EEN PRODUCT WORDEN VERSTREKT NAUWKEURIG ZULLEN ZIJN, OF DAT DIENS BEVEIIGINGSMAATREGELEN VOLDOENDE ZULLEN ZIJN OM TE VOORKOMEN DAT DERDEN TOEGANG TOT KLANTGEGEVENS OF APPARATEN VAN DE KLANT KUNNEN VERKRIJGEN. ABSOLUTE WIJST SPECIFIEK ALLE VERANTWOORDELIJKHEID AF VOOR PRODUCTEN VAN DERDEN DIE BIJ DE PRODUCTEN GELEVERD WORDEN EN VOOR DE BESCHIKBAARHEID OF HET GEBRUIK VAN DE KLANT VAN GEGEVENS OF INFORMATIE DIE OP OF IN VERBAND MET DE PRODUCTEN ZIJN OPGESLAGEN.

12.2 Beperking van aansprakelijkheid. BEHALVE DE VERPLICHTINGEN VAN EEN PARTIJ VOLGENS SECTIE 11 (VRIJWARING) Of SECTIE 8 (VERTROUWELIJKHEID), ZULLEN DE PARTIJEN IN GEEN GEVAL AANSPRAKELIJK ZIJN VOOR ENIGE INDIRECTE, SPECIALE, INCIDENTELE, VOORBEELD-, BEPAALDE OF GEVOLGSCHADE (INCLUSIEF, MAAR NIET BEPERKT TOT ZAKELIJK VERLIES, INKOMSTEN, WINST, GOODWILL, ECONOMISCH VOORDEEL, EN KOSTEN VAN VERVANGENDE GOEDEREN OF DIENSTEN) DIE VOORTVLOEIEN UIT OF IN VERBAND STAAN MET DEZE OVEREENKOMST, ECHTER VEROORZAAKT, EN GEBASEERD OP ENIGE THEORIE VAN AANSPRAKELIJKHEID, ONGEACHT OF DIT INBREUK OP DE OVEREENKOMST, GARANTIESCHADE, ONRECHTMATIGHEID (INCLUSIEF NALATIGHEID), OF ANDERE PRODUCTAANSPRAKELIJKHEID OF ANDERSZINS BETREFT, ZELFS ALS DE WEDERPARTIJ OP DE HOOGTE WORDT GESTELD VAN DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE SCHADE. BEHALVE DE VERPLICHTINGEN VAN ABSOLUTE ONDER SECTIE 11.1 OF DE SCHENDING DOOR ABSOLUTE VAN SECTIE 8, ZAL DE TOTALE AANSPRAKELIJKHEID VAN ABSOLUTE EN DIENS GELIEERDE PARTIJEN DIE VOORTVLOEIEN UIT OF DIE IN VERBAND STAAN MET DEZE OVEREENKOMST, IN GEEN GEVAL HET BEDRAG OVERSCHRIJDEN DAT DOOR DE KLANT IS BETAALD OF DAT DE KLANT DIENT TE BETALEN OVEREENKOMSTIG DE BESTELFORMULIEREN DIE GEDURENDE DE 12 MAANDEN VÓÓR DE DATUM VAN DE VORDERING ZIJN INGEDIEND. DEZE BEPERKINGEN ZIJN VAN TOEPASSING ONGEACHT ENIG VERZUIM VAN HET ESSENTIËLE DOEL VAN ENIGE BEPERKTE OF EXCLUSIEVE MOGELIJKHEID OP EEN OPLOSSING.

13. ALGEMENE BEPALINGEN

13.1 Veranderingen. Absolute kan van tijd tot tijd wijzigingen of updates aanbrengen aan de Producten of Diensten, inclusief om veranderingen in technologie, industriepraktijken, patronen van systeemgebruik en beschikbaarheid van Producten van derden weer te geven; op voorwaarde echter dat dergelijke wijzigingen niet leiden tot een wezenlijke vermindering van het prestatieniveau of de beschikbaarheid van het toepasselijke Product of de toepasselijke Diensten die onder deze Overeenkomst aan de Klant worden geleverd.

13.2 Toewijzing. Geen van de partijen mag deze Overeenkomst of een van de bijhorende rechten of verplichtingen onder deze Overeenkomst overdragen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de andere partij, behalve dat Absolute deze Overeenkomst zonder de toestemming van de Klant mag overdragen als onderdeel van een bedrijfsreorganisatie, of bij een wijziging van zeggenschap, consolidatie, fusie, verkoop van alle of vrijwel al haar activiteiten of activa die verband houden met deze Overeenkomst, of een vergelijkbare transactie of reeks transacties. Onder voorbehoud van het voorgaande, zal deze Overeenkomst bindend zijn voor en ten goede komen aan de partijen en hun respectieve opvolgers en toegestane rechtverkrijgenden.

13.3 Overmacht; Vertragingen. Met uitzondering van de verplichting om geld te betalen, inclusief maar niet beperkt tot de verplichting om de Vergoedingen te betalen, is geen van beide partijen aansprakelijk voor enige tekortkoming of vertraging in de uitvoering van deze Overeenkomst als gevolg van een oorzaak die valt buiten diens redelijke controle, inclusief maar niet beperkt tot een oorlogsdaad, terrorisme, overmacht, aardbeving, overstroming, embargo, oproer, sabotage, tekort aan arbeidskrachten of geschillen, pandemie, epidemie of andere volksgezondheidscrisis, overheidshandeling of falen of vertraagd internet. De vertraagde partij moet de andere partij op de hoogte stellen van een dergelijke oorzaak en de verwachte duur ervan. Absolute is niet verantwoordelijk voor enige vertraging in of falen bij de uitvoering van Absolute die geheel of gedeeltelijk wordt veroorzaakt door de vertraging van de Klant bij het uitvoeren of het niet nakomen van een van diens verplichtingen onder de Overeenkomst.

13.4 Aanbestedende dienst van Absolute; Toepasselijk recht. Het land van het rechtsgebied van oprichting of organisatie van de Klant bepaalt: (a) de Aanbestedende dienst van Absolute waarmee de Klant een contract aangaat onder deze Overeenkomst (“Absolute”); en (b) het toepasselijke recht dat van toepassing is op deze Overeenkomst en de plaats waar de partijen overeenkomen zich te onderwerpen aan exclusieve jurisdictie, in elk geval zoals uiteengezet in de onderstaande tabel.

Locatie van Klant Aanbestedende dienst van Absolute Toepasselijk recht Plaats
Canada, Mexico, Midden-Amerika, Zuid-Amerika en het Caribisch gebied Absolute Software Corporation British Columbia, Canada British Columbia, Canada
Azië en Australazië Absolute Software (Asia) Pte. Ltd. Singapore Singapore
Europa, Midden-Oosten en Afrika Absolute Software EMEA Limited Engeland en Wales Londen, Engeland
Verenigde Staten Absolute Software, Inc. Delaware, Verenigde Staten Delaware, Verenigde Staten

13.5 N.B.: Elke kennisgeving die in overeenstemming met de Overeenkomst moet of mag worden uitgebracht, is alleen van kracht als deze schriftelijk is en als volgt aan de beoogde ontvanger wordt bezorgd: (a) voor kennisgevingen aan de Klant, via e-mail naar het e-mailadres dat door de Klant is opgegeven bij het registreren voor een Product of het e-mailadres dat is opgegeven in een Bestelformulier en (b) voor kennisgevingen aan Absolute, per aangetekende post of een nationaal erkende nachtdienst naar het volgende adres: c/o Legal Department, Absolute Software Corporation, Suite 1400, Four Bentall Centre, 1055 Dunsmuir Street, Vancouver, British Columbia, Canada V7X 1K8, met een e-mailkopie naar [email protected]. Elke Partij kan diens adres voor ontvangst van de kennisgeving wijzigen door de andere Partij op de hoogte te stellen in overeenstemming met deze sectie. Kennisgevingen worden geacht te zijn uitgebracht bij ontvangst indien bezorgd via e-mail, twee werkdagen na de datum van verzending indien bezorgd via aangetekende post, of één werkdag na levering aan een koerier.

13.6 Publiciteit. Absolute mag de naam van de Klant gebruiken als referentie voor marketing- of promotiedoeleinden op de website van Absolute en in andere communicatie met bestaande of potentiële klanten van Absolute, behoudens enig schriftelijk beleid inzake handelsmerken dat de Klant schriftelijk aan Absolute kan verstrekken. Geen van de partijen zal een persbericht uitgeven of technische documenten of praktijkstudies publiceren of verspreiden waarin de activiteiten die plaatsvinden onder deze Overeenkomst worden beschreven met verwijzing naar de naam van de andere partij zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van de andere partij, die niet op onredelijke gronden mag worden onthouden. 

13.7 Beperkte rechten van de Amerikaanse overheid. De Software is commerciële computersoftware, zoals die term is gedefinieerd in 48 C.F.R. §2.101. Dienovereenkomstig, als de Klant de Amerikaanse overheid is of een aannemer daarvan, ontvangt de Klant alleen die rechten met betrekking tot de Software en Documentatie die aan alle andere eindgebruikers onder licentie zijn verleend, in overeenstemming met (a) 48 C.F.R. §227.7201 tot en met 48 C.F.R. §227.7204, met betrekking tot het Amerikaanse Ministerie van Defensie en diens aannemers, of (b) 48 C.F.R. §12.212, met betrekking tot alle andere licentiehouders van de Amerikaanse overheid en diens aannemers.

13.8 Exporteren. De Klant zal niet bewust, direct of indirect, enig product, inclusief software, ontvangen van Absolute of een Wederverkoper onder deze Overeenkomst of enig direct resultaat van een dergelijk product exporteren of herexporteren naar een bestemming, entiteit of persoon waarnaar een dergelijke export of herexporteren is beperkt of verboden door toepasselijke wetten (“Controlelijsten inzake exporteren”), zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de bevoegde overheidsinstanties zoals vereist door die wetten. De Klant verklaart en garandeert dat de Klant niet op een Controlelijst inzake exporteren staat, en zal Absolute onmiddellijk schriftelijk op de hoogte stellen als de klant op een Controlelijst inzake exporteren staat. Absolute garandeert, namens zichzelf en diens gelieerde partijen, niet dat het eigendomsrecht van Absolute geschikt of beschikbaar is voor gebruik in een specifiek land of regio. De Klant gebruikt en zal geen eigendomsrecht van Absolute, noch enige informatie die is verkregen door het gebruik van de Producten, gebruiken voor militaire of semi-militaire projecten, tenzij specifiek geautoriseerd door de Amerikaanse, Canadese of Australische overheid of de juiste Europese instantie voor dergelijke doeleinden. Houd er rekening mee dat voor alle Software die versleuteling bevat mogelijk aanvullende beperkingen gelden.

13.9 Overige. Alle Addenda zijn door middel van verwijzing opgenomen in deze Overeenkomst. In het geval van een conflict tussen de voorwaarden van deze Overeenkomst en een Addendum, zal het Addendum bepalend zijn, maar in elk geval alleen met betrekking tot de Producten of Diensten waarop een dergelijk Addendum betrekking heeft. Elke vertaling van deze Overeenkomst wordt uitsluitend verstrekt voor het gemak van de Klant. De betekenissen van de voorwaarden, bepalingen en weergaven hierin zijn onderhevig aan definities en interpretaties in de Engelse taal. Elke verstrekte vertaling geeft de informatie in de originele Engelse versie mogelijk niet nauwkeurig weer. Deze Overeenkomst (samen met eventuele Addenda) is de enige overeenkomst tussen de partijen met betrekking tot het onderwerp hiervan, en vervangt alle eerdere overeenkomsten en afspraken met betrekking tot genoemd onderwerp. De Klant mag geen rechten of verplichtingen die hem/haar krachtens deze Overeenkomst zijn toegekend, uitbesteden of delegeren aan derden, inclusief diens adviseurs of aannemers, zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Absolute. Absolute mag onderaannemers gebruiken of anderszins aspecten van diens prestaties onder deze Overeenkomst delegeren, op voorwaarde dat Absolute hierbij verantwoordelijk blijft voor de prestaties van dergelijke onderaannemers. Geen voorwaarden van een inkooporder, bevestiging of ander formulier verstrekt door de klant of een Wederverkoper zal deze Overeenkomst wijzigen, ongeacht het nalaten van Absolute om bezwaar te maken tegen dergelijke voorwaarden. Er is geen enkele wijziging, wijziging of verklaring van afstand van enige bepaling van deze Overeenkomst van kracht, tenzij de partijen hiermee instemmen. Elke onduidelijkheid in deze Overeenkomst zal worden geïnterpreteerd zonder rekening te houden met welke partij deze Overeenkomst of een deel daarvan heeft opgesteld. Behoudens Sectie 13.10 zijn er geen externe begunstigden van deze Overeenkomst, en de Klant erkent dat Absolute geen enkele verplichting of aansprakelijkheid heeft met enige derde waarmee de Klant zaken doet. Deze Overeenkomst kan in delen worden uitgevoerd. De kopteksten in deze Overeenkomst zijn gemakshalve ingevoegd en zijn niet bedoeld om de interpretatie van deze Overeenkomst te beïnvloeden. De relatie tussen de partijen is die van onafhankelijke aannemers. Een verklaring van afstand van een voorwaarde van deze Overeenkomst of het niet naleven van een voorwaarde door een van beide partijen vormt geen verklaring van afstand met betrekking tot een volgende schending of het falen van dezelfde voorwaarde of een verklaring van afstand van een andere voorwaarde van deze Overeenkomst. Elke bepaling die onwettig, niet-afdwingbaar of nietig wordt bevonden, wordt gescheiden van de rest van deze Overeenkomst en de rest van deze Overeenkomst blijft zonder deze bepaling volledig van kracht.

13.10 Opmerking over Apple. Deze sectie is alleen van toepassing voor zover de Producten de mobiele applicatie van Absolute bevatten voor gebruik op een iOS-apparaat. De klant erkent dat deze Overeenkomst alleen geldt tussen de klant en Absolute, en niet met Apple Inc. (“Apple”), en Apple is niet verantwoordelijk voor de Producten of de inhoud ervan. Apple is niet verplicht om diensten inzake onderhoud en ondersteuning te verlenen met betrekking tot de Producten. Als het Product niet voldoet aan een toepasselijke garantie, kan de Klant Apple hiervan op de hoogte stellen en zal Apple de toepasselijke aankoopprijs voor de mobiele applicatie aan de Klant terugbetalen. Voor zover maximaal toegestaan door de toepasselijke wetgeving, heeft Apple geen andere garantieverplichting met betrekking tot het Product. Apple is niet verantwoordelijk voor het behandelen van vorderingen van de Klant of een derde met betrekking tot het Product of het bezit en/of gebruik van het Product door de Klant, waaronder: (1) vorderingen op het gebied van productaansprakelijkheid; (2) elke vordering dat het Product niet voldoet aan enige toepasselijke wettelijke of regelgevende vereiste; of (3) vorderingen die voortvloeien uit consumentenbescherming of soortgelijke wetgeving. Apple is niet verantwoordelijk voor het onderzoek, de verdediging, schikking en kwijting van vorderingen van derden dat het Product en/of het bezit en het gebruik van het Product door de Klant inbreuk maken op de intellectuele eigendomsrechten van een derde. De Klant stemt ermee in zich te houden aan alle toepasselijke voorwaarden van derden bij het gebruik van het Product. Apple en de dochterondernemingen van Apple zijn externe begunstigden van deze Overeenkomst, en na aanvaarding van deze Overeenkomst door de Klant, heeft Apple het recht (en wordt geacht het recht te hebben aanvaard) om deze Overeenkomst af te dwingen jegens de Klant als externe begunstigde van deze overeenkomst. De Klant verklaart en garandeert hierbij dat: (a) de Klant niet is gevestigd in een land dat onderworpen is aan een embargo van de Amerikaanse overheid of dat door de Amerikaanse overheid is aangewezen als een land dat ’terroristen ondersteunt’; en (b) de Klant niet staat vermeld op een lijst van verboden of beperkte partijen van de Amerikaanse overheid.