Huvudabonnemangsavtal

”Datum för avtalsversion”: Juli 19, 2022

Detta huvudabonnemangsavtal (detta ”Avtal”) mellan den enhet eller individ som använder eller tar emot Absolutes produkter eller tjänster (”Kund”) och den tillämpliga Absolute-enheten enligt avsnitt 13.4 i detta avtal träder i kraft från och med startdatumet för den första prenumerationsperioden som följer på datumet för avtalsversionen eller från och med det datum då kunden accepterar villkoren i detta avtal, beroende på vilket som inträffar först (”Ikraftträdandedagen”). Beställningsformulär som ingåtts före datumet för avtalsversionen fortsätter att omfattas av det tillämpliga tidigare avtalet mellan kunden och Absolute som reglerar kundens användning av Absolutes produkter och tjänster. Ett arkiv med vissa tidigare versioner av Absolutes onlineavtal finns på https://www.absolute.com/company/legal/agreements/absolute/archived-agreement.

GENOM ATT KLICKA PÅ KNAPPEN ”AGREE”, ”I ACCEPT” ELLER PÅ ANNAT SÄTT INDIKERA ACCEPTANS, GENOM ATT LADDA NER ELLER INSTALLERA PROGRAMVARA ELLER REGISTRERA ELLER ANVÄNDA VÄRDTJÄNSTEN, TJÄNSTERNA ELLER PRODUKTERNA, GODKÄNNER KUNDEN ALLA VILLKOR I DETTA AVTAL, INKLUSIVE EVENTUELLA TILLÄMPLIGA TILLÄGG. OM DEN PERSON SOM GODKÄNNER DETTA AVTAL GÖR DET PÅ UPPDRAG AV ETT FÖRETAG ELLER EN ANNAN JURIDISK ENHET, FÖRSÄKRAR DENNA PERSON ATT HAN/HON HAR BEFOGENHET ATT BINDA DETTA FÖRETAG ELLER DENNA JURIDISKA ENHET TILL VILLKOREN I DETTA AVTAL. OM KUNDEN INTE GODKÄNNER ALLA VILLKOR I DETTA AVTAL MÅSTE KUNDEN KLICKA PÅ KNAPPEN SOM ANGER ATT DEN INTE GODKÄNNER VILLKOREN I DETTA AVTAL, OCH KUNDEN FÅR INTE LADDA NER, INSTALLERA ELLER ANVÄNDA NÅGON PRODUKT.

1. Definitioner.

Absolute” har den betydelse som anges i avsnitt 13.4.

Absolute IP” har den betydelse som anges i avsnitt 6.1.

Tillägg” betyder kollektivt de tillägg som gäller för vissa produkter eller tjänster, tillgängliga på https://www.absolute.com/company/legal/agreements/absolute/product-and-services-addenda som kan uppdateras då och då av Absolute (var och en, ett ”Tillägg”).

Dotterbolag” betyder, med avseende på en part, varje enhet som kontrollerar, kontrolleras av, eller som står under gemensam kontroll med denna part, där ”kontroll” betyder ägande av minst femtio procent (50 %) av de utestående röstberättigade aktierna i enheten, eller den avtalsenliga rätten att fastställa policy för, och leda verksamheten i, enheten.

Auktoriserad användare” är en anställd, agent eller entreprenör som är auktoriserad av kunden och/eller dess dotterbolag för att få tillgång till, använda, ladda ner, distribuera eller installera produkterna.

Kunddata”: data som kunden skickar in via värdtjänsten eller som samlas in av programvaran från enheterna och överförs till värdtjänsten.

Enheter”: en enhet på vilken programvaran är installerad på.

Dokumentation” avser handböcker, dokumentation och liknande material som Absolute tillhandahåller eller gör tillgängligt för kunden och som beskriver produkternas funktionalitet, egenskaper eller krav, med uppdateringar då och då.

Avgifter” har den betydelse som anges i avsnitt 5.1.

Korrigeringar” har den betydelse som anges i avsnitt 4.3.

Värdtjänst”: Absolutes software-as-a-service-applikationer eller plattformar, inklusive eventuella tilläggsfunktioner, som tillhandahålls kunden enligt detta avtal i enlighet med ett beställningsformulär, som beskrivs närmare i tillämpliga tillägg.

Beställningsformulär”: ett beställningsdokument för produkter eller tjänster. Beställningsformulär kan ingås av kunden antingen direkt med Absolute eller med en återförsäljare.

Personuppgifter” har den innebörd som ges till denna term i tillägget om databehandling, tillgängligt på https://www.absolute.com/company/legal/agreements/absolute/data-processing-addendum.

Produkter” innebär kollektivt värdtjänsten, programvaran och alla leveranser från tjänsterna som Absolute gör tillgängliga för kunden enligt detta avtal och ett beställningsformulär.

Professionella tjänster”: implementering, utbildning, anpassad support eller andra professionella tjänster som tillhandahålls kunden i enlighet med ett beställningsformulär eller en arbetsbeskrivning, som beskrivs närmare i tillägget för professionella tjänster, som finns tillgängligt på https://www.absolute.com/company/legal/agreements/absolute/professional-services-addenda.

Återförsäljare” avser en auktoriserad återförsäljare eller distributör av produkterna och/eller tjänsterna.

Tjänster”: Professionella tjänster, supporttjänster eller andra tjänster som tillhandahålls kunden i enlighet med ett beställningsformulär, som beskrivs närmare i tillämpliga tillägg som är specifika för sådana andra tjänster.

Mjukvara” avser all nedladdningsbar programvara som tillhandahålls av Absolute till kunden enligt detta avtal i enlighet med ett beställningsformulär, inklusive sådan programvara som är förinstallerad på kundens enhet(er), som beskrivs närmare i tillämpliga tillägg.

Abonnemang”: Kundens rätt att under abonnemangsperioden inneha, använda och/eller få tillgång till programvaran eller värdtjänsten (beroende på vad som är tillämpligt), enligt vad som anges i det tillämpliga beställningsformuläret.

Abonnemangstid”: abonnemangets giltighetstid enligt vad som anges i det tillämpliga beställningsformuläret.

Supporttjänster” har den betydelse som anges i avsnitt 4.2.

Policy för supporttjänster” avser Absolutes policy för supporttjänster för en produkt, i förekommande fall, som beskrivs närmare i ett tillämpligt tillägg.

Tredjepartsprodukter” avser programvara och tjänster från tredje part som ställs till kundens förfogande i samband med att Absolute tillhandahåller produkterna. En aktuell lista över produkter från tredje part finns på https://www.absolute.com/company/legal/third-party-software/.

2. AVTALETS RÄCKVIDD, BESTÄLLNINGAR, DOTTERBOLAG.

2.1 Ramavtal. Detta avtal är ett ramavtal som reglerar de produkter och/eller tjänster som kunden har köpt i ett beställningsformulär. Kundens användning av eller tillgång till vissa produkter eller mottagande av tjänster kan vara föremål för ett eller flera tillägg.

2.2 Återförsäljarorder. Kunden kan ingå ett beställningsformulär med en återförsäljare för köp av produkter eller tjänster som regleras av detta avtal. Om kunden köper produkter eller tjänster via en återförsäljare kommer återförsäljaren och kunden att ingå ett separat avtal som fastställer de avgifter som kunden ska betala till återförsäljaren för sådana produkter eller tjänster, samt eventuella andra villkor som kan gälla mellan dem. Under förutsättning att Absolute tar emot betalning från återförsäljaren kommer Absolute att tillhandahålla kunden produkterna och/eller tjänsterna enligt ett sådant beställningsformulär i enlighet med villkoren i detta avtal. Kunden bekräftar att Absolute inte kommer att vara ansvarig för återförsäljarens skyldigheter gentemot kunden enligt ett sådant separat avtal, för återförsäljarens handlingar eller försummelser eller för tredje parts produkter eller tjänster som återförsäljaren tillhandahåller kunden. Avsnitt 5 (Avgifter, betalning) nedan har ingen effekt om kunden köper produkter eller tjänster via en återförsäljare, eftersom betalning och skatter vanligtvis regleras i avtalet mellan återförsäljaren och kunden.

2.3. Dotterbolag  Kundens dotterbolag kan ingå beställningsformulär för köp av produkter eller tjänster, i vilket fall detta avtal (och alla tillämpliga tillägg) gäller för ett sådant dotterbolag och för de produkter och tjänster som köps enligt sådana beställningsformulär, och alla hänvisningar på andra ställen i detta avtal (och alla tillämpliga tillägg) till ”kunden” ska anses gälla för ett sådant dotterbolag.  Ett sådant dotterbolag kommer att vara bundet av villkoren i detta avtal (och eventuella tillägg) som om det vore en ursprunglig part, och den kund som ursprungligen accepterade eller samtyckte till detta avtal kommer att vara ansvarig för att se till att ett sådant dotterbolag följer detta avtal (och eventuella tillägg).

3. PRODUKTER OCH RESTRIKTIONER.

3.1 Värdtjänst. Kunden kan få tillgång till och använda den värdtjänst som anges i varje beställningsformulär enligt den närmare beskrivningen i tillämpliga tillägg.

3.2 Programvara Kunden får använda den programvara som anges i varje beställningsformulär enligt den närmare beskrivningen i tillämpliga tillägg.

3.3 Kundens ansvarsområden. Kunden ansvarar för: (a) kontroll av obehörig åtkomst till värdtjänsten under sitt konto (inklusive eventuella underkonton för sina auktoriserade användare), (b) upprätthållande av sekretessen för användarnamn, lösenord och kontoinformation, och (c) alla aktiviteter som sker under sitt konto (inklusive eventuella underkonton för sina auktoriserade användare) som ett resultat av kunder eller kundens auktoriserade användaråtkomst till värdtjänsten. Absolute har och kommer att behålla ensam kontroll över drift, tillhandahållande, underhåll och förvaltning av värdtjänsten.

3.4 Produkt Begränsningar. Förutom i den mån en sådan begränsning uttryckligen är förbjuden enligt tillämplig lag får kunden inte, direkt eller indirekt, och får inte auktorisera eller hjälpa någon annan person (inklusive anställda, dotterbolag och tredje part) att: (a) dekompilera, demontera, bakåtkompilera eller på annat sätt försöka få fram källkoden, strukturen, idéerna, algoritmerna eller tillhörande ”know-how” för någon produkt, eller rekonstruera eller upptäcka dolda eller icke-offentliga delar av någon produkt; (b) översätta, anpassa eller modifiera någon produkt eller någon del av något av det föregående; (c) skriva eller utveckla något program baserat på någon produkt, eller någon del eller programvaruapplikation av denna, eller på annat sätt använda produkterna på något sätt i syfte att utveckla, distribuera eller göra tillgängliga produkter eller tjänster som konkurrerar med någon eller alla produkter, (d) sälja, underlicensiera, överföra, överlåta, hyra ut, distribuera eller bevilja ett säkerhetsintresse i någon produkt eller någon rättighet till denna; (e) använda produkterna, eller exportera, sälja eller distribuera innehåll eller andra delar därav, till förmån för, eller tillåta åtkomst till produkterna (eller innehåll eller andra delar därav) för tredje person, eller i strid med avsnitt 13.8; (f) använda produkterna på annat sätt än i enlighet med dokumentationen; (g) tillåta att produkterna används av andra personer än auktoriserade användare; (h) överföra olagliga, intrångsgörande, skadliga eller andra data eller koder som kunden inte har rätt att överföra, antingen till eller från produkterna; (i) ändra eller ta bort varumärken eller meddelanden om äganderätt som finns i eller på produkterna, (j) kringgå eller på annat sätt störa produkternas autentiserings- eller säkerhetsåtgärder, eller på annat sätt störa eller avbryta produkternas integritet eller prestanda, eller (k) på annat sätt använda produkterna eller Absolute IP (definierat nedan), utom i enlighet med vad som uttryckligen tillåts i detta avtal (inklusive tillämpliga tillägg). Kunden bekräftar att Absolute kan, men är inte skyldig att, övervaka kundens användning av produkterna för att bekräfta kundens fortlöpande överensstämmelse med de begränsningar som anges i detta avsnitt. Absolute kan stänga av kundens tillgång till värdtjänsten eller säga upp kundens prenumeration på programvaran för varje period under vilket kunden, eller Absolute har en rimlig grund för att hävda att kunden inte följer någon av de förbjudna åtgärderna i detta avsnitt.

3.5 Utvärderingsprodukter. Om kunden får en produkt för utvärdering och/eller icke-produktionsändamål på en prov-, test-, staging- eller annan begränsad basis, oavsett varaktighet, med eller utan krav på betalning av en avgift (i varje fall en ”utvärderingsprodukt”), får kunden endast använda utvärderingsprodukten för de begränsade ändamål som Absolute uttryckligen godkänt skriftligen, endast under den tidsperiod som Absolute har angett, och med förbehåll för eventuella ytterligare användningsbegränsningar som Absolute har angett, i förekommande fall. Kunden är medveten om att utvärderingsprodukter automatiskt kan inaktiveras efter meddelande från Absolute eller efter utgången av den ursprungligen angivna användningsperioden (i slutet av vilken kundens rätt att använda utvärderingsprodukten också löper ut). Alla utvärderingsprodukter tillhandahålls ”i befintligt skick” och ”i den mån de är tillgängliga”. Utan hinder av motsatsen i detta avtal frånsäger sig Absolute härmed alla garantier med avseende på, och kommer inte att vara ansvarig eller skadeståndsskyldig för, utvärderingsprodukter.

3.6 Enheter och konfigurationer. Olika produkter kan ha olika krav på enheter. Kunden kan kontrollera om en enhet är kompatibel med en produkt genom att kontrollera Absolutes webbsida för enhetskompatibilitet (tillgänglig på https://www.absolute.com/partners/device-compatibility/). Utan hinder av motsatsen i detta avtal, en beställningsblankett eller tillämpliga tillägg lämnar Absolute inga garantier med avseende på användning av produkter med enheter som inte stöds, och Absolute är inte under några omständigheter skyldig att tillhandahålla supporttjänster, korrigeringar eller andra tjänster för enheter som inte stöds.

3.7 Tredjeparts- och kundkomponenter. Kunden är ensam ansvarig för att skaffa all teknik och anslutbarhet från tredje part som krävs för att få tillgång till och använda produkterna, och för att se till att alla kundsystem och enheter som är involverade i sådan tillgång och användning är uppdaterade och fullt fungerande. Kunden är särskilt medveten om att en höghastighetsinternetanslutning alltid krävs för att kunna använda värdtjänsten på rätt sätt, och att den kan krävas för att kunna använda programvaran fullt ut. Kunden samtycker till att Absolute kanske inte är skyldig att tillhandahålla vissa tjänster om en sådan höghastighetsanslutning inte är i drift.

3.8 Förvaltade tjänsteleverantörer. Om kunden är en leverantör av hanterade tjänster som använder produkterna som en del av sitt erbjudande till kundens egna slutanvändare (”MSP slutanvändare”), gäller följande villkor, oavsett vad som sägs om motsatsen i detta avtal: (a) Kunden får använda Produkterna som en del av sina erbjudanden om hanterade tjänster för sina MSP slutanvändare, förutsatt att kunden ser till att MSP slutanvändarna följer villkoren i detta avtal och alla tillämpliga tillägg i sin användning av kundens erbjudande om hanterade tjänster; (b) licensen som beviljas enligt avsnitt 3.1 gäller endast kunden, inte MSP slutanvändarna, och MSP slutanvändare kan inte vara auktoriserade användare; (c) Absolute har och kommer inte att ha något ansvar gentemot MSP-slutanvändarna i samband med produkterna, och kunden kommer att frånsäga sig allt sådant ansvar på Absolutes vägnar i sina slutanvändaravtal, och (d) kunden går med på att försvara Absolute mot alla krav från en MSP-slutanvändare som uppstår till följd av eller är relaterade till kundens tillhandahållande av tjänster till en sådan MSP-slutanvändare, och går med på att hålla Absolute skadeslös och fri från och betala alla relaterade skador, kostnader och utgifter.

4. PROFESSIONELLA TJÄNSTER OCH STÖDTJÄNSTER.

4.1 Professionella tjänster. Under förutsättning att kunden fortlöpande följer villkoren i detta avtal (inklusive betalning i tid av alla tillämpliga avgifter) och tillämpliga tillägg, kommer Absolute att göra kommersiellt rimliga ansträngningar för att tillhandahålla kunden de professionella tjänsterna, i förekommande fall, som anges i varje beställningsformulär. Absolutes tillhandahållande och kundens mottagande av de professionella tjänsterna kommer att omfattas av tillägget för professionella tjänster (som finns på https://www.absolute.com/company/legal/agreements/absolute/professional-services-addenda).

4.2 Supporttjänster,. Under förutsättning att kunden fortlöpande följer villkoren i detta avtal (inklusive betalning i rätt tid av alla tillämpliga avgifter) och tillämpliga tillägg, samtycker Absolute till att tillhandahålla supporttjänster (”Supporttjänster”) till kunden i enlighet med policyn för supporttjänster för den tillämpliga produkten, om sådan finns.

4.3 Korrigeringar. Absolute kan då och då tillhandahålla patchar, buggfixar, uppdateringar, underhålls- och servicepaket (tillsammans ”Korrigeringar”) som rimligen är nödvändiga för att produkterna ska fungera korrekt och vara säkra. Om kunden aktiverar automatiska uppdateringar som stöds av produkterna bekräftar kunden att korrigeringar kommer att installeras automatiskt. Absolute förbehåller sig rätten att automatiskt installera korrigeringar för att åtgärda säkerhetssårbarheter eller kritiska problem, vilket Absolute bestämmer efter eget gottfinnande.

5. AVGIFTER; BETALNING

5.1 Avgifter. Kunden kommer att betala Absolute (och/eller återförsäljaren, beroende på vad som är tillämpligt) alla avgifter av den typ, det belopp och den betalningsplan som anges i det tillämpliga beställningsformuläret (”Avgifter”).  Om avgifterna för de professionella tjänsterna inte anges i det tillämpliga beställningsformuläret eller arbetsbeskrivningen kommer de professionella tjänsterna att utföras enligt Absolutes då gällande priser för tid och material. Kunden samtycker till att omedelbart ersätta Absolute vid fakturering för alla i förväg godkända, faktiska rese- och logikostnader som Absolute ådragit sig i samband med professionella tjänster. Om inte annat uttryckligen anges i ett tillämpligt beställningsformulär eller i detta avtal kan alla avgifter inte avbokas, återbetalas eller återkrävas.

5.2 Betalningsvillkor Om inget annat anges i det tillämpliga beställningsformuläret eller tillägget kommer alla avgifter att faktureras i förskott, och alla fakturor för avgifter ska betalas i amerikanska dollar inom 30 dagar efter fakturadatumet, utan avdrag eller kvittning. Eventuella förfallna delar av en betalning kommer att löpa med en ränta som motsvarar det lägsta av 1,5 % per månad och den högsta ränta som tillåts enligt lag.

5.3 Skatter. Alla avgifter och andra belopp som ska betalas enligt detta är exklusive alla tillämpliga försäljnings-, användnings-, moms- eller andra skatter (federala, statliga, provinsiella eller andra skatter) (”Skatter”). Kunden är ansvarig för att betala alla sådana skatter, med undantag för de skatter som baseras på Absolutes nettointäkter. Om kunden enligt lag är skyldig att hålla inne eller dra av en del av de betalda beloppen ska kunden skriftligen meddela Absolute i förväg och betala de ytterligare belopp som krävs för att se till att det nettobelopp som Absolute erhåller, efter sådant avdrag eller innehållande, motsvarar det belopp som Absolute skulle ha erhållit om det inte hade gjorts något sådant avdrag eller innehållande.

6. ÄGANDERÄTT.

6.1 Förbehåll av rättigheter. Absolute äger och behåller alla rättigheter, titlar och intressen, inklusive alla immateriella rättigheter, i och till all teknik, programvara, algoritmer, användargränssnitt, affärshemligheter, tekniker, design, uppfinningar, verk av författarskap och annat materiellt och immateriellt material och information som rör produkterna och tjänsterna, de anonymiserade uppgifterna (definierat nedan) och produktanvändningsdata (definierat nedan) (tillsammans ”Absolute IP”), och inget i detta avtal begränsar Absolute från att använda eller utnyttja koncept, idéer, tekniker eller ”know-how” av eller relaterade till Absolute IP eller som på annat sätt uppstår i samband med Absolutes tillhandahållande av produkterna eller tjänsterna enligt detta avtal. Utöver vad som uttryckligen anges i detta avtal beviljar Absolute ingen licens eller andra rättigheter i eller till Absolute IP. Alla sådana rättigheter är uttryckligen förbehållna Absolute.

6.2 Kunddata. Kunden äger och behåller alla rättigheter, titlar och intressen, inklusive alla immateriella rättigheter, i och till kunddata. Absolute kan ta bort eller begränsa tillgången till kunddata, bland annat om Absolute anser att sådana data kan bryta mot tillämplig lag eller om en tredje part väcker eller hotar med rättsliga åtgärder mot Absolute eller en tredje part. Kunden ger härmed Absolute en icke-exklusiv, royaltyfri, underlicensierbar (till dess underleverantörer), icke-överförbar, världsomspännande licens för att reproducera, distribuera, använda och visa kunduppgifterna i syfte att utöva Absolutes rättigheter och fullgöra sina skyldigheter enligt detta avtal. Utan hinder av ovanstående kan Absolute använda kunddata för att skapa anonymiserade datauppsättningar, förutsatt att det resulterande datauppsättningen inte identifierar kunden eller någon enskild person (”anonymiserade data”), och kan använda de anonymiserade data för sina affärsändamål, inklusive, utan begränsning, för att förbättra sina produkter och tjänster. Kunden försäkrar och garanterar att den har en laglig grund för att lämna sådana kunddata till Absolute i samband med leveransen av produkterna, att det inte finns någon mjukvara eller något material som omfattas av en ”öppen källkodslicens” (såsom den termen vanligen förstås) som ingår i kunddata, och att den kommer att följa alla lagar och förordningar som är tillämpliga på kundens prestationer enligt detta avtal.

6.3 Produktanvändningsdata Absolute kan samla in och använda produktanvändningsdata för säkerhet, support, produkt- och verksamhetshantering samt forskning och utveckling. ”Produktanvändningsdata” är annan information än kunddata som automatiskt samlas in och rapporteras av produkterna om hur produkterna används av Absolutes kunder. Data om produktanvändning kommer inte att delas med tredje part på ett sätt som kan tillskrivas kunden eller någon enskild person.

6.4 Feedback. Kunden samtycker till att Absolute får använda och utnyttja alla förslag, förfrågningar och återkoppling som lämnas av kunden eller på kundens vägnar om produkterna eller någon annan av Absolute IP på något sätt på en världsomspännande, oåterkallelig, evig och royaltyfri basis

6.5 Tredjepartsprodukter. Produkterna kan innehålla eller integrera produkter från tredje part. Tredjepartsägaren, författaren eller leverantören av sådana tredjepartsprodukter behåller alla äganderätter och immateriella rättigheter i och till detta innehåll. Alla produkter från tredje part tillhandahålls i befintligt skick och i befintligt skick utan någon som helst garanti. Absolute är inte ansvarig för och har ingen skyldighet att kontrollera, övervaka eller korrigera produkter från tredje part, och kan ta bort produkter från tredje part efter eget gottfinnande (förutsatt att avsnitt 10.2(a) fortsätter att gälla vid ett sådant borttagande).

7. GILTIGHETSTID OCH UPPSÄGNING

7.1 Term. Detta avtal börjar gälla på Ikraftträdandedagen och fortsätter att gälla tills det sägs upp i enlighet med detta avtal. Giltighetstiden för varje beställningsformulär börjar på startdatumet för den tidigaste prenumerationsperioden eller leveransen av tjänster enligt ett sådant beställningsformulär, beroende på vad som är tillämpligt, och fortsätter, om det inte sägs upp på annat sätt i enlighet med detta avtal, fram till slutet av den sista prenumerationsperioden enligt ett sådant beställningsformulär och slutförandet av de tjänster som ska tillhandahållas enligt ett sådant beställningsformulär, beroende på vad som inträffar senare.

7.2 Uppsägning av bekvämlighetsskäl. Båda parterna kan säga upp detta avtal av bekvämlighetsskäl genom skriftligt meddelande, förutsatt att alla utestående beställningsformulär, inklusive alla prenumerationer enligt dessa, kommer att överleva och fortsätta att omfattas av villkoren i detta avtal fram till dess att sådana beställningsformulär upphör att gälla i enlighet med avsnitt 7.1.

7.3 Uppsägning på grund av väsentlig överträdelse. Båda parterna kan säga upp detta avtal genom skriftligt meddelande om den andra parten väsentligt bryter mot detta avtal och/eller berörda beställningsformulär, om detta väsentliga brott inte har avhjälpts inom 30 dagar efter skriftligt meddelande om detta brott från den part som inte bryter mot avtalet. Om kunden säger upp avtalet på grund av Absolutes oförsvarade väsentliga överträdelse kommer Absolute att återbetala alla förbetalda men oanvända avgifter enligt de uppsagda beställningsblanketterna till kunden. För att undvika tvivel ska kundens underlåtenhet att betala förfallna belopp inom 15 dagar efter mottagandet av ett skriftligt meddelande om utebliven betalning, eller kundens bristande efterlevnad av någon bestämmelse i avsnitt 3.4 betraktas som en väsentlig överträdelse av detta avtal från kundens sida.

7.4 Uppsägning på grund av konkurs eller insolvens. Båda parterna kan säga upp detta avtal om den andra parten upphör att bedriva normal verksamhet eller är insolvent (dvs. oförmögen att betala sina skulder i vanlig ordning när de förfaller till betalning), gör en överlåtelse till förmån för fordringsägare, förklaras i konkurs eller är föremål för ett likvidations- eller insolvensförfarande som inte avvisas med förbehåll inom 120 dagar.

7.5 Effekt av uppsägning. Med förbehåll för avsnitt 7.2, vid Ikraftträdandedagen för detta Avtals upphörande eller uppsägning av någon anledning: (a) alla utestående beställningsformulär och abonnemang kommer omedelbart att upphöra, (b) kundens tillgång till värdtjänsten kommer att upphöra och kunden kommer omedelbart att upphöra med att använda programvaran och radera den från sina system, och (c) alla kundens utestående betalningsförpliktelser kommer att förfallas och betalas omedelbart. Med undantag för vad som uttryckligen anges i detta avtal har kunden ingen rätt till återbetalning av avgifter i händelse av uppsägning av detta avtal eller något beställningsformulär. Följande bestämmelser kommer att fortsätta att gälla även om detta avtal löper ut eller sägs upp av någon anledning: Avsnitten 1, 3.4, 3.5, 3.8, 5 (med avseende på förfallna avgifter), 6, 7.5, 8, 11, 12, och 13.

8. SEKRETESS.

8.1 Definitioner. ”Konfidentiell information”: all information som direkt eller indirekt lämnas ut av eller på uppdrag av den ena parten eller dess närstående (”Uppgiftslämnaren”) till den andra parten eller dess dotterbolag (”Mottagaren”) i samband med detta avtal, före eller efter Ikraftträdandedagen, som (a) är betecknad som ”konfidentiell” eller på något annat sätt anger att den är konfidentiell, och/eller (b) all information som annars rimligen kan förväntas behandlas konfidentiellt på grund av omständigheterna kring dess utlämnande eller informationens karaktär i sig själv. Utan att begränsa det föregående är Absolute IP, Absolutes konfidentiella information, och kunddata är kundens konfidentiella information. Konfidentiell information omfattar dock inte information som: (i) är eller blir allmänt känd och tillgänglig för allmänheten utan att mottagaren har gjort något, (ii) var redan i mottagarens besittning utan någon tystnadsplikt gentemot utlämnaren vid tidpunkten för utlämnarens utlämnande, vilket framgår av mottagarens samtidiga register, (iii) erhålls lagligen av mottagaren från en tredje part som har en uttrycklig rätt att göra ett sådant utlämnande, eller (iv) utvecklas självständigt av mottagaren utan att en förpliktelse gentemot utlämnaren har brutits.

8.2 Användning; underhåll. Ingen av parterna får använda den andra partens konfidentiella information i något annat syfte än för att utöva sina rättigheter och fullgöra sina skyldigheter enligt detta avtal. Ingen av parterna får utlämna, eller godkänna utlämnande, antingen direkt eller indirekt, den andra partens konfidentiella information, förutom: (a) till dess och dess dotterbolags anställda, entreprenörer, tjänstemän, direktörer, rådgivare eller potentiella investerare eller köpare med ett verkligt behov av att känna till den konfidentiella informationen och i varje fall under förutsättning att de omfattas av skriftliga sekretessförpliktelser som inte är mindre betungande än de som anges i detta dokument, eller (b) om mottagaren blir rättsligt tvingad att lämna ut konfidentiell information, förutsatt att mottagaren har gett den som lämnar ut informationen förhandsbesked om ett sådant rättsligt tvingande utlämnande och en rimlig möjlighet att begära ett skyddsbeslut eller annan konfidentiell behandling av sådan konfidentiell information (om det är tillåtet enligt tillämplig lag). Båda parterna ska vidta åtminstone rimliga åtgärder och omsorg för att skydda sekretessen för och undvika avslöjande och obehörig användning av den andra partens konfidentiella information, och ska vidta åtminstone de åtgärder som den vidtar för att skydda sin egen mest konfidentiella information. Utan hinder av något annat i detta avsnitt 8.2 är Absolutes enda och exklusiva skyldigheter när det gäller utlämnande och skydd av kunduppgifter de som anges i avsnitt 9. Mottagaren erkänner att en överträdelse av detta avsnitt kan orsaka oersättlig skada för avslöjandeföretaget, för vilken skadestånd kanske inte kan fastställas eller är en lämplig lösning, och samtycker till att avslöjandeföretaget kommer att ha rätt att, utöver sina andra rättigheter och rättsmedel, söka föreläggande eller annan skälig åtgärd i en domstol med behörig jurisdiktion (trots avsnitt 13.4), för varje överträdelse av detta Avtal, och Mottagaren avstår från varje krav på att ställa ett borgensåtagande i samband med detta. Mottagaren förvärvar inga rättigheter, vare sig uttryckliga eller underförstådda, till den konfidentiella informationen, med undantag för den begränsade användning som anges i detta avtal.  Konfidentiell information, inklusive alla rättigheter, titlar och intressen i den, förblir den avslöjande partens enda och exklusiva egendom.

9. DATASÄKERHET OCH DATASKYDD.

9.1 Dataskydd. I den mån Absolute erhåller personuppgifter i samband med utförandet av detta avtal kommer Absolute att behandla sådana personuppgifter i enlighet med tillägget för databehandling (som finns på https://www.absolute.com/company/legal/agreements/absolute/data-processing-addendum). Kunden försäkrar och garanterar att den har gjort alla nödvändiga upplysningar och har en laglig grund för att dela personuppgifterna med Absolute för användning i enlighet med detta avtal. Om inte annat anges i tillägget för databehandling har och kommer kunden att behålla det exklusiva ansvaret för alla kunddata och annan information och material som tillhandahålls av eller på uppdrag av kunden eller någon auktoriserad användare i samband med användningen av produkterna.

9.2 Datasäkerhet. Absolute kommer att implementera och upprätthålla kommersiellt rimliga och branschstandardiserade administrativa, fysiska och tekniska skyddsåtgärder som är utformade för att förhindra obehörig åtkomst, användning eller avslöjande av kunduppgifter i Absolute-system i enlighet med ”Absolute Security Standards” (som finns på https://www.absolute.com/platform/security-information/process/). Absolute kan ändra ”Absolute Security Standards” från tid till annan, men kommer att fortsätta att tillhandahålla minst samma säkerhetsnivå som beskrivs i ”Absolute Security Standards”. Absolutes enda och exklusiva ansvar och kundens enda och exklusiva rättsmedel för obehörig förlust, förstörelse, skada eller ändring av kunddata är att Absolute ska göra kommersiellt rimliga ansträngningar för att återställa sådana data från den senaste säkerhetskopian som upprätthålls av Absolute i enlighet med Absolutes då gällande arkiverings- och säkerhetskopieringspolicy. Absolute ansvarar inte för något avslöjande av kunduppgifter som orsakats av tredje part, utom i den utsträckning som orsakats av Absolutes överträdelse av detta avsnitt.

10. FÖRSÄKRINGAR OCH GARANTIER.

10.1 Ömsesidiga. Båda parterna försäkrar och garanterar den andra parten: (a) den är vederbörligen organiserad, existerar giltigt och har god status som ett bolag eller annan enhet enligt lagarna i den jurisdiktion där den har bildats eller organiserats; (b) den har den fullständiga organisatoriska rätten, makten och auktoriteten att ingå och fullgöra sina åtaganden och bevilja de rättigheter, licenser, samtycken och tillstånd som den beviljar eller måste bevilja enligt detta avtal; (c) att utförandet av detta avtal har godkänts i vederbörlig ordning genom alla nödvändiga bolags- eller organisationsåtgärder av en sådan part, och (d) att detta avtal, när det har utförts och levererats av båda parter, kommer att utgöra en juridisk, giltig och bindande förpliktelse för en sådan part, som är verkställbar mot en sådan part i enlighet med dess villkor. Detta avsnitt gäller inte för kunder som ingår detta avtal för egen räkning som privatpersoner.

10.2 Värdtjänster och programvara. Absolute garanterar detta: (a) Värdtjänsten och programvaran kommer att fungera i huvudsak i enlighet med den tillämpliga dokumentationen, förutsatt att kundens enda och exklusiva åtgärd vid brott mot ovanstående garanti är att låta Absolute åtgärda värdtjänsten eller programvaran, beroende på vad som är tillämpligt, så att den fungerar i huvudsak i enlighet med dokumentationen; och (b) Absolute har infört kommersiellt rimliga skyddsåtgärder, processer och antivirusprogramvara som är utformade för att förhindra att tredjepartskod som är avsedd att störa kundens eller Absolutes system och nätverk, inklusive till exempel virus, spionprogram, skadlig kod, trojanska hästar eller annan skadlig kod, förs in i värdtjänsten och programvaran. Om Absolute inte kan åtgärda värdtjänsten eller programvaran i enlighet med (a) ovan inom nittio (90) dagar efter mottagandet av meddelandet om den tillämpliga bristande överensstämmelsen, kan kunden välja att avsluta det berörda beställningsformuläret, och Absolute kommer att återbetala alla förbetalda men oanvända avgifter enligt det aktuella beställningsformuläret till kunden. Ovanstående garantier gäller inte om produkten eller någon del av den: (i) har ändrats, utom av eller på uppdrag av Absolute, (ii) inte har använts, installerats, drivits, reparerats eller underhållits i enlighet med detta avtal eller dokumentationen, eller (iii) används på utrustning, produkter eller system som inte uppfyller de specifikationer som Absolute har angett i dokumentationen. Dessutom gäller ovanstående garantier endast när ett meddelande om ett garantianspråk lämnas till Absolute under den tillämpliga prenumerationsperioden och gäller inte för fel, brister eller fel som orsakats av eller kan hänföras till programvara eller hårdvara som inte levererats av Absolute.

10.3 Tjänster. Absolute garanterar att den kommer att tillhandahålla tjänsterna på ett professionellt och hantverksmässigt sätt och, när det gäller supporttjänster, i enlighet med tillämplig policy för supporttjänster. Kundens enda och exklusiva åtgärd för Absolutes brott mot denna garanti är att Absolute utför de berörda tjänsterna på nytt.

10.4 Av kunden. Kunden representerar, garanterar och lovar Absolute att kunden äger eller på annat sätt har och kommer att ha de nödvändiga rättigheterna och samtycken med och i anslutning till kunddata så att de, när de tas emot av Absolute och används i enlighet med detta avtal, inte gör och inte kommer att göra intrång, missbruka eller på annat sätt kränka immateriella rättigheter eller integritetsrättigheter hos tredje part eller bryta mot tillämpliga lagar.

11. ERSÄTTNING.

11.1 Av Absolute. Absolut kommer: (a) försvara, eller på eget initiativ reglera, alla anspråk som en tredje part riktar mot kunden i den mån det påstås att kundens auktoriserade användning av en produkt gör intrång i eller förskingrar den tredje partens immateriella eller äganderättsliga rättigheter (varje ”intrång anspråk”), och (b) betala eventuella skadestånd som tilldelas i en slutlig dom (eller belopp som överenskommits i en monetär förlikning), inklusive rimliga juridiska avgifter och kostnader, i varje sådant intrångskrav som försvaras av Absolute. Om ett sådant krav på intrång framställs eller hotas kan Absolute, efter eget gottfinnande och på egen bekostnad: (w) ge kunden rätt att fortsätta använda den aktuella produkten, (x) ändra produkten så att den inte gör intrång, (y) ersätta den berörda aspekten av produkten med teknik som inte gör intrång och som har i stort sett samma kapacitet, eller (z) om inget av ovanstående är kommersiellt genomförbart, avsluta de berörda beställningsblanketterna med avseende på de påstådda intrångsgörande produkterna och återbetala alla förbetalda men oanvända avgifter för de avslutade beställningsblanketterna till kunden. Utan hinder av det föregående gäller Absolutes skyldighet att ersätta kunden enligt detta avsnitt inte i den utsträckning som ett intrångskrav orsakas av: (1) användning av en produkt i kombination med programvara, produkter eller tjänster som inte tillhandahålls av Absolute eller som modifierats av någon annan än Absolute, eller (2) kundens underlåtenhet att använda produkten i enlighet med detta avtal, och Absolute har ingen skyldighet att ersätta kunden enligt detta avsnitt: (I) för anspråk relaterade till kunddata, eller (II) om kunden inte använder den då aktuella versionen eller den omedelbart föregående versionen av produkten.

11.2 Friskrivningsklausul. AVDELNING 11.1 BESTÄMMER ABSOLUTES HELA ANSVAR OCH KUNDENS EXKLUSIVA ÅTGÄRD, MED HÅLLNING TILL ETT VERKLIGT ELLER PÅSTÅTTLIGT INTELLECTUELLT ÄGANDERÄTTSRÄTTIGHETSSKÄNKANDE AV ABSOLUTE, PRODUKTERNA ELLER ANNAN ABSOLUTE-IP, ELLER EN DEL AV DETTA.

11.3 Av kunden. Utan hinder av det motsatta i detta avsnitt 11 ska kunden försvara eller, enligt eget val, reglera alla anspråk som en tredje part riktar mot Absolute: (a) som påstår att användningen av eller på uppdrag av Absolute av kunddata och/eller data som kunden tillhandahåller Absolute i enlighet med detta avtal gör intrång i eller missbrukar tredje parts rättigheter eller bryter mot någon lag, eller (b) som härrör från kundens missbruk av Absolute IP (inklusive dess auktoriserade användare och alla som har tillgång på grund av kunden), inklusive ett brott mot avsnitt 3.4. Kunden ska betala alla skadestånd som slutgiltigt tilldelas Absolute (eller beloppet för en eventuell förlikning som kunden ingår), inklusive rimliga advokatarvoden och kostnader, med avseende på ett sådant krav som försvaras av kunden.

11.4 Utförande. Skadeståndsskyldigheterna enligt detta avtal är beroende av att den skadeståndsskyldiga parten förser den skadeståndsskyldiga parten med: (i) snabb skriftlig underrättelse om, (ii) ensam kontroll över försvaret och regleringen av, och (iii) all information och hjälp som rimligen begärs av den skadeersättande parten i samband med försvaret och regleringen av, det anspråk som är föremål för skadeersättning av den skadeersättande parten. Den ersättningsberättigade parten kommer inte att samtycka till att en dem meddelas eller går med på en förlikning om ett sådant anspråk utan föregående skriftligt samtycke från den ersättningsberättigade parten, vilket inte får hållas tillbaka, villkoras eller fördröjas på ett oskäligt sätt. Den ersättningsberättigade parten ska ha rätt att delta i försvaret av ett sådant anspråk med ett ombud som den själv väljer och på egen bekostnad.

12. FRISKRIVNINGSKLAUSUL; BEGRÄNSNING AV ANSVARSSKYLDIGHET.

12.1 Friskrivningsklausul. OM INTE ANNAT UTTRYCKLIGEN ANGES I DETTA AVTAL ELLER I ETT TILLÄGG, FRÅNSÄGER SIG ABSOLUTE ALLA REPRESENTATIONER OCH GARANTIER, VARE SIG DE ÄR UTTRYCKLIGA, UNDERFÖRSTÅDDA ELLER LAGSTADGADE, INKLUSIVE ALLA GARANTIER FÖR SÄLJBARHET, LÄMPLIGHET FÖR ETT VISST ÄNDAMÅL, ICKE-INTRÅNG, FÖRLUST AV DATA, NOGGRANNHET I RESULTAT, ELLER SOM PÅ ANNAT SÄTT HÄRRÖR FRÅN EN AFFÄRSVERKSAMHET ELLER TILLIT. ABSOLUTE GARANTERAR INTE ATT NÅGON PRODUKT KOMMER ATT VARA FELFRI ELLER OAVBRUTEN, ATT NÅGON PRODUKT KOMMER ATT VARA KOMPATIBEL MED NÅGON SÄRSKILD ENHET, ATT NÅGON DATA SOM TILLHANDAHÅLLS AV ABSOLUTE GENOM NÅGON PRODUKT KOMMER ATT VARA KORREKT ELLER ATT DESS SÄKERHETSÅTGÄRDER KOMMER ATT VARA TILLRÄCKLIGA FÖR ATT FÖRHINDRA ATT TREDJE PART FÅR TILLGÅNG TILL KUNDENS DATA ELLER KUNDENS ENHETER. ABSOLUTE FRÅNSÄGER SIG SÄRSKILT ALLT ANSVAR FÖR PRODUKTER FRÅN TREDJE PART SOM TILLHANDAHÅLLS MED PRODUKTERNA OCH FÖR TILLGÄNGLIGHETEN TILL, ELLER KUNDENS ANVÄNDNING AV, DATA ELLER INFORMATION SOM LAGRAS PÅ ELLER I SAMBAND MED PRODUKTERNA.

12.2 Begränsning av ansvarsskyldighet. UNDANTAG FÖR EN PARTS SKYLDIGHETER ENLIGT AVDELNING 11 (SKADESTÄLLNING) ELLER AVDELNING 8 (FÖRTROENDIGHET), SKALL INTE EN AV DE BÅDA PARTERNA ANSÄTTAS FÖR INDIREKT, SÄRSKILDA, TILLFÄLLIGA, EXEMPLARISKA SKADOR, STRAFFSKADOR ELLER FÖLJDSKADOR (INKLUSIVE, UTAN BEGRÄNSNING, FÖRLUST AV AFFÄRSVERKSAMHET, INTÄKTER, VINSTER, ”GOODWILL”, DATA ELLER EKONOMISKA FÖRDELAR), OCH KOSTNADER FÖR ERSÄTTNINGSVAROR ELLER TJÄNSTER) SOM UPPSTÅR TILL FÖLJD AV ELLER I SAMBAND MED DETTA AVTAL, OAVSETT ORSAK OCH BASERAT PÅ NÅGON TEORI OM ANSVAR, OAVSETT OM DET ÄR PÅ GRUND AV AVTALSBROTT, GARANTIBROTT, SKADESTÅND (INKLUSIVE VÅRDSLÖSHET), PRODUKTANSVAR ELLER PÅ ANNAT SÄTT, ÄVEN OM DEN ANDRA PARTEN ÄR INFORMERAD OM MÖJLIGHETEN AV SÅDANA SKADOR. BORTSETT FRÅN ABSOLUTES SKYLDIGHETER ENLIGT AVSNITT 11.1 ELLER ABSOLUTES ÖVERTRÄDELSE AV AVSNITT8, UNDER INGA OMSTÄNDIGHETER KOMMER ABSOLUTES OCH DESS DOTTERBOLAGS TOTALA SAMLADE ANSVAR SOM UPPSTÅR TILL FÖLJD AV ELLER I SAMBAND MED DETTA AVTAL ATT ÖVERSTIGA DET BELOPP SOM KUNDEN BETALAT ELLER SKA BETALA ENLIGT DE BESTÄLLNINGSFORMULÄR SOM GER UPPHOV TILL KRAVET UNDER DEN TOLVMÅNADERSPERIOD SOM FÖREGÅR DET DATUM DÅ KRAVET UPPSTOD. DESSA BEGRÄNSNINGAR GÄLLER TROTS ATT DET VÄSENTLIGA SYFTET MED EN BEGRÄNSAD ELLER EXKLUSIV LÖSNING HAR MISSLYCKATS.

13. ALLMÄNNA BESTÄMMELSER.

13.1 Ändringar. Absolute kan göra ändringar eller uppdateringar av produkterna eller tjänsterna då och då, bland annat för att återspegla förändringar i teknik, branschpraxis, systemanvändningsmönster och tillgången till tredjepartsprodukter, förutsatt att sådana ändringar inte resulterar i en väsentlig minskning av prestandanivån eller tillgängligheten för den tillämpliga produkten eller tjänsterna som tillhandahålls till kunden enligt detta avtal.

13.2 Uppdrag. Ingen av parterna får överlåta detta avtal eller någon av sina rättigheter eller skyldigheter enligt detta avtal utan föregående skriftligt samtycke från den andra parten, med undantag för att Absolute får överlåta detta avtal utan kundens samtycke som en del av en företagsreorganisation, eller vid en förändring av kontrollen, konsolidering, fusion, försäljning av all eller i stort sett all sin verksamhet eller sina tillgångar relaterade till detta avtal, eller en liknande transaktion eller serie av transaktioner. Med förbehåll för ovanstående ska detta avtal vara bindande för och gynna parterna och deras respektive efterträdare och tillåtna övertagare.

13.3 Force Majeure; Förseningar. Med undantag för skyldigheten att betala pengar, inklusive men inte begränsat till skyldigheten att betala avgifterna, är ingen av parterna ansvarig för någon underlåtenhet eller försening av dess prestationer enligt detta avtal på grund av någon orsak som ligger utanför dess rimliga kontroll, inklusive men inte begränsat till krigshandlingar, terrorism, naturkatastrofer, jordbävningar, översvämningar, embargon, upplopp, sabotage, arbetskraftsbrist eller stridigheter, pandemier, epidemier eller andra folkhälsokriser, myndighetsåtgärder eller fel på eller nedbrytning av Internet. Den försenade parten ska underrätta den andra parten om orsaken till förseningen och dess förväntade varaktighet. Absolute är inte ansvarig för förseningar eller brister i Absolutes prestationer som helt eller delvis orsakas av att kunden försenar eller underlåter att fullgöra någon av sina skyldigheter enligt avtalet.

13.4 Absolute avtalsslutande enhet; tillämplig lag. Kundens jurisdiktion avgörs av det land där kunden är registrerad eller organiserad: (a) den Absolute-avtalsenhet som kunden ingår avtal med enligt detta avtal (”Absolute”), och (b) den lag som gäller för detta avtal och den plats där parterna är överens om att ha exklusiv jurisdiktion, i varje fall enligt tabellen nedan.

Kundens plats Absolute-avtalsenhet Tillämpad lagstiftning Plats
Kanada, Mexiko, Centralamerika, Sydamerika och Västindien Absolute Programvaruföretag. British Columbia, Kanada British Columbia, Kanada
Asien och Australien Absolute Software (Asia) Pte. Ltd. Singapore Singapore
Europa, Mellanöstern och Afrika Absolute Software EMEA Limited England och Wales London, England
USA Absolute Software, Inc. Delaware, USA Delaware, USA

13.5 Notis. Alla notiser som krävs eller tillåts i enlighet med Avtalet är effektiva endast om de är skriftliga och överlämnas till den avsedda mottagaren på följande sätt: (a) för notiser till kunden, via e-post till den e-postadress som kunden angett när han/hon registrerar sig för en produkt eller den e-postadress som anges i ett beställningsformulär och (b) för notiser till Absolute, med rekommenderad eller rekommenderad post eller ett nationellt erkänt transportföretag över natten till följande adress: c/o Legal Department, Absolute Software Corporation, Suite 1400, Four Bentall Centre, 1055 Dunsmuir Street, Vancouver, British Columbia, Canada V7X 1K8, med en e-postkopia till [email protected]. Båda parterna får ändra sin adress för mottagande av notiser genom att meddela den andra parten i enlighet med detta avsnitt. Notiser anses ha lämnats vid mottagandet om de levereras via e-post, två arbetsdagar efter avsändningsdatumet om de levereras via certifierat eller rekommenderat brev, eller en arbetsdag efter leverans till en kurir.

13.6 Publicitet. Absolute får använda kundens namn som en referens för marknadsföringsändamål på Absolutes webbplats och i annan kommunikation med befintliga eller potentiella Absolute-kunder, med förbehåll för eventuella skriftliga varumärkespolicyer som kunden skriftligen kan ge Absolute. Ingen av parterna får utfärda något pressmeddelande eller publicera eller sprida vitböcker eller fallstudier som beskriver den verksamhet som bedrivs enligt detta avtal med hänvisning till den andra partens namn utan den andra partens skriftliga samtycke i förväg, som inte får hållas tillbaka på ett oskäligt sätt. 

13.7 Begränsade rättigheter för den amerikanska regeringen. Programvaran är kommersiell datorprogramvara enligt definitionen i 48 C.F.R. §2.101. Om kunden är den amerikanska regeringen eller någon entreprenör för denna, kommer kunden därför endast att få de rättigheter avseende programvaran och dokumentationen som beviljas alla andra slutanvändare under licens, i enlighet med (a) 48 C.F.R. §227.7201 till 48 C.F.R. §227.7204, med avseende på försvarsdepartementet och deras entreprenörer, eller (b) 48 C.F.R. §12.212, med avseende på alla andra licensinnehavare från den amerikanska regeringen och deras entreprenörer.

13.8 Export. Kunden kommer inte medvetet att exportera eller återexportera, direkt eller indirekt, någon produkt, inklusive programvara, som mottagits från Absolute eller någon återförsäljare enligt detta avtal eller någon direkt produkt av en sådan produkt till någon destination, enhet eller person till vilken sådan export eller återexport är begränsad eller förbjuden enligt gällande lagar (”Exportkontrollistor”), utan att i förväg ha erhållit ett skriftligt tillstånd från de behöriga statliga myndigheterna som krävs enligt dessa lagar. Kunden försäkrar och garanterar att han/hon inte finns med på någon exportkontrollista, och kommer omedelbart att skriftligen meddela Absolute om han/hon finns med på någon exportkontrollista. Absolute, för sin egen och sina dotterbolags räkning, gör inga utfästelser om att Absolute IP är lämplig eller tillgänglig för användning i något specifikt land eller någon specifik region. Kunden använder inte och kommer inte att använda någon av Absolute IP eller någon information som erhållits genom användning av produkterna för militära eller kvasimilitära projekt, såvida inte Förenta staternas, Kanadas eller Australiens regering eller lämpligt europeiskt organ uttryckligen godkänt detta för sådana ändamål. Observera att all programvara som innehåller kryptering kan vara föremål för ytterligare restriktioner.

13.9 Övrigt. Varje tillägg är införlivat i detta avtal genom hänvisning I händelse av en konflikt mellan villkoren i detta avtal och ett tillägg kommer tillägget att ha företräde, men i varje enskilt fall, endast med avseende på de produkter eller tjänster som tillägget avser. Alla översättningar av detta avtal tillhandahålls endast för att underlätta för kunden. Innebörden av termer, villkor och framställningar i detta avtal är föremål för definitioner och tolkningar i det engelska språket. Det kan hända att översättningar inte exakt återger informationen i den engelska originalversionen. Detta avtal (tillsammans med eventuella tillägg) är det enda avtalet mellan parterna om ämnet för detta avtal och ersätter alla tidigare avtal och överenskommelser med avseende på detta ämne. Kunden får inte lägga ut eller delegera rättigheter eller skyldigheter som beviljats enligt detta avtal till tredje part, inklusive konsulter eller entreprenörer, utan Absolutes skriftliga förhandsgodkännande. Absolute kan använda sig av underleverantörer eller på annat sätt delegera delar av sitt arbete enligt detta avtal, under förutsättning att Absolute förblir ansvarig för underleverantörens arbete enligt detta avtal. Inga villkor i någon inköpsorder, bekräftelse eller annat formulär som tillhandahålls av kunden eller någon återförsäljare kommer att ändra detta avtal, oavsett om Absolute inte har gjort invändningar mot sådana villkor. Ingen ändring, komplettering eller avstående från någon bestämmelse i detta avtal kommer att vara effektiv om inte parterna har kommit överens om det. Eventuella tvetydigheter i detta avtal ska tolkas utan hänsyn till vilken part som utarbetat detta avtal eller någon del av det. Med förbehåll för avsnitt 13.10 finns det inga tredje parter som är förmånstagare till detta avtal, och kunden bekräftar att Absolute inte kommer att ha några skyldigheter eller något ansvar gentemot tredje parter som kunden gör affärer med. Detta avtal får undertecknas i flera motsvarigheter. Rubrikerna i detta avtal har införts för att underlätta och är inte avsedda att påverka tolkningen av detta avtal. Förhållandet mellan parterna är ett förhållande mellan oberoende entreprenörer. Om en part avstår från att tillämpa ett villkor i detta avtal, ska detta inte innebära att den ena parten avstår från att senare tillämpa samma villkor eller att den andra parten avstår från att tillämpa något annat villkor i detta avtal. Varje bestämmelse som befinns vara olaglig, ogenomförbar eller ogiltig ska avskiljas från återstoden av detta avtal, och återstoden av detta avtal ska fortsätta att gälla fullt ut utan denna bestämmelse.

13.10 Notis om Apple. Detta avsnitt gäller endast i det mån produkterna innehåller Absolutes mobilapplikation för användning på en iOS-enhet. Kunden bekräftar att detta avtal endast gäller mellan kunden och Absolute, inte med Apple Inc. (”Apple”), och att Apple inte är ansvarigt för produkterna eller innehållet i dem. Apple har ingen skyldighet att tillhandahålla underhålls- och supporttjänster med avseende på produkterna. Om produkten inte överensstämmer med någon tillämplig garanti kan kunden meddela Apple, och Apple kommer att återbetala alla tillämpliga köpeskillingar för mobilapplikationen till kunden. I största möjliga utsträckning som tillåts enligt tillämplig lag har Apple ingen annan garantiförpliktelse med avseende på produkten. Apple är inte ansvarigt för att hantera eventuella anspråk från kunden eller tredje part som rör produkten eller kundens innehav och/eller användning av produkten, inklusive: (1) krav på produktansvar, (2) krav på att produkten inte överensstämmer med tillämpliga rättsliga eller regulatoriska krav, eller (3) krav som uppstår enligt konsumentskyddslagstiftning eller liknande lagstiftning. Apple ansvarar inte för utredning, försvar, förlikning och avskrivning av tredje parts krav på att produkten och/eller kundens innehav och användning av produkten gör intrång i en tredje parts immateriella rättigheter. Kunden samtycker till att följa alla tillämpade villkor från tredje part när han/hon använder produkten. Apple och Apples dotterbolag är tredje part som gynnas av detta avtal, och när kunden accepterar detta avtal har Apple rätt (och anses ha accepterat rätten) att tillämpa detta avtal mot kunden i egenskap av tredje part som gynnas av detta avtal. Kunden försäkrar och garanterar härmed att: (a) Kunden befinner sig inte i ett land som är föremål för ett embargo från USA:s regering eller som har utsetts av USA:s regering som ett land som stöder terrorister, och (b) kunden finns inte med på någon lista från USA:s regering över förbjudna eller begränsade parter.